Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2019 r.

Uchwała Tytuł
XIII/475/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIII/474/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIII/473/19 w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu
XIII/472/19 w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIII/471/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia przez Radę Miasta warunków udzielania wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości
XIII/470/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa
XIII/469/19 powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Szczecinie
XIII/468/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
XIII/467/19 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XIII/466/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020
XIII/465/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
XIII/464/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
XIII/463/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020
XIII/462/19 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"
XIII/461/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku
XIII/460/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
XIII/459/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XIII/458/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12
XIII/457/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie
XIII/456/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie
XIII/455/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
XIII/454/19 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XII/453/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XII/452/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przyjazna)
XII/451/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Leśne Ogrody)
XII/450/19 w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
XII/449/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XII/448/19 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XII/447/19 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XII/446/19 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6
XII/445/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019
XII/444/19 w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania
XII/443/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XII/442/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
XII/441/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
XII/440/19 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XII/439/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XII/438/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Dobrosąsiedzki)
XII/437/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Mimozy)
XII/436/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie
XII/435/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie
XII/434/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie
XII/433/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie
XII/432/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
XII/431/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XII/430/19 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.
XII/429/19 w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XII/428/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1019/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej, założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany nazwy i organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie
XII/427/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1028/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie
XII/426/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1027/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
XII/425/19 o zmianie Uchwały Nr XLIX/1029/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych, zmiany organizacji oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie
XII/424/19 o zmianie Uchwały Nr XVIII/498/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie 1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
XII/423/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego Nr 1 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
XII/422/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XII/421/19 w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XII/420/19 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020
XII/419/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
XII/418/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną
XII/417/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50
XII/416/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017
XII/415/19 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
XII/414/19 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
XII/413/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024
XII/412/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XII/411/19 w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok
XII/410/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
XII/409/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
XII/408/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
XI/407/19 w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego oraz do sądów rejonowych w Szczecinie na kadencje lat 2020-2023
XI/406/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XI/405/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023
XI/404/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023
XI/403/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gazdy)
XI/402/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Krajobrazowa)
XI/401/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Filipinek)
XI/400/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Fryderyka Chopina)
XI/399/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Grudnia 1970 r.)
XI/398/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
XI/397/19 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
XI/396/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego
XI/395/19 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/23 z obrębu 2058
XI/394/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Działkowej 21
XI/393/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XI/392/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej - ul. Jerzego Zimowskiego na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
XI/391/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej
XI/390/19 w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
XI/389/19 w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i jego likwidacji
XI/388/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/387/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/386/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/385/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/384/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/383/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie w pięcioletnie technikum
XI/382/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/381/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/380/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/379/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Morskiego i Politechnicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/378/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/377/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/376/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomiczno–Hotelarskiego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/375/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetyczno–Transportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/374/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie w pięcioletnie technikum
XI/373/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektryczno–Elektronicznego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno– Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w pięcioletnie technikum
XI/372/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Słabosłyszących w Szczecinie, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne
XI/371/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące specjalne
XI/370/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
XI/369/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/368/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/367/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/366/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
XI/365/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/364/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/363/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/362/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi
XI/361/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi
XI/360/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, w czteroletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego
XI/359/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/358/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/357/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/356/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie w czteroletnie liceum ogólnokształcące
XI/355/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XI/354/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki” w Szczecinie
XI/353/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XI/352/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XI/351/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XI/350/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XI/349/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XI/348/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XI/347/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XI/346/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie
XI/345/19 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
XI/344/19 w sprawie zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miasto Szczecin jest podmiotem tworzącym
XI/343/19 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XI/342/19 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2022
XI/341/19 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie
XI/340/19 w sprawie utworzenia Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie
XI/339/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka 6” w Szczecinie
XI/338/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry 2” w Szczecinie
XI/337/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Osiedle Przyjaźni” w Szczecinie
XI/336/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół 2” w Szczecinie
XI/335/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 3” w Szczecinie
XI/334/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża 3” w Szczecinie
XI/333/19 w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/332/19 w sprawie podatku od środków transportowych
XI/331/19 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
X/330/19 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych: placu Orła Białego, części ulicy Staromłyńskiej oraz części ulicy Koński Kierat poprzez wyłączenie ich z użytkowania
X/329/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
X/328/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy realizacji wniosku o wykup lokalu komunalnego
X/327/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
X/326/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
X/325/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin
X/324/19 w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa
X/323/19 w sprawie przyjęcia od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
X/322/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
X/321/19 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumień z Powiatem Polickim, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”
X/320/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/319/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Szczecin
X/318/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
X/317/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
X/316/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
X/315/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
X/314/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie
X/313/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie
X/312/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Rodła” w Szczecinie
X/311/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Plac Zawiszy Czarnego” w Szczecinie
X/310/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Św. Kingi” w Szczecinie
X/309/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Rolna” w Szczecinie
X/308/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska ” w Szczecinie
X/307/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Mazowiecka” w Szczecinie
X/306/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
X/305/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 6 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/304/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 5 w Szczecinie oraz dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/303/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/302/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego pod nazwą „Centrum Kształcenia Praktycznego w Szczecinie”, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/301/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Szczecinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/300/19 w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
X/299/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 4 w Szczecinie, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, w centrum kształcenia zawodowego
X/298/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
X/297/19 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/296/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
X/295/19 w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Walecznych z ulicą Jasną w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej „Turkusowa" do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/294/19 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinków ulicy Przyszłości oraz ulicy Pyrzyckiej na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/293/19 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Łowieckiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
X/292/19 w sprawie pozbawienia części ulicy Aleksandra Fredry kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
X/291/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/290/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Południowej - działka nr 1/7 z obrębu ewidencyjnego 2150 Szczecin–Pogodno
X/289/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ustowskiej 35, stanowiącej działkę nr 47/2 o powierzchni 799 m2, z obrębu 1073, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym
X/288/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ulicy Studziennej - działka nr 31 z obrębu ewidencyjnego nr 3033
IX/287/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pomorzany
IX/286/19 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 20202023
IX/285/19 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
IX/284/19 nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata)
IX/283/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie
IX/282/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
IX/281/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
IX/280/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
IX/279/19 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie załatwienia wniosku
IX/278/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
IX/277/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
IX/276/19 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Sekretna)
IX/275/19 nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Nefrytowa)
IX/274/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Szrenicka)
IX/273/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Przy Strumyku)
IX/272/19 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie odstąpienia od opakowań nie podlegających recyklingowi
IX/271/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie
IX/270/19 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/807/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
IX/269/19 w sprawie określenia warunków udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
IX/268/19 w sprawie odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Stary Szlak nr 92, 94 i 98
IX/267/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IX/266/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
IX/265/19 zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
IX/264/19 zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
IX/263/19 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
IX/262/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
IX/261/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
IX/260/19 w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
IX/259/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1070/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
IX/258/19 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
IX/257/19 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
VIII/256/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VIII/255/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
VIII/254/19 w sprawie skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie
VIII/253/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach w roku 2019
VIII/252/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
VIII/251/19 w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
VIII/250/19 w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
VIII/249/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.
VIII/248/19 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
VIII/247/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
VIII/246/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
VIII/245/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
VIII/244/19 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
VIII/243/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
VIII/242/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/241/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/240/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/239/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie
VIII/238/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie
VIII/237/19 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/236/19 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VIII/235/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041
VIII/234/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
VIII/233/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
VIII/232/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
VIII/231/19 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
VIII/230/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
VIII/229/19 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania
VIII/228/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
VII/227/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
VII/226/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
VII/225/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Przy Parku)
VII/224/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom w mieście Szczecinie (ul. Galaktyki, ul. Plejady)
VII/223/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Agawowa)
VII/222/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Pistacjowa),
VII/221/19 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2020 i lata następne,
VII/220/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VII/219/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
VII/218/19 w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin
VII/217/19 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
VII/216/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
VII/215/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VII/214/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
VII/213/19 w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18
VII/212/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie"
VII/211/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
VII/210/19 w sprawie przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”
VII/209/19 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
VII/208/19 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie
VII/207/19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
VII/206/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
VII/205/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
VII/204/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
VII/203/19 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
VII/202/19 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
VII/201/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Pomorzany)
VII/200/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Gumieńce)
VII/199/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Zawadzkiego-Klonowica)
VII/198/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Pogodno)
VII/197/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Żelechowa)
VII/196/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Kijewo)
VII/195/19 w sprawie protestu wyborczego (RO Kijewo)
VI/194/19 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
VI/193/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
VI/192/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok
VI/191/19 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
VI/190/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VI/189/19 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecin
VI/188/19 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
VI/187/19 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie sposobu załatwienia wniosku
VI/186/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/935/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie
VI/185/19 w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin
VI/184/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
VI/183/19 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10 z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie i ich likwidacji
VI/182/19 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie i jego likwidacji
VI/181/19 w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 z Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie i jego likwidacji
VI/180/19 w sprawie wyłączenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
VI/179/19 w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, wyłączenia Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
VI/178/19 w sprawie wyłączenia XV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie i jego likwidacji oraz przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
VI/177/19 w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 z Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji, zmiany nazwy Technikum Ekonomicznego nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie
VI/176/19 w sprawie wyłączenia X Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie i jego likwidacji oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
VI/175/19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w internatach funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
VI/174/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca N.M.P.)
VI/173/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P.)
VI/172/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej)
VI/171/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Twardej 2a)
VI/170/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela)
VI/169/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny)
VI/168/19 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
VI/167/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego
VI/166/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
VI/165/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 69, stanowiącej działkę nr 11 o pow. 0,1415 ha, obr. 4180.
VI/164/19 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu
VI/163/19 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
VI/162/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (Park Wolności)
VI/161/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. gen. Tadeusza Kutrzeby)
VI/160/19 w sprawie w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Jałowcowa)
VI/159/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Marii Rewaj)
VI/158/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo dr. Aleksandra Czołowskiego)
VI/157/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie oraz w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Bratkowa, ul. Kameliowa, ul. Narcyzowa)
VI/156/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa)
VI/155/19 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie opracowania uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
V/154/19 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
V/153/19 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
V/152/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin
V/151/19 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie naruszenia prawa
V/150/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
V/149/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie
V/148/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
V/147/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych nabrzeżom usytuowanym w porcie morskim w Szczecinie
V/146/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Aroniowa)
V/145/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Śliczna)
V/144/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Familijna)
V/143/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. mjr. Hieronima Dekutowskiego)
V/142/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kryształowa)
V/141/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
V/140/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i finansowanie międzynarodowego programu MYP (Middle Years Programme) realizowanego w oddziałach międzynarodowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
V/139/19 uchylająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
V/138/19 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
V/137/19 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-11 w Szczecinie
V/136/19 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
V/135/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w części dotyczącej zmiany „Z.05”
V/134/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
V/133/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębokie” w Szczecinie
V/132/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska” w Szczecinie
V/131/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie
V/130/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Krucza” w Szczecinie
V/129/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie
V/128/19 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019
V/127/19 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”
V/126/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin
V/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
V/124/19 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”
V/123/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
IV/122/19 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin
IV/121/19 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie
IV/120/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (plac im. Pawła Adamowicza)
IV/119/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Olszewskiego)
IV/118/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Teresy Hulboj)
IV/117/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie
IV/116/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie
IV/115/19 zmianiająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IV/114/19 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
IV/113/19 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych i konferencyjnych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
IV/112/19 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin
IV/111/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IV/110/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IV/109/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
IV/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
IV/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC
IV/106/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 3040
IV/105/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
IV/104/19 w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6
IV/103/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
IV/102/19 w sprawie zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie
IV/101/19 w sprawie zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
IV/100/19 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie
IV/99/19 w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie
IV/98/19 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie
IV/97/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
IV/96/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie
IV/95/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby
IV/94/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
IV/93/19 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
IV/92/19 w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
IV/91/19 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
IV/90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
IV/89/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
IV/88/19 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie
III/87/19 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (ul. Chłodna, ul. Gwiazdy Polarnej)
III/86/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
III/85/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Gminie Miasto Szczecin
III/84/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Przy Pętli)
III/83/19 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Marii Baranowskiej-Dohrn)
III/82/19 w sprawie powierzenia Gminie Stare Czarnowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia w tej sprawie, w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”
III/81/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku
III/80/19 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2019-2021”
III/79/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
III/78/19 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin - na prawach powiatu, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
III/77/19 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
III/76/19 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
III/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 24/4 z obrębu 4214
III/74/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/3 z obrębu ewidencyjnego 1010, położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 3,4.
III/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
III/72/19 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
III/71/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
III/70/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
III/69/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
III/68/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne
III/67/19 w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok
VI/4/19 w sprawie udzielenia pomocy prawnej i ekonomicznej dla dyrektorów strajkujących szkół i placówek oświatowych
VI/3/19 w sprawie sporu pomiędzy środowiskiem pracowników oświaty reprezentowanym przez związki zawodowe a Rządem RP
X/3/19 Rada Miasta Szczecin apeluje do kandydatek i kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP o uwzględnienie w programach wyborczych swoich ugrupowań, postulatów określonych w "Deklaracji szczecińskiej 2019-2023"
IX/2/19 w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego systemu recyklingu opakowań plastikowych
V/2/19 w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli
VI/1/19 w sprawie zwiększenia poziomu subwencji oświatowej dla samorządów
IV/1/19 w sprawie wyrażenia woli podjęcia rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przekazania ww. resortowi do prowadzenia szkół i placówek, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie