Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1990 r.

Uchwała Tytuł
IX/69/90 W sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między rozdziałami.
IX/68/90 W sprawie likwidacji Miejskiego Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
IX/67/90 W sprawie wykazu aktów prawa miejscowego.
IX/66/90 W sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących nabywania poza kolejnością artykułów w placówkach handlu detalicznego.
IX/65/90 W sprawie: przejęcia od Wojewody Szczecińskiego spraw z zakresu administracji rządowej związanych z zarządem dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie miasta Szczecina oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach
IX/64/90 W sprawie: realizacji na obszarze Szczecina systemu telewizji kablowej
VIII/63/90 W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.
VIII/62/90 W sprawie: dokooptowania do składu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Nauki - członków Komisji spoza Rady.
VIII/60/90 W sprawie: utworzenia Związku Gmin Zachodnich
VIII/59/90 W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
VIII/58/90 W sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej
VIII/57/90 W sprawie: powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rady osiedla.
VIII/56/90 W sprawie: zarządzania wyborów do rad osiedlowych
VIII/55/90 W sprawie: o zasadach i trybie przeprowadzania wyborów do rady osiedla / ordynacja wyborcza /
VIII/54/90 W sprawie statutu osiedla.
VIII/53/90 w sprawie utworzenia w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
VII/52/90 W sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/45/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 5 października 1990 r. dot. prowadzenia targowisk i pobierania opłat targowych na terenie Szczecina.
VII/51/90 W sprawie: odwołania ze składu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Nauki Rady Miejskiej radnego Artura Freya.
VII/49/90 W sprawie: przeniesienia kredytów budżetowych miedzy działami.
VII/48/90 W sprawie: o powołanie przez Wojewódzką Komisję Wyborczą składów obwodowych Komisji Wyborczych w Szczecinie.
VI/47/90 W sprawie podjęcia działań w celu utrzymania czystości
VI/46/90 W sprawie ustalenia wysokości czynszu za zajęcie gruntu komunalnego z tytułu prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami miejskimi i miejscami czasowo wyznaczonymi do tego rodzaju działalności na terenie miasta Szczecina
VI/45/90 W sprawie prowadzenia targowisk i pobieranie opłat targowych na terenie miasta Szczecina
VI/44/90 W sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczecinie na obszarze miasta Szczecina
VI/43/90 W sprawie tworzenia i przystępowania do spółek oraz nabycia nieruchomości
VI/41/90 W sprawie powołania Komisji Niestałej ds. analizy działalności SM “Politechnik”
VI/40/90 W sprawie powołania Komisji Niestałej ds. analizy działalności SM “Młodość”
VI/39/90 W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
V/38/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów członka Komisji spoza Rady
V/37/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Samorządności, Przestrzegania Prawa i Administracji
V/36/90 W sprawie powołania Skarbnika Miasta
V/35/90 W sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Szczecina
V/29/90 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komisji Inwentaryzacyjnej do ustalenia i zatwierdzenia organizacji wewnętrznej i trybu pracy w wewnętrznym regulaminie pracy
V/27/90 W sprawie odwołania Andrzeja Pakury ze składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej
V/26/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Samorządności, Przestrzegania Prawa i Administracji - członków Komisji spoza Rady
V/25/90 W sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między działami i rozdziałami.
V/24/90 W sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta za wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych miasta eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
IV/23/90 W sprawie: ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu za lokale użytkowe w mieście Szczecinie
IV/22/90 W sprawie: zasad zawierania umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.
IV/21/90 W sprawie: powołania Nadzwyczajnej Komisji Statutowej
IV/20/90 W sprawie: ustalenia diet dla radnych i stałych członków Komisji spoza Rady.
IV/19/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Opieki - członków Komisji spoza Rady.
IV/18/90 W sprawie: dokooptowania do składu Komisji d/ s Rozwoju, Budżetu i Finansów - członków Komisji spoza Rady
IV/17/90 W sprawie odpisu na fundusz zasobowy.
IV/16/90 W sprawie: odblokowania 40 miliardów złotych
IV/15/90 W sprawie: powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
III/14/90 W sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie i Jego Zastępców.
III/12/90 W sprawie: dokooptowania do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej - osób spoza Rady.
III/11/90 W sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego w Szczecinie
II/10/90 W sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie
II/9/90 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego
II/8/90 W sprawie: zaopiniowania kandydatury dr Włodzimierza Puzyny na stanowisko Wojewody Szczecińskiego
II/7/90 W sprawie: wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie
II/6/90 W sprawie: wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
II/5/90 W sprawie: obowiązków i uprawnień delegatów Rady Miejskiej w Szczecinie do Sejmiku Samorządowego
II/4/90 W sprawie: ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie.
I/1/90 W sprawie upoważnienia dotychczasowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie i Jego Zastępców do pełnienia nadal obowiązków.