Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1990 r.

Uchwała Tytuł
IX/69/90 W sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między rozdziałami.
IX/68/90 W sprawie likwidacji Miejskiego Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
IX/67/90 W sprawie wykazu aktów prawa miejscowego.
IX/66/90 W sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących nabywania poza kolejnością artykułów w placówkach handlu detalicznego.
IX/65/90 W sprawie: przejęcia od Wojewody Szczecińskiego spraw z zakresu administracji rządowej związanych z zarządem dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie miasta Szczecina oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach
IX/64/90 W sprawie: realizacji na obszarze Szczecina systemu telewizji kablowej
VIII/63/90 W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.
VIII/62/90 W sprawie: dokooptowania do składu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Nauki - członków Komisji spoza Rady.
VIII/60/90 W sprawie: utworzenia Związku Gmin Zachodnich
VIII/59/90 W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
VIII/58/90 W sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej
VIII/57/90 W sprawie: powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rady osiedla.
VIII/56/90 W sprawie: zarządzania wyborów do rad osiedlowych
VIII/55/90 W sprawie: o zasadach i trybie przeprowadzania wyborów do rady osiedla / ordynacja wyborcza /
VIII/54/90 W sprawie statutu osiedla.
VIII/53/90 w sprawie utworzenia w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
VII/52/90 W sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/45/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 5 października 1990 r. dot. prowadzenia targowisk i pobierania opłat targowych na terenie Szczecina.
VII/51/90 W sprawie: odwołania ze składu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Nauki Rady Miejskiej radnego Artura Freya.
VII/49/90 W sprawie: przeniesienia kredytów budżetowych miedzy działami.
VII/48/90 W sprawie: o powołanie przez Wojewódzką Komisję Wyborczą składów obwodowych Komisji Wyborczych w Szczecinie.
VI/47/90 W sprawie podjęcia działań w celu utrzymania czystości
VI/46/90 W sprawie ustalenia wysokości czynszu za zajęcie gruntu komunalnego z tytułu prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami miejskimi i miejscami czasowo wyznaczonymi do tego rodzaju działalności na terenie miasta Szczecina
VI/45/90 W sprawie prowadzenia targowisk i pobieranie opłat targowych na terenie miasta Szczecina
VI/44/90 W sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczecinie na obszarze miasta Szczecina
VI/43/90 W sprawie tworzenia i przystępowania do spółek oraz nabycia nieruchomości
VI/41/90 W sprawie powołania Komisji Niestałej ds. analizy działalności SM “Politechnik”
VI/40/90 W sprawie powołania Komisji Niestałej ds. analizy działalności SM “Młodość”
VI/39/90 W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
V/38/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów członka Komisji spoza Rady
V/37/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Samorządności, Przestrzegania Prawa i Administracji
V/36/90 W sprawie powołania Skarbnika Miasta
V/35/90 W sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Szczecina
V/29/90 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komisji Inwentaryzacyjnej do ustalenia i zatwierdzenia organizacji wewnętrznej i trybu pracy w wewnętrznym regulaminie pracy
V/27/90 W sprawie odwołania Andrzeja Pakury ze składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej
V/26/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Samorządności, Przestrzegania Prawa i Administracji - członków Komisji spoza Rady
V/25/90 W sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między działami i rozdziałami.
V/24/90 W sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta za wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych miasta eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
IV/23/90 W sprawie: ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu za lokale użytkowe w mieście Szczecinie
IV/22/90 W sprawie: zasad zawierania umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.
IV/21/90 W sprawie: powołania Nadzwyczajnej Komisji Statutowej
IV/20/90 W sprawie: ustalenia diet dla radnych i stałych członków Komisji spoza Rady.
IV/19/90 W sprawie dokooptowania do składu Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Opieki - członków Komisji spoza Rady.
IV/18/90 W sprawie: dokooptowania do składu Komisji d/ s Rozwoju, Budżetu i Finansów - członków Komisji spoza Rady
IV/17/90 W sprawie odpisu na fundusz zasobowy.
IV/16/90 W sprawie: odblokowania 40 miliardów złotych
IV/15/90 W sprawie: powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
III/14/90 W sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie i Jego Zastępców.
III/12/90 W sprawie: dokooptowania do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej - osób spoza Rady.
III/11/90 W sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego w Szczecinie
II/10/90 W sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie
II/9/90 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego
II/8/90 W sprawie: zaopiniowania kandydatury dr Włodzimierza Puzyny na stanowisko Wojewody Szczecińskiego
II/7/90 W sprawie: wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie
II/6/90 W sprawie: wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
II/5/90 W sprawie: obowiązków i uprawnień delegatów Rady Miejskiej w Szczecinie do Sejmiku Samorządowego
II/4/90 W sprawie: ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie.
I/1/90 W sprawie upoważnienia dotychczasowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie i Jego Zastępców do pełnienia nadal obowiązków.