Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2003 r.

Uchwała Tytuł
XIV/8/03 w sprawie pilnej potrzeby pozyskania i uruchomienia tanich połączeń lotniczych ze Szczecina w relacjach krajowych i zagranicznych
XIV/7/03 w sprawie zagospodarowania majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A. w Szczecinie
XIV/6/03 w sprawie utworzenia oddziału IPN w Szczecinie
XIV/295/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika, upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie
XIV/294/03 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych oraz nadania numerów porządkowych szkołom specjalnym oraz placówce oświatowej
XIV/293/03 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003
XIV/292/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie
XIV/291/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
XIV/290/03 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Pani Kindze Fladze-Gieruszyńskiej – Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
XIV/289/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
XIV/288/03 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIV/287/03 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIV/286/03 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.
XIV/285/03 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
XIV/284/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 36
XIV/283/03 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
XIV/282/03 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań
XIV/281/03 w sprawie podatku od środków transportowych
XIV/280/03 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej
XIV/279/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Topolowej - Mostowej w Szczecinie
XIV/278/03 w sprawie zmiany uchwały o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego
XIV/277/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Litewskiej - Rzemieślniczej
XIV/276/03 w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
XIV/275/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Osiedlowego Klubu Sportowego „ŚWIT” Szczecin Skolwin ul. Stołczyńska 100
XIV/274/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
XIII/5/03 w sprawie konieczności wzrostu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim
XIII/273/03 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XIII/272/03 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
XIII/271/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
XIII/270/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo –Rozrywkowe „Galaxy”
XIII/269/03 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 pkt 4 Uchwały Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r.
XIII/268/03 w sprawie powołania Sekretarza Miasta Szczecina
XIII/267/03 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XIII/266/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury "Słowianin"
XIII/265/03 w sprawie nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin"
XIII/264/03 w sprawie powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury "Klub Skolwin"
XIII/263/03 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód
XIII/262/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu państwa Ireny i Tadeusza Celer do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/261/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów dotyczących realizacji zabudowy obok budynku przy ul. Św. Wojciecha 16, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/260/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu dotyczącego pięciu garaży przy Al. Jedności Narodowej 33, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/259/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów dotyczących Ośrodka Sportów Siłowych „Flex”, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/258/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu dotyczącego dostępu na zaplecze Al.Wojska Polskiego 23, 25, 27, do projektu Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/257/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu firmy Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 81 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
XIII/256/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego zakazu lokalizacji sklepów o pow. powyżej 400m2 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33)
XIII/255/03 w sprawie zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75)
XIII/254/03 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do rozwiązania problemu likwidowanych miejsc garażowych w zespole garażowym przy ul. Szafera
XIII/253/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75)
XII/4/03 w sprawie wydawania decyzji uwłaszczeniowych osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 26 lipca 2001 r.
XII/252/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2003
XII/251/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego
XII/250/03 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003 oraz zleceń uzyskanych przez firmę GISO z Dębna Lubuskiego przy organizacji
XII/249/03 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
XII/248/03 w sprawie wystawienia na licytację prawa do nadania nazwy ulicy
Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność Uchwały Nr XII/248/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r.
XII/247/03 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz...
XII/246/03 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XII/245/03 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dobra
XII/244/03 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina Nr XXVIII/365/96 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i ...
XII/243/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych...
XII/242/03 w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
XII/241/03 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XII/240/03 w sprawie podatku od posiadania psów
XII/239/03 w sprawie podatku od nieruchomości
XII/238/03 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Szczecina
XII/237/03 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości..
XI/236/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2003
XI/235/03 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie
XI/234/03 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XI/233/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie
XI/232/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie w obiekcie
XI/231/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecina
XI/230/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Krakowska" w Szczecinie
XI/229/03 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Komuny Paryskiej – Golisza
XI/228/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola...
XI/227/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) ...
XI/226/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33), dotyczących likwidacji garaży
XI/225/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu RO Nowe Miasto dotyczącego lokalizacji stacji telefonii komórkowej, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka
XI/224/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Pani TAMARY KOSMOWSKIEJ do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Stary"
XI/223/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Państwa ANNY i FERDYNANDA JUCHY do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/222/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Państwa URSZULI I STANISŁAWA TROCIUK do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/221/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu Pani JÓZEFY DZIEMIANKO do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/220/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów Zachodni i Osów Stary” dotyczących rezerwacji terenu dla potrzeb stacji transformatorowe
XI/219/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu operatora sieci komórkowej Polkomtel S.A. z siedzibą w WARSZAWIE, Oddział Regionalny w Gdyni ul. Stefana Batorego 28/32, 81-366 GDYNIA do projektu zmiany ...
XI/218/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana WIESŁAWA ŚWIĘCZKOWSKIEGO do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/217/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Państwa BOGUMIŁY i EDWARDA BOBROWSKICH do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/216/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pani IWONY KIRDZIK do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów Zachodni i Osów Stary"
XI/215/03 w spr. rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Polski Związek Działkowców, Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. „Skowrona” do projektu Miejscowego planu zagosp. Przestrz. osiedla Warszewo
XI/214/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Dorotę Adamczyk do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/213/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Radę Osiedla Warszewo do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/212/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestów wniesionych przez Panią Zofię Kożuszek, Pana Janusza Szypa, Pana Andrzeja Szypa do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo"
XI/211/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Panią Magdalenę Nowicką i Panią Janinę Nowicką do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/210/03 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Pana Jacka Iskrę do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie
XI/209/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Aleksandra Sondeja do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/208/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Pana Bogdana Hajdamowicza do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/207/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/206/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Panią Marię Bahrynowską do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/205/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Jadwigę i Mariusza Kłosowskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/204/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Joannę i Janusza Nowosieleckich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu "Stołczyn-Policka"
XI/203/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Sowińskiego" w Szczecinie
XI/202/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
X/201/03 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję lat 2004 – 2007
X/2/03 w sprawie uregulowania zasad odnoszących się do zmiany prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
X/200/03 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę Rethmann
X/199/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – południe” w Szczecinie
X/198/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Słowieńsko” w Szczecinie
X/197/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Państwa Grażyny i Jana Scherbarth do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/196/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla „ZACHĘTA” Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/195/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pani Aleksandry Tokarz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/194/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana Ireneusza Kurzyńskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/193/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana Włodzimierza Wierciaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/192/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu Pana Tadeusza Chmielewskiego i Pani Alicji Chmielewskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko”
X/191/03 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
X/190/03 uchylająca uchwałę w sprawie miejskich składowisk odpadów bytowych i punktów zlewnych fekaliów w mieście
X/189/03 w sprawie udzielenia Pani Jolancie Trafarskiej – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
X/188/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
X/187/03 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina
X/186/03 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych
2/03 do Parlamentarzystów Ziemi Zachodniopomorskiej
IX/185/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
IX/184/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulicy A. Struga" w Szczecinie
IX/183/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ulicy A. Struga” w Szczecinie
IX/182/03 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie
IX/181/03 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych
IX/180/03 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Żłobki Miejskie" oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej
IX/179/03 w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za korzystanie z ośrodka wsparcia działającego przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 oraz w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
IX/178/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
IX/177/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ogrodniczej i Kłuszyńskiej w Szczecinie
IX/176/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
IX/175/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Doktora Judyma 1b wraz ze sprzedażą budynku
IX/174/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bulwar Gdański 7a na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
IX/173/03 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2003 rok
IX/172/03 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok
VIII/171/03 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
VIII/170/03 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
VIII/169/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej
VIII/168/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej
VIII/167/03 w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom
VIII/166/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
VIII/165/03 w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
VIII/164/03 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
VIII/163/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003
VIII/162/03 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi
VIII/161/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
VIII/160/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
VIII/159/03 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne sp. z o.o. i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin
VIII/158/03 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2003
VIII/157/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowego zbycia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Gombrowicza
VIII/156/03 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego ”Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
VIII/155/03 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych
VIII/154/03 w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. K. Kolumba 61 w Szczecinie na rzecz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie
VIII/153/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych
VIII/152/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szosa Stargardzka
VIII/151/03 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na lata 2004-2006
VIII/150/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie
VIII/149/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
VIII/148/03 w sprawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
VIII/147/03 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
VIII/146/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
VIII/145/03 w sprawie skargi Pani Lidii Gołoś
VIII/3/03 w sprawie sesji wyjątkowej w sprawie SSA „Pogoń”
III/W/144/03 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2003 rok
III/W/143/03 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w kwartale ulic Mickiewicza – Wernyhory – Klonowica - Janickiego
III/W/2/03 w sprawie utworzenia w Szczecinie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej
VII/142/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
VII/141/03 w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
VII/140/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
VII/139/03 w sprawie określenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2004
VII/138/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Przyszłości
VII/137/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie
VII/136/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
VII/135/03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
VII/134/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania
VII/133/03 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznane posiłki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w 2003 roku
VII/132/03 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów
VII/131/03 uchylająca uchwałę w sprawie kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w Szczecinie
VII/130/03 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań objętych programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA
VII/129/03 w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie
VII/128/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Asnyka - Kadłubka
VII/127/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjno - sportowe gruntu komunalnego w rejonie ul. Białostockiej - Jagodowej
VII/126/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Szarych Szeregów w Szczecinie
VII/125/03 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Orawskiej w Szczecinie
VII/124/03 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.
VII/123/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Skolwin-Las Mścięcino” w Szczecinie
VII/122/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Golęcino - Czarnołęka, Radolin” w Szczecinie
VII/121/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stołczyn - Mewia, Kacza” w Szczecinie
VII/120/03 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
VI/119/03 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/1089/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002 r. o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Gumieńce – Mieszka I-go” w Szczecinie
VI/118/03 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz zmieniająca jego statut
VI/117/03 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003 – 2005„
VI/116/03 w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie
VI/115/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej
VI/114/03 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
VI/113/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
VI/112/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej p.n. ”Rodzinny Dom Dziecka Nr 5”
VI/111/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Gumieńce w Szczecinie
VI/110/03 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
VI/109/03 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom Szczecinie
VI/108/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego
VI/107/03 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
VI/106/03 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina
VI/105/03 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
VI/104/03 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej
VI/103/03 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji inwestycji p.n. “Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”
VI/102/03 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałami Gminy Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska l Sp. z o.o.
VI/101/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
VI/1/03 w sprawie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
V/99/03 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w domach studenckich
V/98/03 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
V/97/03 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
V/96/03 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków z Funduszu w formie weksla „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową
V/95/03 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Klimowicz – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
V/100/03 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2002 r.
V/94/03 w sprawie odwołania Pani Teresie Norkiewicz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
V/93/03 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie
V/92/03 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 i zmiany nazwy szkół
V/91/03 w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie
V/90/03 w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14
V/89/03 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin
V/88/03 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 32 w Szczecinie ul. Strzałowska 27
V/87/03 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego oraz zamiany nieruchomości Gminy Miasta Szczecin na nieruchomości stanowiące własność Spółki „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
V/86/03 w sprawie założenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
V/85/03 w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
V/84/03 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie
V/83/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
V/82/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Trzebusz" w Szczecinie
V/81/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna-Pomorska" w Szczecinie
V/80/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz-Południe" w Szczecinie
V/79/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo-Zachód" w Szczecinie
V/78/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze-Wielka Kępa” w Szczecinie
V/77/03 w sprawie zmiany „Radolin - refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie
V/76/03 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu zmiany „Radolin – refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie
V/75/03 w sprawie zmiany granic portu morskiego od strony lądu w Szczecinie
IV/74/03 w sprawie udzielenia Pani Kindze Fladze–Gieruszyńskiej – Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
IV/73/03 w sprawie likwidacji filii Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6/7
IV/72/03 w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie
IV/71/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2002
IV/70/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska-Hangarowa" w Szczecinie
IV/69/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Oleszna" w Szczecinie
IV/68/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia-Urok" w Szczecinie
IV/67/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Rokiciny" w Szczecinie
IV/66/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie
IV/65/03 w sprawie zmiany P.75 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina - rejon ulicy Robotniczej i Grzymińskiej
IV/64/03 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze Spółki Regionalna Agencja Promocji Turystyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IV/63/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
IV/62/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie
IV/61/03 w sprawie odwołania Pani Stefanii Lemańskiej – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
IV/60/03 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003
IV/59/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2002
IV/58/03 zmieniająca Uchwałę Nr LV/1243/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 września 2002r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.
IV/57/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.
IV/56/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ks. Barnima III Wielkiego 22 na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie
IV/55/03 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.
IV/54/03 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
IV/53/03 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin
III/52/03 w sprawie budżetu Miasta na 2003 rok
III/51/03 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli.
III/50/03 w sprawie piątej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta
III/49/03 w sprawie czwartej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta
III/48/03 w sprawie zbycia udziałów spółki pod firmą „Szczecińska Energetyka Cieplna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
III/47/03 w sprawie objęcia akcji Spółki Fabryka Papieru Szczecin – Skolwin S.A.
III/46/03 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
III/45/03 w sprawie skargi Pani Stanisławy Korżeckiej
III/44/03 w sprawie skargi Pana Zbigniewa Matuszewskiego
III/43/03 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta
III/42/03 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
III/41/03 w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargi na Zarząd Miasta
III/40/03 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
III/39/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla
III/38/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
III/37/03 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta
II/36/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
II/35/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
II/34/03 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego
II/33/03 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003
II/32/03 zmieniająca Uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych
II/31/03 w sprawie obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z o.o.
II/30/03 w sprawie skargi Pani Doroty Carlsen
II/29/03 w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi złożonej przez Pana Andrzeja Banaszaka
II/28/03 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/27/03 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu "Pomerania"
II/26/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina
II/25/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności
II/24/03 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w kwartale ulic Mickiewicza-Wernyhory-Klonowica-Janickiego
II/23/03 w sprawie zaciągnięcia kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przy ulicach: Kusocińskiego, Pokoju i Strzałowskiej oraz Kantatowej, Gwarnej i Nad Rudzianką
II/22/03 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji
II/21/03 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji
II/20/03 w sprawie uchylenia Panu Markowi Banaszkowi – upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
II/19/03 w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta Szczecina
II/18/03 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań
I/W/1/03 w sprawie SSA "Pogoń"