Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2000 r.

Uchwała Tytuł
XXXIV/783/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
XXXIV/782/2000 w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe dokonywane w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.
XXXIV/781/2000 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słoneczników.
XXXIV/780/2000 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie.
XXXIV/779/2000 w sprawie otwarcia likwidacji następujących filii instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie: Filii Nr 4 dla dzieci przy ul. Arkońskiej 4, Filii nr 11 publiczno-szkolnej dla dzieci przy ul. Seledynowej 50, Filii nr 16 przy ul. Rymarskiej 46, Filii nr 34 publiczno-szpitalnej przy ul. Sokołowskiego 11 oraz Filii nr 44 przy ul. Warcisława 9.
XXXIV/778/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań.
XXXIV/777/2000 w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej polegające na dostawie wody i wprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
XXXIV/776/2000 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
XXXIV/775/2000 w sprawie podatku od nieruchomości.
XXXIV/774/2000 w sprawie podatku od posiadania psów.
XXXIV/773/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXXIV/772/2000 w sprawie podatku od środków transportowych.
XXXIV/771/2000 w sprawie określenia na rok 2001 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy – Miasta Szczecina.
XXXIV/770/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXIV/769/2000 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu zmiany P.25 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Północ.
XXXIV/768/2000 w sprawie zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód.
XXXIV/767/2000 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Z.71 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód.
XXXIII/766/2000 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
XXXIII/765/2000 w sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych.
XXXIII/764/2000 w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie, przeznaczonych pod parkingi wielopoziomowe.
XXXIII/763/2000 w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2001 roku do dnia 31 stycznia 2002 roku w Gminie Szczecinie.
XXXIII/762/2000 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placowi w Szczecinie.
XXXIII/761/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XXXIII/760/2000 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Pracownia Urbanistyczna” oraz utworzenia jednostki budżetowej pn. “Biuro Strategii i Planowania Rozwoju Miasta”.
XXXIII/759/2000 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Integracji Europejskiej”.
XXXIII/758/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok.
XXXIII/757/2000 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
XXXIII/756/2000 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.105 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXIII/755/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Z.114 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina.
XXXII/754/2000 w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji.
XXXII/753/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXII/752/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
XXXII/751/2000 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
XXXII/750/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXXII/749/2000 w sprawie otwarcia likwidacji instytucji kultury o nazwie Dom Pracownika Kultury w Szczecinie.
XXXII/748/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych.
XXXII/747/2000 w sprawie określenia kierunkw pracy nad polityką edukacyjną miasta Szczecina.
XXXII/746/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin.
XXXI/745/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom.
XXXI/744/2000 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym.
XXX/743/2000 w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.
XXX/742/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok.
XXX/741/2000 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w Mieście Szczecinie.
XXX/740/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Szczecin.
XXX/739/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.
XXX/738/2000 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie krzyża – pamiątki Roku Jubileuszowego.
XXX/737/2000 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
XXX/736/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego urządzenia na gruntach komunalnych placu zabaw i rekreacji wraz z deptakiem osiedlowym w kwadracie ulic Zawadzkiego, Benesza, Romera, Szafera w Szczecinie oraz jego bieżącego utrzymania.
XXX/735/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego urządzenia na gruntach komunalnych parku osiedlowego przy ul. Modrej w Szczecinie oraz jego bieżącego utrzymania.
XXX/734/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego wybudowania na gruntach komunalnych bezpiecznego przejścia dla pieszych na skarpie na ulicy Krzemiennej w Szczecinie oraz jego bieżącej konserwacji i utrzymania.
XXX/733/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków.
XXX/732/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z preferencji ekonomicznych przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina.
XXX/731/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pracownika Kultury w Szczecinie.
XXX/730/2000 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Romana Łyczywka.
XXX/729/2000 w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej.
XXX/728/2000 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ładnej 6.
XXX/727/2000 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubianej 10.
XXX/726/2000 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich.
XXX/725/2000 w sprawie zasad gospodarowania majątkiem Gminy będącym w dyspozycji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXX/724/2000 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XXX/723/2000 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, określenia zasad wynagradzania członków.
XXX/722/2000 w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XXIX/721/2000 w sprawie kierunków wdrożenia Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa Miasta Szczecina.
XXVIII/720/2000 w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima
XXVIII/719/2000 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin
XXVIII/718/2000 w sprawie: likwidacji Zarządów Budynków i Lokali Komunalnych - komunalnych zakładów budżetowych pn. ZBiLK Centrum Pomorzany, ZBiLK Centrum Warszewo, ZBiLK Centrum Pogodno, ZBiLK Nad Odrą, zmiany Uchwały Nr XXVIII/365/96 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz powierzenia zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta - z wyłączeniem niezabudowanych nieruchomości gruntowych -zarządcom albo przedsiębiorcom zatrudniającym takich zarządców.
XXVIII/717/2000 w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Szczecina.
XXVIII/716/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
XXVIII/715/2000 w sprawie diet dla radnych, członków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał.
XXVIII/714/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok
XXVIII/713/2000 w sprawie założeń, zasad i sposobów realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego.
XXVIII/712/2000 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Szczecinie.
XXVIII/711/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. S. Więckowskiego dz. 8 z Obrębu 41 Śródmieście – stanowiącej mienie komunalne.
XXVIII/710/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadań dotyczących budowy na gruntach komunalnych placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Zajęczej w Szczecinie oraz bieżącej ich konserwacji.
XXVIII/709/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXVIII/708/2000 w sprawie przyjęcia dla Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000.
XXVII/707/2000 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
XXVII/706/2000 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XXVII/705/2000 w sprawie zmiany obwodów szkolnych.
XXVII/704/2000 w sprawie zmiany obwodów szkolnych
XXVII/703/2000 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2001 rok.
XXVII/702/2000 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze.
XXVII/701/2000 w sprawie przyjęcia modelu zarządzania gospodarką wodno - ściekową Miasta Szczecina.
XXVII/700/2000 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XXVII/699/2000 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXVII/698/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania strategii rozwoju Miasta Szczecina.
XXVII/697/2000 w sprawie kierunków dalszych przekształceń Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXVII/696/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury “Klub 13 Muz” w Szczecinie.
XXVII/695/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury “Słowianin” w Szczecinie.
XXVII/694/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.
XXVII/693/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.
XXVII/692/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 r
XXVII/691/2000 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia.
XXVII/690/2000 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
XXVII/689/2000 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
XXVII/688/2000 w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
XXVII/687/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXVII/686/2000 w sprawie wstąpienia pana Karola Walkowiaka w miejsce radnego Macieja Jarmusza.
XXVI/685/2000 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej Spółki “Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
XXVI/684/2000 w sprawie priorytetów do realizacji przez organizacje pozarządowe na rok 2001.
XXVI/683/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa; nieodpłatnego przekazania na własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej “Św. Trójcy” w Szczecinie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 32 oraz przekazania Parafii w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jabłoniowej 6.
XXVI/682/2000 w sprawie udzielenia Pani Stefanii Lemańskiej - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXVI/681/2000 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXVI/680/2000 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie.
XXVI/679/2000 w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie.
XXVI/678/2000 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Szczecinie i zmiany organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł w Szczecinie.
XXVI/677/2000 w sprawie utworzenia Liceum Technicznego w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Gospodarczych w Szczecinie.
XXVI/676/2000 w sprawie utworzenia Technikum Hotelarskiego i Liceum Technicznego w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Szczecinie.
XXVI/675/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych.
XXVI/674/2000 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Szczecin do składu Rady Nadzorczej III kadencji Spółki “Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście” S.A. z siedzibą w Szczecinie.
XXVI/673/2000 w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych.
XXVI/672/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XXVI/671/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXVI/670/2000 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Jarmusza.
XXV/669/2000 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2001 rok.
XXV/668/2000 w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 41 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie.
XXV/667/2000 w sprawie utworzenia XV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany nazwy i organizacji Zespołu Szkół Kolejowych im. Armii Krajowej i Gimnazjum Nr 22 w Szczecinie.
XXV/666/2000 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej z siedzibą w Szczecinie.
XXV/665/2000 w sprawie utworzenia spółki “Centralne Warsztaty” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
XXV/664/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym.
XXV/663/2000 w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej.
XXV/662/2000 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2000-2003.
XXV/661/2000 w sprawie przystąpienia przez Miasto Szczecin do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów (IACP).
XXV/660/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na rok 2000 limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami na obszarze Gminy - Miasta Szczecina.
XXV/659/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXV/658/2000 w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczącego budowy na gruntach komunalnych placu zabaw dla dzieci przy ul. Pogodnej 49 w Szczecinie oraz bieżącej jego konserwacji.
XXV/657/2000 w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec małych i średnich przedsiębiorstw.
XXV/656/00 w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin.
XXV/655/2000 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Rethmann - Szczecin - Oczyszczanie Miasta Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
XXV/654/2000 w sprawie zmian budżetu miasta na 2000 rok
XXV/653/2000 w sprawie odwołania Panu Michałowi Nierodzie - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXIV/652/2000 w sprawie przyjęcia Master Planu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.
XXIV/651/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do realizacji modernizacji stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w Szczecinie w latach 2000-2002.
XXIV/650/2000 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXIV/649/2000 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXIII/648/2000 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie.
XXIII/647/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXIII/646/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o.
XXIII/645/2000 w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
XXIII/644/2000 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXIII/643/2000 w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
XXIII/642/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.108 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXIII/641/2000 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.
XXIII/640/2000 w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntów pomiędzy Miastem a Fabryką Mechanizmów Samochodowych “POLMO” S.A., a następnie zamiana prawa własności pomiędzy Miastem a Skarbem Państwa.
XXIII/639/2000 w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntów pomiędzy Miastem a Stocznią Remontową “GRYFIA”, następnie zamiany prawa własności pomiędzy Miastem i Skarbem Państwa.
XXIII/638/2000 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gminnej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 130, 130a.
XXIII/637/00 w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
XXIII/636/2000 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Gospodarczy Miasta Szczecina” oraz utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do prowadzenia usług w zakresie zarządzania targowiskami miejskimi.
XXIII/635/2000 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXIII/634/2000 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 1999 r.
XXII/633/2000 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXII/632/2000 w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego.
XXII/631/2000 w sprawie budżetu miasta na 2000 rok.
XXII/630/2000 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2000.
XXII/629/2000 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 1999.
XXII/628/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
XXII/627/2000 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
XXII/626/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXII/625/2000 w sprawie zakupu taboru tramwajowego komunikacji zbiorowej oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podjęcia długoterminowych zobowiązań finansowych.
XXII/624/2000 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków “Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i “Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2000.
XXI/623/2000 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miasta.
XXI/622/2000 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego sześćdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej.
XXI/621/2000 w sprawie ustanowienia przez Gminę Miasto Szczecin Fundacji “Razem Bezpieczniej”
XXI/620/2000 w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
XXI/619/2000 w sprawie likwidacji komunalnego Zakładu Budżetowego “Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXI/618/2000 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
XXI/617/2000 w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce “Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
XXI/616/2000 w sprawie zbycia akcji objętych przez Miasto Szczecin w spółkach: Zakłady Starachowickie STAR S.A., Fabryka Papieru Skolwin S.A. oraz Huta Szczecin S.A.
XXI/615/2000 w sprawie upoważnienia dyrektorów zakładów budżetowych Gminy Szczecin pn. Zarządy Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Prawobrzeże” Spółka z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych.
XXI/614/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina.
XXI/613/2000 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Skarbem Państwa.
XXI/612/2000 w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością “Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne”
XXI/611/2000 w sprawie stwierdzenia utraty mocy prawnej uchwał dotyczących Związku Gmin Zachodnich.
XXI/610/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany gruntów ze Spółdzielnią Mieszkaniową “Kolejarz” oraz oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu gruntów komunalnych położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Ruskiej-Frysztackiej-Legnickiej.
XXI/609/2000 w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do określania wysokości opłat za przyjmowanie odpadów do zagospodarowania na składowiskach miejskich i punktach zlewnych kanalizacji sanitarnej.
XXI/608/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do określania wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
XX/607/2000 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XX/606/2000 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.
XX/605/2000 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie krzyża misyjnego u zbiegu ulic Naruszewicza i Długosza w Szczecinie.
XX/604/2000 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą “Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XX/603/2000 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku o usunięcie naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecina w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina.
XX/602/2000 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Wiśniowy Sad 30 i budynków posadowionych na tym gruncie.
XX/601/2000 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Ośrodek Integracji Europejskiej” i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Ośrodek Integracji Europejskiej”
XX/600/2000 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina.
XX/599/2000 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XX/598/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina.
XX/597/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członków Zarządu Miasta Szczecina.
XX/596/2000 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina.
XX/595/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Szczecina.
XIX/594/2000 w sprawie likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr 1, 3 i 4 w Szczecinie oraz przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nr 2.
XIX/593/2000 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. S. Więckowskiego dz. 8 z Obrębu 41 Śródmieście - stanowiącej mienie komunalne.
XIX/592/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie w sąsiedztwie lotniska sanitarno-sportowego Szczecin Dąbie oraz w sprawie zniesienia współwłasności.
XIX/591/2000 zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia nowego systemu opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie.
XIX/590/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Modernizacja i uzbrojenie ulic: Dębowa, Abrahama, Czwójdzińskiego, Grońskiego na osiedlu Płonia”.
XIX/589/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Rolna, Zielna, Bylinowa, Gocławska, Pokoju na os. Golęcino w Szczecinie”.
XIX/588/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Nehringa, Tęczowa, Ogrodnicza na os. Bukowo w Szczecinie”.
XIX/587/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulicy Tarnopolskiej na os. Bukowo w Szczecinie”.
XIX/586/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Kolonistów, Kombatantów, Szosa Polska na os. Bukowo w Szczecinie”.
XIX/585/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Uzbrojenie ulic: Galla Anonima, Szosa Polska na os.Bukowo w Szczecinie”.
XIX/584/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Ks. Warcisława I w Szczecinie”.
XIX/583/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Modernizacja i uzbrojenie ulic: Kaperska, Środkowa, Kadetów, Sobieskiego, Krzekowskiej, Zaściankowej, Kirasjerów na osiedlu Bezrzecze”.
XIX/582/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania: “Modernizacja i uzbrojenie ulic: Wiatraczna, Jęczmienna, Trygława na osiedlu Zdroje”.
XIX/581/2000 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 20 i budynku posadowionego na tym gruncie.
XIX/580/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie : nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XIX/579/2000 w sprawie likwidacji Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Szczecinie.
XIX/578/2000 w sprawie likwidacji Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Szczecinie.
XIX/577/2000 w sprawie likwidacji Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Szczecinie.