Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2015 r.

Uchwała Tytuł
I/N/351/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
I/N/350/15 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
II/U/349/15 w sprawie uczczenia wydarzeń Grudnia 1970 roku
XIV/348/15 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecin
XIV/347/15 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XXVI.276.S.2015
XIV/346/15 zmienająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
XIV/345/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIV/344/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIV/343/15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIV/342/15 w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin
XIV/341/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XIV/340/15 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Szczecin
XIV/339/15 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2016 r.
XIV/338/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok"
XIV/337/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
XIV/336/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
XIV/335/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
XIV/334/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o.
XIV/333/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 10/57 z obrębu 4506, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Goleniowskiej
XIV/332/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległych
XIV/331/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/2 i 6/14 oraz działki 6/7, 6/12 i 6/15 z obrębu 4018
XIV/330/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XIV/329/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XIV/328/15 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok
XIV/327/15 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Eskadrowej na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XIV/326/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/8 z obrębu 4069
XIV/325/15 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2015
XIV/324/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
XIV/323/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
XIV/322/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
XIII/321/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XIII/320/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIII/319/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XIII/318/15 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XIII/317/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania, naruszenia praworządności i interesów skarżących
XIII/316/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania i naruszenia praworządności
XIII/315/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gerwazego)
XIII/314/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Irydowa, ul. Tytanowa, ul. Uranowa, ul. ul. Kadmowa, ul. Cynkowa, ul. Magnezowa, ul. Wolframowa, ul. Kobaltowa)
XIII/313/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 3” w Szczecinie
XIII/312/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław-Strzałowska 25” w Szczecinie
XIII/311/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo - Ostrów Brdowski i Wyspa Gryfia”w Szczecinie
XIII/310/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
XIII/309/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Łubinowa” w Szczecinie
XIII/308/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Nowy” w Szczecinie
XIII/307/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena 3" w Szczecinie
XIII/306/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie
XIII/305/15 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów
XIII/304/15 w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
XIII/303/15 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XIII/302/15 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6
XIII/301/15 w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XIII/300/15 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XIII/299/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XIII/298/15 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
XIII/297/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
XIII/296/15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XIII/295/15 w sprawie opłaty targowej
XIII/294/15 w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XIII/293/15 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych w roku 2016
XIII/292/15 w sprawie powierzenia Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. w Szczecinie zadań własnych gminy
XIII/291/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIII/290/15 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8-10 w Szczecinie
XIII/289/15 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Zwycięstwa 3 w Szczecinie
XIII/288/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ulicy Strzałowskiej 36 w Szczecinie
XIII/287/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ulicy Bylinowej 17
XII/286/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
XII/285/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta
XII/284/15 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do podjęcia działań zmierzających do umożliwienia osiedlenia się w Gminie Szczecin rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących wschodnią część Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
XII/283/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XII/282/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XII/281/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Niepołomicka)
XII/280/15 w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu uchwały ustalającej na terenie miasta Szczecin zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
XII/279/15 w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie
XII/278/15 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XII/277/15 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XII/276/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok"
XII/275/15 w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Powiatem Goleniowskim
XII/274/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XII/273/15 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
XII/272/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XII/271/15 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XII/270/15 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XII/269/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
XII/268/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
XII/267/15 w sprawie podatku od środków transportowych
XII/266/15 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XII/265/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
XII/264/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
XII/263/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
XII/262/15 w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 49/4 i 49/14 z obr.1036, położonej w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6
XII/261/15 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do 13 stycznia 2026 roku dodatkowej powierzchni nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na prowadzenie obiektu gastronomicznego
XII/260/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Syrokomli oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/5 o pow. 0,0597 ha, obr. 2077
XII/259/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o pow. 0,0418 ha, obr. 2075
XII/258/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Granicznej stanowiącej działkę numer 29/7 z obrębu 3006
XII/257/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 12, 13, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XII/256/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa 3” w Szczecinie
XII/255/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 2” w Szczecinie
XII/254/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Maciejowicka” w Szczecinie
XII/253/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska” w Szczecinie
XII/252/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Powstańców Wielkopolskich 66-68" w Szczecinie
XII/251/15 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencje lat 2016-2019
XI/250/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję lat 2016-2019
XI/249/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XI/248/15 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XI/247/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta
XI/246/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
XI/245/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XI/244/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XI/243/15 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie umieszczenia osób przewlekle psychicznie chorych w domach pomocy społecznej
XI/242/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
XI/241/15 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
XI/240/15 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015
XI/239/15 w sprawie zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 44
XI/238/15 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XI/237/15 zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XI/236/15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XI/235/15 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/234/15 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/233/15 w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XI/232/15 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/231/15 w sprawie zaliczenia ul. Wisławy Szymborskiej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/230/15 w sprawie zaliczenia ul. Małe Błonia, ul. Przepiórki, ul. Świergotki do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/229/15 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XI/228/15 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XI/227/15 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XI/226/15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do zaniechania naruszeń
XI/225/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie
XI/224/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie
XI/223/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Kadłubka" w Szczecinie
XI/222/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo" w Szczecinie
XI/221/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Janickiego" w Szczecinie
XI/220/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie
XI/219/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Batalionów Chłopskich 86” w Szczecinie
XI/218/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne – Napierskiego 6c” w Szczecinie
XI/217/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie
XI/216/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 29, 31, 33, 35 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XI/215/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Żólkiewskiego 14, 14a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzieni mieszkaniowej i osób fizycznych
XI/214/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086
XI/213/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086
XI/212/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/1, 6/3, 6/6 i 6/11, 6/8 i 6/13 z obrębu 4018
XI/211/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, stanowiącej działkę nr ewid. 7/9 z obr. 4002 oraz nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej, stanowiących działki nr ewid. 7/15, 7/16 z obr. 4002
XI/210/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 1a położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Szczecinie
XI/209/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XI/208/15 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XI/207/15 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
X/206/15 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Miasta Szczecin
X/205/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Porannej Rosy)
X/204/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
X/203/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
X/202/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
X/201/15 w sprawie przyznania dotychczasowemu najemcy pierwszeństwa w nabyciu pomieszczenia gospodarczego nr B-2 położonego w nieruchomości przy Alei Wyzwolenia nr 63 w Szczecinie
X/200/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 12 położonego przy ul. Piotra Skargi 52 w Szczecinie
X/199/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
X/198/15 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na rok 2016
X/197/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
X/196/15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
X/195/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
X/194/15 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie
X/193/15 w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie
X/192/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”
X/191/15 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
X/190/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie
X/189/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
X/188/15 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
X/187/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego-rzeka Bukowa" w Szczecinie
X/186/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzebusz - Chełszcząca" w Szczecinie
X/185/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Wrzesińska" w Szczecinie
X/184/15 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”
X/183/15 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
X/182/15 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
X/181/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
X/180/15 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
IX/179/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie (ul. Złoty Brzeg, skwer Danuty Siedzikówny ps. Inka)
IX/178/15 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
IX/177/15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
IX/176/15 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12
IX/175/15 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20
IX/174/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie
IX/173/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2"
IX/172/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie
IX/171/15 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin
IX/170/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
IX/169/15 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IX/168/15 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego
IX/167/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014
IX/166/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Boleslawa Krzywoustego 18- oficyna, 19-oficyna w Szczecinie
IX/165/15 w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
IX/164/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065
IX/163/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9
IX/162/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049
IX/161/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę nr ewid. 3/2 z obr. 4159
IX/160/15 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
IX/159/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
IX/158/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
IX/157/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
IX/156/15 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
IX/155/15 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
VIII/154/15 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa
VIII/153/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
VIII/152/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom oraz skwerowi w Szczecinie (skwer Kapitanów, ul. Generalska, ul. Muzyczna, ul. Czesława Niemena, ul. Salamandry, ul. Franciszka)
VIII/151/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VIII/150/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
VIII/149/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
VIII/148/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
VIII/147/15 w sprawie wyrażenia zgody na odnowienie porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Miasto Szczecin a Miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej
VIII/146/15 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
VIII/145/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
VIII/144/15 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
VIII/143/15 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
VIII/142/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
VIII/141/15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
VIII/140/15 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie
VIII/139/15 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie
VIII/138/15 w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
VIII/137/15 w sprawie zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60
VIII/136/15 w sprawie zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
VIII/135/15 w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego
VIII/134/15 w sprawie wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21 oraz jego likwidacji
VIII/133/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Łączności z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 oraz jego likwidacji
VIII/132/15 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a oraz jej likwidacji
VIII/131/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3, Szkoły Policealnej Nr 2 z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
VIII/130/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Rzemieślnicznych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
VIII/129/15 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
VIII/128/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
VIII/127/15 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
VIII/126/15 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
VIII/125/15 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
VIII/124/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kwiatów Polskich 45
VIII/123/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra Kostki Napierskiego, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
VIII/122/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Małe Błonia” w Szczecinie
VIII/121/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 2” w Szczecinie
VIII/120/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 6” w Szczecinie
VIII/119/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół” w Szczecinie
VII/118/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
VII/117/15 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działalność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
VII/116/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
VII/115/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
VII/114/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
VII/113/15 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
VII/112/15 w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
VII/111/15 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015
VII/110/15 w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z
VII/109/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie
VII/108/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy al. Wojska Polskiego 198 w Szczecinie
VII/107/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie
VII/106/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda
VII/105/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
VII/104/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową
VII/103/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010
VII/102/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098
VII/101/15 w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin
VII/100/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie
VII/99/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie
VI/98/15 w sprawie zgody na odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Miastem Esbjerg
VI/97/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
VI/96/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
VI/95/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Figowa, ul. Palmowa, ul. Pistacjowa)
VI/94/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VI/93/15 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
VI/92/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
VI/91/15 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015
VI/90/15 w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
VI/89/15 w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie
VI/88/15 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych
VI/87/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
VI/86/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
VI/85/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
VI/84/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VI/83/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
VI/82/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VI/81/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
VI/80/15 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
VI/79/15 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
VI/78/15 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
VI/77/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2015 roku
VI/76/15 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VI/75/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 31,32,33, stanowiącej działkę nr ewid. 20/1 z obr. 3031 oraz nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, stanowiącej dz. nr ewid. 20/2 z obr. 3031, oddawanych w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, jako jeden teren inwestycyjny
VI/74/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin zabudowanej budowlą nawigacyjną pn. „Światło sektorowe Babina” położonej na Wyspie Mewiej w Szczecinie, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości
VI/73/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086.
VI/72/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 28/1 z obrębu 4806.
VI/71/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie
VI/70/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starzyńskiego 2” w Szczecinie
VI/69/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 3” w Szczecinie
VI/68/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
VI/67/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
VI/66/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
V/65/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
V/64/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta
V/63/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
V/62/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta
V/61/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana Lewandowskiego)
V/60/15 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli
V/59/15 w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
V/58/15 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
V/57/15 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
V/56/15 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
V/55/15 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie dysponowania pomieszczeniem piwnicznym w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 158 oraz bezpodstawnego naliczania za nie opłat czynszowych
V/54/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
V/53/15 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
V/52/15 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w zakresie nieprawidłowości przy remoncie chodnika ulicy Grzegorza z Sanoka w Szczecinie
V/51/15 w sprawie skargi na niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta
V/50/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
V/49/15 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Floriana Krygiera)
V/48/15 w sprawie pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
V/47/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
V/46/15 w sprawie wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie
V/45/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
V/44/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30
V/43/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
V/42/15 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
V/41/15 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego i Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1
V/40/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
V/39/15 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a
V/38/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Bogumińska" w Szczecinie
V/37/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 3" w Szczecinie
V/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 33/7 z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Duńskiej
V/35/15 w sprawie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
V/34/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
V/33/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
V/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta
IV/31/15 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
IV/30/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
IV/29/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
IV/28/15 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
IV/27/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie
IV/26/15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
IV/25/15 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2014
IV/24/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5
IV/23/15 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
IV/22/15 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
IV/21/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok"
IV/20/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
IV/19/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Osadników 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,0717 ha, obr. 3057
IV/18/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Sadowej 8, stanowiącej działkę nr 9 o powierzchni 1031 m2 z obrębu 4104
IV/17/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 47/6 i 29/37 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów
IV/16/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 29/38 z obrębu 3011 położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów
IV/15/15 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin nr XLII/1061/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
IV/14/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
IV/13/15 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok
VIII/2/15 w sprawie poparcia Gminy Kołbaskowo odnośnie budowy obwodnicy
VIII/1/15 w sprawie złożenia hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 80 rocznice śmierci