Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Kontrola w zakresie przeprowadzonego przez ZDiTM postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług składowania materiałów drogowych pochodzących z odzysku, w wyniku którego wybrano firmę DIRECT P.H.U.  
2   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
3   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/23   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
4   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie.   Realizacja zadań pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej od 2000 r.  
5   Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, ul. Czesława 9   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
6   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników ZBiLK w okresie od lipca 2005 r. do lutego 2006 r.  
7   Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, ul. Hoża 6   Zgodność zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych w ZCE  
8   Szczecińska Agencja Artystyczna ul. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie.   Zbadanie podstaw do wystąpienia z wnioskiem o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przywłaszczenia środków pieniężnych wypłaconych z tytułu realizacji umowy nr 06/05 – organizacja koncertu Bobby Macferrina.  
9   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125   Prawidłowość poczynionych wydatków na zagospodarowanie Placu Solidarności w Szczecinie  
10   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, przy ul. Polickiej 3 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, realizacja zadań służby bhp  
11   Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – SP Nr 62 przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wew. Kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej w aspekcie przestrzegania przyjętych przez Szkołę procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., jak również opracowania zasad rachunkowości oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
12   Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie.   Gospodarka finansowo – księgowa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i zgodności wydatkowania środków budżetowych oraz gospodarowania środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych  
13   Gospodarstwo pomocnicze – Warsztaty Szkoleniowe Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie ul. Hoża 6   Świadczenie usług poligraficznych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzonej dokumentacji realizowanych usług i ich wyceny w latach 2003 – 2005 .  
14   Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Szczecinie, ul. Łaziebna 6-7   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
15   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, pl. Mariacki 1   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
16   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3 w Szczecinie ul. E. Plater 86   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
17   Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1, ul. Jedności Narodowej 2 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
18   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miasta Szczecin. Pl. Armii Krajowej 1   Kontrola najmu i prywatyzacji lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiczej w Szczecinie  
19   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość działań WMiLU przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbskiej w Szczecinie  
20   Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Biuro Egzekucji Administracyjnej UM Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Klonowica 5 w Szczecinie   Prawidłowość podejmowanych działań i wydawanych decyzji odnoszących się do działalności handlowej prowadzonej w Szczecinie przez Panią E. N.  
21   Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r. (bez analizy wykonania budżetu w 2005 r.)oraz realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
22   Dzienny Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Łukaszewicza 6 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, realizacja zadań służby bhp.  
23   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych w latach 2005-2006.  
24   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Sposób zorganizowania i przeprowadzenia przetargów na wykonanie usług związanych z transportem zbiorowym liniami autobusowymi na obszarze działania ZDiTM w latach 2004 – 2006, w tym podejmowania w ramach przetargu działań na podstawie stosownych upoważnień.  
25   Zespół Szkół Nr 8 ul. 3 Maja 1a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
26   Przedszkole Publiczne nr 47 w Szczecinie ul. Tomaszowska 2a (z rozszerzeniem o znajdującą się tam dokumentację zlikwidowanego PP nr 24)   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
27   Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Duńskiej 43 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
28   Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska UM Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie   Kontrola realizacji zadań dotyczących utrzymania zieleni miejskiej za okres od 2003 r. do chwili obecnej.  
29   Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, ul. Hoża 6   Ocena realizacji dodatkowych umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z pracownikami ZCE  
30   Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza w Szczecinie ul. Koszalińska 13   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 i I-szy kwartał 2006 r.  
31   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie   Kontrola w zakresie przeprowadzonego zamówienia, realizacji i rozliczenia inwestycji budowy obiektu budowlanego „Stadionu Lekkoatletycznego” przy ul. Litewskiej w Szczecinie.  
32   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin   Kontrola w zakresie możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Wileńskiej w prawo własności wyłącznie na rzecz jednego użytkownika  
33   Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 ul. Policka 3 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
34   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Realizacja zadania przez firmę zewnętrzną w ramach umowy ZDiTM-37/2005 oraz sposób sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM  
35   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Przygotowanie i realizacja przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem: podstawy wyboru zadań do realizacji w 2005 r. wraz z zabezpieczeniem środków finansowych, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu dokumentacji projektowych i zlecania wykonywania robót oraz zgodności zawartych umów z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
36   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie przeprowadzenia remontu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Wernyhory wraz ze skrzyżowaniem.  
37   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych w trakcie procesu przygotowania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r.  
38   Zespół Szkół Ogrodniczych przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie   Realizacja zadań służby BHP wynikających z niektórych przepisów dz. X ustawy kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.).  
39   Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Potulicka 40 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
40   Żłobki Miejskie, ul. Podhalańska 1 – 3 Szczecin   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
41   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pl. Jakuba Wujka 6 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
42   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Sprawdzenie zarzutów zawartych w skardze Pana (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) (pismo z dn. 12.07.2006 r.) a dot. prawidłowości wynajmu lokali w budynku przy ul. Dworcowej 19.  
43   Zespół Szkół Łączności, ul. Ku słońcu 27/30 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
44   Zespół Szkół Budowy Okrętów, ul. Willowa 2/4 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
45   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 6   Kontrola w zakresie ustalenia przyczyn i skutków nieopłacenia należności tytułem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2000.  
46   Miejski Zakład Gospodarki Odpadami przy ul. Piotra Skargi 20 w Szczecinie   Kontrola realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacji zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej.  
47   Ośrodek BHP przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Hożej 6 w Szczecinie   Realizacja zadań służby bhp świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin, dla których organem prowadzącym jest Wydział Oświaty.  
48   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie ul. Romera 21-29.   Kontrola w zakresie elementów gospodarki finansowo – księgowej za okres 2005 r. i I-sze półrocze 2006 r., dotyczących gospodarowania mieniem i ewidencji majątku, wynagrodzeń osobowych, w tym wypłacanych premii i nagród, realizacji zamówień publicznych, procedur związanych z likwidacją depozytów zmarłych podopiecznych DPS oraz zagadnień dot. wyżywienia i organizacji posiłków, regulowanych w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).  
49   Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej w Szczecinie   Realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z niektórych przepisów dz. X ustawy kodeks pracy.  
50   Przedszkole Publiczne Nr 11, Osiedle Kasztanowe w Załomiu   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2004 r.  
51   Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie ul. Stopczyńska 163   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2005 r. oraz prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2005 r.  
52   Dom Kultury „Słowianin”, przy ul. Korzeniowskiego 2 w Szczecinie   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2005 r. oraz prawidłowość stosowania procedur związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2005 r.  
53   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. M. Hojne – Wrońskiego 1 w Szczecinie   Wydatkowanie środków finansowych z dotacji przeznaczonej na realizację w 2006 roku zadania pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej”.  
54   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
55   Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
56   Przedszkole Publiczne Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 r.  
57   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul. Mariacka 25   Wydatkowanie środków finansowych na konserwację i remonty w 2005 r., w tym: prawidłowość prowadzenia procedur zlecania zamówień publicznych przez ZBiLK i zarządców mienia komunalnego; współdziałanie ZBiLK w realizacji zadań remontowych przez wspólnoty mieszkaniowe.  
58   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji – nr ZDiTM-IG/MP/7027/W/424/2006 z dnia 18.09.2006 r.  
59   Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. M. Hojne – Wrońskiego 1 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
60   Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie, ul. K. Napierskiego 13   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2005 r.