Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Nazwa: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Symbol: BMKZ
E-mail: mkz@um.szczecin.pl


Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

 1. prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami;
 2. nadzór nad zasobem zabytkowym Miasta.

Do zadań biura w zakresie prowadzenia spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami należy:

 • współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie postępowań w sprawie wpisania zabytku do rejestru , w tym umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru,
 • sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie przygotowywania wniosków o wpis zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa i uznania zabytku za pomnik historii,
 • sporządzanie opinii i współdziałanie w zakresie utworzenia parku kulturowego, w tym sporządzenie i aktualizacja planu ochrony parku kulturowego,
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
 • współpraca przy ustalaniu warunków ochrony konserwatorskiej w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż zabytek ten podlega ochronie,
 • przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawach związanych z zagospodarowaniem zabytków, prowadzeniem badań, prac i robót oraz podejmowaniem innych działań przy zabytkach, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  
 • przyjmowanie i przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o dokonaniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem,
 • przyjmowanie i przekazanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym,
 • sporządzanie i aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami,
 • udzielanie i rozliczanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
 • ustanowienie lub cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, a także wydanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków,
 • inicjowanie badań naukowych oraz dokumentowanie zasobu zabytkowego Miasta,
 • współpraca w zakresie popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach Miasta,
 • dokonywanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnień w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na wniosek właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
 • opiniowanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego odstępstw od przepisów techniczno budowlanych na podstawie Prawa budowlanego oraz uzgadnianie ekspertyz dotyczących odstępstw, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Do zadań biura w zakresie nadzoru nad zasobem zabytkowym Miasta:

 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • wydawanie na podstawie ustaleń wynikających z kontroli zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego na obszarze Miasta Szczecin decyzji wynikających z nadzoru konserwatorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • przygotowywanie upomnień oraz tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących egzekucji obowiązków wynikających z ostatecznych decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Egzekucji Administracyjnej,
 • kierowanie zawiadomień do Policji, prokuratury lub sądu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w sprawach określonych w przepisach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współdziałanie z organami ścigania,
 • opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • koordynacja z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi Miasta zadań w zakresie nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytków oraz prowadzeniem działań inwestycyjnych w stosunku do zabytków stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oraz w zakresie sporządzania i aktualizacji dokumentów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

Dodatkowe Informacje


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Michał Dębowski telefon: 91 4351172 pokój 20 Miejski Konserwator Zabytków
Ewa Dominiak-Górska telefon: 91 4351172, fax telefon: 91 4351154 pokój 20 Główny Specjalista (Stanowisko ds. organizacyjno-finansowych)
Małgorzata Jakóbik telefon: 91 4245850 pokój 12 Główny Specjalista
Hanna Olejnik telefon: 91 4245849 pokój 18 Podinspektor (ds. ewidencji i dokumentacji zabytków)
Rafał Waszczuk telefon: 91 4245849 pokój 18 Główny Specjalista
Elwira Wolender telefon: 91 4245850 pokój 12 Główny Specjalista
udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2012/03/28, odpowiedzialny/a: Małgorzata Gwiazdowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/02/03 14:08:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 14:08:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/03/26 13:53:49 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:29:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/09 15:08:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/09 15:04:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/08 08:14:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/08 08:12:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/05/08 08:09:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/16 13:30:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/06 10:06:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/03 14:34:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/04/03 12:20:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/04/03 12:01:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:54:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:44:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:38:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/02 14:10:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/28 15:42:42 nowa pozycja