Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zespół Szkół Łączności przy ul. Ku słońcu 27/30 w Szczecinie   Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2004 r.  
2   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.   Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r.  
3   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Mariacka 25 w Szczecinie   Realizacja prawa pracy, w tym w szczególności wynagradzania i zatrudniania pracowników zakładu w 2006 r.  
4   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM Szczecin pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w zakresie wynikającym z zarzutów zawartych w piśmie z dnia 12.02.2007 r. a dot. legalności podjętych decyzji w sprawie lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej.  
5   Teatr Współczesny w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3   Wydatkowanie środków finansowych z dotacji na realizację w 2006 r. zadania pn. „Modernizacja Teatru Współczesnego”.  
6   Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeuszka w Szczecinie   Wydatkowanie środków z dotacji udzielonych w 2006 r. na: dofinansowanie działalności bieżącej (zakup usług medycznych) oraz dofinansowanie modernizacji Szpitala (wydatki inwestycyjne).  
7   I LO im. M. Curie – Skłodowskiej w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
8   III LO im. M. Kopernika ul. Pomorska 150 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
9   Zespół Szkół Rzemieślniczych ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
10   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a   Prawidłowość zakupu samochodu Mercedes Benz Vito 115 CDI Kombi/D ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i celowości zakupu takiego pojazdu oraz jego wyposażenia.  
11   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Prawidłowość wydania postanowienia na obsługę komunikacyjną pawilonu handlowego na działce nr 7 przy ulicy Z. Krasińskiego 82 w Szczecinie.  
12   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Realizacja zadania dot. utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem: zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, sposobu sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM nad realizacją zadania w ramach zawartej umowy oraz sposobu jej rozliczenia.  
13   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie   Realizacja inwestycji dotyczącej wykonania podbudowy i fundamentu pod montaż boisk na ul. Twardowskiego i Tenisowej w ramach programu HATTRICK prowadzonego przez PZPN i UEFA  
14   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Jedności Narodowej 42 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
15   Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie ul. Z. Nałkowskiej 33 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
16   - Dzienny Dom Pomocy Społecznej – ul. Łukaszewicza 6 w Szczecinie, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 - Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23 w Szczecinie, - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42 w Szczecinie, - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Tartaczna 14 w Szczecinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie   Realizacja systemu punktowego pod kątem zgodności z uchwałą nr LVIII/1079/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.06.2006 r. oraz uchwały nr LXII/1150/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.09.2006 r.  
17   Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. w Szczecinie   Prawidłowość prowadzonej przez Spółkę polityki czynszowej dla lokali użytkowych będących w jej zasobach, w tym kontroli umów najmu z osobami prowadzącymi działalność w lokalach „Cafe Praha”, „London Pub” oraz „Chief”.  
18   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
19   Przedszkole Publiczne Nr 3, przy ul. Potulickiej 62 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
20   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a   Kontrola dotycząca skargi dzierżawcy gruntu dwóch punktów gastronomicznych w sektorze pierwszym tj. 93A i 56 w 2006 r. na działalność Zakładu Usług Komunalnych  
21   Wydział Sportu Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1 w Szczecinie   Rozliczenie dotacji udzielonych w 2006 r. dla OKS „Świt” w związku z umowami nr CRU: 899,1240, 3176, 4723, 4724, 5105, 5104.  
22   Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, ul. Goleniowska 67   Gospodarka finansowa i zarządzania własnymi składnikami majątkowymi w 2006 r. oraz prawidłowość stosowania procedur i przepisów związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych w 2006 r.  
23   Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a   Prawidłowość przeprowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2006 r.  
24   Zespół Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
25   Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
26   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii krajowej 1 w Szczecinie   Rozliczenie dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Szczecinie na przygotowanie i wydawanie bezpłatnych posiłków w ramach umowy Nr CRU 868/2005.  
27   Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Rayskiego 9 w Szczecinie   Gospodarka Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w latach 2002 – 2006  
28   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miasta Szczecin plac Armii Krajowej 1   Prawidłowość zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stary Szlak  
29   Pogotowie Opiekuńcze w Szczecinie, ul. Łabędzia 4   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r.(bez procedur - Prawo Zamówień Publicznych)  
30   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4, przy ul. Romera w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
31   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 84/89, 70-482 Szczecin   Realizacja projektu pn. „Polsko – Niemieckie warsztaty teatralne „Melpomena 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
32   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5   Kontrola w zakresie sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji dot. przebudowy ulic Reduty Ordona, Zygmunta Łukasińskiego i Grota Roweckiego w związku ze zmianą trasy komunikacyjnej autobusów linii nr 53 i 75 (bez celowości zmiany stałej organizacji ruchu).  
33   Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
34   Straż Miejska, ul. Felczaka 9 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
35   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin   Kontrola w sprawie przestrzegania procedur oraz terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych w sprawach poprzedzonych decyzją o warunkach zabudowy), w tym zasadności zarzutów zawartych w skardze z dnia 22.05.2007 r. dot. nieprawidłowości przy realizacji wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie  
36   Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”, ul. Niemierzyńska 18a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
37   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 2   Gospodarka Finansowo – księgowa za 2006 r.  
38   Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
39   Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie, ul. B. Śmiałego 42/43   Gospodarka finansowo – księgowa za 2006 r.  
40   Zespół Szkół Specjalnych nr 12, ul. Wielkopolska 14 w Szczecinie   Prawidłowość gospodarowania mieniem.  
41   Teatr Lalek „Pleciuga”, ul. Kaszubska 9 w Szczecinie   Gospodarka finansowa i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi oraz prawidłowości stosowania procedur i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 2006 r.  
42   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r., przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.  
43   Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińsk9iego 3 w Szczecinie   Realizacja projektu pn. „Razem pracujemy, razem się bawimy” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
44   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r. i I-sze półrocze 2007 r.  
45   Przedszkole Publiczne Nr 10 w Szczecinie, ul. Wołogowska 5   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
46   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 65   Prawidłowość gospodarowania mieniem  
47   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Wojska Polskiego 84/89, 70-482 Szczecin   Realizacja projektu pn. „Warsztaty dziennikarskie „Bez granic” Nowe Warpno 2007” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
48   Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza Nr 1, ul. Koszalińska 13 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r. i I-szy kwartał 2006 r. (Z/12/06) przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.  
49   Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Struga 10, 70 – 784 Szczecin   Zasadność ponoszenia i rozliczania kosztów paliwa w SPA „Dąbie” za okres 2004 r. – 2007 r.  
50   Przedszkole Publiczne Nr 8 w Szczecinie, ul. Różowa 24   Realizacja projektu pn. „JA-TY-MY” w ramach Funduszu Małych Projektów – Interreg III A.  
51   XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 16a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
52   Przedszkole Publiczne Nr 64, ul. Barnima 23 w Szczecinie   Stosowane procedury polityki rachunkowości oraz celowość wykorzystania dotacji budżetowej w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r.  
53   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Orawska 1 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za okres 2006 r.  
54   Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Prawidłowość realizacji oraz rozliczenia inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Nehringa”  
55   Gospodarstwo pomocnicze KSERO-GRAF przy Zespole Szkół Nr 8 , ul. 3 Maja 1a w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2006 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2006 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.