Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2005 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne przy ul. Hożej 6 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
2   Wydział Sportu UM w Szczecinie Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM w Szczecinie   Wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2004 r. przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie ul. Garncarska 5.  
3   Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie ul. Garncarska 5.   Wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2004 r. przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.  
4   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Szczecinie Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie ul. Przylesie 17.   Prawidłowość gospodarowania mieniem Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.  
5   Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego UM w Szczecinie   Nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarowania środkami finansowymi na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2004 r.  
6   Wydział Organizacyjny UM w Szczecinie Wydział Oświaty UM w Szczecinie   Zasady i tryb prowadzenia szkoleń z zakresu bhp pracowników UM będących pracodawcami w podległych gminie jednostkach organizacyjnych.  
7   Gimnazjum nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12   Przestrzeganie procedur kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.  
8   Gimnazjum Nr 29 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.  
9   Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 22   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
10   Dom Kultury „Klub 13 Muz” z siedzibą w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2002 r.  
11   Gimnazjum nr 30 w Szczecinie ul. Dąbrówki 10   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
12   Gimnazjum Nr 30 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2002 r.  
13   Zespół Szkół Nr 4 w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
14   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, ul. Grzymińska 6   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
15   Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 115   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
16   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Szczecinie   Kontrola dotycząca skargi na prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 2 w Szczecinie  
17   Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 3   Przestrzeganie wybranych przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań i obowiązków służby bhp.  
18   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM w Szczecinie   Zbadanie sprawy i ustalenie czy nastąpiło niekorzystne w skutkach niedopatrzenie Zarządu Miasta Szczecina (zaniechanie podjęcia decyzji dokonującej zmiany wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności budynku po zakończeniu adaptacji strychu - lokal przy ulicy XXX w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia RM z dnia 16.07.1991 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.  
19   Straż Miejska ul. Felczaka 9 w Szczecinie   Gospodarka finansowo-księgowa za 2004 r.  
20   Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku słońcu 125 A w Szczecinie   Kontrola Realizacji przez pracodawcę zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13.02.2004 r.  
21   Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie   Realizacja remontów i inwestycji w 2004 r.  
22   Przedszkole Publiczne Nr 23 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 12   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r.  
23   Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „Agawa” w Mrzeżynie, ul. Śliska 5   Gospodarka finansowo – księgowa za 2004 r.  
24   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie, ul. Krucza 17   Gospodarowanie mieniem oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy wynikających z Działu II i III kodeksu pracy oraz przepisów okołokodeksowych.  
25   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w zakresie działań podejmowanych przez WZiPS zmierzających do prowadzenia w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (oraz ewentualnie innych jednostek podległych Wydziałowi) jako obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  
26   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 84/90   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za pierwsze półrocze 2004 r.  
27   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczecinie, al. Jedności Narodowej 42   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r.  
28   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w sprawie skargi Pana (wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm) z dnia 23.09.2005 r. dotyczącej w szczególności prawidłowości postępowania pracowników Urzędu Miasta przy prowadzeniu sprawy wstąpienia w stosunek najmu lokalu komunalnego przy ul. (wyłączenie) ( w tym zwrotu kaucji mieszkaniowej), oraz nieodpłatnego przeniesienia własności i przedłużenia umowy najmu garażu zlokalizowanego przy ul. (wyłączenie).  
29   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14   Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
30   Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Floriana Szarego 12 w Szczecinie   Kontrola gospodarki finansowo-księgowej za 2004 r.  
31   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalna 15   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
32   Dom Kultury „Klub 13 Muz” z siedzibą w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie   Stan gospodarki finansowej, w tym zamówień publicznych, za okres 2003 – 2004, zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2004 r. oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością Klubu przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną za okres 2003 – 2004 r.  
33   Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza, ul. Wyzwolenia 53 w Szczecinie   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach przeprowadzonych przez organy kontroli państwowej Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid).  
34   Dom Dziecka Nr 1 w Szczecinie,   Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo-księgowej za 2003 r.  
35   Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
36   Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r.  
37   Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinie, ul. Portowa 21   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
38   Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie.(dawny Ośrodek Szkolno-Wychychowawczy Nr 1)   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez placówkę za 2003 r.  
39   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie   Realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji, zaleceń, wniosków i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie od 2000r.  
40   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
41   Szkoła nr 36 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50   Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2002 r.  
42   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Wydatkowanie środków publicznych powierzonych przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Kampania edukacji ekologicznej w szkołach w 2003/04 r.” Towarzystwu Społecznemu „Wolę być” w Szczecinie  
43   Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie   Stan gospodarki finansowej i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi w 2004 r.  
44   Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Kolumba 86 - 89   Wybrane aspekty funkcjonowania spółki  
45   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Sposób zakończenia usług przez Spółkę TERBET – na podstawie umowy obowiązującej do dnia 25.07.2005 r. oraz umowy dodatkowej nr ZDiTM – 43/2005 obowiązującej do 31.08.2005 r.  
46   Teatr Współczesny w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3   Stan gospodarki finansowej i zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi za okres 2004 r.  
47   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM Szczecin Plac Armii Krajowej 1   Organizacja okolicznościowego Koncertu Wigilijnego, dedykowanego kombatantom, który odbył się 14 grudnia br. w Filharmonii Szczecińskiej  
48   Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola w sprawie skargi Pana (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) z dnia 06.05.2005 r. i 12.07.2005 r. dotyczącej prawidłowości przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin postępowania przy przygotowaniu do zbycia nieruchomości położonej na ul. Owczej 27 (wcześniej – ul. Zajęczej 3) tj. działki nr 239, obręb ewidencji gruntu 85 – Dąbie  
49   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
50   Miejski Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Piotra Skargi 20 w Szczecinie   Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2004 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.  
51   Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 przy ul. Kolumba 86/87 w Szczecinie   Wybrane zagadnienia działu X ustawy kodeks pracy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań służby bhp.  
52   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin, plac Armii Krajowej 1 oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Szczecin, plac Armii Krajowej 1   Kontrola w sprawie skargi Pana (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) z dnia 28.09.2005 r. dot. zasadności wydania pozwolenia na budowę na rzecz inwestora SM „Politechnik” (teren działki 34/3 z obrębu ewidencji gruntów 76 śródmieście).  
53   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu Prezydenta Miasta Szczecin znak WKiAW/II/PD-1W/0913/60/2003 z dnia 28.07.2003 r.  
54   Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. K. Królewicza 63 w Szczecinie   Gospodarka Finansowo – księgowa za 2004 r.  
55   Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. E. Plater nr 20 w Szczecinie.   Gospodarka finansowo – księgowa za 2005 r.  
56   Biuro Obsługi Interesantów UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola autentyczności znaków skarbowych na wybranych stanowiskach Referatu Rejestracji Pojazdów Biura Obsługi Interesantów za okres 2003 r. – do chwili obecnej.