Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin

Aneks Nr 3 z dnia 01 czerwca 2023 r.

Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin to jednostki utworzone do realizacji zadań Miasta, którego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Wykazy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin i jednostek współpracujących:   
Do zadań Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a w szczególności sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • cmentarzy gminnych
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej medycznej i prawnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 • promocji gminy
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Miasto wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przez ustawy lub wynikające z porozumień zawartych z tą administracją. Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania Miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi. Miasto może tworzyć i przystępować do związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych lub regionalnych.

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2021/09/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Hłąd Daria, dnia: 2023/06/05 11:05:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Hłąd Daria 2023/06/05 11:05:13 modyfikacja wartości
Hłąd Daria 2023/04/26 09:57:04 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2023/02/16 09:41:32 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2023/02/15 15:08:25 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/04/19 10:55:33 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/03/11 10:49:10 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/01/26 11:16:33 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/01/25 15:16:04 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2022/01/24 08:50:18 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/09/23 09:46:22 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/02/24 10:53:15 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/02/24 10:52:40 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2021/01/27 14:49:16 modyfikacja wartości
Martyna Jakubowska 2020/07/29 10:24:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/06/02 08:24:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 09:57:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 12:03:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 11:44:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/02 11:36:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/11/27 10:18:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/10/14 12:56:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/17 09:48:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/06/19 09:57:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/10 10:48:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/10 09:16:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/09 13:08:33 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/12 08:54:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:21:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/04 11:18:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/08/08 14:29:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/10/19 13:26:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/10/19 13:20:47 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/02/15 11:03:10 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2007/02/02 15:43:54 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/01/25 10:03:49 modyfikacja wartości
Alicja Stańkowska 2007/01/25 09:52:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/25 09:39:09 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/12 13:12:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/02/20 12:52:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/02/20 12:48:58 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/14 08:54:14 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/13 10:51:50 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/13 10:49:41 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/13 10:44:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/24 10:25:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/24 09:35:36 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2003/11/18 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2003/11/18 modyfikacja wartości