Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawowym celem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz.1641) było wprowadzenie do krajowego porządku prawnego trybu oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały określone w pkt 13 preambuły dyrektywy 2019/1024 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2021 r., wg której „Jednym z podstawowych celów ustanowienia rynku wewnętrznego jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług i produktów w całej Unii oraz w państwach członkowskich. Informacje sektora publicznego lub informacje gromadzone, produkowane, reprodukowane i rozpowszechniane przy okazji wykonywania zadań publicznych lub świadczenia usług w interesie ogólnym są ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z treściami cyfrowymi, a wraz z rozwojem zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, technologie rozproszonego rejestru i internet rzeczy, i staną się jeszcze ważniejszym ich zasobem. Zasadnicze znaczenie będzie mieć w tym kontekście także szeroki transgraniczny zasięg geograficzny. Oczekuje się, że zwiększone możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego między innymi pozwolą wszystkim unijnym przedsiębiorcom, w tym mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, a także społeczeństwu obywatelskiemu, na wykorzystywanie ich potencjału oraz przyczynią się do rozwoju gospodarczego i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz ich ochrony, w szczególności z korzyścią dla lokalnych społeczności, oraz do realizacji ważnych celów społecznych, takich jak odpowiedzialność i przejrzystość.”

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej, także w formie otwartych danych określone zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego), w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin lub na wniosek.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin jest przestrzeganie:

 1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta Szczecin;

 2. obowiązku informowania o tym że informacja została przetworzona, modyfikacji uległa jej treść;

 3. zamieszczania przypisów informujących o źródle pochodzenia informacji;

 4. poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie zgodnie z poniższym:

Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
 2. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie wpływa na ochronę danych osobowych na podstawie prawa unijnego i krajowego, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE 18. Ponowne wykorzystywanie danych osobowych jest dopuszczalne zatem jednie, gdy jest ono zgodne z zasadą celowości, jak określono w art. 5 ust. 1 lit.b) i zasadą zgodności z prawem określoną w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz przy uwzględnieniu ograniczeń ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej na wniosek informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, a także za rezultaty przetworzenia ponownie wykorzystywanej informacji sektora publicznego.

 1. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego wytworzona w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób
i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin, tj. :

 1. koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
  a) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,14 zł/odbitka,
  b) czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,40 zł/odbitka;
  c)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,40 zł/odbitka,
  d)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,80 zł/odbitka;
 2. zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,50 zł;
 3. zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Nr konta Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin lub w portalu danych lub została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat lub będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone, wnioskodawca na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego składa wniosek, zawierający w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli już są udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w innym niż Biuletyn Informacji Publicznej systemie teleinformatycznym.

Wypełniony wniosek można złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Szczecin, w pokoju 62, lub za pośrednictwem poczty albo mailowo na adres: informacjapubliczna@um.szczecin.pl. Ewentualnie można skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta na platformie ePUAP.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 1. Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54,159 i 1598) z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Informacji Publicznej, wytworzono: 2012/05/07, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/07/14 08:33:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/07/14 08:33:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/05/23 09:46:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/08 09:31:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/07 12:49:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/11/06 08:39:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/07/16 11:42:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/07/16 11:39:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/14 13:56:09 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:23:30 usunięcie pozycji
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:23:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 09:19:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/27 14:26:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/10/17 14:38:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/05/07 11:51:30 nowa pozycja