Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Lp Jednostka Temat
1   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto – Podjuszański Klub Seniora”    Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   
1   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin    Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła w Szczecinie”   
3   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Lato na prawym brzegu kultury”  
4   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto”  
5   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych”   
6   Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin    Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła 2018”  
7   I Prywatnym Liceum Ogólnokształcące ul. Klonowica 3 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
8   Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
9   Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 13   Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
10   Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dzieńdoberek ul. Kuśnierskiej 6 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
11   Niepubliczny Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek, ul. Żubrów 3 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
12   Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO ul. Tomaszowska 1 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
13   Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z siedzibą przy ul. Judyma 1 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
14   Technikum Informatyczne SCI przy. Mazowieckiej 13 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
15   Radza Osiedla Golęcino - Gocław z siedzibą przy ul. Światowida 93 w Szczecinie   Gospodarka finansowa za 2019 r.  
16   Rada Osiedla Dąbie z siedzibą przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
17   Rada Osiedla Turzyn z siedzibą przy ul. Pocztowej 17 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
18   Przedszkole Publiczne Nr 79 ul. Krzemiennej 42A, Szczecin    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2019 r.   
19   Technikum Technologii Cyfrowych, ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin   Gospodarowanie mieniem  
20   Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 Szczecin   Kontrola zakresie skargi dotyczącej nieprawidłowości związanych z wręczaniem upominków Członkom Zespołu Opiniującego SBO w styczniu 2018 r.  
21   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin    Rozpatrzenie zarzutów sformułowanych w skardze złożonej przez mieszkańców lokalu przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie oraz wybrane zagadnienia związane z działalnością ZBiLK  
22   Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin   Realizacja wniosków o wydanie zaświadczeń w zakresie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  
23   Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1   Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  
24   Szczecińska Agencja Artystyczna w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 64   Gospodarka finansowa w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
25   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3 w Szczecinie ul. Emilii Plater 86    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
26   Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie pl. Teatralny 1    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
27   Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie ul. Chmielewskiego 19    sSan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/3/18 przeprowadzonej w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
28   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
29   Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.   
30   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Szczecinie ul. Jagiellońskiej 65    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2019 r.  
31   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2019 r.    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Romera 2 w Szczecinie   
32   Szkołą Podstawowa Nr 14 w Szczecinie ul. Strzałowska 27A    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy