Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

I Prywatnym Liceum Ogólnokształcące ul. Klonowica 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 16 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. przeprowadził kontrolę w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym (zw. dalej IPLO lub szkołą)przy ul. Klonowica 3 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 20 lutego 2020 r. Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 marca 2020 r.

 I. Udzielenie dotacji w 2018 r.

W dniu 4.09.2017 r. został złożony przez osobę fizyczną prowadzącą I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie(zw. dalej organem), wniosek o udzielenie dotacji na 2018 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2018 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby uczniów zgłoszonych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez organ do Wydziału Oświaty), wyniosła 699.619,01 zł. Wg miesięcznych informacji liczba wykazanych dzieci wynosiła 1123, w tym 21 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2018 r., szkoła rozliczyła dotację otrzymaną w pełnej wysokości i w całości przeznaczyła ją na wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w szkole.

 II. Rozliczenie dotacji

W toku kontroli ustalono, że faktyczna liczba uczniów w 2018 r. wyniosła 1108, w związku z czym dotacja należna szkole wyniosła 690.640,58 zł. Stwierdzona różnica w wys. 8.978,43 zł, stanowi kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Według art. 252 ust. 1 pkt 2, ust. 5, ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dotacja przekazana szkole w 2018 r. wyniosła 699.619,01 zł i została w całości rozliczona zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

 III.Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3894), zw. dalej uchwałą nr IX/257/19, Prezydent Miasta zalecił organowi prowadzącemu szkołę zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 8.978,43 zł, wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/05/21 14:51:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/05/21 14:51:27 nowa pozycja