Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Niepubliczny Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek, ul. Żubrów 3 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 27 lutego 2020 r. do 8 czerwca 2020 r. przeprowadził kontrolę w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Dzieńdoberek (zw. dalej NPS)przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli z dnia 24 czerwca 2020 r. Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 lipca 2020 r.

 I. Udzielenie dotacji w 2019 r.

W dniu 26.09.2018 r. został złożony przez pana Bartosza Rogojszę - prezesa zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Edukacji „SYNERGIA” (zw. dalej organem), prowadzącego Niepubliczne Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek, wniosek o udzielenie dotacji na 2019 r.

Wysokość dotacji naliczonej i przekazanej w 2019 r. przez Gminę Miasto Szczecin (wg liczby wychowanków zgłoszonych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów przez organ do Wydziału Oświaty), wyniosła 1.350.394,25 zł, w tym: 1.212.055,60 zł na uczniów niepełnosprawnych i 138.338,65 zł na wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (zw. dalej WWR). Wg miesięcznych informacji liczba wykazanych dzieci wyniosła: 280 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 365 posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie WWR.

Wg danych zawartych w Rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej w 2019 r., przedszkole rozliczyło dotację otrzymaną w pełnej wysokości i przeznaczyło ją w całości odpowiednio na kształcenie specjalne i realizację WWR, w tym:

 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 925.435,06 zł (w tym na kształcenie specjalne – 858.233,23 zł),
 • wydatki pozostałe – 406.987,58 zł (w tym na kształcenie specjalne – 335.850,76 zł),
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 17.971,61 zł (w pełnej wysokości na kształcenie specjalne).

 II. Rozliczenie dotacji

W wyniku kontroli dokumentów stanowiących podstawę zgłaszania wychowanków do dotacji stwierdzono, że:

 1. do dotacji w miesiącu styczniu zgłoszone zostało dziecko, które zaczęło uczestniczyć w zajęciach od dnia 7.01.2019 r., natomiast umowa z rodzicami została podpisana w dniu 8.01.2019 r., co było niezgodne z § 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr IX/257/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3894), zw. dalej uchwałą nr IX/257/19, według którego organ prowadzący zobowiązany jest do składania w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w terminie do 5. dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów na pierwszy roboczy dzień każdego miesiąca,
 2. do dotacji w miesiącu lutym, jako dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku poniżej 6 lat, zgłoszony został chłopiec nieposiadający właściwego orzeczenia. Orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane dopiero w dniu 18.02.2019 r.

 W związku z powyższym dotacja należna NPS wyniosła 1.342.460,73 zł, a różnica w wys. 7.933,52 zł, stanowi kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Według art. 252 ust. 1 pkt 2, ust. 5, ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zw. dalej uofp, dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

 W wyniku kontroli do rozliczenia dotacji nie uwzględniono wydatków na kwotę ogółem w wys. 17.767,52 zł, tj.

 1. z tytułu wynagrodzeń osobowych w wys. 9.454,79 zł brutto, w tym: kwoty w wys. 5.140,24 zł brutto ogółem, wypłaconej w miesiącach kwietniu i czerwcu 2. pracownikom NPS, którzy według przydziału etatu, w ww. miesiącach świadczyli pracę na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego (prowadzonego przez ten sam organ),
 • kwoty w wys. 4.310,08 zł brutto ogółem, wypłaconej w miesiącach styczniu, lutym i grudniu 2019 r. 5. pracownikom NPS z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika jako wydatek pozostający bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w myślówcześnie obowiązującego brzmienia art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.),zw. dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,stanowi wydatek niekwalifikowany do rozliczenia z dotacji oświatowej,

 • kwoty w wys. 4,47 zł brutto, niewypłaconej pracownikowi w miesiącu lipcu 2019 r. (pracownik otrzymał wynagrodzenie w wys. 3.141,72 zł, a wg listy płac powinien otrzymać 3.146,19 zł). Wynagrodzenie pracownika w połowie, czyli 2,24 zł, zostało rozliczone z dotacji przeznaczonej na WWR.

      2. pozostałych wydatków na kwotę ogółem 8.312,73 zł, w tym:

 • wydatków pozostających bez bezpośredniego związku z zadaniami placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w myślówcześnie obowiązującego brzmienia art. 35 ust. 1 i 4 ustawyo finansowaniu zadań oświatowych, tj.:
 • kosztów szkoleń z zakresu zabezpieczenia interesów placówki niepublicznej w wydatkowaniu, rozliczaniu i dokumentowaniu dotacji w 2019 r. a takżeprocedur kontroli i rozliczania dotacji oświatowych w łącznej wys. 3.086,26 zł,udokumentowanych 6. dowodami księgowymi,

Wydatki nie były związane z wykonywaną przez personel przedszkola pracą wychowawczą czy opiekuńczą. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli szkolenie dotyczyło zasad prowadzenia placówki w zakresie kontroli placówki oświatowej prowadzonych przez upoważnione organy, to jest kierowane do osób prowadzących przedszkole, a więc wydatki poniesione na to szkolenie nie mogą zostać uznane za koszty szkolenia kadry pedagogicznej, szczególnie w zakresie działalności wychowawczej czy opiekuńczej, nie można ich zatem sfinansować z dotacji oświatowej (Wyrok NSA z dnia 6 maja 2016 r. - sygn. akt II GSK 2876/14),

 • kosztów dostaw i transportu zamówionych towarów oraz zakupu reklamówekw łącznej wys. 816,44 zł (w tym 12,30 złzostało rozliczone z dotacji przeznaczonej na WWR),udokumentowanych 40. fakturami,
 • kosztów zakupu art. spożywczych w związku z organizowanymi spotkaniami integracyjnymi i imprezami okolicznościowymi (w tym zakończenia roku szkolnego)w łącznej wys. 201,56 zł, udokumentowanych 3. fakturami,
 • kosztu zakupu zestawów podarunkowych dla rodziców w wys. 194,97 zł, udokumentowanego fakturą zapłaconą 25.06.2019 r.,
 • wydatku w kwocie 2.310 zł za zajęcia dogoterapii, który został zrealizowany w dniu 9.05.2019 r., natomiast w dniu 15.05.2019 r. dokonano jego zwrotu na rachunek NPS,
 • wydatków w łącznej wys. 1.005 zł, które nie stanowiły zapłaty za dwie faktury za zakup dysków ssd i hdd, a były refundacją na prywatny rachunek bankowy informatyka z firmy zewnętrznej, który nie był w 2019 r. pracownikiem NPS,
 • wydatków nieuwzględnionych do rozliczenia dotacji z powodu braku przedłożenia przez organ dowodów, na podstawie których je poniesiono i rozliczono z dotacji tj. kwoty w wys. 264 zł (wydatek został dokonany z rachunku mBank, nienależącego do organu prowadzącego, w dokumentacji nie było również dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż),
 • wydatku w kwocie 184,50 zł za zakup wody, dwukrotnie ujętego w rozliczeniu dotacji (zarówno na podstawie faktury, jak i kolejnej faktury zawierającej kwotę zaległą).
 • wydatku w kwocie 250 zł za udział dzieci z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w warsztatach przyrodniczych. W warsztatach uczestniczyli wychowankowie zarówno Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, jak i NPS, natomiast cała wartość faktury w kwocie 500 zł została rozliczona z dotacji przyznanej NPS.

 Kwota wydatków poniesionych zgodnie z ówcześnie obowiązującym brzmieniem art. 35 ust. 1 i 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która została uwzględniona do rozliczenia dotacji, wyniosła 1.332.626,74 zł,w tym 1.194.302,63 zł na kształcenie specjalne i 138.324,11 zł na realizację WWR.

Dotacja przekazana NPS w 2019 r. wyniosła 1.350.394,25 zł, w tym: 1.212.055,60 zł na kształcenie specjalne i 138.338,65 zł na wychowanków objętych WWR,w związku z powyższym organ wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 17.767,52 zł, w tym; 17.752,97 zł na kształcenie specjalne i 14,54 zł na realizację WWR.

 Według art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 uofp, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

 III.Uwagi i zalecenia pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 10 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/257/19, Prezydent Miastazalecił organowi prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek:

 1. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 17.767,52 zł(z zaznaczeniem kwot: 17.752,97 zł na kształcenie specjalne i 14,54 zł na realizację WWR), wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 1 uofp.
 2. Zwrot na rachunek bieżący budżetu miasta (nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - Dochody niemajątkowe) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 7.933,52 zł, wraz z odsetkami naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt 2 uofp.
 3. Wykorzystywanie dotacji wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań NPS w zakresie określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/07/31, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/07/31 12:21:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/07/31 12:21:44 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2020/07/31 12:20:55 nowa pozycja