Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Nazwa: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Symbol: BOIN
E-mail: boin@um.szczecin.pl


Do zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 4. Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowy zakres zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. W zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego:
  1) opracowywanie i nadzorowanie realizacji instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w jednostkach organizacyjnych Urzędu,
  2) opracowywanie i nadzorowanie realizacji instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji oznaczonych klauzulą „poufne”,
  3) prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
  4) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających,
  5) przekazywanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
  6) prowadzenie czynności umożliwiających wszczęcie przez służby ochrony państwa poszerzonych postępowań sprawdzających,
  7) prowadzenie czynności związanych z odwołaniem od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
  8) prowadzenie rejestru oraz spraw dotyczących wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta na udostępnienie informacji o klauzuli „poufne” osobom, wobec których wszczęto postępowanie sprawdzające,
  9) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  10) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zawiadamianie o tym fakcie Prezydenta Miasta, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa,
  11) współpraca w zakresie realizacji zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie Prezydenta Miasta o przebiegu tej współpracy,
  12) bieżący nadzór nad stanem i stosowaniem środków ochrony fizycznej informacji niejawnych,
  13) wydzielanie stref ochronnych oraz ich kontrola,
  14) nadzór nad systemem określającym uprawnienia do wejścia, przebywania i wyjścia ze stref ochronnych i pomieszczeń chronionych systemami alarmowymi oraz przechowywania kluczy do pomieszczeń chronionych i szaf pancernych służących do przechowywania informacji niejawnych,
  15) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego,
  16) prowadzenie procedury dopuszczenia do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
  17) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
   
 2. W zakresie zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne:
  1) opracowanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji, podlegających badaniom i certyfikacji służb ochrony państwa,
  2) nadzór oraz bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad i wymagań w zakresie bezpieczeństwa,
  3) kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
   
 3. W zakresie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowej kontroli, ewidencji materiałów i obiegu dokumentów:
  1) prowadzenie kancelarii tajnej :
  a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
  b) sporządzanie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów niejawnych,
  c) ewidencjonowanie dokumentów niejawnych,
  d) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,
  e) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  f) odbieranie, wysyłanie, ewidencja i przekazywanie poczty specjalnej,
  2) kontrola informacji niejawnych :
  a) opracowywanie okresowych harmonogramów kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Urzędu,
  b) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących właściwego sporządzania rejestrowania i przechowywania dokumentów niejawnych,
  c) kontrola obiegu dokumentów niejawnych,
  d) opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich wykonania.
   
 4. W zakresie szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych:
  1) przeprowadzanie szkoleń osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
  2) szkolenie w zakresie właściwego rejestrowania i klasyfikowania informacji niejawnych, stosowania właściwych klauzul tajności oraz procedur ich zmiany i znoszenia.
   

 Dodatkowe informacje:

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • ZARZĄDZENIE NR 186/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 • ZARZĄDZENIE NR 187/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Urzędzie Miasta Szczecin.
 • ZARZĄDZENIE NR 188/11  Prezydenta Miasta Szczecin  z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznych Stanowisk Komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Jan Kępiński telefon: 91 4245696 pokój 232 Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Główny Specjalista
Maria Kotarska telefon: 91 4245696 pokój 230 Główny Specjalista
Urszula Sygit telefon: 91 4245695 pokój 231 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Kierownik Biura
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2003/11/18, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2017/12/05 14:35:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:35:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 14:24:30 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/20 10:55:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/07/20 10:54:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/04/27 10:05:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/04/27 10:01:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/04/27 09:48:48 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/01/05 13:18:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/07/07 10:22:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/04/29 19:08:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 11:54:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/24 14:33:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 09:13:19 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 10:17:01 modyfikacja wartości