BIP Szczecin

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.

Ankieta na temat funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin - link zewnętrzny

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 493/13 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat Zarządzenie wraz z załącznikami.
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 170/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.2058 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
 • Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).
 • Decyzja Nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (Dz.U.L 79/1 z 24.03.2005).
 • Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U.L 345 z 31.12.2003).
Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, Infolinia: 800 300 300