Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie pl. Teatralny 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 08.06 - 26.06.2020 r. przeprowadził kontrolę w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie przy pl. Teatralnym 1 (zw. dalej TL Pleciuga) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.10.2020 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia;
 • prowadzenia akt osobowych pracowników;
 • braku potwierdzania przez pracowników podpisem na indywidualnych „Kartach ewidencyjnych wyposażenia” faktu otrzymania odzieży, obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • pracy przy monitorach ekranowych;
 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz sposobu wykonywania zaleceń wynikających z tych kontroli;
 • oceny ryzyka zawodowego;
 • przechowywania niebezpiecznych bądź szkodliwych czynników chemicznych;
 • realizacji obowiązków wynikających z decyzji zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy;
 • kontroli urządzeń objętych dozorem technicznym;
 • eksploatowania urządzeń objętych dozorem technicznym;
 • badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

II. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane, pomieszczenia i stanowiska pracy

TL Pleciuga usytuowany jest w budynku trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z dachami płaskimi, do TL Pleciuga przynależy również budynek gospodarczy. Dla obu budynków prowadzono jedną książkę obiektu budowlanego, założoną w  dniu 11.03.2009 r.

Właścicielem i zarządcą budynków jest TL Pleciuga. Powierzchnia zabudowy obydwu budynków wynosiła łącznie2112, 2 m2. Za prowadzenie ww. książki, terminowe przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających z kontroli odpowiedzialną była osoba zatrudniona na stanowisku kierownika administracyjno - gospodarczego.Książka zawierała dane identyfikacyjne obiektu, w tym m.in. nazwę i funkcję obiektu wraz z adresem, wskazano właściciela obiektu, nr księgi wieczystej oraz rok zakończenia budowy oraz protokół odbioru obiektu z dnia 11 marca 2009 r. nr PINB-ROP/PW/7114/1574/130/09 oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia 24.03.2009 r. wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin. Ponadto książka zawierała dane techniczne charakteryzujące obiekt, tj. m.in. charakterystykę budynku, parametry oraz informacje dotyczące wyposażenia budynku w instalacje.      

Właściciel obiektu budowlanego przeprowadzał okresowe kontrole stanu technicznego budynku oraz instalacji i przewodów. Kontrole nie wykazały niezgodności z obowiązującymi przepisami. Budynek dopuszczano do dalszej eksploatacji. Osoby przeprowadzające kontrole posiadały stosowne uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie. Wykazano jednocześnie, iż na bieżąco wykonywano większość zaleceń wynikających z kontroli.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne były w stanie technicznymi higienicznym spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca zapewnił pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych zapewniono szatnie z szafami na odzież i obuwie robocze oraz odzież i obuwie własne pracowników.

Ustalono ponadto, że obiekty budowlane i ich otoczenie podlegały codziennym wewnętrznym kontrolom. W razie stwierdzenia niezgodności Dyrektor TL Pleciug usuwał je niezwłocznie we własnym zakresie, bądź zlecał ich usunięcie podmiotom zewnętrznym.  

2. Techniczne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

W toku kontroli ustalono, że TL Pleciuga odpowiadał za eksploatację, konserwację i kontrole dwóch urządzeń objętych dozorem technicznym (decyzja z dnia 24.11.2014 r. UDT): zespół wyciągarek nr fabryczny ZNS/TLP/2014, nr ewidencyjny N8424002117 oraz dźwig hydrauliczny TT300OH nr ewidencyjny N3124002585, nr fabryczny H08-947 zainstalowany w budynku TL Pleciuga. Dla urządzeń ustalona została forma dozoru ograniczonego. Urządzenia posiadały aktualne decyzje Urzędu Dozoru Technicznego. Termin kolejnych badań dla dźwigu wyznaczono na maj 2021 roku, a dla zespołu wciągarek na listopad 2020 roku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Dla urządzeń pracodawca posiadał dokumentację producenta oraz deklarację zgodności. Wyznaczeni pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia do obsługi tych urządzeń wydane przez UDT. Dla zespołu wyciągarek założona została dokumentacja wewnętrzna zobowiązująca pracowników technicznych do ich systematycznego przeglądania odnośnie sprawności przed i po ich użyciu. Dokumentacja przedstawiona do kontroli zawierała dokument o nazwie: RESURS (czas przepracowanych roboczogodzin) nr 42/03/2020 dla zespołu wyciągarek oraz RESURS nr 110/03/20/E do windy towarowo-osobowej.

 3. Zewnętrzne kontrole nad warunkami pracy

Kontrole w obszarze nadzoru nad warunkami pracy (od 01.01.2018 r. do dnia kontroli WKiAW) przeprowadziły: Powiatowa StacjaSanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem kontroli był stan sanitarno – higieniczny, techniczny budynku oraz przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz przestrzeganie przepisów pożarowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymiprzeprowadzonej w lipcu 2019 uzupełniono opracowaną dla budynku instrukcję bezpieczeństwa pożarowego o faktyczne informacje dot. drogi pożarowej oraz zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, plany graficzne instrukcji uzupełniono o informacje dot. powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji, oraz przewidywanej liczby osób jaka może przebywać w obiekcie, wskazano na nich także rzeczywisty podział obiektu na strefy pożarowe, miejsca, gdzie znajdują się przyciski oddymiania oraz pełne i właściwe rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych i gaśnic, ponadtozapewniono prześwit o wysokości i szerokości przynajmniej 4,5 m nad chodnikiem przebiegającym wzdłuż frontu budynku, stanowiącego dla niego drogę pożarową. W trakcie kontroli usunięto również nieprawidłowości polegające na braku:instrukcji na wypadek pożaruz numerami alarmowymi w miejscu widocznym, w strefie gdzie odbywały się półkolonie, protokołu z badań instalacji elektrycznej piorunochronnej budynku oraz oznakowania punktu poboru wody ze zbiornika podziemnego przeciwpożarowego oraz drogi pożarowej dla budynku.

4. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy

4.1 Maszyny, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

Znajdujące się na wyposażeniu maszyny oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości wykorzystywane były do prac konserwacyjnych, prac porządkowych wewnątrz budynku i terenów zewnętrznych (tereny zielone, ciągi komunikacyjne) oraz przy przygotowaniu dekoracji scenicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Będące w użytkowaniu maszyny i urządzenia spełniały wymagania bhp. Pracodawca zapoznał pracowników użytkujących maszyny podczas pracy z instrukcjami bhp przy ich użytkowaniu. 

4.2  Czynniki chemiczne

Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie czynniki chemiczne wykorzystywane były w jednostce do utrzymania czystości i dezynfekcji, prac remontowych i porządkowych oraz podczas przygotowania dekoracji scenicznych.Powyższe czynniki stosowane były w TL Pleciugana stanowiskach: pracowników gospodarczych (sprzątaczki, kierowcy-konserwatora, pracownika gospodarczego), rzemieślnika teatralnego, garderobianej oraz specjalisty operatora elektroakustyka obsługującego fontannę.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu przechowywania i wykorzystywania podczas wykonywania prac niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie czynników chemicznych. Pracodawca informował pracowników o właściwościach stosowanych czynników, o ryzyku dla bezpieczeństwa i zdrowia związanym z ich stosowaniem, jak również o sposobach bezpiecznego ich przechowywania. Pracodawca posiadał aktualny spis i karty charakterystyki ww. czynników, z którymi zapoznał merytorycznych pracowników stosujących podczas pracy ww. czynniki.

5.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Zasady i normy przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zostały ustalone w Procedurze Nr 9 dotyczącej zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zasad gospodarowania tymi środkami opracowanej na podstawie art. 2376-10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Stosowanie odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej wymagane było na następujących stanowiskach: rzemieślnik teatralny, elektroakustyk, sprzątaczka, magazynier, pracownik gospodarczy,sprzątacz terenu, krawcowa, garderobiana, archiwistka, aktor lalkarz, inspicjent, szatniarz - bileter, montażysta sceny, kierowca - konserwator.

W 12 przypadkach na 47 poddanych kontroli stwierdzono uchybienia polegające na braku potwierdzania przez pracowników podpisem na indywidualnych „Kartach ewidencyjnych wyposażenia” faktu otrzymania odzieży, obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i przechowywanie ww. kart w TL Pleciuga był inspektor ds. bhp. Według wyjaśnień inspektora ds. bhp powyższe wynikało z przeoczenia.

W toku prowadzonych oględzin stwierdzono, że pracownicy byli wyposażeni w odzież i obuwie robocze (ochronne) wymagane dla danego stanowiska, spełniające polskie normy (PN), przewidziane w tabeli norm stanowiącej załącznik do obowiązującej w TL Pleciugawewnętrznej procedury dot. zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zasad gospodarowania tymi środkami.

6. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, w tym kobiet w ciąży i dla kobiet karmiących dziecko piersią stanowił załącznik nr 4 do regulaminu pracy (Załącznik nr 4 do Regulamin Pracy Teatru Lalek „Pleciuga” z dnia 29.02.2008 r.). Do wymienionych prac zaliczono: prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, prace na wysokości, prace w narażeniu na hałas, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na substancje chemiczne.

Do prac uciążliwych, wykonywanych przez pracowników TL Pleciuga należały prace związane z obsługą monitorów ekranowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W okresie od 01.01.2018 r. do dnia kontroli zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym otrzymało 6 pracowników. Powyższe wypełniało § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998, Nr 148, poz. 973), według którego pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 7. Organizacja i realizacja widowisk

Obowiązki podmiotu prowadzącego działalność kulturalną wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawiebezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. z 2016, poz. 1814), uregulowane został w TL Pleciuga dwoma procedurami wewnętrznymi: Procedurą nr 10  w sprawie oceny koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego pod względem spełniania wymogów zawartych w przepisach w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz Procedurą nr 11 w sprawie sposobu oceny warunków bezpieczeństwa podczas przygotowywania i odbioru scenografii pod kątem bezpieczeństwa dla osób występujących w przedstawieniach.

Dyrektor TL Pleciuga powoływał komisję, która  opiniowała pisemnie projekty scenograficzne poszczególnych widowisk pod kątem ich zgodności z przepisami bhp oraz ochrony ppoż. W skład komisji wchodzili: kierownik pracowni elektroakustycznej (przewodniczący komisji), kierownik pracowni plastyczno – konstrukcyjnej, inspicjent oraz pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

W okresie objętym kontrolą zostały pozytywnie zaopiniowane projekty wszystkich widowisk wystawianych na scenach TL Pleciuga. 

8. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano w jednostce wypadków przy pracy. Nie zarejestrowano również chorób zawodowych, bądź podejrzeń o tego typu choroby.

9. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona była w okresie od lutego 2010 r. do lipca 2019 roku,  na stanowiskach:  monter dekoracji, pracownik gospodarczy, garderobiana, praczka, magazynier, pracownik administracyjno - biurowy,  kierowca - konserwator, archiwista, rzemieślnik teatralny - stolarz, rzemieślnik teatralny, rzemieślnik teatralny – krawcowa, aktor, inspicjent, elektroakustyk, szatniarz – bileter, obsługa widza, dozorca, sprzątacz terenu. Ocenę przeprowadził zespół ds. oceny ryzyka zawodowego, powołany przez dyrektora w procedurze nr 1 w dniu 01.12.2010 r. Na podstawie powyższej procedury w skład zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego powołano: dyrektora teatru, inspektora ds. bhp (zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. W dniu 01.03.2018 r. procedura została zaktualizowana.

Kontrolą objęto dokumentację oceny ryzyka zawodowego pod kątem występujących na danym stanowisku zagrożeń oraz oszacowanego poziomu ryzyka. Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dokonano w oparciu o: regulaminy i instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków pracowników, listy kontrolne, rozmowy i wywiady, obserwacje na stanowiskach pracy, dokumentację powypadkową.

Dokumentacja dot. oceny ryzyka zawodowego zwierała m.in.: karty identyfikacji i charakterystyki zagrożeń, karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk oraz wykaz i oświadczenia osób pracujących na danych stanowiskach, na których podpisem pracownicy potwierdzali zapoznanie się z powyższą oceną.              

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Kontrola wykazała, że pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach, zastosował niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz poinformował wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

10.Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy TL Pleciuga, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania tego typu badań. Kontroli poddano wstępne badania lekarskie osób zatrudnionych po 01.01.2018 r. oraz badania okresowe 25 osób, tj. 40% ogółu zatrudnionych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Objęci kontrolą pracownicy zostali dopuszczeni do pracy na podstawie wydanych przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Kierując na badania pracownika pracodawca informował lekarza o warunkach pracy na danym stanowisku, uwzględniając występujące na stanowisku czynniki niebezpieczne, szkodliwe bądź uciążliwe.

11. Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia wstępne, instruktaż ogólny przeprowadzał inspektor ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w TL Pleciuga natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadzał pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami, posiadające udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe uprawniające do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego. Przeprowadzanie szkoleń okresowych zlecano zewnętrznym podmiotom prowadzącym działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Kontrolą objęto szkolenia wstępne, stanowiskowe i okresowe 25 pracowników, co stanowiło 40% osób pracujących w dniu kontroli.

Na 25 osób objętych kontrolą w stosunku do 2 osób zatrudnionych na stanowiskach:

-  brygadier sceny zatrudniony z dniem 02.09.2013 r., stwierdzono uchybienie polegające na tym, że odbył on pierwsze szkolenie okresowe w dniu 13.10.2014 r., tj. po ponad 13 miesiącach od dnia zatrudnienia na danym stanowisku pracy;

- bileterko – szatniarka zatrudniona z dniem 02.10.2017 r.,  stwierdzono uchybienie polegające na tym, że odbyła ona pierwsze szkolenie okresowe w dniu 09.10.2018 r., tj. po ponad 12 miesiącach od dnia zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

Powyższe stało w sprzeczności z przepisem § 15 ust. 4rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860, Dz. U. z 2019, poz. 1099), wg którego pierwsze szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiadał pracownik, do zakresu obowiązków którego należało prowadzenie spraw osobowych pracowników. 

Pozostali pracownicy posiadali aktualne szkolenia w dziedzinie bhp. Ustalono ponadto, że Dyrektor TL Pleciuga posiadał aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców. Zaświadczenia ze szkoleń przechowywane były w aktach osobowych pracowników.Pracownikom, do stałego korzystania udostępniano ponadto szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

12. Prowadzenie akt osobowych

       Kontrolą objęto sposób przechowywania zaświadczeń ze szkoleń w dziedzinie bhp oraz orzeczeń z badań profilaktycznych 25 pracowników.

       W kontrolowanym zakresie wykazano nieprawidłowości polegające na tym, że w dwóch przypadkach na 25 poddanych kontroli, karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp były przechowywane w części „A” akt osobowych pracowników, podczas gdy wg § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894) akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują: w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym: (...) zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Było to również  sprzeczne z postanowieniem § 3 pkt 2 lit. h rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), wg którego akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują w części „B” - dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Według wyjaśnień kierownika administracyjno – gospodarczego przyczyną powyższego było przeoczenie.

W trakcie kontroli karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp zostały przeniesione do części „B” akt osobowych.

Wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracowników były ponumerowane i wprowadzone do wykazu akt. Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy była prowadzona odrębnie. 

13.Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 63 osoby.Wykonywanie zadań służby bhp powierzono (umowa cywilnoprawna) specjaliście spoza zakładu, który posiadał udokumentowane kwalifikacje oraz aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Specjalista ds. bhp: prowadził wewnętrzne kontrole stanu bhp, informował dyrektora TL Pleciuga o stwierdzonych zagrożeniach, przedstawiał coroczne analizy stanu bhp, brał udział w tworzeniu wewnętrznych procedur oraz instrukcji, brał istotny udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, podejmował wspólne działania mające na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz wspierania działań dyrektora teatru mających na celu poprawę warunków pracy.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zlecił Dyrektorowi TL Pleciuga:

 1. Odbywanie przez pracowników pierwszych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp w wymaganych terminach.
 2. Każdorazowe potwierdzanie podpisem przez pracowników na indywidualnych „Kartach ewidencji wyposażenia” faktu otrzymania odzieży i obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej.
 3. Prowadzenia akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                     


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2021/01/18, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2021/01/18 12:26:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2021/01/18 12:26:03 nowa pozycja