Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Nr kontroli: WKiAW

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła 2018”

Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w styczniu 2020 r. przeprowadził w Stowarzyszeniu Brzeg Kultury z siedzibą Prawy przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin (zw. dalej Stowarzyszeniem), kontrolę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła 2018” w zakresie objętym umową CRU/18/0002704 zawartą w dniu 28.06.2018 r. (zw. dalej umową nr CRU/18/0002704), realizowaną w okresie od dnia 15.05.2018 r. do dnia 15.08.2018 r. Na realizację ww. zadania publicznego Gmina Miasto Szczecin przekazała środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

  1. analiza dokumentacji potwierdzającej realizację zadania pod kątem zgodności wydatków z ofertą, harmonogramem i umową,
  2. porównanie dokumentacji ze złożonym sprawozdaniem z realizacji zadania.

            Łączne wydatki wynikające z przedstawionych dokumentów księgowych wyniosły 40.082,00 zł. Wydatki w kwocie 15.000,00 zł (37,42% całkowitego kosztu realizacji zadania) pokryto ze środków pochodzących z dotacji.

            W dniu 05.09.2018 r. Stowarzyszenie złożyło w UM Szczecin sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Do sprawozdania załączono kopię plakatu oraz 4 fotografie dokumentujące wydarzenie. Ponadto w dniu 10.01.2020 r. Prezes Stowarzyszenia przekazał kontrolerowi 55 fotografie z przedmiotowego wydarzenia.

 W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

            Stowarzyszenie przedstawiło do kontroli umowę koncertową (wraz z fakturą VAT) oraz dwie faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadania, w tym:

  1. umowa koncertowa zawarta w dniu 11.06.2018 r. dot. organizacji koncertu w dniu 29.06.2018 r. Wynagrodzenie za ww. przedmiot umowy wynosiło 23.370,00 zł brutto. W związku z realizacją ww. umowy w dniu 29.06.2018 r. wystawiono fakturę VAT nr FV/57/2018 na kwotę 23.370,00 zł. Zapłaty za ww. fakturę VAT dokonano przelewem w dniu 04.07.2018 r. Przedmiotowy wydatek  w kwocie 15.000,00 zł został sfinansowany z udzielonej dotacji.
  2. Faktura VAT nr FA/2018/06/10 z dnia 28.06.2018 r.; na kwotę 8.610,00 zł; przedmiot faktury: U-koncert. Zapłacono gotówką. Ww. faktura  w całości została sfinansowana ze środków Stowarzyszenia.
  3. Faktura VAT nr 9/06/2018 z dnia 29.06.2018 r.; na kwotę 8.102,00 zł; przedmiot faktury: realizacja oświetlenia oraz montaż konstrukcji scenicznej. Zapłaty za ww. fakturę dokonano przelewem w dniu 07.07.2018 r. Ww. faktura  w całości została sfinansowana ze środków Stowarzyszenia.

            Kontrola nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w toku realizacji umowy nr CRU/18/0002704. Całkowity koszt zadania wyniósł 40.082,00 zł. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększył się (w stosunku do pierwotnie ustalonych 47,24 %) i wyniósł 37,42% (15.000,00 zł) co było zgodne z zapisem § 4 ust. 3 umowy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w umowie tj. przed dniem 15.08.2018 r. Kwota dotacji wydatkowana zgodnie z ofertą Stowarzyszenia z dnia 13.04.2018 r. i jej aktualizacją z dnia 14.06.2018 r..

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2020/05/12, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2020/05/12 08:57:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2020/05/12 08:57:06 nowa pozycja