Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: P/35/07

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2005 r. i I-szy kwartał 2006 r. (Z/12/06) przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.

Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza Nr 1, ul. Koszalińska 13 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 13 – 17 grudnia 2007 r. przeprowadził kontrolę w Środowiskowej Placówce Edukacyjno – Wychowawczej nr 1 w Szczecinie (zw. dalej ŚPEW) w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo-księgowej za 2005 i I-szy kwartał 2006 r. (Z/12/06) przeprowadzonej przez WKiAW w 2006 r.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 19 grudnia 2007 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  31 grudnia 2007 r.
Środowiskowa Placówka Edukacyjno – Wychowawcza nr 1  prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała nieliczne uchybienia. Jednostka nie wprowadziła dokumentacji opisującej system informatyczny oraz system służący ochronie danych i ich zbiorów.
W wyniku kontroli realizacji zalecenia: „dokonanie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości za cały okres działalności jednostki, tj. od 01.09.2005 r.” stwierdzono, że w dokumentacji Placówki nie został opisany system informatyczny. Na konieczność ujęcia powyższego w dokumentacji jednostki opisującej zasady rachunkowości wskazuje art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (zw. dalej uor) (Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 ze zm.). Według przedmiotowego przepisu Jednostka winna dokonać „opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.” W dokumentacji Jednostki brak było również zapisów opisujących „system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.” Na konieczność powyższego wskazuje art. 10 ust. 1 pkt 4 uor.
W zakresie realizacji pozostałych zaleceń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym nr WKiAW/II/ZI/0914/544/06 z dnia 3 lipca 2006 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. Placówka wyegzekwowała nieprawnie pobrane środki pieniężne przez ówczesną Główną Księgową Placówki, z tytułu wypłacenia nienależnych wynagrodzeń, a także przypadków nie wpłacania na konto otrzymanych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w łącznej kwocie 10.208,50 zł. Dokonała jednocześnie zawiadomienia organów ścigania o przypadki przywłaszczenia środków z tytułu opłat. Jednostka wyrównała stawki osobistego zaszeregowania oraz dodatku stażowego pracowników wskazanych w wystąpieniu z dnia 3 lipca 2006 r., uzupełniono dokumentację osobową o brakujące dokumenty. W zakresie zalecenia dot. przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ŚPEW utworzyło w dniu 31 maja 2006 r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z przedmiotowego funduszu środki przeznaczane są na dofinansowanie m.in. wypoczynku urlopowego osób uprawnionych, udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej.
 
Prezydent zalecił Dyrektor Placówki:
1.      uzupełnić dokumentację Placówki w zakresie wskazanym w art. 10 ustawy o rachunkowości

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2008/01/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2008/01/18 11:52:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2008/01/18 11:52:05 nowa pozycja