Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2007 roku

Nr kontroli: P/11/07

Przestrzeganie wybranych zagadnień z dz. X Kodeksu pracy, tj. realizacja zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w tym: Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 08÷23 marca 2007 r. przeprowadził kontrolę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, zwanym dalej SOSW, w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z dz. X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jt. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj. realizację zadań służby bhp, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp oraz realizację zadań pokontrolnych, czyli nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/11/07 podpisanym w dniu 27 marca 2007r.
            W toku kontroli ustalono, że w SOSW obsługę w zakresie bhp prowadziła Pani Jadwiga Mazur, zatrudniona w Ośrodku BHP przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie. Posiadała ona udokumentowane kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska starszego inspektora ds. bhp, zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie służby bhp.
            Stwierdzono, że zadania określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp określone w następujących punktach: pkt 4 – udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy; pkt 5 – udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy; pkt 6 – udział w przekazywaniu nowo budowanych obiektów nie dotyczyły służby bhp w SOSW, bowiem zadania te leżały w gestii Referatu Technicznego Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
Pozostałe obowiązki zawarte w postanowieniach § 2. ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp wynikające z punktów 1÷22, z wyjątkiem zadań opisanych powyżej, realizowane były sukcesywnie i do sposobu ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.
            W toku kontroli dokumentacji, pozostawianej po kontrolach przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej, stwierdzono brak realizacji niektórych nałożonych obowiązków. Dotyczyło to postanowień zawartych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakładających na Ośrodek obowiązek wykonania remontów gwarantujących właściwy stan technicznosanitarny w pomieszczeniach pracy. Dotyczyły one w szczególności remontów: kuchni wraz z instalacją wentylacyjną nawiewno-wywiewną, zaplecza kuchennego i gospodarczego oraz sali gimnastycznej.
            Stwierdzono też, że kopie dokumentacji pokontrolnej, z kontroli dokonywanych przez organy kontroli zewnętrznej, nie były przekazywane do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, co było sprzeczne z zapisem § 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2003 r., wg którego: „Dyrektorzy kontrolowanych jednostek zobowiązani są dostarczyć Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego kopie dokumentacji kontroli”.
            W toku kontroli stwierdzono, że w SOSW opracowano i wdrożono zasady prowadzenia szkoleń z zakresu bhp zgodnie z obowiązującym od 01-07-2005 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z dopuszczaniem do pracy osób nie posiadających dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli pracowników bez odbytych szkoleń w dziedzinie bhp wynikających z zapisu art. 2373 § 2 kp oraz ww. rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
            W SOSW opracowano wewnętrzny akt prawny regulujący zasady przydziału pracownikom okularów korygujących wzrok wymaganych zapisem § 8 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), wg którego pracodawca był zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wynik badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazał potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
W SOSW przeprowadzane były coroczne kontrole warunków pracy i analiza stanu bhp wynikające z zapisów § 2 ust. 1 pkt 1÷3 rozporządzenia w sprawie służby bhp; opracowane były szczegółowe instrukcje bezpiecznej pracy na różnych stanowiskach pracy wymagane zapisem art. 2374 § 2 kp, nakładającym obowiązek opracowania i udostępniania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapisem § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jt. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp.
            Przedstawiona ocena ryzyka zawodowego, dla różnych stanowisk pracy, wraz z podpisami pracowników potwierdzającymi przyjęcie do wiadomości i stosowania ocenę i wskazane działania profilaktyczne, były zgodne z zapisem art. 226 kp stanowiącym, że na pracodawcy spoczywał obowiązek ocenienia i udokumentowania ryzyka zawodowego oraz poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Było to także zgodne z postanowieniem zapisu § 39 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego pracodawca był obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko na stanowiskach pracy.
            W toku kontroli pliku dokumentacji powypadkowej stwierdzono, że kompletowana była zgodnie z wymogami aktualnych przepisów: zapisu § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974); zapisu § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 269, poz. 2672). Na bieżąco prowadzono rejestry wypadków w pracy, w drodze do/z pracy, oraz rejestry chorób zawodowych wymaganych zapisami: art. 234 § 3 i art. 235 § 4 kp, wg których pracodawca obowiązany był prowadzić rejestry wypadków przy pracy i chorób zawodowych; § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 ze zm.), wg którego pracodawca miał prowadzić rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych zawierający: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne okoliczności wypadku (...)” oraz zapisem § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), wg którego pracodawca obowiązany był prowadzić dokumentację dotyczącą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami.
            W odniesieniu do wszystkich pracowników SOSW nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z kierowaniem na lekarskie badania profilaktyczne wymagane przepisami art. 229 kp. Badania profilaktyczne pracowników wykonywane były zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie badań, wg którego badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Badania profilaktyczne pracowników prowadzone były w Szpitalu Miejskim im. Św. Karola Boromeusza na podstawie zawartej umowy.
            Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedłożonych zasadach przydziału, gospodarowania i ewidencjonowania odzieży roboczej i środków ochron indywidualnych, bowiem opracowane były zgodnie z zapisem art. 1041 §1 pkt. 1 kp, wg którego regulamin pracy winien ustalać m.in. wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej oraz rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp.
            Stwierdzono także należytą staranność w prowadzeniu zapisów w książkach obiektów budowlanych zarządzanych przez SOSW, zgodnie z wymogiem zapisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), zwanej dalej upb, wg którego: „Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku (…) książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego”. Do książek kontroli dołączone były Protokoły z przeprowadzonych okresowych badań i pomiarów, wymagane zapisem art. 62 ust. 1 upb, wg którego: „Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1)  okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2)  okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”
            Wszystkie dokumenty dotyczące okresowych kontroli były odnotowane w książce obiektu budowlanego, zgodnie z wymogiem zapisu § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił:
1.      wykonać decyzje administracyjne wydane przez Państwowego Inspektora sanitarnego w zakresie zapewnienia właściwego stanu techniczno-sanitarnego,
2.      kopie dokumentacji pokontrolnej przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej dostarczać Dyrektorowi WKiAW.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/05/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/05/02 11:24:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/05/02 11:24:05 nowa pozycja