Zapisz się do newlettera Budżetu Obywatelskiego
Zapisz się do newlettera konsultacji społecznych

Program rozwoju miasta "Szczecin 2020"

Pomóż stworzyć Szczecińską Kolej Metropolitalną

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do udziału w badaniach preferencji komunikacyjnych mieszkańców aglomeracji szczecińskiej. Wyniki pomogą stworzyć wspólny, zintegrowany system transportu publicznego oparty o kolej, która połączy Szczecin, Police, Gryfino, Stargard Szczeciński, Goleniów i Świnoujście.

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie transport-som.szczecin.pl. Składa się ona z sześciu głównych punktów. Formularz pozwala na ocenę różnych zagadnień związanych z komunikacją oraz umożliwia wpisywanie swoich uwag. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje kilka minut.

Badania są częścią opracowywanego Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Raport z konsultacji społecznych Programu rozwoju miasta w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014 – 2020 „Szczecin 2020”

W terminie od 04 marca 2014 do 30 września 2014 r., przeprowadzono na terenie miasta Szczecin konsultacje społeczne Programu rozwoju miasta w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014 – 2020 „Szczecin 2020”.
Konsultacje społeczne programu „Szczecin 2020” przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin, poprzez umieszczenie programu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz w formie ankiet, wypełnianych przez mieszkańców i wrzucanych do urn, umieszczonych w Gmachu Urzędu Miasta.

We wskazanym terminie konsultacji wpłynęło ponad 100 uwag od mieszkańców Szczecina. Zebrane opinie wskazują, jak mieszkańcy chcieliby, aby rozwijało się miasto.

Ponadto, odbyło się 11 spotkań Prezydenta Miasta z poszczególnymi środowiskami, branżami, radami osieli oraz mieszkańcami.

Treść uwag oraz udzielone odpowiedzi znajdują się poniżej.


Zdecyduj, jaki będzie SZCZECIN w 2020r.

Dziś już możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem: Szczecin się zmienia

Wiele działań, szczególnie tych najbardziej spektakularnych, jak budowa Filharmonii, całkowicie przebudowane Bulwary nad Odrą, kontynuowana budowa obwodnicy śródmiejskiej czy przebudowa ul. Arkońskiej,  było możliwych dzięki wsparciu środków unijnych.

Wejście Polski do Unii Europejskiej przed 10-cioma laty dało nam szansę na rozwój, którą chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać.

Przed nami kolejna unijna perspektywa 2014 – 2020, do której musimy się właściwie przygotować, aby w pełni wykorzystać szanse, jakie za sobą niesie.

Temu służy program Szczecin 2020

Zapraszam wszystkich do konsultacji programu, który wyznaczy kierunki nadchodzących zmian w naszym mieście.

Moim celem jest zebranie jak największej liczby opinii, aby działania w Szczecinie w kolejnej perspektywie unijnej  jak najlepiej zaspokajały potrzeby mieszkańców, były jak najbardziej trafione i sensowne, tworząc najlepsze z możliwych warunków do rozwoju miasta i dawały powody do satysfakcji każdemu mieszkańcowi Szczecina.

Zadecyduj, jaki będzie Szczecin w 2020 roku.

Uwagi, propozycje i pomysły można przesyłać na adres 2020@miasto.szczecin.pl.

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina


Program Szczecin 2020

Prezentacja programu Szczecin 2020


Ponad 1000 osób wzięło udział w spotkaniach,  po kilkadziesiąt opinii i uwag spłynęło na adresy e-mail i do skrzynek. Przez pół roku odbyło się kilkanaście prezentacji, w tym cztery spotkania dzielnicowe.  Prezydent Piotr Krzystek konsultował program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE pt. Szczecin 2020.

Głównym celem konsultacji programu Szczecin 2020, jest jak najlepsze przygotowanie się do wykorzystania szans, które niesie za sobą kolejna perspektywa unijna na lata 2014-2020 w oparciu o propozycje i wizje mieszkańców. Sam program obejmuje wiele aspektów funkcjonowania Szczecina – od pracy i edukacji, poprzez otoczenie aż do współdecydowania mieszkańców o sprawach naszego Miasta. Konsultacje potrwają do końca września.

Program Szczecin 2020 opracowany w 2011 roku przeszedł cały szereg konsultacji podczas ponad 40 spotkań m.in. z przedstawicielami Rad Osiedli w latach (2012/2013), z mieszkańcami, przedstawicielami różnych środowiska branżowych i partnerami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2014 roku rozpoczęły się konsultacje środowiskowe – kilkanaście spotkań, w których wzięło udział ponad 1000 osób. Na adres 2020@miasto.szczecin.pl wpłynęło kilkadziesiąt propozycji do Programu. Wszystkie materiały są sukcesywnie publikowane na www.szczecin2020.pl

12 lutego br., o tym jak widzą Szczecin w przyszłości wypowiedzieli się przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Szczecina. Celem debaty było przedstawienie głównych założeń programu oraz poddanie ich pod dyskusję. W czasie spotkania zostały poruszone między innymi kwestie dotyczące: szybkiego tramwaju, Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej, budowy Trasy Północnej i obwodnicy śródmiejskiej oraz dróg dojazdowych do portu. Spore zainteresowanie wzbudził pomysł utworzenia na terenie lotniska w Dąbiu, obszaru przeznaczonego pod inwestycje dla małych przedsiębiorców, oraz utworzenia klas w szkołach ponadgimnazjalnych - profilowanych w porozumieniu z przedsiębiorcami. Prezydent zgodził się z uczestnikami, że konieczne jest szukanie partnerów do współpracy również za granicą, np. w Skandynawii.

Kolejne spotkanie miało miejsce 4 marca br. To właśnie wtedy Piotr Krzystek rozmawiał z mieszkańcami Szczecina na temat przyszłości Miasta. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy – przedstawienie głównych założeń programowych oraz dyskusję. Spora część pytań dotyczyła infrastruktury rowerowej. Mieszkańcy pytali m.in. o możliwość utworzenia dojazdu do dworca głównego i ścieżek w prawobrzeżnej części miasta. Zostały również przedstawione uwagi i pomysły dotyczące metropolitarnych ścieżek rowerowych łączących Szczecin z innymi gminami. Inne kwestie, które zostały poruszone w trakcie tego spotkania to między innymi: pomysły na rewitalizację kamienic w śródmieściu, reklamy na elewacjach oraz zagadnienia dotyczące transportu miejskiego i oświaty.

Dzień później, 5 marca br., odbyło się spotkanie prezydenta Miasta z przedsiębiorcami z Klastra ICT Pomorze zachodnie i BPO. Udział w nim wzięli również profesorowie Piotr Niedzielski - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytety Szczecińskiego, Stefan Berczyński - dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT oraz prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska.

Uczestnicy dyskusji zauważyli, że głównym wyzwaniem, przed którym stoją branże ICT oraz BPO jest brak kadry pracowniczej. Piotr Krzystek przedstawił dotychczasowe działania miasta wspierające branże ICT i BPO oraz zadeklarował dalsze wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, m.in. przez dofinansowywanie nauk ścisłych w szkołach, co pozwoli na wykształcenie odpowiednich specjalistów. Co więcej, w trakcie spotkania podkreślono również rolę, jaką odgrywa nauka języków obcych. Już dziś Szczecin jest liderem wśród samorządów, które prowadzą program dwujęzyczności. Ponadto, w mieście funkcjonuje specjalny program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się 8 kwietnia br. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie spotkania omówiono między innymi kwestie ograniczenia ruchu samochodów w mieście poprzez budowę linii tramwajowych, stworzenia zintegrowanych węzłów komunikacyjnych oraz poprawę dostępu drogowego do miasta. Wśród zgłoszonych propozycji do Programu Szczecin 2020, znalazły się projekty dotyczące budowy nowych linii tramwajowych - do Kołbaskowa, wzdłuż ul. Ku Słońcu i 26 kwietnia, a także wzdłuż Trasy Północnej. Rozwiązania te miałaby za zadanie zapewnić dostęp do ekologicznego transportu mieszkańcom okolicznych osiedli, a także ożywić i otworzyć nowe tereny dla ludzi i biznesu. Wśród przedstawionych rozwiązań komunikacyjnych znalazły się także projekty dotyczące alternatywnych dróg wyjazdowych z miasta.
Specjaliści zwrócili również uwagę na konieczność tworzenia zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, łączących w jednym punkcie kilka rodzajów transportu publicznego. Jednym z takich rozwiązań miałby być np. całkowicie przebudowany obszar w okolicy Dworca Głównego PKP, który stałby się nowoczesnym centrum komunikacyjnym w Szczecinie. Wprowadzenie tych rozwiązań w życie, może przyczynić się do zachęcania młodych ludzi do osiedlania się w Szczecinie. Co więcej, nowoczesna komunikacja podniesie atrakcyjność miasta oraz przyciągnie przedstawicieli branż kreatywnych. Zaznaczono również, że oprócz budowy nowych linii tramwajowych należy skupić się również na modernizacji i usprawnieniu tych już istniejących.

Piąte spotkanie w ramach społecznych konsultacji projektu Szczecin 2020, odbyło się 7 maja br. Na zaproszenie prezydenta Piotra Krzystka wzięli w nim udział szefowie Rad Osiedli Miasta Szczecin. Podczas spotkania omówiono wnioski, które wypłynęły z przesłanych uwag do Programu Szczecin 2020. Prezydent przedstawił przedstawicielom Rad Osiedli dwie istotne propozycje. Pierwsza dotyczyła przyznania od 2015 roku każdej Radzie Osiedla z Budżetu Miasta kwoty 150 tys. zł na działania inwestycyjne. Kwota ta każdego roku byłaby zwiększana o 10 tys. zł, tak aby w roku 2020 osiągnęła pułap 200 tys. zł.

Druga propozycja dotyczyła powołania, wydzielonego w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, zespołu do spraw współpracy z Radami Osiedli. Do jego zadań będzie należało m.in. pilotowanie przygotowań i przebiegu realizacji inwestycji osiedlowych a także interweniowanie w sprawach inwestycji, które zostały już wykonane.

Ponadto Prezydent zaproponował aby w ramach omawiania kolejnych zagadnień Programu Szczecin 2020, zorganizować cykl spotkań w 4 dzielnicach miasta. Spotkania i tematy na nich poruszane byłyby sprofilowane odpowiednio do danej dzielnicy.

15 maja br. władze miasta – Piotr Krzystek oraz Krzysztof Soska spotkali się z przedstawicielami szczecińskich instytucji kultury. Głównym tematem spotkania była ‘Kultura w funkcji prorozwojowej – poszerzanie dostępu do oferty kulturalnej”, czyli wykaz możliwych do zrealizowania w nadchodzącej perspektywie unijnej, działań w obszarze szeroko pojętej kultury. W programie przedstawionym w trakcie konsultacji, znalazły się m.in. propozycje utworzenia wielofunkcyjnego centrum, które miałoby służyć jako platforma spotkań środowisk biznesowych, nauki i kultury; przebudowa teatru letniego, rozbudowa sieci domów kultury oraz przygotowanie lokalizacji pod budowę nowej siedziby Teatru Współczesnego. Program zakłada także przeznaczanie środków i zasobów miasta na rozwijaniu kluczowych przedsięwzięć (Regaty TTSR, Dni Morza, Festiwal Pyromagic) i ich dalszą promocję, oraz promowanie wydarzeń w nowo powstałych obiektach takich jak Filharmonia, Hala Sportowa, Trafostacja.

W Programie Szczecin 2020 znalazły się także działania dotyczące tworzenia warunków materialnych dla osób związanych z sektorem kreatywnym, wspierania osób i instytucji w celu realizacji wspólnych międzynarodowych i transgranicznych przedsięwzięć kształtujących pozycję kulturalną miasta, unowocześnienia i zdigitalizowania bibliotek. Założenia zawarte w programie Szczecin 2020 zrobiły na uczestnikach spotkania pozytywne wrażenie.

W trakcie spotkania pojawiły się pierwsze propozycje dotyczące rozszerzenia niektórych działań oraz przedstawione zostały nowe, równie interesujące propozycje. Jedna z nich dotyczyła utworzenia małych plenerowych scen w przestrzeni miejskiej.

20 maja br., w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego  odbyło się seminarium, którego hasło przewodnie brzmiało: „Absolwent na rynku pracy”. Wziął w nim udział prezydent Piotr Krzystek, który zapoznał młodych ludzi z głównymi założeniami programu Szczecin 2020.

Kolejne spotkanie konsultacyjne programu Szczecin 2020, odbyło się 21 maja br. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami Rad Osiedli Szczecina z Dzielnicy Prawobrzeże. Na spotkaniu obecni byli również wszyscy zainteresowani tym, co dzieje się na ich osiedlach. Konsultacje odbyły się w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla. W pierwszej części spotkania zostały przedstawione już zrealizowane i planowane na najbliższą przyszłość inwestycje dotyczące całej dzielnicy Prawobrzeże. Druga część była przeznaczona na pytania od mieszkańców. W trwającym prawie trzy godziny spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

2 czerwca br. odbyło się spotkanie prezydenta Szczecina Piotra Krzystka z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Arkońskie-Niemierzyn. Spotkanie odbyło się według stałego scenariusza. Prezydent przedstawił miejskie plany inwestycyjne na najbliższe lata. Omówił projekty ogólno miejskie, jak i przedsięwzięcia planowane w dzielnicy Zachód (kontynuacja budowy obwodnicy środmiejskiej, linia tramwajowa do centrum handlowego Ster) ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Arkońskie-Niemierzyn (m.in. parkingi przy szpitalu, modernizacja ul. Wiosny Ludów). Prezydent przedstawił także zasady funkcjonowania programu inwestycji rad osiedli

Kolejne spotkanie z cyklu konsultacji programu Szczecin 2020 odbyło się 11 czerwca br. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się tym razem z mieszkańcami oraz Radami Osiedli północnej części miasta.  W spotkaniu dotyczącym programu dla północnych dzielnic, zorganizowanym w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ulicy Hożej uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele osiedli  tej dzielnicy.  Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od prezentacji Piotra Krzystka, który przybliżył najbardziej znaczące plany inwestycyjne realizowane w Szczecinie. Prezydent Szczególną uwagę poświęcił przedsięwzięciom dotyczącym dzielnicy Północ gdzie w ostatnim czasie po przygotowaniu przez Miasto terenów inwestycyjnych pojawili się inwestorzy, związani głównie z gospodarką morską – Teleyard, Bilfinger czy Stocznia Partner. Podczas spotkania, podobnie jak w trakcie poprzednich, mieszkańcy zgłaszali uwagi oraz pomysły dotyczące funkcjonowania ich osiedli. Kilka osób zadało również pytania, dotyczące Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz Trasy Północnej. 

Przedostatnie spotkanie z cyklu konsultacji programu Szczecin 2020 odbyło się 25 czerwca br. Wówczas, prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się z mieszkańcami oraz Radami Osiedli zachodniej części miasta. W spotkaniu, które zostało zorganizowane  w Szkole Podstawowej nr 45 przy ulicy Benesza, uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się od prezentacji prezydenta Piotra Krzystka, który przybliżył  najbardziej znaczące plany inwestycyjne realizowane w Szczecinie, m.in.  Szczeciński Szybki Tramwaj, modernizację ul. Struga oraz zagospodarowanie Wyspy Grodzkiej. Szczególną uwagę poświęcił przedsięwzięciom dotyczącym dzielnicy Zachód gdzie w najbliższym czasie, na ul. Szafera, otwarta zostanie nowoczesna hala widowiskowo-sportowa z dużym parkingiem. Nie zabrakło także informacji dotyczącej dróg dojazdowych do zachodnich osiedli, w tym dla kluczowej przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego).Po prezentacji przyszedł czas na pytania najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców. Zgłaszane uwagi dotyczyły głównie poprawy infrastruktury drogowej, poszerzenia i budowy chodników czy oświetlenia. Wiele pytań dotyczyło również hali widowiskowo-sportowej i zasad parkowania na przylegającym parkingu.

26 czerwca br., odbyła się ostatnia prezentacja osiedlowa. Tym razem, Prezydent Piotr Krzystek rozmawiał o programie z mieszkańcami i przedstawicielami Rad Osiedli Dzielnicy Śródmieście. Na początku prezydent przedstawił główne założenia programu Szczecin 2020. Następnie wspominał o inwestycjach miejskich i programach edukacyjnych. Omówił także projekty, które zrealizowano w Dzielnicy Śródmieście (Bulwary, Filharmonia) oraz te które są w planach do realizacji (np. budowa węzła komunikacyjnego Łękno, budowa dworca głównego, czy remonty chodników oraz ulic).   Mieszkańcy bardzo chętnie zgłosili swoje uwagi do Programu, mieli także dużo pytań. Do najczęstszych kwestii, które były poruszane, należały te związane z odnowieniem kamienic, budową chodników i ścieżek rowerowych, remontami ulic np. ul. Jana Pawła II. Mieszkańcy pytali także, czy możliwe będzie odświeżenie ogródków przydomowych oraz budowa większej ilości parków zabaw dla dzieci.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć o możliwości przysyłania swoich opinii, uwag oraz pomysłów, na temat programu Szczecin 2020. Wszelkie nadesłane do tej pory opinie zostały już opublikowane na stronie internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl.  Zachęcamy do zapoznania się z dotychczas przesłanym materiałem.

Uwagi oraz pomysły dotyczące programu Szczecin 2020 można przesyłać na adres: 2020@miasto.szczecin.pl

Uwagi i propozycje można również przekazywać na piśmie, poprzez wrzucenie swojej opinii do urn rozstawionych w Urzędzie Miasta. Znajdują się one przy wejściu do Biura Obsługi Interesantów, w hallu głównym magistratu (wejście prezydenckie) oraz w filii Urzędu Miasta na prawobrzeżu (ul. Rydla 39)

W środę 12 lutego, odbyła się debata z udziałem Prezydenta Piotra Krzystka, dotycząca Programu rozwoju miasta w oparciu o środki nowej perspektywy UE 2014 – 2010: „Szczecin 2020”.

W spotkaniu wzięło udział ok 200 osób, byli to przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Szczecina. Celem debaty było przedstawienie wszystkim zainteresowanym i poddanie pod dyskusję założeń nowego programu.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, w czasie której Prezydent Piotr Krzystek zapoznał zebranych z głównymi założeniami programu, planami rozwoju inwestycji, a także ofertą naukową i biznesową.

Prezydent podkreślił znaczenie prowadzenia dużych inwestycji, takich jak pogłębienie toru wodnego, rozbudowę infrastruktury drogowej i tramwajowej, ściąganie do Szczecina dużych przedsiębiorców z jednoczesnym stwarzaniem warunków do rozwoju dla small businessu. Ponadto Prezydent zaznaczył, że konieczne wypracowanie, wspólnie z przedsiębiorcami oferty naukowej dla młodych ludzi, która będzie odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Piotr Krzystek zachęcił zebranych do współpracy w tej materii, podając przykład utworzenia klas technicznych w szkołach ponad gimnazjalnych we współpracy z firmami zrzeszonymi w Klastrze Morskim.

W czasie debaty zostały poruszone kwestie dotyczące szybkiego tramwaju, Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej, budowy Trasy Północnej i obwodnicy śródmiejskiej, dróg dojazdowych do portu, przebudowy ul. Szafera, skrzyżowania i pętli przy Głębokim, przebudowy pl. Zwycięstwa. Spore zainteresowanie wzbudził pomysł utworzenia na terenie lotniska w Dąbiu, obszaru przeznaczonego pod inwestycje dla małych przedsiębiorców, oraz utworzenia klas profilowanych w porozumieniu z przedsiębiorcami. Prezydent zgodził się z uczestnikami, że konieczne jest szukanie partnerów do współpracy również za granicą, np. w Skandynawii.

Szczecin 2020 jest programem  rozwoju miasta  w nowej perspektywie unijnej. Składa się z czterech modułów: Praca, Edukacja, Otoczenie, Współdecydowanie. Każdy mieszkaniec Szczecina może przesłać swoje uwagi i propozycje do programu na adres 2020@miasto.szczecin.pl.

O spotkaniu w mediach:
http://izba.info/aktualnosci-glowne/3163-przedsibiorcy-ocenili-plan-prezydenta-miasta-na-najblisze-sze-lat.html
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,15447392,Dokad_zmierza_Szczecin__Krzystek_opowiada_przedsiebiorcom.html

We wtorek 4 marca 2014 w sali sesyjnej UM prezydent Piotr Krzystek rozmawiał ze Szczecinianami na temat przyszłości miasta. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji planu rozwoju Szczecina w kolejnej perspektywie unijnej.

Na konsultacje przyszło ok. 40 mieszkańców, a samo spotkanie było podzielone na dwa etapy. Najpierw prezydent Piotr Krzystek przedstawił mieszkańcom główne założenia programu, które są oparte na czterech filarach: praca, edukacja, otoczenie i współdecydowanie. Potem odbyła się dyskusja.

Spora część pytań dotyczyła infrastruktury rowerowej. Mieszkańcy pytali m.in. o możliwość utworzenia dojazdu do dworca głównego, utworzenia ścieżek w prawobrzeżnej części miasta, przedstawili także swoje uwagi i pomysły dotyczące metropolitarnych ścieżek rowerowych łączących Szczecin z innymi gminami. Pytano także o plany i pomysły na rewitalizację kamienic w śródmieściu, poruszono temat reklam na elewacjach.

To co możemy zrobić to starać się tak uatrakcyjnić centrum Szczecina żeby ludzie chętnie tu wracali. Chcemy stworzyć taki system który nam na to pozwoli. Jest wiele pomysłów jak to zrobić, żeby centrum Szczecina znów przyciągało do siebie, mówimy tu o środkach w budżecie na rewitalizację, systemach pożyczkowych z zarządcami i wspólnotami mieszkaniowymi, działaniach TBS-ów. Chcemy żeby przestrzeń była przyjazna mieszkańcom – powiedział Prezydent Piotr Krzystek – Nowa perspektywa Unijna otworzy nam wiele nowych możliwości jeśli chodzi o rewitalizację.

Wśród pytań znalazły się również zagadnienia dotyczące transportu miejskiego, oświaty, dużych inwestycji takich jak budowa obwodnicy śródmiejskiej czy pogłębienia toru wodnego, a także zabezpieczenia finansowego programu na wszystkie działania.

Prezydent zapewnił że źródła finansowania zadań, są wykazane w prognozach finansowych miasta. Wszystkie szczegóły będą doprecyzowywane w czasie konsultacji nad programem.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do tego żeby zgłaszali swoje uwagi do programu – dodał na koniec Prezydent Piotr Krzystek.

Zapis audio ze spotkania z Prezydentem.

mr80009.mp3
mr80014.mp3

W środę, 5 marca 2014, w sali sesyjnej Rady Miasta Piotr Krzystek, prezydent Szczecina spotkał się z przedsiębiorcami z Klastra ICT Pomorze Zachodnie i BPO. Debata była częścią konsultacji społecznych w ramach programu Szczecin 2020.

Po prezentacji głównych założeń programu Szczecin 2020 odbyła się dyskusja. Oprócz prezydenta i przedsiębiorców wzięli w niej udział także profesorowie Piotr Niedzielski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Stefan Berczyński, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT oraz prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska.

Uczestnicy dyskusji zauważyli, że głównym wyzwaniem, przed którym stoją branże ICT oraz BPO jest brak kadry pracowniczej. Mamy wiele miejsc pracy dostępnych od zaraz, ale problemem powoli staje się brak znajomości języków obcych w stopniu, który umożliwi obsługę klientów zagranicznych – mówili przedsiębiorcy.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina przedstawił dotychczasowe działania miasta wspierające branże ICT i BPO oraz zadeklarował dalsze wsparcie. Między innymi po to aby pomagać szczecińskim przedsiębiorcom podjęliśmy decyzję o budowie Technoparku Pomerania – mówił prezydent. Teraz jednym z naszych priorytetów jest szkolenie uczniów i absolwentów. Powstaną specjalne klasy profilowane oraz kursy językowe.

Ważną częścią Programu Szczecin 2020 jest moduł Edukacja. Miasto chce wspierać lokalnych przedsiębiorców m.in. przez dofinansowywanie nauk ścisłych w szkołach. Ważną rolę odgrywa nauka języków obcych. Już dziś Szczecin jest liderem wśród samorządów, które prowadzą program dwujęzyczności. Ponadto, w mieście funkcjonuje specjalny program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że trzeba dalej kontynuować współpracę miasta z przedsiębiorcami. Prezydent podkreślił, że jest otwarty na wszelkie propozycje, które mogą poprawić komfort życia w mieście i przyciągnąć nowych inwestorów, którzy stworzą atrakcyjne miejsca pracy. Ważną, rolę w tym procesie mają odgrywać uczelnie wyższe, które dostarczą na rynek wysokiej klasy specjalistów.

Prezydent przypomniał również, że cały czas można zgłaszać swoje uwagi do programu pod adresem 2020@miasto.szczecin.pl

Ograniczenie ruchu samochodów w mieście poprzez budowę linii tramwajowych, tworzenie zintegrowanych węzłów komunikacyjnych czy poprawa dostępu drogowego do miasta. To część propozycji przedstawionych do programu Szczecin 2020, podczas wtorkowego spotkania ze specjalistami od inżynierii i transportu drogowego.

8 kwietnia br., w sali Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie podczas którego prezydent Piotr Krzystek przedstawił program Szczecin 2020, przedstawicielom szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym założeniem spotkania było zaprezentowanie specjalistom rozwiązań dotyczących projektów drogowych i komunikacyjnych, zawartych w programie.

Te konsultacje są bardzo ważne. Chcielibyśmy optymalnie wykorzystać szansę jaką daje nam nadchodząca perspektywa unijna, po to aby Szczecin dołączył do grona nowoczesnych miast europejskich – powiedział w czasie spotkania prezydent Piotr Krzystek.

Wśród zgłoszonych propozycji do Programu Szczecin 2020, znalazły się projekty dotyczące budowy nowych linii tramwajowych, do Kołbaskowa, wzdłuż ul. Ku Słońcu i 26 kwietnia, a także wzdłuż Trasy Północnej. Rozwiązania te miałaby za zadanie zapewnić dostęp do ekologicznego transportu mieszkańcom okolicznych osiedli, a także ożywić i otworzyć nowe tereny dla ludzi i biznesu (przykład linii tramwajowej wzdłuż trasy północnej). Wśród przedstawionych rozwiązań komunikacyjnych znalazły się także projekty dotyczące alternatywnych dróg wyjazdowych z miasta, choćby połączenie Autostrady Poznańskiej z trasą A6.

Specjaliści zwrócili również uwagę na konieczność tworzenia zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, łączących w jednym punkcie kilka rodzajów transportu publicznego. Jednym z takich rozwiązań miałby być np. całkowicie przebudowany obszar w okolicy Dworca Głównego PKP, który stałby się nowoczesnym centrum komunikacyjnym w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że konieczny jest rozwój transportu metropolitarnego, aby stwarzać przestrzeń, która będzie zachęcała młodych ludzi do osiedlania się w nim. Nowoczesna komunikacja podniesie atrakcyjność miasta i przyciągnie do niego przedstawicieli branż kreatywnych (inżynierów, fachowców związanych z projektowaniem, mediami, branżą nowoczesnych technologii), ponieważ to one są główną siłą napędową nowoczesnych miast.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego, sprawny system transportu miejskiego, czy szeroki wybór alternatywnych dróg znajdujących się na obszarze miasta – zaznaczyli uczestnicy spotkania.

Prezydent w wielu kwestiach zgodził się ze specjalistami. Zaznaczył jednak, że oprócz tworzenia nowych projektów komunikacyjnych (nowe linie tramwajowe np. do Kołbaskowa) trzeba mocno skupić się na modernizacji i usprawnieniu obecnych.

Ważne jest to, żebyśmy nasze założenia realizowali w sposób kompletny i przemyślany, po to aby Szczecin jak najwięcej na tym zyskał – dodał prezydent Piotr Krzystek.

Na koniec spotkania prezydent zachęcił do dalszego zgłaszania swoich uwag i propozycji do Programu Szczecin 2020.

W środę 7 maja odbyło się kolejne spotkanie dotyczące Programu Szczecin 2020. Na zaproszenie Prezydenta Piotra Krzystka wzięli w nim udział Szefowie Rad Osiedli Miasta Szczecin.

Celem spotkania było omówienie generalnych wniosków, które wynikły z przesłanych uwag do Programu Szczecin 2020. Prezydent przedstawił przedstawicielom Rad Osiedli dwie istotne propozycje:

Pierwsza dotyczyła przyznania od 2015 roku każdej Radzie Osiedla z Budżetu Miasta kwoty 150 tys. zł na działania inwestycyjne. Kwota ta każdego roku byłaby zwiększana o 10 tys. zł, tak aby w roku 2020 osiągnęła pułap 200 tys. zł.

Druga propozycja dotyczyła powołania, wydzielonego w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, zespołu do spraw współpracy z Radami Osiedli. Zespół będzie:

 • pilotował przygotowanie i przebieg realizacji inwestycji osiedlowych;
 • gromadził i przetwarzał zgłaszane potrzeby inwestycyjne;
 • interweniował w sprawach dotyczących już wykonanych inwestycji.

Ponadto Prezydent zaproponował aby w ramach omawiania kolejnych zagadnień Programu Szczecin 2020, zorganizować cykl spotkań w 4 dzielnicach miasta. Spotkania i tematy na nich poruszane byłyby sprofilowane na daną dzielnicę.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dzielnicy Prawobrzeże w środę 21 maja o godz. 18.30 w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Lucjana Rydla 49.

Przypominany o możliwości przysyłania swoich opinii, uwag, oraz pomysłów na temat Programu Szczecin 2020. Nadesłane opinie zostały już opublikowane na stronie www.konsultuj.szczecin.pl, zachęcamy do zapoznania się przesłanym materiałem.

Uwagi oraz pomysły dotyczące Programu Szczecin 2020 można przesyłać na adres: 2020@miasto.szczecin.pl

Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej
UM Szczecin

W czwartek 15 maja br. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące Programu Szczecin 2020. Tym razem, prezydent Piotr Krzystek wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Soską, zaprezentowali założenia programu przedstawicielom szczecińskich instytucji kultury.

Głównym tematem spotkania była „Kultura w funkcji prorozwojowej - poszerzanie dostępu do oferty kulturalnej” , czyli wykaz możliwych do zrealizowania w nadchodzącej perspektywie unijnej, działań w obszarze szeroko pojętej kultury.

W przedstawionym programie znalazły się m.in. propozycje utworzenia wielofunkcyjnego centrum, które miałoby służyć jako platforma spotkań środowisk biznesowych, nauki i kultury; przebudowa teatru letniego, rozbudowa sieci domów kultury, przygotowanie lokalizacji pod budowę nowej siedziby Teatru Współczesnego. Program zakłada także przeznaczanie środków i zasobów miasta na rozwijaniu kluczowych przedsięwzięć (Regaty TTSR, Dni Morza, Festiwal Pyromagic) i ich dalszą promocję, oraz promowanie wydarzeń w nowo powstałych obiektach takich jak Filharmonia, Hala Sportowa, Trafostacja.

Nowa perspektywa unijna wymaga od nas tego abyśmy podchodzili do niej w sposób bardziej świadomy – powiedział Piotr Krzystek prezydent Szczecina – Projekty które chcielibyśmy zrealizować powinny być dobrze przemyślane i przede wszystkim skonsultowane z mieszkańcami.

W Programie Szczecin 2020 znalazły się także działania dotyczące tworzenia warunków materialnych dla osób związanych z sektorem kreatywnym, wspierania osób i instytucji w celu realizacji wspólnych międzynarodowych i transgranicznych przedsięwzięć kształtujących pozycję kulturalną miasta, unowocześnienia i zdigitalizowania bibliotek.

Krzysztof Soska zastępca prezydenta Szczecina przedstawił również propozycję włączenia do miejskiego systemu informatycznego specjalnej platformy wymiany danych i informacji, która ułatwiłaby dostęp do oferty kulturalnej naszego miasta –Byłby to portal podobny do już działającego i cieszącego się popularnością portalu edukacyjnego, służący nie tylko mieszkańcom ale także instytucjom kultury – powiedział Krzysztof Soska.

Program Szczecin 2020 zrobił na uczestnikach spotkania bardzo duże i pozytywne wrażenie. Pojawiły się już nawet pierwsze propozycje dot. rozszerzenia niektórych działań oraz przedstawione zostały nowe równie interesujące propozycje. Jedna z nich dotyczyła utworzenia małych plenerowych scen w przestrzeni miejskiej. Inna z kolei związana była z potrzebą wprowadzenia w Szczecinie spójnego systemu informacji w przestrzeni miasta. System ten w postaci np. tablic informacyjnych miałby pomagać mieszkańcom oraz turystom w lokalizowaniu instytucji kultury, teatrów, muzeów, bibliotek itp.

Na zakończenie spotkania Prezydent Piotr Krzystek zachęcił do nadsyłania kolejnych uwag do Programu Szczecin 2020 – Dzięki waszym propozycjom i opiniom uda się nam stworzyć podstawę do aktywnego działania, tak aby jak najlepiej wykorzystać najbliższe kilka lat – powiedział prezydent.


21 maja, w ramach Programu Szczecin 2020, prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się z przedstawicielami Rad Osiedli Szczecina (Dzielnica Prawobrzeże) oraz wszystkimi zainteresowanymi tym, co dzieje się na ich osiedlach. Konsultacje odbyły się w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla.

W pierwszej części spotkania zostały przedstawione już zrealizowane i planowane na najbliższą przyszłość inwestycje dotyczące całej dzielnicy Prawobrzeże. Druga część była przeznaczona na pytania od mieszkańców. W trwającym prawie trzy godziny spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie

Jedną z najważniejszych dla prawobrzeżnych szczecińskich osiedli i całego miasta inwestycji była modernizacja ulicy Struga. Dofinansowany ze środków unijnych kwotą 91 milionów złotych remont, ma wpływ nie tylko na szybkość dojazdu do centrum, bezpieczeństwo i wygodę, ale również na rozwój wzrost lokalnej działalności gospodarczej.

Całość projektu będzie realizowana z pomocą kolejnych środków unijnych na lata 2014-2020. Poprawa dostępu do portu będzie realizowana przez rozbudowę i przebudowę układu drogowego Łasztowni, ul. Gdańskiej wraz z Estakadą Pomorską i bocznych uliczek dochodzących do portu.

Jednym z kluczowych działań na najbliższe lata będzie także budowa Mostu Kłodnego, który stanie na południe od Trasy Zamkowej.

Modernizacja układu drogowego i budowy Mostu Kłodnego wyniesie ok. 284 mln zł.

Planowana jest też budowa torowisk na Władysława IV i Moście Kłodnym oraz połączenie torowiska tramwajowego Mostu Kłodnego z pl. Hołdu Pruskiego.

Park "Dąbie" strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm

W celu tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego, planowane jest utworzenie strefy przedsiębiorczości dla małych i średnich firm - Park "Dąbie".

Miasto rozpoczęło prace związane z przygotowaniem pod inwestycje terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Szczecin - Dąbie o powierzchni całkowitej ok. 7,8 ha. Dla przyszłych inwestorów przewidziane są działki inwestycyjne o powierzchni ok. 5000 m2.

Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec - lokalizacje: Trzebusz, Dunikowo, Lubczyńska-Kniewska

TRZEBUSZ - teren przeznaczony pod zabudowę usługową, produkcyjną,
magazynową, składy oraz stację paliw obejmuje:

 • 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha i 2,39 ha planowanych do zbycia w 2014 roku
 • 9 działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 2,0 ha każda, planowanych do zbycia w 2015 roku

DUNIKOWO - teren przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe i bazy transportowe obejmuje:

 • 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,28 ha; 1,46 ha i 4,25 ha planowane do zbycia w 2014 roku
 • 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,77 ha; 5,88 ha i 6,56 ha planowane do zbycia w 2015 roku.

LUBCZYŃSKA-KNIEWSKA - teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, obejmuje:

 • 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,44 ha; 1,35 ha i 3,77 ha, planowane do zbycia po 2015 roku.
 • W 2014 r. planowana jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Szczeciński Szybki Tramwaj

Mieszkańcy Prawobrzeża od dawna zgłaszali potrzebę budowy szybkiego tramwaju, który znacznie przyspieszy dojazd do centrum miasta. Dzięki funduszom unijnym pierwszy etap tej inwestycji ma się ku końcowi. W 2015 roku szybki tramwaj będzie kursował do pętli na ul. Turkusowej.

Program Inwestycji Rad Osiedli

Na spotkaniu Piotr Krzystek zaproponował przedstawicielom rad osiedli zwiększenie środków z budżetu Miasta na prowadzony program z obecnych 100 tys. zł na radę osiedla do :

 • w 2015 r. do kwoty 150 tys. zł (w tym rezygnacja z konkursów dla RO i przeniesienie kwoty 1,3 mln zł do podziału dla wszystkich RO)
 • w latach następnych nastąpi zwiększenie corocznych środków na Współfinansowanie inwestycji rad osiedli o kwotę 10 tys. zł tak aby w 2020 roku osiągnąć docelowo poziom 200 tys. zł na radę osiedla.

Ponadto w ramach WGKIOŚ powstanie Zespół ds. współpracy z Radami Osiedli, który kompleksowo będzie:

 • pilotował przygotowanie, przebieg i realizację inwestycji osiedlowych;
 • gromadził i przetwarzał zgłaszane przez Rady Osiedli potrzeby inwestycyjne;
 • interweniował w sprawach zgłaszanych przez Rady Osiedla a dotyczące już wykonanych inwestycji.

Więcej informacji o programie Szczecin 2020 dla Prawobrzeża w załączonej prezentacji.

Drugiego czerwca odbyło się spotkanie prezydenta Szczecina Piotra Krzystka z mieszkańcami oraz Radą Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, dotyczące Programu Szczecin 2020. Konsultacje miały miejsce w Szkole Podstawowej Nr 68.

Spotkanie odbyło się według stałego scenariusza. Prezydent przedstawił miejskie plany inwestycyjne na najbliższe lata. Omówił projekty ogólnomiejskie (budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, modernizacja drogowego dostępu do portu, modernizacja torowisk, „ożywianie Łasztowni”) jak i przedsięwzięcia planowane w dzielnicy Zachód (kontynuacja budowy obwodnicy środmiejskiej, linia tramwajowa do centrum handlowego Ster) ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Arkońskie-Niemierzyn (m.in. parkingi przy szpitalu, modernizacja ul. Wiosny Ludów). Prezydent przedstawił także zasady funkcjonowania programu inwestycji rad osiedli.

Dziś program ten przewiduje wydatkowanie przez każdą z rad 100 tysięcy złotych rocznie przeznaczeniem na inwestycje na terenie osiedla.

Zgodnie z programem Szczecin 2020 kwota ta ma wzrosnąć od 2015 r. do 150 tys. zł, a w każdym następnym o 10 tys. tak, aby w 2020 rady osiedli dysponowały kwotą 200 tys. zł. Szczegóły programu dla osiedla Arkońskie-Niemierzyn, przedstawia załączona prezentacja.

W trakcie spotkania mieszkańcy zgłosili uwagi do programu oraz bieżące problemy i wnioski dotyczące funkcjonowania osiedla. Do najczęściej zgłaszanych problemów należały te związane z infrastrukturą tj. potrzeba naprawy ulic, zmiany organizacji ruchu, ograniczenia prędkości, monitorowania miejsc niebezpiecznych.

Kolejne spotkanie z cyklu konsultacji programu Szczecin 2020 odbyło się 11 czerwca. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się tym razem z mieszkańcami oraz Radami Osiedli północnej części miasta.

Wszystkie spotkania programu Szczecin 2020 mają otwarty charakter. W spotkaniu dot. programu dla północnych dzielnic, zorganizowanym w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ulicy Hożej uczestniczyło ok. 50 osób. Byli mieszkańcy i przedstawiciele siedmiu osiedli tej dzielnicy tj. Bukowo, Golęcino – Gocław, Niebuszewo, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji prezydenta Piotra Krzystka, który przybliżył najbardziej znaczące plany inwestycyjne realizowane w Szczecinie, m.in. Szczeciński Szybki Tramwaj, modernizację ul. Struga, zagospodarowanie Wyspy Grodzkiej, remonty torowisk. Szczególną uwagę poświęcił przedsięwzięciom dotyczącym dzielnicy Północ gdzie w ostatnim czasie po przygotowaniu przez Miasto terenów inwestycyjnych pojawili się inwestorzy, związani głównie z gospodarką morską – Teleyard, Bilfinger czy Stocznia Partner.

Na spotkaniu mieszkańcy zgłaszali uwagi oraz pomysły dotyczące funkcjonowania ich osiedli. Główne potrzeby to poprawa infrastruktury drogowej i sygnalizacji świetlnej, poszerzenie chodników, oświetlenie, budowa nowych dróg i ulic, budowa przystani kajakowych. Pytania dotyczyły również Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju i Trasy Północnej.

Program Szczecin 2020 przewiduje wydatkowanie przez każdą z rad 100 tysięcy złotych rocznie przeznaczeniem na inwestycje na terenie osiedla. Kwota ta ma wzrosnąć od 2015 r. do 150 tys. zł, a w każdym następnym o 10 tys. tak, aby w 2020 rady osiedli dysponowały kwotą 200 tys. zł.

Kolejne spotkanie z cyklu konsultacji programu Szczecin 2020 odbyło się 26 czerwca. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek spotkał się tym razem z mieszkańcami oraz Radami Osiedli zachodniej części miasta.

Wszystkie spotkania programu Szczecin 2020 mają otwarty charakter. W spotkaniu dot. programu dla zachodnich dzielnic, zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 45 przy ulicy Benesza, uczestniczyło ok. 50 osób. Mieszkańców i przedstawicieli dziewięciu osiedli tej dzielnicy tj. Arkońskie-Niemierzyn, Głębokie-Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo-Bezrzecze, Osów, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo, Zawadzkiego-Klonowica.

W trakcie prezentacji prezydent przybliżył główne przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w Szczecinie, m.in. Szczeciński Szybki Tramwaj, modernizację ul. Struga, zagospodarowanie Wyspy Grodzkiej, remonty torowisk. Szczególną uwagę poświęcił przedsięwzięciom dotyczącym dzielnicy Zachód gdzie w najbliższym czasie, na ul. Szafera, otwarta zostanie nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. Nie zabrakło także informacji dotyczącej dróg dojazdowych do zachodnich osiedli, w tym dla kluczowej przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego).
Po prezentacji przyszedł czas na pytania najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców. Zgłaszane uwagi dotyczyły głównie poprawy infrastruktury drogowej, poszerzenia i budowy chodników czy oświetlenia. Wiele pytań dotyczyło również hali widowiskowo-sportowej i zasad parkowania na przylegającym parkingu.

Program Szczecin 2020 przewiduje wydatkowanie przez każdą z rad 100 tysięcy złotych rocznie przeznaczeniem na inwestycje na terenie osiedla. Kwota ta ma wzrosnąć od 2015 r. do 150 tys. zł, a w każdym następnym o 10 tys. tak, aby w 2020 rady osiedli dysponowały kwotą 200 tys. zł.


Podczas ostatniej w tym cyklu dzielnicowych prezentacji Programu Szczecin 2020 Prezydent Piotr Krzystek rozmawiał z mieszkańcami i przedstawicielami Rad Osiedli Dzielnicy Śródmieście.

Spotkanie odbyło się 26 czerwca br., w Szkole Podstawowej Nr 54. W konsultacji, mieszkańcy mogli zapoznać z głównymi projektami inwestycyjnymi planowanymi do realizacji w mieście, a także ich dzielnicy – szczegóły w załączonej prezentacji.
Podczas dyskusji najwięcej miejsca poświęcono odnawianiu kamienic w śródmieściu, budowie chodników i ścieżek rowerowych, remontom ulic np. ul. Jana Pawła II. Mieszkańcy pytali także, czy możliwe będzie odświeżenie ogródków przydomowych oraz budowa większej ilości parków zabaw dla dzieci.

Podczas spotkania przedstawiono także nowe zasady finansowania inwestycji prowadzonych przez osiedla. Program Szczecin 2020 przewiduje wydatkowanie przez każdą z rad 100 tysięcy złotych rocznie z przeznaczeniem na inwestycje na terenie osiedla. Kwota ta ma wzrosnąć od 2015 r. do 150 tys. zł, a w każdym następnym o 10 tys. tak, aby w 2020 rady osiedli dysponowały kwotą 200 tys. zł. 


W środę 24 września, odbyło się spotkanie Piotra Krzystka prezydenta Szczecina, z przedstawicielami Rotary Club Szczecin. Tematem spotkania był program rozwoju miasta „Szczecin 2020”.

Prezydent Krzystek przedstawił główne założenia programu, dotyczące zadań związanych z edukacją, pracą, jak również zadaniami inwestycyjnymi. Po prezentacji przyszła pora na dyskusję oraz zadawalanie pytań.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że Szczecin musi posiadać cel strategiczny do którego powinien dążyć. Prezydent zapewnił, że takim celem jest miasto, które jest przede wszystkim dobre do życia, korzystające z możliwości jakie daje najbliższe otoczenie, ukierunkowane na nowoczesność oraz rozwój nauki i biznesu.

- Miasto to skomplikowany organizm, ale wiemy że musi spełniać nasze oczekiwania - mówił Piotr Krzystek prezydent Szczecina.

Uczestnicy spotkania przedstawili również kilka uwag do programu, oraz zgłosili swoje propozycje. Wśród najczęściej zgłaszanych uwag, padały te dotyczące infrastruktury miejskiej, związanej choćby ze ścieżkami rowerowymi, inwestycjami drogowymi. Padły również pytania dotyczące działań jakie miasto podejmuje w celu przyciągnięcia inwestorów.

Jedna z przedstawionych propozycji dotyczyła zielonej energii, a konkretnie wypożyczalni samochodów elektrycznych, oraz przygotowania specjalnych stanowisk do ładowania takich aut.

Przedstawiciele Rotary Club Szczecin, zwrócili również uwagę, że konieczne jest zwiększenie uwagi i działań związanych ze służbą zdrowia, oraz opieką osób starszych.

Na zakończenie uczestnicy spotkania podziękowali prezydentowi za to, że już teraz podejmuje działania, które dążą do tego aby miasto było przyjazne i spełniało oczekiwania jego mieszkańców.Kolejne uwagi, opinie i propozycje dotyczące programu.

OPINIA NR 1

Panie Prezydencie,
chciałam się zapytać czy w planach jest budowa chodnika łączącego przystanek Załom Krzyżówka i Załom? Jeżeli nie to warto byłoby o tym pomyśleć. Załom wieś jest wsią zurbanizowaną i stale się powiększa. Coraz więcej rodzin się tu sprowadza. Połączenie tych dwóch przystanków chodnikiem czy ścieżką pieszo-rowerową podniosłoby poziom bezpieczeństwa. Na chwilę obecną nie ma nawet pobocza, którym można by spokojnie przejść czy przejechać rowerem. Na drodze jest ograniczenie prędkości do 40km/h. Niestety nie wielu kierowców jeździ z taką prędkością. Częste kontrole policji nie pomagają. Jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Od 7 lat choruję na SM. Z mojego domu do przystanku autobusowego jest około 400m. Niestety rodzina nie pozwala mi samej wyjeżdżać z domu puki nie ma chodnika czy ścieżki pieszo-rowerowej. Bo to niebezpieczne. I mają rację. Mam 27 lat. Skończyłam studia i chciałabym pracować. Jednak nie mam ku temu możliwości ze względu na kierowców jeżdżących zbyt szybko i mogących nie zauważyć mnie na łuku. Pomijając moją wzruszającą historię wiele tutejszych rodzin ma dzieci. Dla nich również droga jest zagrożeniem. prosiłabym o odpowiedź. bardzo interesuje mnie przyszłość mojej "wioski".
Z góry dziękuję,

ODPOWIEDŹ:

Chodnik łączący przystanek autobusowy Załom Krzyżówka z Załomiem, to pas drogowy leżący na terenie Gminy Goleniów. Długość ok. 1,5 km. Rozważamy możliwość utwardzenie dojścia do przystanku w części należącej do miasta Szczecin – co do dalszych prac niezbędne jest porozumienie z gminą Goleniów. Przekazaliśmy uwagę do Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru w celu rozpoznania zainteresowanie ze strony Goleniowa.


OPINIA NR 2

Witam,
Piszę do Pana Prezydenta w imieniu mieszkańców prawobrzeża z zapytaniem a mianowicie czy istnieje taka możliwość by w przyszłości pojawiłaby się szkoła wyższa na terenie prawobrzeża? Ten obiekt mógłby rozwiązać wiele kwestii jak np. trasę dojazdu gdyż większość osób nie kontynuuje nauki ze względu na ten problem. W dzisiejszych czasach wiele ludzi jest ofiarą kryzysu gdzie w portfelu się nie przelewa biorąc pod uwagę np. koszta związane z komunikacją miejską. Gdyby mieszkańcy naszej miejscowości podjęli naukę w szkole, która jest bliżej może zaowocować tym, że w naszym mieście mielibyśmy znaczne większą ilość specjalistów w danej dziedzinie a w przyszłości zapewne przekształci się to w zyski dla Szczecina wynikające z np. nowych miejsc pracy, które zostaną przez tych specjalistów założone. Myślę, że inwestycja Szczecina w nową szkołę nie wiąże się ze stratami lecz przeciwnie, z inwestycja, która przyniesie rezultaty po kilku latach. Szkoła może również rozwijać i odkrywać talenty ludzi, gdyż można wprowadzić całkiem inne kierunki nauczania, niż te które występują na lewobrzeżu. Mam nadzieję, że spodoba się Panu nasz pomysł.
Eryk Skrenkowicz

ODPOWIEDŹ:

Na wstępie wyjaśnienie – szkoły wyższe podlegają ministerstwom, czyli administracji rządowej, sa poza kompetencjami Prezydenta i samorządu. Co do obserwowanych tendencji, szkoły wyższe ze względu niż demograficzny raczej ograniczają swoją działalność lub łączą się. Stąd postulowana szkoła wyższa na prawym brzegu jest raczej mało prawdopodobna. Miasto rozważa natomiast powołanie domu kultury na prawobrzeżu, który mógłby mieścić się w dawnej willi Gruneberga. Jest też grupa osób, zaangażowana w powołanie domu kultury w Podjuchach. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły i są uzależnione od naszych m możliwości finansowanych.


OPINIA NR 3

Dzień dobry.
Chciałbym się spytać o bezpieczeństwo na ulicach miasta w związku z ciągle rosnącą liczbą samochodów. Dwa lata temu miasto rozpoczęło program uspakajania ruchu na osiedlach przez zastosowanie stref tempo 30 i skrzyżowaniami równorzędnymi, czy można by przyspieszyć ten program wielokrotnie, ponieważ w tym tempie myślę, że może on objąć całe miasto dopiero za kilkadziesiąt lat. Myślę, że dobrym przykładem są doświadczenia Bazylei w tej materii. Drugie zagadnienie to prosiłbym o program dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach poprzez radykalne zwiększenie skuteczności staży miejskiej. Nawet po ostatnich zmianach w funkcjonowaniu formacji, dotyczącej nieprzepisowego parkowania widać, że powinna ta formacja zostać powiększona o dodatkowe etaty i pojazdy (dodatkową lawetę) - nawet dwukrotnie. Przeglądając raporty z jej działania rzuca się w oczy bardzo duża liczba upomnień. Niestety rodzi to w "ukaranych" uczucie bezkarności i skłania do recydywy. Prosiłbym o częstsze wystawianie mandatów o niższych kwotach. Tylko nieuchronność kary (nawet niewielkiej) może spowodować, że miasto w końcu zapanuje nad "dzikim zachodem" panującym na szczecińskich ulicach (szczególnie zwracam uwagę na parkowanie przy przejściach dla pieszych).
Z góry dziękuję za odpowiedź.

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za uwagi. Co do programu uspokajania ruchu, jest on sukcesywnie wdrażany , na tyle na ile pozwalają na to środki finansowe. Kontynuujemy plan poprzez zmiany organizacji ruchu – wprowadzenie jednokierunkowych ulic, jak choćby ostatnio ul. Jagiellośńska, czy też ograniczenie prędkości np. na osiedlu Arkońskim - obecnie przygotowywany jest podobny projekt dla Pogodna, czy to Starego Miasto w śródmieściu. Jeśli chodzi o postulaty dotyczące działalności Straży Miejskiej przekażemy, oczywiście funkcjonariuszom. Należy tu jednak pamiętać, że działalność straży jest różnie oceniana i znalazłoby się zapewne osoby, które dyskutowałyby z Pańskimi postulatami. Oznacza to, konieczność stosowania przez nas wyważonych rozwiązań.


OPINIA NR 4

Szanowny Panie Prezydencie,
mam do Pana szereg pytań dotyczących rewitalizacji Śródmieścia Szczecina do 2020 roku. W Pana autorskim programie Szczecin 2020 jest napisane, że współpraca jednostek podległych miastu takich jak ZBiLK i TBS (wraz z dawnym SCR), powinna opierać się na współdziałaniu w zakresie remontów i renowacji śródmiejskich kamienic. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie na czym ta współpraca miałaby polegać i dlaczego do tej pory nie udało się, w takim stopniu jak jest to założone, rewitalizować śródmieścia. Czy zapoznał się pan z programami rewitalizacyjnymi realizowanymi w innych miastach? Wśród najbardziej znanych na przykładzie Polski są programy z Łodzi (link informacyjny) i z Wrocławia (link informacyjny), w których to miasto przeznacza środki rozłożone w perspektywie kilku lat na sukcesywną rewitalizację śródmiejskich kwartałów. Projekt "Jedna ulica rocznie" z pewnością rozwiąże problem estetyki chodników na ulicach, przyległej do ulicy małej architektury czy utworzenia dróg rowerowych, jednakże chciałbym wiedzieć jak obecnie wygląda kwestia własnościowa lokali w śródmiejskich kamienicach, ile z nich jest w rękach prywatnych właścicieli, ile w rękach miasta? Miasto powinno zwracać większą uwagę na estetykę przedwojennych budowli i podjąć konkretne działania w zakresie ich rewitalizacji. Ostatnią kwestią, którą chcę poruszyć są środki przeznaczone w budżecie miasta na wsparcie prywatnych podmiotów w rewitalizacji kamienic. Z wypowiedzi Dyrektora Biura Strategii Miasta Szczecin wynika, że obecnie miasto ma w budżecie na ten cel zarezerwowany 1 milion złotych w postaci pożyczki dla zainteresowanych osób chcących odnowić kamienicę, co w przypadku kosztownego przedsięwzięcia jakim jest np. rekonstrukcja elewacji budynku, nie jest w stanie pokryć wykonania tego typu prac. Czy miasto rozważa zwiększenie puli pieniędzy dla prywatnych podmiotów na cele rewitalizacyjne, w perspektywie do 2020 roku?
Z wyrazami szacunku Artur Kowalski ( Inwestycje w Szczecinie www.inwestycje-szczecin.pl)

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana uwagi informuję, że zarząd nad zasobem lokalowym i budynkowym stanowiącym własność Gminy Miasto Szczecin na obszarze Śródmieścia sprawują trzy podmioty: Szczecińskie TBS, TBS Prawobrzeże i Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, które realizują swoje obowiązki zgodnie z zadaniami określonymi w aktach założycielskim i regulaminie. Zakres zadań tych podmiotów obejmuje m.in. prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach przez nich zarządzanych, sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz budowanie budynków mieszkaniowych, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego. Jednostki te prowadzą zadania zgodnie z obszarem ich działań. Rolą Gminy jest koordynowanie działań w niezbędnym zakresie oraz inicjowanie zadań związanych z rewitalizacją, opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją Programu w związku z możliwością pozyskania środków pomocowych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące kwestii własnościowej lokali w śródmiejskich kamienicach informuję, że struktura własnościowa w poszczególnych kamienicach jest różnorodna i zależna od lokalizacji. W znacznej większości lokale mieszkalne w kamienicach frontowych należą do właścicieli prywatnych, natomiast w oficynach przeważają lokalne komunalne. Poruszając temat wsparcia finansowego dla podmiotów prywatnych wyjaśniam, że Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oferuje możliwość zaciągnięcia pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na cele związane z remontem frontowych elewacji budynków wraz z prześwitami bramowymi oraz dachów, a także wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części budynku, które jednocześnie stanowią nieruchomość wspólną danej wspólnoty mieszkaniowej. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości kwoty 300.000,00 złotych, jednak do kwoty nie wyższej niż 80 proc. wartości wykonanego planowanego remontu. Obecnie budżet Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego wynosi 1 mln zł rocznie. W zależności od zainteresowania wspólnot mieszkaniowych pożyczkami nie wykluczone jest zwiększenie budżetu Funduszu.


OPINIA NR 5

Szczecińskie „Old Town 2020”
Witam. Zachęcony artykułami „Szczecin 2020” postanowiłem, że spróbuje przedstawić swój pomysł na tzw. „Old Town Szczecina”. Jako osoba dość aktywnie podróżująca, przebywałem wielokrotnie w różnych miejscach w kraju jak i za granicą, w związku z czym mam wiele uwag co do wyglądu naszego miasta. Zdaje sobie sprawę, że od pomysłu do realizacji jest daleka droga. Jednak jako osoba pozytywnie nastawiona do świata jestem pełen nadziei, bo przecież ona umiera ostatnia. Z pośród wielu pomysłów na inwestycje miejskie w Szczecinie chciałbym się skupić na jednym, ale według mnie dość istotnym. Oczywiście nadmienię, iż popieram całą pozostałą listę szczecin 2020, ale tego jednego tam właśnie najbardziej mi brakuje.

Szczecińskie old Town 2020.
Koncepcja ta nie jest zapewne pomysłem nowym, ale jak nie teraz to kiedy ? Jej zakres i sposób realizacji zawsze można przedyskutować i zmienić. Jak zawsze pewne idee mają swoich zwolenników i przeciwników, jednych i drugich na pewno znajdzie się wiele. Moją ideą jest rewitalizacja i utworzenie specjalnej strefy szczecińskiego old Town. Idąc wzorem miast takich jak Wrocław czy Kraków możemy adoptować podobny fragment miasta również u nas. W części tej należy m.in. ograniczyć ruch samochodowy do minimum, powinna to być typowa strefa buforowa z przeznaczeniem rozrywkowo komercyjnym, coś co na całym świecie przyciąga turystów a turysta to prestiż, większe dochody miasta, itp. Należy też pamiętać, że na co dzień jest to miejsce spotkań mieszkańców czyli coś czego brakuje w Szczecinie ! (…) Wielu moich znajomych mówi o powrocie z emigracji, jednak gdy pytam ich o Szczecin, większość odpowiada, że raczej wybrałoby Poznań, Wrocław, Warszawę,Gdańsk. W tych miastach coś się dzieje, jest więcej możliwości – zmieńmy to i dajmy im jeszcze jeden dylemat „SZCZECIN”. Wyżej wymienione plusy zmian, to tylko mała część jaką mógłbym tu wymienić. Według mnie idea jest warta dyskusji, a nawet jej realizacji, to tylko od nas teraz zależy czy działamy i ewentualnie kiedy.
Z poważaniem
Jacek Niciński

ODPOWIEDŹ:

Witam. Panie Jacku, dziękuję za uwagi przemyślaną koncepcję. Przekazałem ją do Biura Strategii - Architekta Miasta, czyli jednostek odpowiedzialnych za kreowanie przestrzeni Szczecina. Poniżej prezentujemy odpowiedzi, z których część wpisuje się w Pański pomysł. Niestety nie wszystkie rozwiązania z obiektywnych przyczyn można wdrożyć. Dla mnie ważne jest to, że wśród mieszkańców są osoby, które tak kompleksowo myślę o mieście. Raz jeszcze dziękuję za glos w dyskusji i wierzę, że dzięki naszej wspólnej pracy będzie nam się udawało przełamywać stereotypy o naszym mieście, tak aby Pańscy znajomi myśląc o powrocie do kraju wybierali Szczecin, a nie inne miasta. W odpowiedzi na Pana uwagi dotyczące pomysłu „Old Town Szczecin” pragniemy poinformować, że zakończyliśmy wlaśnie opracowywanie koncepcji, której przedmiotem jest przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie bulwarów nadodrzańskich i Międzyodrza, Zakłada ona likwidację trzech łącznic Trasy Zamkowej, wybudowanie nowego mostu łączącego Stare Miasto z Łasztownią oraz rozbudowę Podzamcza. Zmiany te wraz z budową parkingu pod Trasą Zamkową zmierzają do ograniczenia parametrów drogi i uspokojenia ruchu na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej i tym samym na obszarze Starego Miasta oraz poprawieniu dojścia do bulwarów nadodrzańskich.

W odniesieniu do kwestii ujednolicenia nawierzchni chodników pragne poinformować, że Architekt Miasta realizuje w chwili obecnej plan działań łączący kwestie opracowania standardów kształtowania przestrzeni komunikacyjnych, zarówno w odniesieniu do remontów istniejących ulic i chodników, jak również budowy nowych, związanych z projektowanymi inwestycjami, także opracowania katalogu mebli miejskich i elementów małej architektury do zastosowania w ramach inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin i zalecanych w odniesieniu do innych inwestycji w obszarze Miasta. Odnosząc się z kolei do uwag dotyczących wyburzenia obiektów, które szpecą przestrzeń Starego Miasta – tu wkraczamy na pole przepisów prawa. Gmina, z resztą jak każdy z nas, zobligowana jest w swoich działaniach do przestrzegania prawa w tym wynikającego z własności prywatnej terenów oraz nieruchomości, jak również brać pod uwagę wolę właścicieli i użytkowników wieczystych danych nieruchomości w zakresie np. realizacji wyburzeń budynków.

W odniesieniu do zagadnienia opracowania narządzi umożliwiających kontrolę estetyki Miasta pragnę poinformować, że opracowywanie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta, zarówno w odniesieniu do nieruchomości gminy jak i podmiotów prywatnych reguluje podstawowe zasady kształtowania estetyki przestrzeni miejskiej, nie naruszając jednocześnie prawa własności i prawa podmiotów prywatnych do dysponowania nieruchomością. Bardziej precyzyjnym i skutecznym narzędziem kontroli ładu przestrzennego w odniesieniu do zagadnień związanych z estetyką przestrzeni miejskiej byłoby uregulowanie w postaci uchwały Rady Miasta dotyczącej estetyki miasta wzorem innych ośrodków np. Krakowa, czy Torunia. Architekt Miasta w swoich działaniach będzie zmierzał do przygotowania projektu takiego dokumentu.


OPINIA NR 6

Chcemy obiecanego nowoczesnego stadionu a nie wyrzucania pieniedzy w reanimacje starego. Mam nadzieję, że w 2020 roku nowy prezydent Szczecina otworzy stadion na 20 tysięcy miejsc. Oby to był prezydent na miarę Hakena.
Pozdrawiam,
Andrzej Sawiniec

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie, dziękuję za uwagę, choć trudno zgodzić się z formułowanymi przez Pana ocenami. Co do stadionu cale nieporozumienie bierze się stąd, że często mówiąc o jego remoncie mają na myśli, malowanie, i uzupełnianie połamanych płytek – tak na to patrząc, można powiedzieć, że to reanimacja - jak pan to ujął. Chcę jednak wyjaśnić, że zaplanowana przez miasto inwestycja to całościowa modernizacja wszystkich części stadionu. Obecnie opracowywana jest wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie uwzględniająca m.in. zagadnienie zadaszenia całości trybun, realizowana na podstawie wyłonionej w konkursie architektonicznym koncepcji. Stadion po przebudowie będzie liczył blisko 20 tys. miejsc na widowni, będzie spełniał kryteria III kategorii UEFA oraz kryteria infrastrukturalne zawarte w Podręczniku Licencyjnym PZPN 2013/2014, dzięki czemu na stadionie możliwe będzie organizowanie rozgrywek o mistrzostwo najwyższej klasy rozgrywkowej (Ekstraklasy) oraz rozgrywek klubowych UEFA.
Ps. Pozostawiam, Pana z wyrażaną nadzieją, choć wiem że niezależnie od obietnicy, których w czasie wyborczym wiele będzie, praktyka innych miast pokazuje, że w ciągu pięciu lat trudno zbudować nowy stadion. Patrzę na to zadanie realnie i zakładam, że będzie można wrócić do projektowania tej inwestycji po 2020 r.


OPINIA NR 7

Piszę w sprawie "Programu Szczecin 2020"
Mieszkam w Szczecinie od 7 lat...wcześniej mieszkałem między innymi w takich miastach jak Bydgoszcz, Wrocław, Inowrocław i przykrością musze przyznać, że Szczecin wypadanie przy nich po prostu kiepsko...niestety.... Mam kilka propozycji i pomysłów nad, którymi warto się zastanowić - ponieważ uważam się za osobę patrzącą na Szczecin jeszcze z punktu widzenia osoby z zewnątrz - obiektywną.... czyli patrzącą z perspektywy osoby odwiedzającej Szczecin , turysty.... Po pierwsze zawsze gdy odwiedza mnie rodzina z całej Polski to mam dylemat gdzie ich zabrać - takie miasta jak warszawa, łódź, Wrocław, poznań, bydgoscz, toruń, gdańsk - nie mają takich problemów - tylko szczecin.....to jest przykre.... Tak więc za priorytet uważam (skoro nie ma rynku - i nie jest on niepotrzebny) Szczecin potrzebuje miejsca w którym będą się spotykali ludzie - wszyscy, stali mieszkańcy szczecina, turyści, studenci.... Rynek jest prawie w każdym mieście a szczecin ma bulwar.. ale nie w takiej postaci jak teraz - teraz tam jest pusto, a bulwar oddzielony jest od miasta 7 pasami ruchu....to jest żenujące.... Proponuję zamknąć wszystkie pasy ruchu od dworca pkp do końca wałów chrobrego......tylko takie radykalne posunięcie ma szansę odnieść sukces.... w tym miejscu - łączymy miasto z odrą - powstaje mega deptak z prawdziwego zdarzenia..... piękna kostka brukowa, palmy, ławki, kamieniczki - w piwnicach których znajdują się kluby, kawiarnie i puby z całego miasta (a nie jak dotąd porozrzucane po mieście) to nie wszystko - cały bulwar utrzymany w klimacie morskim, to ogromna przestrzeń, którą można wykorzystać.... znajdzie się miejsce na teatr letni.. scenę na koncerty... największy w Polsce bulwar - piękny, wizytówka miasta - wszyscy studenci, mieszkańcy i turyści razem...koncentracja klubów, restauracji, pubów, kawiarni, koncertów, artystów, muzyków, aktorów z całego miasta od Dworca do wałów chrobrego......to było by coś.... i tu od razu narzuca się już podjęty temat połączenia łasztowni z bulwarem....a na łasztowni - coś w rodzaju łódzkiej manufaktury - w pięknych ceglanych pomieszczeniach...teatr, kino, sklepy, restauracje.... no ale skoro buduje się halę sportową w szczecinie na końcu polski, na końcu miasta - dlaczego nie wybudowano ją na łasztowni - piękny i nowoczesny budynek, pięknie oświetlony byłby ozdobą miasta (jak narodowy w warszawie) - a w szczecinie buduję się hale na końcu miasta - jestem z dąbia i raczej nie wybiorę się nigdy na mecz bo do hali mam ponad 20km......no ale nie płaczemy nad rozlanym mlekiem... tak samo opera w namiocie - mam nadzieję że jak najszybciej zniknie - bo to hańba i pośmiewisko dla szczecina....no i skoro już piszę to dwa pseudo nowoczesne budynki na bramie portowej - osoby które zatwierdziły te dwa projekty do zwolnienia i ukarania....a jeśli chodzi o bulwar to dlaczego w nocy nie jest oświetlony budynek urzędu celnego - pochwalmy się tym co ładne.....taki szczecin byłby piękny kolejne sprawy - mamy w szczecinie jezioro dąbie - ja rozumiem że jest ono najbrudniejsze w Polsce - ale skoro rozważa się w szczecinie obwodnicę osiedla dąbie - które odetnie całe prawobrzeże od jeziora to o czym my mówimy....wystarczy wprowadzić zakaz tirów przez dąbie i będzie spokój a teren nad Dąbiem rozwinąć w kierunku turystyki - przede wszystkim posprzątać - od czasu reformy śmieciowej okolice jeziora to jedno wielkie i powiększające się wysypisko śmieci - nikt tu nie sprząta - jest brud i syf - rodzina która do mnie przyjeżdża śmieje się ze szczecina.....jest mi wstyd kolejna sprawa to szczegóły , które wbrew pozorom są najważniejsze a mianowicie - chodniki, krawężniki, trawniki...... ja rozumiem że szczecin ma dużo zieleni, drzew i parków..ale co z tego jak nikt o to nie dba.........mieszkam na dąbiu od 3 lat i od 3 lat nie widziałem żeby jakikolwiek chodnik lub krawężnik był remontowany....żeby dobano o zieleń....naprawdę jest dramat tak więc naprawdę prosta jest droga do piękności szczecina - bulwar!!!! musi by najpiękniejszy i największy w Europie - połączony z miastem i rzeką...musi zwalać z nóg - musi koncentrować wszystko w mieście - każdy spacer, każda wycieczka musi zaczynać się od bulwaru....to jest podstawa - to jest numer jeden - to musi być odważna decyzja - ale robimy coś wielkiego albo nie róbmy nic - bo w szczecinie robi się małe, niezauważalne rzeczy - nikt w Polsce nie wie i nikogo nie interesuje, szybki tramwaj, filharmonia, nowa hala.... hala na 5 tyś. miejsc - większa będzie nawet w koszalinie - kolejny wstyd i śmiech - szczecin nigdy nie otrzyma wielkiej imprezy - sopot, kratów, Katowice, łódź , Wrocław mają hale na ponad 10 tyś....można - przestańmy być miastem B - i zróbmy w końcu coś najlepiej - mamy taką szansę i możliwość - najpiękniejszy bulwar w Europie..... Bulwar i czystość - to czego nie ma w szczecinie..... Mieszkaniec Szczecina - mam nadzieję że ktoś kompetentny i odpowiedzialny to przeczyta i przemyśli pewne sprawy...... to jest recepta na sukces szczecina..... Mieszkaniec brzydkiego i smutnego miasta Szczecina
Z poważaniem Karol SZYMANOWSKI

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za uwagi, choć w niektórych częściach Pańskiej oceny bolesne. Tak, przekazałem uwagi do Architekta Miasta, poniżej przedstawiam odpowiedź. Osobiście, dodam do niej tylko, że wiele z przywołanych przez Pana spraw tj. czystość, dylematy gdzie zabrać znajomych - zależy od nas samych. Pozostaję z nadzieją, że zmiany, które zachodzą w naszym mieście pozwolą Panu zmienić zdanie na temat „brzydkiego i smutnego miasta”. Co do przybliżenia miasta, Podzamcza do wody - wg opracowywanych koncepcji przewiduje się odsunięcie obecnych tras komunikacyjnych tj. Nabrzeże Wieleckie i część odcinka ul. Jana z Kolna od Odry w kierunku zachodnim i ograniczenie ich obecnych funkcji. Powyższe związane będzie z przebudową węzła drogowego w obrębie Mostu Długiego. Wcześniej planowana jest budowa Mostu Kłodnego łączącego Łasztownię z Nabrzeżem Wieleckim i wyprowadzającym ruch samochodowy i tramwajowy w kierunku pl. Żołnierza i ul. Matejki. Most Kłodny byłby odciążeniem Mostu Długiego i alternatywą dla ruchu samochodowego I tramwajowego od ul. Energetyków do Trasy zamkowej. Zmiany w układzie drogowym Nabrzeża Wieleckiego i ul. Jana z Kolna muszą być powiązane z zakończeniem budowy Trasy Północnej oraz Obwodnicy Zachodniej Szczecina. Co do czystości miasta, na bieżąco oceniamy funkcjonowanie obecnego systemu oczyszczania miasta, dostrzegamy nieprawidłowości, brak powiązań między zadaniami poszczególnych służb i na bieżąco korygujemy funkcjonowanie tego systemu. Ze względu na wiele uwag, w tym zakresie w Urzędzie przeprowadzono reorganizację wyodrębniając z dotychczasowego Wydaziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zespół, który ma odpowiadać za czystość i koordynować oczyszczanie miasta. Jednocześnie, w wyniku prowadzonych już konsultacji programu szczecin 2020 – we wrześniu 2014 ruszy wdrożenie specjalnej aplikacji umożliwiającej zgłaszanie do Urzędu problemów dotyczących czystości miasta pt. Alert Szczecin – dbam o moje miasto.


OPINIA NR 8

Czy na terenie miasta będzie dalej taka prymitywna partyzantka z dziką zwierzyną?. Strzelać nie wolno, łapać tak ale czasowo i logistycznie koszmarnie długi czas i na koszt obywatele na terenie którego zwierzę się pojawi , uczyni szkody lub padnie. Przepisy są nawet fajne , kompetencje rozmyte że szkoda pisać i gadać. Temat w innych miastach jest rozwiązywany bardziej skutecznie - poczynić rozeznania i realizować na terenie miasta Szczecina.

ODPOWIEDŹ:

Od 2015r. planuje się prowadzenie odławiania dzikich zwierząt z rejonów miejskich zabudowanych i wywożenie do odległych terenów typowo leśnych. W szczególności dotyczy to dzików. Niestety obecne przepisy uniemożliwiają używanie broni palnej na terenach zabudowanych – np. do odstrzału zbyt dużej populacji dzików. W chwili obecnej dziki itp. zwierzyna dzika są tylko przepłaszane.


OPINIA NR 9

Uwagi do priorytetu praca

 1. Przemysłowy charakter rozwoju gospodarczego miasta nie uwzględnia kompetencji młodych osób o innych niż techniczne i medyczne umiejętnościach – założeniem poprawy sytuacji gospodarczej miasta jest wzrost znaczenia funkcji przemysłowej. Rozwój funkcji przemysłowych powinien być wspierany jednak ważnym jest wskazanie szansy funkcjonowania dużej liczby młodych osób, która w tej perspektywie przemysłowego miasta się nie odnajduje i nie odnajdzie. Niestety znaczna część młodych osób nie nadaje się do pracy w przemyśle (tzw. „humaniści”) i władzę powinny tą sytuację zaakceptować i uwzględnić w strategiach rozwoju. Można się na tych „humanistów” obrażać, że nie mają umiejętności technicznych (matematyczno-przyrodniczych) czy medycznych i nie pasują do tego co rynek pracy oferuje. Jednak jeśli nie da się im jasnego sygnału, że to miasto jest także dla nich, to oni wyjadą do Warszawy lub innych ośrodków, które oferują pracę w instytucjach usługowych (w tym finansowych, niekoniecznie związanych z językiem niemieckim). Problem odpływu dużej liczby młodych ludzi jest jednym z ważniejszych wyzwań rozwoju Szczecina, w szczególności, że wyjeżdżają najzdolniejsi. Rozwój funkcji przemysłowych miasta nie poprawi sytuacji młodych „humanistów” w Szczecinie, więc w tej sytuacji będą przenosić się do innych ośrodków, które im dadzą jakiekolwiek perspektywy odnalezienia się w rzeczywistości gospodarczej. Nie neguje konieczności rozwoju (odbudowy) funkcji przemysłowych w Szczecinie, ale podkreślam, że nowe miejsca pracy w przemyśle nie poprawią sytuacji znacznej grupy młodych ludzi. I dla tych młodych ludzi („nietechnicznych” i „niemedycznych” ) trzeba wymyśleć miejsce w gospodarce Szczecina. Inaczej ich bezpowrotnie stracimy. Chodzi także o wysłanie sygnału, że Szczecin jest miastem do pracy także dla „humanistów”. Przykładowo nagradzajmy wszystkie prace magisterskie o Szczecinie, a nie tylko humanistyczne. Tu nie chodzi o miesięczne stypendia, ale o zauważanie sukcesów (i za nie stypendia).
 2. Brak informacji o wielkości i charakterze istniejących i przewidywanych zasobów pracy – dobrze by było, aby miasto też spróbowało policzyć ile osób o jakich kompetencjach wchodzi i funkcjonuje na rynku pracy (a nie tylko podanie liczby absolwentów). Taka diagnoza dawałaby szanse rozsądniejszych działań w ramach priorytetu PRACA i odpowiedź co tak naprawdę mamy do zaoferowania inwestorom jako miasto.
 3. Oparcie rozwoju gospodarczego miasta głównie na inwestycjach w infrastrukturę drogową i to nie zawsze o znaczącym i tranzytowym charakterze jest niewystarczające – z prezentacji można było wyczytać, nie powiedziane wprost, ale istniejące założenie, że samo poprawienie warunków drogowych w mieście, rozwiąże problemy gospodarcze miasta i inwestorzy „spłyną z nieba” tylko wtedy, gdy się nam poprawi jakość dróg w Szczecinie. To jednak trochę za mało.

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za uwagi. Praca ma szczególne znaczenie w programie Szczecin 2020, wiele w tej dziedzinie udało się już zrobić – poniżej przedstawiam szczegółów informację na temat realizowanych przez nas zadań.
Wcześniej jednak komentarz – co do humanistów , zgoda jednak i dla nich są miejsca pracy – obecnie firmy sektora BPO, poszukują i nie mogą zrekrutować w Szczecinie ok. 400 pracowników, warunek kreatywne i kompetencje językowe. W sprawie stypendiów i współpracy z uczelniami – więcej na http://www.szczecin.eu/akademicki_szczecin Co do zasobów zgoda – przekazano do realizacji w Wydziale Obsługi Inwestorów i Biznesu. Nie zgodzę się natomiast z tezą dot. oparcia rozwoju jedynie o infrastrukturę, myślę że poniższa informacja przyczyni się do zmiany Pańskiej opinii. Rozwój gospodarczy miasta oparty jest również na rozwoju przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych miejsc pracy w Szczecinie w tym tworzenia dogodnych warunków dla lokowania nowych inwestycji.

1. Rada Miasta Szczecin w dniu 3.12.2009r podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Specjalnej strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec należących wyłącznie do Miasta terenów o łącznej powierzchni ok. 73 ha.:
- teren przy ul. Struga – ok. 4,67ha
- teren przy ul. Lubczyńskiej-Kniewskiej – 6,56 ha
- teren w Trzebuszu – 38,96 ha
- teren w Dunikowie – 22,76

W/.w tereny objęte zostały Podstrefą Szczecin specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec (zgodnie z załączonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. nr 114, poz. 762) Efektem współpracy Miasta Szczecin z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. będącą zarządzającym SSE EURO PARK MIELEC są firmy, które prowadzą działalność na terenie Podstrefy Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

• Garo Polska Sp. z o.o., która jako pierwsza w Szczecinie - w marcu 2012 r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie PSSSE EURO-PARK MIELEC. Na nabytej działce inwestycyjnej położonej przy ul. W. Szymborskiej wybudowała zakład produkujący wyroby elektrotechniczne. Wartość inwestycji wyniosła ok. 7 mln złotych. Spółka Garo Polska działa od 2010 roku, wchodzi w skład szwedzkiej Grupy Garo. Firma docelowo zatrudni 120 osób. W Szczecinie są produkowane m.in. stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stacje do ogrzewania postojowego oraz panele dystrybucyjne energii elektrycznej. Garo Polska docelowo ma być największą jednostką produkcyjną w grupie. Będzie w niej prowadzona większość prac projektowych i wdrożeniowych nowych, innowacyjnych wyrobów.

• Szczecińska spółka HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o., która we wrześniu 2013 roku zakończyła inwestycję na blisko 3 hektarowym terenie PSSSE EURO-PARK MIELEC przy ul. W. Szymborskiej wybudowała halę produkcyjną o powierzchni 8 000 m2 i dwukondygnacyjny budynek biurowo-socjalny o powierzchni 800 m2. Inwestycja wyniosła ok. 15 mln zł. Do 2016r. firma zamierza zatrudnić ponad 180 osób. Przedsiębiorstwo wprowadziło pierwszy na krajowym rynku innowacyjny system automatyki budowlanej dopasowany do specyfiki branży wewnętrznych przesłon okiennych.

• Spółka Sanger Metal Sp. z o.o. ze Szczecina w 2012r. nabyła działkę na terenie PSSSE EURO-PARK MIELEC przy ul. W. Szymborskiej, na której planuje budowę hali produkcyjnej o powierzchni 2500 m2 z częścią biurową i socjalną. Firma specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju urządzeń służących do podnoszenia i zabezpieczania ładunków. Do 2016 roku spółka zamierza zatrudnić około 50 osób. Początek działalności w nowym zakładzie produkcyjnym przewidziano na połowę 2014r.

W lipcu 2014 zakończyliśmy uzbrajanie stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe, zakres inwestycji obejmował budowę dróg dojazdowych do terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro-Park Mielec, budowę ul. Nowoprzestrzennej i połączenie jej z nowobudowanym przez GDDKiA węzłem „Tczewska” na autostradzie A6, a także budowę niezbędnej infrastruktury technicznej - woda, gaz , energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych, kanalizację deszczową W Trzebuszu dla inwestorów przewidzianych jest 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha i 2,39 ha planowanych do zbycia już w 2014 roku oraz 9 działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 2,0 ha każda, planowanych do zbycia w 2015 roku. W Dunikowie dla inwestorów przewidziane są 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,28 ha ; 1,46 ha i 4,25 ha planowane do zbycia w 2014roku i 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,77 ha; 5,88 ha i 6,56 ha planowane do zbycia w 2015 roku. Od sierpnia 2013 Szczecin ma rozszerzoną podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej i Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne tereny w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej oraz objęcie terenów o powierzchni ok. 41 ha położonych na Wyaspach Gryfia o Ostrów Grabowski SSE Euro-park Mielec. Dzięki tej decyzji Firma Teleyard Sp. z o.o. w listopadzie 2013r. rozpoczęła na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy ul. Stołczyńskiej inwestycję polegającą na budowie nowoczesnego zakładu produkującego elementy dźwigów i urządzeń nośnych. W pierwszym etapie stworzonych zostanie 300 miejsc pracy, a docelowo w fabryce będzie zatrudnionych około 1000 pracowników. Koszty inwestycji obejmują ok. 68 mln zł. W ramach współpracy przez Miasto realizowane jest zadanie pn. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej ( w tym budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej) Spółka Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. w październiku 2013 roku uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Na terenie Ostrowa Brdowskiego zostanie wybudowana fabryka produkująca fundamenty morskich elektrowni wiatrowych. W pierwszym etapie inwestycji firma utworzy ponad 460 nowych miejsc pracy, w tym również w dziedzinie badań i rozwoju. Spółka poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 330 mln zł. Obecnie łączna powierzchnia wszystkich terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej w Szczecinie wynosi ponad 130 ha. Kontynuacja rozbudowy Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. obejmuje wybudowanie trzech budynków wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem oraz remont elewacji dotychczasowego obiektu z wyposażeniem

 • Powierzchnia użytkowa nowych obiektów: 11.500 m2
 • Do wynajęcia w nowych obiektach brutto: 9.000 m2
 • w nowych obiektach: 6 000 m2
 • w nowym obiekcie: 170 szaf serwerowych 47U
 • Powierzchnia Konferencyjno - wystawiennicza w nowych obiektach: 2.400 m2
 • 270 miejsc parkingowych (garaż podziemny, parkingi naziemne )
Planowana inwestycja SPNT ma na celu przygotowanie na terenie Szczecina (w okolicach ścisłego centrum miasta) obiektów do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze wysokich technologii, badań naukowych i rozwoju. W obiektach o wysokim standardzie technicznym prowadzić będą działalność istniejące oraz nowo powstające firmy w zakresie wysokich technologii, technik informacyjnych, ośrodki badawczo – rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. Celem budowy nowych obiektów jest lokalizacja w jednym miejscu firm o szeroko rozumianej specjalności informatycznej, co ma służyć umożliwieniu współpracy pomiędzy firmami, rozwojowi, powstawaniu nowych produktów, realizacji wspólnych projektów i kreowania wizerunku miasta jako obszaru powstawania i rozwoju nowoczesnych technologii. Miejsce takie przyczyni się do stymulowania bezpośrednio przez Miasto rozwoju regionalnego sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, przyciąga inwestorów oraz nowych mieszkańców. W celu tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego, planowane jest utworzenie Parku „Dąbie”, jako strefy przedsiębiorczości dla małych i średnich firm. Miasto rozpoczęło prace związane z przygotowaniem pod inwestycje terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Szczecin Dąbie o powierzchni całkowitej ok. 7,8 ha. Dla przyszłych inwestorów przewidziane są działki inwestycyjne o powierzchni od 2000 m2 do 5000 m2. Obecnie trwają prace przy projekcie mpzp „Dąbie lotnisko 3”, który obejmuje przedmiotowy teren. W planach Miasta jest doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej - woda, gaz , energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych oraz skomunikowanie z istniejącym układem drogowym. Kolejnym elementem jest aktywizacja kontaktów z inwestorami - poprzez zawianie ścisłej współpracy z PAIiZ, (PAIiIZ pomoże Szczecinowi przyciągnąć inwestorów do szczecińskiej podstrefy Euro Park Mielec. 20 sierpnia wiceprezes PAIiIZ Anna Polak - Kocińska oraz prezydent Szczecina Piotr Krzystek ogłosili podpisanie umowy o współpracy oraz oficjalnie oddali do użytku nowe tereny inwestycyjne w Trzebuszy i Dunikowie) innymi agendami rządowymi a także współpraca z już obecnym w mieście biznesem. Wiosna 2014: Miasto wspólnie z firmami z sektora BPO, SSC i ITO (Unicredit, BL Stream, Arvato Bertelsmann, Metro Services, Unizeto Technologies, Tieto, DGS, Bright One, Convergys, Coloplast) realizowało kampanię rekrutacyjną – o kórej pisałem wyżej: „Szczecin Dobre miejsce do życia i pracy” skierowaną przede wszystkim do młodych ludzi. Więcej o tego typu projektach na: http://www.szczecin.eu/invest


OPINIA NR 10

Brak programów wsparcia kształcenia umiejętności języka niemieckiego (a także języków skandynawskich) także wśród studentów, a nie tylko uczniów szkół średnich – Podobnie jak wśród uczniów, ważna jest umiejętność tego języka wśród tych, co mają zaraz wejść na rynek pracy (a nie za 5 lat i być może będą studiować w Warszawie czy Poznaniu). Przecież możliwe byłoby wsparcie (dofinansowanie) kursów języka na 4-5 roku studiów magisterskich na WNEiZ i WZiEU (lub ogólnie na uczelniach mających studia o profilu ekonomicznym, czyli np. na ZSB, WSB). To stamtąd głównie powinni wywodzić się specjaliści związani z tą dziedziną działalności.

ODPOWIEDŹ:

Na wstępie – należy pamiętać, że uczelnie wyższe są suwerennymi jednostkami, nie podlegają ani prezydentowi, ani samorządowi, to oznacza zaś, że bezpośrednie finansowanie nie jest możliwe. Nie zmienia to jednak znaczenia uczelni dla rozwoju miasta, co rozumiemy dlatego też współpracujemy. Jak? więcej na http://www.szczecin.eu/akademicki_szczecin

Co do języków – poniżej przedstawiam szczegółową informację o podejmowanych przez Miasto działaniach. W porozumieniu ze szczecińskimi pracodawcami Miasto, od zeszłego roku realizuje projekt rozwoju kompetencji językowych, w który zaangażowane są szczecińskie uczelnie, szkoły językowe oraz firmy obecne na szczecińskim rynku, w ramach projektu odbył się cykl spotkań, w których uczestniczyły:

 1. Uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 2. Firmy: Metro Services, UniCredit, Arvato Polska, Stream International Sp z o.o.
 3. Szkoły językowe: Esperanta, Profi-Lingua, CJO EFFEKT, Empik School w Szczecinie, Bell, Centrum Egzaminacyjn Goethe_Institut InBIT, Profi Deutsch, Centrum Języka Niemieckiego "COGITO"
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

W wyniku tych spotkań zaplanowano m.in.

LP

DZIAŁANIE

KOMENTARZ

1.

Szkolenia dla bezrobotnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Na zamówienie pracodawcy PUP może wysłać konkretną osobę na roczne studia językowe. Konieczna jest tu współpraca na linii PUP-uczelnia-pracodawca i wstępne rozmowy kwalifikacyjne na których pracodawca wybierze osoby najlepiej spełniające pozostałe kryteria

2.

Zatrudnianie osób ze znajomością niemieckiego, ale innym niż wymagane wykształcenie

Z braku osób o konkretnym (np. ekonomicznym) wykształceniu oraz z dobrą znajomością niemieckiego firmy stają w obliczu konieczności zatrudnienia osoby spełniające tylko jedno kryterium i decydują się na znajomość języka. Jak wynika z wypowiedzi reprezentantów przedsiębiorstw: „łatwiej nauczyć koniecznych do wykonywania zawodu umiejętności niż niemieckiego na poziomie C1-C2”

3.

Kampania promująca naukę języka niemieckiego jako sposób na znalezienie dobrej pracy przeprowadzona w szkołach ponadgimnazjalnych

Celem kampanii jest odczarowanie negatywnego wizerunku pracy w sektorze BPO. Planowane są głównie spotkania młodzieży z firmami w szkołach.

4.

Włączenie dodatkowych godzin kształcenia zawodowego w ramach kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Szczecińskim

W związku z tym, że nie ma możliwości zwiększenia godzin lektoratu niemieckiego na wszystkich kierunkach kształcenia studentów US Dziekan Prof. Dr hab. Ewa Komorowska planuje włączenie kształcenia zawodowego (np. ekonomicznego oraz z dziedzin, na które pracodawcy wskażą zapotrzebowanie) dla studentów germanistyki

5.

Popularyzacja podyplomowej germanistyki wśród absolwentów innych kierunków studiów

Podyplomowe studia na kierunku filologia germańska mogą być sposobem na udoskonalenie znajomości języka niemieckiego u absolwentów

6.

Współpraca ze szkołami językowymi

Szkoły językowe przygotowały specjalne oferty zniżkowe na kursy języka niemieckiego skierowane do mieszkańców Szczecina a także intensywną reklamę tych kursów

7.

Kampania w mediach zachęcająca do nauki języka niemieckiego

Kampania ma na celu zachęcenie młodych ludzi do nauki języka niemieckiego

Warto także wspomnieć o studiach z Hochschule Wismar na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, tzw. dwunarodowym potoku studiów (BSG - Binazionaller Studiengang), będącym kontynuacją niemieckojęzycznego potoku studiów im. Konrada Zuse, prowadzonego od 1991 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Szczecińskiego i Hochschule Wismar. Kierunek spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi. Program studiów obejmuje podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych, informatyki ekonomicznej i zastosowania nowych mediów. Wysoka jakość przekazywanej wiedzy, wysoki i wciąż podnoszony poziom kształcenia, profesjonalna kadra naukowa oraz nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimedialnych materiałów i systemu do nauki zdalnej sprawiły, że kierunek został akredytowany przez ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. i jest jedynym mogącym poszczycić się certyfikatem akredytacyjnym tej rangi. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master) jest uznawany na całym świecie. Studia prowadzone są w formie dwustopniowej na kierunku Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza:

 • stacjonarne studia I stopnia - poziom Bachelor (3-letnie)
 • stacjonarne studia II stopnia - poziom Master (2-letnie)

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje podwójny dyplom: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz niemieckiej uczelni Hochschule Wismar. Zajęcia odbywają się wg jednolitego programu studiów w 1. i 2. semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, w 3. i 4. semestrze na Hochschule Wismar, a w 5 i 6. – na jednej z dwóch uczelni zgodnie z indywidualnym wyborem w formie blokowej oraz zdalnej ze wsparciem multimedialnym. Praktyki są realizowane w zakładach i instytucjach jednego z krajów. Z kolei w maju 2014 r. odbyła się konferencja Absolwent Wydziału Humanistycznego na Rynku Pracy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wymiar Społeczny i Polityczny na Uniwersytecie Szczecińskim, celem której było pokazanie studentom, gdzie w Szczecinie jest praca, a także jakie kompetencje warto rozwijać aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, z położeniem szczególnego nacisku na język niemiecki. W kontekście skandynawistyki, we współpracy z Miastem i przy wsparciu miasta powstał kierunek na Uniwersytecie Szczecińskim: Skandynawistykę. Studia są o tyle innowacyjne, że nie skupiają się jedynie na nauce języka, historii, czy kultury skandynawskiej, ale są odpowiedzią na kompleksowe potrzeby rynku. Absolwenci będą więc szczególnie atrakcyjnymi pracownikami dla potencjalnych inwestorów z Północy otwierających swoje oddziały w Szczecinie.


OPINIA NR 11

Przemysłowy charakter rozwoju gospodarczego miasta nie uwzględnia gospodarczych funkcji charakterze metropolitalnym (kierowniczym), w tym sektora kreatywnego – Jedyną funkcją gospodarczą o wymiarze metropolitalnym wskazywaną pośrednio w prezentacji była logistyka związana z gospodarką morską. Gospodarcze funkcje metropolitalne to funkcje związane z obecnością w danym ośrodku siedzib dużych podmiotów gospodarczych, mających swoje oddziały rozsiane w wielu miejscach. Ten wątek nie został w prezentacji podniesiony. Nie zostało wskazane w jaki sposób chcemy przyciągać do Szczecina (lub SOM) siedziby lub znaczące oddziały dużych koncernów gospodarczych (jak choćby Volkswagen, który pewno trafi do Wrześni, czy Amazon, który jest pod Poznaniem i Wrocławiem, o wcześniejszych inwestycjach LG pod Wrocławiem nie wspomnę, czy Gillette (PG) pod Łodzią). Nie zostało też wskazane w jaki sposób chcemy wspierać szczecińskie firmy aby zostawały krajowymi, europejskimi i światowymi liderami w swoich branżach (jak np. Getin Leszka Czarneckiego we Wrocławiu czy sieć Żabka, Małpka oraz Czerwona Torebka Mariusza Świtalskiego w Poznaniu lub LPP Marka Piechockiego i Jerzego Lubiańca w Gdańsku). Sektor kreatywny, a w szczególności jego część związana z informatyką, został prawie całkowicie pomięty w prezentacji (wymieniono tylko realizowane, będące na ukończeniu inwestycje Service INTER-LAB oraz Technopark Pomerania). Właśnie wysoko-wyspecjalizowane usługi informatyczne mają ogromny wpływ na metropolitalność miasta, chociażby ze względu na wysokie wynagrodzenia. Sama gospodarka morska nie została wskazana jako klucz do osiągnięcia metropolitalności. Sam jej rozwój, nie od razu przekłada się na zlokalizowanie tutaj gospodarczych funkcji kierowniczych, które świadczą o metropolitalności i wpływają na rozwój gospodarczy miasta. Podsumowując jest mowa o nowych zakładach, nie ma mowy o siedzibach nowych firm lub rozwoju (także zewnętrznym) firm istniejącym w mieście.

ODPOWIEDŹ:

Zgadza się, trudno pozyskać siedziby koncernów do miasta. Co raz trudniej pozyskuje się też inwestorów. Należy pamiętać, że sukces wymaga systematycznej pracy. Zaczęliśmy działania 5 – 6 lat teamu nie mieliśmy w Szczecinie biurowców, stref ekonomicznych – mieliśmy za to słaby PR w kontekście, niektórych decyzji z początku lat 2000. Od kilku lat sukcesywnie pracujemy – powstały powierzchnie biurowe, wbrew sceptykom znalazły się firmy, które ulokowały się w tych biurowcach. Powstały specjalne strefy ekonomiczne, dziś otwieramy w nich firmy. Czy przyjdą centrale, nie wiem dziś, podejmujemy jednak szereg działań aby przyciągać biznes do miasta – poniżej opis tego, co już się dzieje. W strukturze Urzędu Miasta działa jednostka zajmująca się obsługą inwestorów, tj. Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu (WOIiB), której głównym celem i zadaniem jest pozyskiwanie inwestorów jak i wspieranie biznesu i inwestorów już obecnych w mieście. Pierwszym krokiem Wydziału po jego utworzeniu było wyznaczenie sektorów strategicznych dla Szczecina, na których Miasto koncertuje swoje działania. Są nimi: odnawialne źródła energii, logistyka, BPO, ICT, turystyka i hotelarstwo oraz biotechnologia. Następnym krokiem było stworzenie strony internetowej (www.invest.szczecin.eu) dedykowanej przedsiębiorcom zainteresowanym inwestowaniem w Szczecinie.

Realizowane przez Wydział akcje zaowocowały przyciągnięciem do Szczecina takich inwestorów jak: Teleyard, Billfinger Crist Offshore, GARO, HKL oraz Sanger Metal, zlokalizowane w SSE przy ulicy Szymborskiej. Pierwsza z wymienionych spółek ma w planach zatrudnić do 2022 roku około 1000 osób. Firma BCO przewiduje natomiast, że da pracę około 460 osobom, w tym specjalistom w dziedzinie badań i rozwoju. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w SSE przy ul. Szymborskiej przewidują w sumie zatrudnienie ok. 350 osób. W obszarze działań dla sektora BPO/ICT Szczecin aktywnie uczestniczy przedsięwzięciach branżowych tj. konferencje ABSL oraz APSPIRE, czy też największe wydarzenia w branży energetyki wiatrowej w Polsce, tj. Targi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej - PSEW 2014, i Europie – Targi WindEnergy w Hamburgu. W ostatnim czasie miasto zainicjowało Dni Skandynawskie – nakierowane m.in. na współpracę z firmami ze Skandynawii, w ramach których odbyła się konferencja pn. „Skandynawski model współpracy w Szczecinie”, czy Forum Energetyczne, towarzyszące wizycie duńskiej Pary Książęcej. Kolejnym elementem służącym wspieraniu rozwoju jest współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez organizacje branżowe, takimi jak: PIG, Klaster Morski, Zachodniopomorski Klaster Morski, Klaster ICT, czy niedawno powstałe stowarzyszenie przedstawicieli usług nowoczesnych w Szczecinie – WAMB (Westpomeranian Association of Modern Businesses).

Co do sektora usług kreatywnych, w szczególności branży informatycznej Branża BPO/ICT należy do sektorów kluczowych dla Szczecina. Miasto wspiera zarówno rozwój przedsiębiorstw już obecnych w Szczecinie, jak i działa na rzecz przyciągania nowych inwestorów z tej branży. Branża ta jest ponadto wspierana przez inwestycje infrastrukturalne, takich jak budowa Technoparku Pomerania, czy funkcjonowanie Service INTER-LAB. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że w Szczecinie funkcjonuje 166 hotspotów, co czyni Szczecin drugim po Warszawie miastem w Polsce z największą liczbą tego typu miejsc dostępu do Internetu. Miasto stale współpracuje z organizacjami branżowymi, takimi jak Klaster ICT, wspomniane już WAMB, czy Klaster Przemysłów Kreatywnych, uczestniczy z nimi w targach, konferencjach oraz organizuje wydarzenia branżowe.


OPINIA NR 12

Niewykorzystanie budowanego Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju do poprawy dostępności komunikacją publiczną Międzynarodowych Targów Szczecińskich – Targi międzynarodowe to jeden ze składników metropolitalnej pozycji miasta i ogólnie indykator jego gospodarczej pozycji i znaczenia. Targi to przedsięwzięcie, dla którego powodzenia dostępność transportowa jest kwestią kluczową. Teren MTS powinien być łatwo dostępny transportem indywidualnym i publicznym. O ile dostępność MTS transportem indywidualnym jest bardzo dobra, to w przypadku transportu publicznego jest fatalna. Jest dość duża odległość targów od przystanków dalekobieżnej komunikacji publicznej (linie pośpieszne A, B, D). Skutkiem tego są korki w okolicach MTS w trakcie każdej dużej imprezy targowej. Z jednej strony rozwiązaniem tymczasowym powinno być organizacja autobusów miejskich (najlepiej bezpłatnych) w trakcie dużych imprez targowych w MTS. Brak jest też planowanego połączenia terenu MTS z chociażby chodnikiem (najlepiej jednak ulicą) w kierunku planowanej pętli Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. (…)

ODPOWIEDŹ:

Na terenie MTS odbywają się wydarzenia targowe i inne przedsięwzięcia generujące chwilowe, duże zapotrzebowanie komunikacyjne, występujące kilka razy w roku. Obiekt ten nie jest więc stałym generatorem ruchu i dlatego nie ma uzasadnienia dla organizowania stałej komunikacji publicznej. Dobre położenie komunikacyjne pozwala natomiast na uruchomienie w razie potrzeby połączeń autobusowych, które są w stanie dowieźć pasażerów z każdego miejsca Szczecinie. Jeśli chodzi o wykonanie dojścia do MTS od strony południowej, opcja ta będzie rozważona po zakończeniu prac zw. z budową pętli SST „Turkusowa”.


OPINIA NR 13

Napiszę w skrócie żeby Państwu nie zabierać czasu: -Zachodnie drogowe obejście Szczecina – PRIORYTET, a zwłaszcza przeprawa POLICE-ŚWIĘTA. Jak miasto z 400 tys. mieszkańców może mieć TYLKO trzy przeprawy przez rzekę? Z czego jedna(most długi) jest totalną masakrą. Żeby dostać się z północnych dzielnic miasta(głebokie, stołczyn, skolwin, gocław, żelechowa, golęcino, bukowo, warszewo, podbórz, osów) na prawy brzeg, lub nad morze, lub żeby w ogole wyjechać z miasta, jedzie się przez całe centrum i traci od 1h(minimum) do nawet 2h w szczycie. to jest MASAKRA proszę Państwa. Proszę walczyć o zachodnie obejście miasta i przedewszystkim o przerprawę Police-Święta wraz z powiatami Polickim i Goleniowskim, odciąży to miasto od korków, smrodu a i da nowe miejsca pracy(budowa, eksploatacja infrastruktury, dodatkowe zaplecze-stacje benzynowe). -Modernizacja ulicy podpułkownika Hieronima Kupczyka(od głębokiego w stronę Wołczkowa). TAM JEST MASA LUDZI zwłaszcza w okresie letnim, brak pobocza, brak ścieżki rowerowej. Istnieje duże ryzyko wypadku. Naciskam również na zainteresowanie się drogą do końca miasta. Droga jest w opłakanym stanie, brak pobocza, i ścieżki rowerowej również na tym odcinku a codziennie jeździ tam cała masa ludzi do pracy do Szczecina. -przedłużenie lini autobusowej 74 do Wołczkowa. naprawdę tabuny ludzi chodzą miedzy Bezrzeczem a Wołczkowem a różnica dystansu to aż 1,5 km. Czy nie warto ułatwić życie ludziom? -polepszenie drogi do POLIC, dobudowa dwóch pasów wraz zmodernizacją skrzyżowań. Droga powinna być dwupasowa przynajmniej od ul. Komuny Paryskiej - do ul. Szosa Polska, i w drugą stronę również, żeby rozładować korki, które robią się przy lewo skrętach innych pojazdów i znacznie utrudniają powrót do domu. Modernizacja skrzyżowań w okolicy ul. HOŻEJ, POKOJU, Nehringa Pomonik, na RONDA. Wiem ze są plany na to przedsięwzięcie(zasłyszane w radio) i za tym się opowiadam. -RONDO przy jeziorze GŁĘBOKIM, jest konieczne ze względu na masakrzyczne korki w tym sektorze miasta. przepraszam za lakoniczny i nie dokońca formalny język wypowiedzi,ale śpieszę się.
Pozdrawiam,rodowity szczecinianin, Paweł Biczak

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za konkretne uwagi, do których postaram się równie konkretnie odnieść: Obejście Zachodnie Szczecina jest niezmiernie ważne dla dalszego rozwoju ale i wygody mieszkańców – jako Szczecin, Police i inne samorządy na trasie jesteśmy za ! Inwestycja ta leży jednak w kompetencjach samorządu województwa (prowadzona w gminach ościennych) i jako Szczecin, czy poszczególne gminy z osobna nie mamy bezpośredniego wpływu. Jako Szczecin sfinansowaliśmy studium wykonalności tego projektu – podstawowy dokument dla dalszych prac nad obejściem. Usilnie zabiegam o tę inwestycję – jednak prace dokumentacyjne utknęły na etapie wydania decyzji środowiskowej. Realizacja tego projektu wymaga wsparcia rządowego, którego jak dotąd region nie otrzymał. Przeprawa Police-Święta ma zasadnicze znaczenie, bowiem fundamentalnie zmieni kierunek ruchu tranzytowego i istotnie odciąży centrum Szczecina. Mamy argumenty. O przeprawie mówi się od wielu lat – to podobna historia jak z tunelem w Świnoujściu, bez wsparcia Państwa Polskiego ani w jednym a ni w drugim przypadku samorządy nie będą w stanie zrealizować tych inwestycji.

Co do ilości przepraw mostowych – zabiegamy aby na Autostradzie Poznańskiej wybudować drugi równoległy most na Regalicy dla odciążenia ruchu. Było by to powiązane z bezkolizyjnym układem (rondo) przy ul. Granitowej. Podstawą jest wpisanie tej inwestycji na listę projektów finansowanych ze środków UE. Czekamy na decyzję z Warszawy. Podjęliśmy już decyzję o budowie nowego, alternatywnego mostu – Kłodnego w pobliżu Trasu Zamkowej (znacznie jednak niższego). Opracowano już dokumentację na etapie koncepcji projektowej, który udrożni cały ruch na Międzyodrzu prowadząc ruch aż do nowej ul. Struga. W ten sposób będziemy mieć nowoczesne rozwiązanie drogowe w samym centrum aż do granic Miasta. Ta równoległa do mostu długiego przeprawa – pozwoli tez w przyszłości na remont lub przebudowę tego mostu. Poszerzenia drogi do Polic nie wchodzi w grę ze względu na koszty, dartego realizujemy inwestycję pn. Trasa Północna, która przejmie ruch z północnych rozwijających się dzielnic miasta oraz od strony Polic. Alternatywny dojazd ze strony Polic do Miasta jest przez Tanowo i Głębokie. Sama droga jest w dobrej kondycji. Zasadniczym problemem jest węzeł przy jez. Głębokim. To tu jest wąskie gardło. To tu powstają codziennie korki. Miasto ma gotowe 2 warianty rozwiązania tego problemu. Klasyczne skrzyżowanie oraz rondo wraz z parkingiem w systemie Park&Ride (tj. parkuj swoje auto i jedz dalej do miasta komunikacją publiczną). Będziemy aplikować o środki na przebudowę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych."


OPINIA NR 14

W perspektywie dotacji unijnych w latach 2014-2020 proponuję budowę torowiska tramwajowego wzdłuż Mieszka I i nowa trasa (…)z ul. Potulickiej na Plac Kościuszki przez Bramę Portową, dalej na Dąbrowskiego, Rede i przez Europejską na Cmentarz Zachodni. Zalety nowej linii: -trasa prowadzi przez centrum miasta na drugą cześć Gumieniec, -wzdłuż trasy znajdują się filie US, Cmentarz Centralny, osiedle mieszkaniowe Reda, Cmentarz Zachodni który dzięki nowej linii komunikacyjnej może stać się bardziej atrakcyjny gdyż teraz najbliższą linią jest linia autobusowa 60, odciążenie linii autobusowych: 61, ,62, 81, 83. -Atrakcyjne połączenie z miastem Osiedla Reda. -W roku 2015/17 Szczecin będzie gościł po raz trzeci i czwarty będziemy gościć żaglowce z całego świata. Na ulicy Południowej znajdują się na tę okazję parkingi dla turystów, ułatwiłoby to komunikację. Dalszym etapem linii mogłaby być jej kontynuacja bądź utworzenie nowej linii od Cmentarza Zachodniego do pętli Gumieńce w perspektywie unijnej 2014-2020 bądź 2020-2026. Uważam, że ta inwestycja pomogłaby emerytom i studentom/uczniom z tej części miasta.
Pozdrawiam, Mateusz Olesik

ODPOWIEDŹ:

Inwestycje tramwajowe są priorytetowo traktowane przez miasto, a także przez UE. Mamy w Szczecinie program inwestycji tramwajowych, możliwych do zrealizowania w ramach naszych możliwości i możliwości pozyskania środków unijnych. Na lata 2014-2020 planowana jest modernizacja istniejących torowisk (Powstańców Wielkopolskich z pętla Pomorzany, Wyzwolenia aż do Dworca Niebuszewo, Matejki, Malczewskiego, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i jeśli finansów starczy to linię 6) a z budowy nowych przede wszystkim III etap Arkońskiej-Niemierzyńskiej czyli tramwaj poprzez ul. Spacerową na Wojska Polskiego, a nadto przedłużenie linii tramwajowej do Mierzyna (przy Centrum Handlowym Ster), a także o ile możliwości finansowe pozwolą tramwaj od Wojska Polskiego poprzez ul. Szafera, przy hali widowisko sportowej do ul. Żołnierskiej a z czasem do Taczaka. Pomimo dotacji unijnych konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego (co najmniej 15%) a możliwości finansowe Miasta nie będą większe, szczególnie, że nie można zapominać o konieczności wymiany i modernizacji taboru tramwajowego a także o zakupie nowych autobusów, o kolei miejskiej SKM a także o budowie parkingów P&R czy B&R oraz ścieżek rowerowych nie wspominając. Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Mieszka I i Cukrowej jest w planach Miasta lecz po 2020r.


OPINIA NR 15

Panie prezydencie jestem rodowita Szczecinianka od 1952 r. Chcę skorzystać z tej możliwości i powiedzieć panu ze jest mi poprostu wstyd za nas za naszą wladzę za ten brud w naszym mieście. My ludzie starsi pamiętamy jaki Szczecin był czysty zielony, co wy teraz zrobiliście z deptakiem na Bogusława przecież jest tam okropnie brudno i śmierdząco w ogóle cale centrum wola o pomstę do nieba. Panie Prezydencie pytam sie pana co to za architekci projektują zmiany w naszym mieście, przyklad...Brama Portowa te molochy pasują tam jak wół do karety, w ogóle po co stawiać nowe gdzie piękne stare gmachy niszczeją przykład..Dom Towarowy dawna nazwa PEDET, Dom Odzieżowy i można by tak wymieniać.Jestem mieszkanka Dolnego Zelechowa tj rejon ul Robotnicza stoją tam przepiękne dwa gmachy z czerwonej cegły. Panie prezydencie proszę o zadbanie o nasze miasto przecież to nie musi być bogato, to ma być czysto zielono żeby nie smierdziało poprostu uryną, jak to zrobić? poprostu zagonic do pracy….. z na trzy godziny dwa razy w tygodniu wszystkich tych meneli którym miasto płaci bo oni są niby chorzy. Z poważaniem

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani, dziękuję za opinię choć wiele gorzkich słów w niej padło. Mogę przeprosić za niedociągnięcia związane z czystością – staramy się to zmienić. Cześć spraw może zrobić miasto - w Urzędzie już przeprowadzono reorganizację, z dotychczasowego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyodrębniono zespół, który ma odpowiadać za czystość i koordynować oczyszczanie miasta. W wyniku już przeprowadzonych konsultacji uruchomimy specjalną aplikację na telefony umożliwiającą zgłaszanie do Urzędu problemów dotyczących czystości miasta pt. Alert Szczecin – dbam o moje miasto. Po drugiej stronie są jednak mieszkańcy, bez zaangażowania, których z utrzymaniem czystości będzie trudniej – często to jak wygląda Szczecin zależy od nas samych. Co do Bramy Portowej, ja cieszę się z tej zabudowy – proszę przypomnieć sobie jak wyglądała ta cześć miasta gdy stały tam słynne „Koguciki”, czy „Grzybek”. Dziś mamy nowoczesne centrum i miejsca pracy dla młodych W temacie zagospodarowania kamienic - zamiast stawiać nowe biurowce - nie do końca jest to możliwe. Z jednej strony trzeba pamiętać, że wiele kamienic nie należy do miasta, ma natomiast swoich prywatnych właścicieli, tak jest na przykład, w przywołanym przez Panią PEDEcie. Z drugiej strony inwestorzy, którzy przychodzą do miasta oczekują nowoczesnych biur, których często nie można wygospodarować w strach kamienicach. Kończąc dziękuję za zaangażowanie w sprawy Szczecina.


OPINIA NR 16

Dzień dobry Państwu, na spotkaniu z mieszkańcami nie byłem, więc do części omawianej na nim, trudno mi się odnieść. Przedstawiam uwagi do zagadnień, które były poruszane na spotkaniu z przedsiębiorcami. Jeśli uważają Państwo moje uwagi za cenne, mam wstępnie przygotowane uwagi do pozostałych części, więc mogę je doszlifować i przesłać w większej objętości. Zawodowo i naukowo zajmuje się podobnymi do opracowywanych przez państwa zagadnieniami i ciekawi mnie czy te uwagi będą dla Państwa przydatne. Jeśli chodzi o kwestię związane z odpływem najzdolniejszych osób, to na potwierdzenie moich słów dodałbym, że jestem absolwentem XIII-tki. Akurat mi udało się powrócić po studiach, ale niekoniecznie była to "zasługa" Szczecina, a raczej przypadek związany ze sprawami osobistymi. Natomiast opisuje w tej uwadze odbiór pewnej polityki wspierania tylko i wyłącznie kierunków technicznych i medycznych przez miasto (urząd miasta i prezydenta). Odbiór ten można spotkać m.in. w uczelnianej radzie samorządu doktorantów US, której w swoim czasie byłem członkiem. Nie chodzi tylko o stypendia, ale docenianie sukcesów i wysiłków osób z innych niż tylko techniczne dziedziny. Humaniści przestają się czuć potrzebni w tym mieście. Niestety. Bez takiego wsparcia Szczecin coraz bardziej stanie się miastem niemetropolitalnym, gdyż bez wybitnych umysłów, które są w stanie kształtować sposób widzenia świata wielu oraz bez umysłów, które są w stanie odpowiadać na wyzwania humanistyczne współczesnego świata (nie tylko artystyczne!) stojące przed człowiekiem, trudno mówić o metropolitalności. Metropolitalność to nie jest miasto robotnicze, a takim był Szczecin i sądząc po wspieranych dziedzinach nadal aspiruje aby nim być. Wspierając tylko nauki techniczne idziemy w tą stronę. Jest to przeciwskuteczne osiągnięciu metropolitalności. Nie chodzi o to, aby dać pieniądze na stypendia dla humanistów i będzie po sprawie. Nie w tym rzecz. Trzeba znaleźć siąść do rozmów i spróbować znaleźć właściwe rozwiązanie. Chodzi o ciągłe poszukiwanie co humaniści mogą dać miastu, a co miasto może dać humanistom. Dlatego apeluje rozmawiajcie Państwo z humanistami, także na tych niższych poziomach współpracy (nie tylko z dziekanami czy rektorami, ale także z młodszymi członkami społeczności akademickich). Zaproście do współpracy, do rozmów także młodszych przedstawicieli świata nauki, a nie tylko tych, którzy są już dawno na ugruntowanych pozycjach jako dziekani, rektorzy i ogólnie "szanowane magnificencje". z poważaniem Jan Smutek

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za udział w dyskusji. Odpowiadając na Pana wątpliwości pragnę poinformować, że w ramach przeprowadzonych konsultacji do tego programu, z udziałem mieszkańców zidentyfikowane zostały podstawowe problemy i potrzeby rozwojowe. To właśnie mieszkańcy zwrócili uwagę na jeden z najistotniejszych aspektów rozwoju, którym uznano możliwość poszerzania własnych umiejętności i szansę na wychowanie oraz wykształcenie dzieci na najwyższym z możliwych poziomów, zapewniającym im dobrą pracę. Od wielu lat Szczecin boryka się ze zgłaszanym przez wielu pracodawców niekorzystnym zjawiskiem zwiększającego się na szczecińskim rynku pracy deficytu wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w zawodach technicznych i to na wszystkich poziomach specjalizacji, od robotnika po inżyniera. Problem ten to wynik z jednej strony niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy, z drugiej zaś niechęci młodzieży do studiowania na kosztownych i trudnych kierunkach technicznych. Na pewno nie sprzyjało rozwiązaniu tego problemu wycofanie matematyki spośród obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Braki na rynku pracy spowodowane były również likwidacją wielu szkół zawodowych. Nie był to problem tylko szczeciński, a ogólnopolski. Szansą zmniejszenia tego deficytu stał się wprowadzony w 2009 roku rządowy program dofinansowania studiów technicznych w ramach projektu tzw. studiów zamawianych, który spotkał się z uznaniem młodzieży, o czym świadczy liczba osób jaka zdecydowała się podjąć studia na, uważanych dotychczas za trudne, kierunkach technicznych. Listę tych kierunków MNiSW ustaliło po konsultacjach z organizacjami pracodawców.

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin stanowi dopełnienie i wsparcie projektu ministerialnego, zachęcającego do studiowania na kierunkach i specjalnościach istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta. Stworzony system stypendialny ma zapobiegać odpływowi z terenu miasta młodych zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Ma ponadto za zadanie pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta. Stypendia przeznaczone są dla tych, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Od kandydatów na stypendystów w momencie składania wniosku wymaga się deklaracji pracy lub dalszej nauki na terenie działania Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez określony czas po zakończeniu edukacji. Stąd reprezentowane przez nich zawody muszą być poszukiwane na rynku pracy, a listę tych zawodów corocznie opracowuje Powiatowy Urząd Pracy. Lista ta stanowiła postawę wyboru kierunków preferowanych obok tych, które zgodne są z kierunkami rozwoju miasta określonymi w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Taki dobór kierunków kształcenia uprawniających do stypendium Prezydenta Miasta Szczecin, nie oznacza, że Miasto i jego przedstawiciele nie doceniają sukcesów i wysiłków humanistów, którzy zawsze mogą liczyć na uznanie i wsparcie ze strony władz lokalnych.


Nowe uwagi, opinie i propozycje dotyczące programu.

OPINIA NR 1

W kwestii opracowań nt. transportu publicznego w obszarze metropolitalnym - czy myśleliście o tym, aby także w kwestii integracji transportu publicznego powołać zespół ekspertów (a także przedstawicieli poszczególnych samorządów SSOM)? Patrząc po doświadczeniach poszczególnych obszarów metropolitalnych widać, że jest to proces dość długotrwały i skomplikowany. I dobrze by było prace nad tym rozpocząć jak najszybciej. Takie ciało doradcze byłoby także pomocne na etapie tworzenia Studium, na które SSOM otrzymał dofinansowanie.

ODPOWIEDŹ:

W tematach komunikacyjnych SSOM stale współpracuje z zespołem ekspertów zgrupowanych w Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział w Szczecinie oraz pracownikami Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, RBGP WZ oraz WGKiOŚ UM. Tworzenie kolejnego zespołu jest dyskusyjne, natomiast przewidywane są konsultacje społeczne.


OPINIA NR 2

Informacje dotyczące Gumieniec (rejon CH Ster): linii tramwajowej - przedłużenia, i bezpośredniego połączenia autobusowego, zmian w tym rejonie .

Pętla przy ul. Kwiatowej: nie sprawdza się; jest za mała; za ciasna, za ciemna; nie widać ludzi, chodnika, nie widać rozkładu jazdy tramwaju (słabe oświetlenie).  
Aby zmniejszyć ruch na ul. Ku Słońcu miasto powinno dokończyć budowę ul. Spiskiej do Mierzyna i "tyłem" (Spiską ) puścić ruch samochodowy do ul. Okulickiego i dalej do Centrum. Po remoncie tylko części ul. Spiskiej, znaczna część samochodów przejeżdża ul. Hrubieszowską do ul. Spiskiej i ochlapuje mieszkańców fontannami wody.
Dlaczego przy remoncie pl. Kościuszki nie wybudowano skrętu tramwajowego z ul. Sikorskiego w al. Piastów, w kierunku pl. Szarych Szeregów.?
Tramwaj 10 powiela 1/3 trasy linii 8, a mógłby jechać do pl. Szarych Szeregów.

ODPOWIEDŹ:

Jest akceptacja Pana Prezydenta, dotycząca wydłużeniem linii tramwajowej do CH Ster, przy którym znajduje się rezerwa terenowa pod budowę pętli. Jest już pełna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, dot. przebudowy ul. Kwiatowej. Ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych przesunięto realizację na dalsze lata. Z kolei I etap modernizacji ul. Spiskiej  zrealizowany został w 2013r. Kolejny etap od ul. Hrubieszowskiej do granic administracyjnych Szczecina, podobnie jak ul. Hrubieszowska i Lubelska możliwe są do realizacji po 2016 r., w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Niezależnie od powyższego w projekcie Szczecin 2020, w niektórych osiedlach zaplanowano „program modernizacji dróg i chodników”. Przewiduje on remonty i naprawy ulic osiedlowych wybranych, we współpracy z Radami Osiedli. Z kolei mniejsze projekty mogą być realizowane bezpośrednio przez RO, w ramach budżetów osiedlowych, którymi Rady dysponują.


OPINIA NR 3

Szybka Kolej Miejska - wdrażając taką inwestycję w życie trzeba pamiętać, że organizacja tak szeroko pojętej komunikacji zbiorowej jest niezwykle trudna. Obecny organizator transportu publicznego w Szczecinie, czyli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego musiałby zostać poddany reorganizacji, ze względu na znaczne rozszerzenie zakresu działalności.
Na pewno musiałaby zostać stworzona nowa komórka, która zajmowałaby się stricte organizacją i kontrolą transportu kolejowego w SOM, a także komórka która prowadziłaby nadzór nad integracją innych miast SOM z systemem kolei metropolitarnej. Oczywiście, te działania zostaną wyszczególnione w strategii, która na zlecenie SSOM zostanie sporządzona (…)

ODPOWIEDŹ:

W grudniu 2013 r. rozstrzygnięto Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie planowania współpracy, w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego złożyło wniosek pn. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego, poprzez integrację systemu transportu publicznego, na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" i zajęło II miejsce, uzyskując dotację w wysokości 2, 2 mln zł. W ramach projektu powstanie:

 1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM, na lata 2014 – 2020 wraz z OOŚ i ewaluacją ex-ante
 2. Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego na obszarze SOM, na lata 2014 – 2020
 3. Plan działań integracji transportu publicznego na obszarze SOM, na lata 2014 – 2020
 4. Studium wykonalności dla projektu integracji taryfowej, organizacyjnej i biletowej na OF wraz z oceną oddziaływania na środowisko
 5. Studium wykonalności wybranych odcinków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej tego wymagających wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

 Aktualnie trwa procedura przetargowa (przetarg nieograniczony), umożliwiająca wyłonienie Wykonawcy opracowań (pkt.2-5) wskazanych w Projekcie.


OPINIA NR 4

Willa Lentza – proponowane cele i misja działania: Willa Lentza powinna zostać centrum działań kreatywnych, miejscem nowoczesnym, nastawionym na świadomego odbiorcę (odbiorcę działań kulturalnych, jak i ich twórcę). W celu odniesienia do pierwotnego właściciela budynku, który na swoim czasy był wizjonerem, miejsce to można określić jako: zabytkowy budynek wypełniony nowymi pomysłami. (…)

Misją byłoby zapewnienie dostępu do kultury wysokiej dla mieszkańców i gości Szczecina, ale także udostępnienie miejsca istotnego z punktu widzenia historycznego, kulturowego i architektonicznego, na działania edukacyjne, badawcze i eventowe. Dla porównania: Art_Inkubator w Łodzi, Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie, The Berlin Institute for Cultural Inquiry, Zamek Cieszyn, Centrum Designu Gdynia, Kulturhuset w Sztokholmie, Culture Factory Polymer w Tallinnie, American Institute of Graphic Arts (AIGA) w Nowym Jorku,

ODPOWIEDŹ:

Ten pomysł jest spójny ze strategią Miasta w sferze kultury – takie ujęcie znalazło swoje odzwierciedlenia także w programie Szczecin 2020. Wdrożenie, jak zawsze uzależnione jest od konstrukcji finansowania. Informacje na temat kultury w programie Szczecin 2020:
http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59018.asp?soid=7E66F3A83C2B407EB457C206F9DEBFF1 oraz w prezentacji Szczecin 2020 – kultura.


OPINIA NR 5

Połączenie lotnicze Szczecin- Kopenhaga- Linköping. W związku z tym, że linie SAS w marcu 2014 roku otwierają połączenie lotnicze z Linköping do Köpenhamn (Kopenhagi dwa razy dziennie) chce przekonać przewoźnika, SAS o opcji dolotu do Szczecina. Mam nadzieję że z tego powodu możecie zaproponować ciekawe warunki ekonomiczne. W obecnej sytuacji brakuje połączenia do Szwecji z Szczecina!

ODPOWIEDŹ:

W 2014 roku oprócz już istniejących połączeń rozkładowych do Warszawy, Londynu, Dublina, Liverpoolu, Oslo, Torp oraz Stavanger, które obecnie nie są zagrożone likwidacją, Zarząd lotniska czyni u przewoźników lotniczych starania o uruchomienie w 2014 roku połączenia do Kopenhagi oraz połączenia tanimi liniami do Warszawy. Prowadzone są rozmowy z wieloma przewoźnikami (PLL LOT, Ryanair, Norwegian, Wizz Air, SAS, Lufthansa, WOW Air, KLM/Air France), w sprawie uruchomienia destynacji do Warszawy, Krakowa, Kopenhagi, Barcelony, Rzymu, Mediolanu, Bergen, Londyn Luton, Malmoe, Sztokholmu, Frankfurtu, Rejkiawiku, Amsterdamu i Paryża. W przypadku linii SAS spotkania odbywają się z Dyrektor Generalną SAS na Polskę. Dodatkowo, na rzecz uruchomienia tego połączenia wspiera nas Ambasada Polski w Kopenhadze.


OPINIA NR 6

Szczecin jest pięknym miastem - wiele się w nim zmienia i rozbudowuje, coraz tu więcej nowoczesności i także dopracowanych detali by upiększyć to miasto, to dalej jak kiedyś jest brud. Wiem, że to wina także Szczecinian. Naprawdę jeżeli zależy władzom miasta by Szczecin stał się miastem europejskim, niech zadbają przede wszystkim o podstawy. O to, by taki obcokrajowiec zapamiętał Szczecin nie tylko z pięknych Wałów Chrobrego, Zamku czy Jasnych Błoni. Ale także, że z tego, że miło mu się spacerowało po tak czystym mieście. Bo nasze ulice są naszą wizytówką. A porządek jest tym, czym nie wiele miast w Polsce może się pochwalić. Więc proszę byśmy wyróżniali się nie większymi centrami handlowymi, a porządkiem. By nie byłoby nam Szczecinianom wstyd zapraszać gości do naszego miasta.

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za zwrócenie uwagi na problem nieporządku w Naszym Mieście. Niewątpliwie należy zwiększyć efektywność sprzątania. Nowy system chcemy wdrożyć latem 2014. Jednym z jego elementów  jest  „Alert Miejski”, którego przesłanie zawiera się w skrócie DOM – Dbam o Moje Miasto.  To inicjatywa zgłoszona podczas konsultacji programu Szczecin 2020. Alert jest kierowany do mieszkańców, którzy na co dzień są odbiorcami usług świadczonych przez miasto i  dokonują ich oceny. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie obiegu zgłoszeń od mieszkańców, z wykorzystaniem narzędzi  online oraz urządzeń mobilnych.  Zgłoszenia te mogą dotyczyć różnych sfer funkcjonowania miasta, a w zasadzie zastrzeżeń do tego funkcjonowania. System będzie integrował działalność służb miejskich i da szansę na ominięcie barier formalnych / administracyjnych współdziałania mieszkańców miasta i pracowników urzędu. Pozwoli także na dodawanie zgłoszeń interwencyjnych, rejestrację historii procedowania, wewnętrzną komunikację zespołu zajmującego się reakcją na zgłoszenie, udzielanie odpowiedzi autorowi zgłoszenia oraz publiczną prezentację podejmowanych działań / interwencji.
Podsumowując, niezależnie od tego co robi „miasto”, także sami musimy na co dzień dbać o Szczecin.
Dodatkowo informuję, że Gmina Miasto Szczecin, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, od wielu lat organizuje przedsięwzięcie zatrudnienia osób bezrobotnych do robót publicznych. Roboty rozpoczynają się w kwietniu i trwają do września. Pracę znajduje ok. 100 osób bezrobotnych, które pracują na terenach stanowiących własność Gminy. Do współpracy zaproszono rady osiedla, jako lokalnego gospodarza na terenach będących w granicach działania poszczególnych rad. Dzięki temu uzyskiwane są na bieżąco informacje związane z lokalizacjami terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych, w celu ujęcia ich w harmonogramie robót publicznych.


OPINIA NR 7

Chciałbym zaproponować wpisanie do budżetu wykonanie nowej linii tramwajowej od Turzyna przez  ulice 26 Kwietnia do pętli na Krzekowie. Mieszkańcy Szczecina oczekuje od około 20 lat na tę inwestycje, bardzo potrzebną, bardziej niż np. proponowaną linię tramwajowa do Mierzyna. A teraz jest - moim zdaniem - ostatnia szansa aby rozpocząć budowę tej linii z uwagi na wysokie środki finansowe, jakie mamy otrzymać z Unii w tym sześcioleciu.  Jeśli miasto odrzuci ten projekt, to miną dziesięciolecia, jak będzie koleina taka szansa.
Oczywiście można budować etapowo, z uwagi na wysokie koszty budowy, ale rozpocząć należy już teraz! Postawmy na tramwaj, na ekologie, ograniczajmy linie autobusowe. Proszę o poważną analizę mego wniosku.

ODPOWIEDŹ:

Niestety ze względu na wysokie koszty do 2020 r,. ta inwestycja nie jest planowana. Do realizacji przewidziane jest natomiast przedłużenie linii trójki z pętli las Arkoński do al. Wojska Polskiego, a następnie wzdłuż ulicy Szafera do nowej hali widowiskowo-sportowej.


OPINIA NR 8

Kwestie związane z odpływem najzdolniejszych osób: nie chodzi tylko o stypendia, ale docenianie sukcesów i wysiłków osób z innych, niż tylko techniczne dziedziny. Humaniści przestają się czuć potrzebni w tym mieście. Niestety. Bez takiego wsparcia Szczecin coraz bardziej stanie się miastem niemetropolitalnym, gdyż bez wybitnych umysłów, które są w stanie kształtować sposób widzenia świata wielu oraz bez umysłów, które są w stanie odpowiadać na wyzwania humanistyczne współczesnego świata (nie tylko artystyczne!) stojące przed człowiekiem, trudno mówić o metropolitalności. Metropolitalność to nie jest miasto robotnicze, a takim był Szczecin i sądząc po wspieranych dziedzinach nadal aspiruje aby nim być. Wspierając tylko nauki techniczne idziemy w tą stronę. Jest to przeciwskuteczne osiągnięciu metropolitalności. Nie chodzi o to, aby dać pieniądze na stypendia dla humanistów i będzie po sprawie. Nie w tym rzecz. Trzeba znaleźć właściwe rozwiązanie. Chodzi o ciągłe poszukiwanie, co humaniści mogą dać miastu, a co miasto może dać humanistom.
Dlatego apeluje rozmawiajcie Państwo z humanistami, także na tych niższych poziomach współpracy. Zaproście do współpracy, do rozmów także młodszych przedstawicieli świata nauki, a nie tylko tych, którzy są już dawno na ugruntowanych pozycjach jako dziekani, rektorzy i ogólnie "szanowane magnificencje".

ODPOWIEDŹ:

Nie będąc absolwentem studiów technicznych ani medycznych, jako prezydent miasta muszę oceniać szansy rozwoju gospodarczego Szczecina. Staramy się w mieście na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowania zgłaszane przez przedsiębiorców, którzy sygnalizują brak wykwalifikowanej kadry. Od wielu lat borykamy się z niekorzystnym zjawiskiem zwiększającego się na szczecińskim rynku pracy deficytu pracowników, szczególnie w zawodach technicznych i to na wszystkich poziomach specjalizacji, od robotnika po inżyniera. Innym ważnym problemem zgłaszanych przez firmy sektora usług biznesowych jest brak pracowników z wyższym wykształceniem, biegle władającym dwoma językami – angielskim i niemieckim. Być może to są kierunki, w których podążać powinni ludzie z humanistycznym zacięciem. Inną przestrzenią dla absolwentów studiów humanistycznych mogą być sektory kreatywne, o których mówimy w programie, w kontekście kultury czy rozwoju sektora nowoczesnych technologii.


OPINIA NR 9

Bardzo by się przydał Aqua Park w Szczecinie

Odpowiedź:

Miasto ogłosiło przetarg na świadczenie usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie wyłonienia banku lub funduszu finansowego, zainteresowanego sfinansowaniem budowy „Parku Wodnego w Szczecinie”, w ramach spółki kapitałowej z udziałem miasta i inwestora finansowego. Firmy złożyły swoje propozycje współpracy w maju – ruszyła procedura wyboru.


OPINIA NR 10

Prezydent powinien być koordynatorem i gospodarzem w jednej osobie, który dba o czystość i porządek. Zapytam przewrotnie co Pan zrobił by ograniczyć chaos reklamowy w centrum? Dlaczego w dni wolne od pracy kosze na śmieci w centrum są przepełnione? Dlaczego nie są na bieżąco sprzątane główne trakty miejskie? Dlaczego zieleń jest pozostawiona sama sobie?
Pokuszę się o pytania innej materii. Ostatnio oddane inwestycje w tym przebudowa układu drogowego przy ul. Niemierzyńskiej, droga rowerowa łącząca lewobrzeże z prawobrzeżem, czy przebudowa skrzyżowania w okolicy Bramy Portowej.
Czy wie Pan, że asfalt na jezdniach na tym skrzyżowaniu już jest pofałdowany? Czy wie Pan, że w wielu miejscach chodniki wzdłuż ul. Niemierzyńskiej i Arkońskiej zapadają się i rozwarstwiają? Czy wie Pan, że stan wspomnianej drogi rowerowej w wielu miejscach uniemożliwia bezpieczne podróżowanie?
Poddaję pod dyskusję opracowanie planu „reklamy miejskiej” lub „szczecińskiej ulicy”. Dzięki temu można by było opracować pewien standard wyglądu wszelkich nośników informacji jak i materiałów, które będą wykorzystywane do budowy/renowacji ulic i chodników. Wg mnie doskonale się to wpisuje w katalog mebli miejskich.
Inną sprawą, która została pominięta to zieleń miejska. Nie wystarczy edukować mieszkańców, trzeba także, a może przede wszystkim zmienić podejście do opieki nad zielenią. W tej chwili firmy, które się tym zajmują robią to rzadko i na domiar złego niedokładnie. Szczecińska zieleń potrzebuje programu naprawczego, który powinien być uruchomiony w trybie pilnym. Bez poważnego zastrzyku finansowego nie ma szans na poważne zmiany w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za te uwagi. Proszę uwierzyć - tak jak inni szczecinianie, jestem w mieście na co dzień. Jednak w przypadku prezydenta, każdy spacer, odwiedziny, zakupy wiążą się z ocenianiem tego, jak wygląda nasze miasto. Co do Pańskich uwag, konkretne działania planuje i wdraża Architekta Miasta. Należą do nich:
1.  opracowanie standardów kształtowania przestrzeni komunikacyjnych w Mieście, zarówno w odniesieniu do remontów istniejących ulic i chodników, jak również budowy nowych, związanych z projektowanymi inwestycjami.
2.   opracowanie katalogu mebli miejskich i elementów małej architektury do zastosowania, w ramach inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin i zalecanych, w odniesieniu do innych inwestycji w obszarze Miasta.
3.  spójny w skali centrum Miasta sposobu zagospodarowania przedogródków.

Kwestie, dotyczące uporządkowania informacji wizualnej w Szczecinie są ponadto uregulowane w katalogach Systemu Informacji Miejskiej i stosowane, w odniesieniu do poszczególnych elementów tego systemu.

Na dziś, w zakresie narządzi umożliwiających kontrolę estetyki miasta pozostaje:
1. procedura opiniowania lokalizacji nośników reklamowych, w odniesieniu do terenów i nieruchomości gminy.
2. koordynacja zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta, bezpośrednio dotyczących ustanowienia zasad lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej, zarówno w odniesieniu do nieruchomości gminy, jak i podmiotów prywatnych.
3. zainicjowanie działań zmierzających do wypracowania prawa miejscowego, w postaci uchwały Rady Miasta, regulującej kwestie związane z szeroko pojętą estetyką miasta, w tym kwestią reklam.


OPINIA NR 11

I STARE MIASTO

 1. Szczecin jest miastem, w którym zbombardowanie kamienic przy rzece i fatalne pomysły po wojnie spowodowały odcięcie Odry od miasta. Zbudowano szeroką ulice , a stare miasto nigdy nie  odbudowano w całości   Odnowione nabrzeże prowadzi do nikąd oddziela ją szeroka ulica od zamku zabytków i starego miasta. Pilnie potrzebna kładka, most łączący Odrę ze starym miastem lub  zwężenie ulic w polaczeniu z torami o szerokości jak np na ul Krzywoustego I zbudowanie kamieniczek od strony odry. Scaliłoby to miasto na dobre z rzeką i ożywiło te część miasta Dobrym pomysłem mógłby tez być tunel pod drogą, a na lądzie utworzenie szerokiego deptaka. Każdy zrealizowany pomysł będzie lepszy od obecnej sytuacji. Wiem o rewitalizacji łasztowi, co mnie niezmiernie cieszy :) Warto byłoby tez zrobić rondo łączące Wyszyńskiego z mostem długim. Obecne rozwiązanie bardzo korkuje ten odcinek miasta.
 2. Stare miasto powinno być wyłączone z ruchu samochodów. Na stare miasto powinny wjeżdżać samochody tylko i wyłącznie do tego upoważnione. Daje to przestrzeń, czystsze powietrze a przede wszystkim swobodę przemieszczania się turystom. Szczecin traci turystów przez to, że nie ma jednego długiego ciągu, gdzie turyści mogliby przebywać (stare miasto ).
 3. Stare miasto musi ŻYĆ NOCĄ. Wiele przyjezdnych zostaje na noc, chce posiedzieć na starym mieście w ogródku, czy pubie do późna w nocy, pośmiać się pogadać. W tej chwili jest to niemożliwe po godz. 22.

II PIERWSZE WRAŻENIE W SZCZECINIE

 1. Chciałem zwrócić uwagę na bardzo istną kwestię Szczecina. Przypadkowy turysta, który się znajdzie w Szczecinie, widzi brzydkie miasto. Nie dlatego, że Szczecin jest brzydki, ale dlatego że strategiczne punkty są zaniedbane. 

Należy:

 1. Zmienić napis „Szczecin wita” na coś bardziej współczesnego, w barwach Szczecina, najlepiej podświetlane i widoczne z wielu miejsc
 2. Dogadać się, w sprawie dworców PKP  PKS i BUS przy Św. Ducha, wywrzeć na nich remonty lub wyburzenie i wybudowanie nowych peronów i infrastruktury
 3. Spróbować dogadać się z gminami sąsiednimi, by zadbali o infrastrukturę np. wjazd z Kołbaskowa na Przecław - fatalny a ma się wrażenie ze wjeżdża się do Szczecina
 1. Czy Miejska Kolej metropolitalna przewidywana jest jako całość? Wszystkie dworce i torowiska w dzielnicach Szczecina będą odrestaurowane i będą tam jeździły pociągi?

Niestety realizacja projektu Miejskiej Kolei Metropolitalnej nie oznacza automatycznej restauracji „wszystkich dworców i torowisk w dzielnicach Szczecina”.

Aktualnie realizowany jest projekt (dofinansowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), w rezultacie którego przygotowane zostanie Studium Wykonalności Integracji Transportu Publicznego w obszarze metropolitalnym. Prowadzone są również rozmowy z PKP w celu zatrzymania zbywania terenów należących do PKP w przebiegu SKM.

 1. Liczące się metropolie mają mocne symbole, jak wieżą Eiffela, czy Pałac Kultury.  Czy w promocji miasta brane jest pod uwagę promowanie w Europie i kojarzenie Szczecina z czymś specyficznym i jednoznaczne skojarzonym z  miastem? Czy Wały Chrobrego odpowiednio wypromowane mogłyby stać się naszym rodzimym symbolem?
 2. Floating Garden to ponoć pływające ogrody. Dumnie brzmi. Zatem jest nam potrzebna fontanna multimedialna o dużej powierzchni. Jedna z lokalizacji to np  Park Kasprowicza od pomnika Papieża do obecnego parkingu.  Byłaby to niesamowita promocja miasta. Inwestycja, która przyciąga mnóstwo turystów Oczywiście zdaje sobie sprawę, iż inwestycja jest mocno kosztowna i nie zarabia na siebie Jednak taka reklama miasta jest warta tej inwestycji Czy byłaby szansa rozważenia tego pomysłu?
 3. W dalszej perspektywie wizerunku miasta należałoby zadbać o jego  spójność turystyczną.  Powszechnie wiadome jest, że żadne miasto nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Należałoby się skupić na konkretnym odcinku miasta. Dobrym punktem wyjściowym mógłby być Dworzec PKP od ul. Kolumba 

Należałoby:

- wykonać sygnalizację świetlną, przy przejściu dla pieszych, na wysokości zejścia z kładek peronów PKP oraz przy wyjściu z dworca PKP, w godzinach szczytu ciężko jest przejść pieszym.
- wykonać remonty wszystkich bulwarów po obu stronach -Kiepsko wypada odnowiony bulwar ze starym naprzeciwko
- wywrzeć na PKP remont wiaduktu i mostu kolejowego na wysokości Poczty Polskiej przy ul. Dworcowej. Obecnie fatalnie kontrastuje z przepięknymi zabudowaniami Poczty i wyremontowanym nabrzeżem a jest to ścisłe centrum i jedno z pierwszych miejsc jakie widzi turysta przyjeżdżający pociągiem.
- zrewitalizować "Szczecińską Wenecję" - mogłaby być naszą dumą i symbolem miasta oraz celem wycieczek polskich i zagranicznych.
- utworzyć przybrzeżne atrakcje turystyczne -  wycieczki po odrze z różnym programem
-wybudować zapierający dech w piersiach dworzec morski naszego miasta
-wypromować bardziej nasz zabytkowy tramwaj i autobus - więcej reklam
- zbudować symboliczną pętle z akcentem przedwojennym, stworzyć znaki szczególne dla tabliczek przystanków, które jednoznacznie będą sie kojarzyły ze starym tramwajem i autobusem.
-zainwestować w sprawdzone rozwiązania jak np w Londynie wybudowano London Eye w Szczecinie myślę ze ten pomysł również by się sprawdził. Widoki  ze szczytu na długo utkwiłyby w pamięci przyjezdnym. Dobrą miejscówką byłaby zapewne Łasztownia. 
-utworzyć  stałe wesołe miasteczko, również na drodze do Wałów Chrobrego  umiliłoby to czas turystom ( może na powstałym deptaku z obecnych szerokich dróg pod Wałami Chrobrego?)

Dziękujemy Panu za to co Pan  robi dla Miasta i mieszkańców. Cieszymy się bardzo z otworzenia się Pana dla mieszkańców. Stały dostęp do pomysłów wszystkich Szczecinian to burza mózgów z której można wiele skorzystać z ogromną korzyścią dla miasta.

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za uwagi i dobre słowo.
Zakładane jest połączenie Łasztowni ze Starym Miastem, poprzez wybudowanie mostu Kłodnego, który w zdecydowany sposób odciąży most Długi. Prace koncepcyjne trwają.

Podobnie jest z rewitalizacją ul. Nabrzeża Wieleckiego i ul. Jana z Kolna, poprzez odsunięcie od Odry na rzecz przybliżenia zabudowy do rzeki. Prace koncepcyjne również trwają.

Również uspokojenie ruchu w centrum miasta, jak i na Starym Mieście jest pożądane. Na Starym mieście już obecnie wyłączono z ruchu Rynek Sienny. Na całym obszarze starego Miasta wyznaczona jest strefa zamieszkania z ograniczeniami w prędkości  ruchu  i parkowaniu.

Modernizacje dworców PKP i PKS wykraczają poza zakres Gminy. Współpracujemy z dyrekcją PKP, w sprawie przebudowy dworca, z jednoczesną zmianą organizacji ruchu, w rejonie ul. Owocowej. Po wielu miesiącach wspólnych prac PKP ogłasza przetarg na modernizację szczecińskiego dworca (w formule zaprojektuj i wybuduj).

Miejska Kolej Metropolitalna – Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny – przygotowuje koncepcję utworzenia i uruchomienia takiej kolei. Założenia zakładają kompleksowe połączenia całego obszaru metropolitalnego /Szczecin, Police, Gryfino, Goleniów Stargard Szcz.

Obecnie zakończono opracowywanie koncepcji, której przedmiotem jest przebudowa układu komunikacyjnego, w rejonie bulwarów nadodrzańskich i Międzyodrza, zakładająca likwidację trzech łącznic Trasy Zamkowej, wybudowanie nowego mostu łączącego Stare Miasto z Łasztownią oraz rozbudowę Podzamcza. Zmiany w obszarze arterii nadodrzańskiej zmierzają do ograniczenia parametrów drogi i uspokojenia ruchu na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej oraz potraktowanie transportu zbiorowego, jako priorytetowego na tym odcinku. Ograniczeniu ruchu na Starym Mieście sprzyjać będzie także budowa parkingu pod Trasa Zamkową, a docelowo budynku garażowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Uspokojenie ruchu i dojście do bulwarów stworzy kolejne bardzo atrakcyjne miejsce, w którym powstaną miejsca spotkań mieszkańców i turystów.

W odniesieniu do Pana uwagi, dotyczącej poprawy wyglądu tzw. witaczy pragnę poinformować, że jednolita koncepcja witaczy opracowana została w ramach Sytemu Informacji Miejskiej i jest ona obecnie realizowana.

W sprawie dworców PKP i PKS informuję, że Polskie Koleje Państwowe S.A. przystąpiły do wykonania prac modernizacyjnych Dworca Głównego PKP. Jednoczenie Miasto prowadzi skuteczne negocjacje z PKP, w celu skoordynowania modernizacji dworca z przestrzenią miasta. W dalszych planach pozostaje budowa tzw. dworca górnego od strony ul. Owocowej wraz z obiektem wielofunkcyjnym i garażem wielostanowiskowym, od strony Placu Zawiszy Czarnego i zintegrowanym węzłem PKS-BUS. Ww. działania zmienią w sposób znaczący wizerunek miasta i jego funkcjonalność.

Ponadto informuję, że Miasto opracowuje również koncepcję przebudowy ulicy Kolumba, która uwzględnia teren przy kładce nad torami kolejowymi oraz obszar tzw. Szczecińskiej Wenecji. Koncepcja zakłada przeniesienie ruchu samochodowego na teren obecnych torów kolejowych, natomiast na terenie obecnej ulicy Kolumba utworzenie ciągu pieszo-jezdnego z torowiskiem tramwajowym. Takie rozwiązanie pozwoli na ożywienie tego obszaru miasta oraz stanie się motorem do dalszych działań inwestycyjnych przez podmioty prywatne.

W zakresie wjazdu do Miasta od strony Kołbaskowa i Przecławia, w obszarze gmin sąsiednich informuję, że działania Miasta na wjeździe do Szczecina zmierzają do uporządkowania układu komunikacyjnego oraz sprzyjają zainwestowaniu na atrakcyjnych i obecnie niezagospodarowanych terenach.

Odnosząc się do symboli Szczecina pragnę zwrócić Pana uwagę, że obecnie kończone i przekazane do użytkowania są duże inwestycje w mieście, jak nowy gmach Filharmonii i sąsiadujące Centrum Dialogu Przełomy, które stanowić będą ważny element identyfikacji przestrzennej i wizualnej miasta i pełnić będą, poza funkcjami publicznymi, również ważną rolę, jako ikony miasta.

Idea Floating Garden stanowi wizję miasta przyszłości, bazującą na integracji przestrzeni miejskiej – zurbanizowanej ze środowiskiem naturalnym. Potrzeba integracji i zrównoważonego rozwoju miasta wybiega w przyszłość roku 2050 i jest jednocześnie osadzona w XIX-wiecznej idei miasta-ogrodu Howarda. Niezależnie od odległego horyzontu roku 2050, idea ta jest pojemna i otwarta i już dzisiaj możliwe są realizacje uwzględniające jej aspekty, np. rozwiązania proekologiczne i energooszczędne, integracja zabudowy z zielenią, czy budowa fontann.

Wybudowane w ubiegłym roku bulwary nadodrzańskie stały się jedną z głównych atrakcji naszego miasta, miejscem spacerów mieszkańców, ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, i innych. Cieszące się dużym powodzeniem wycieczki po Odrze, realizowane podczas Dni Morza i Finałów Regat Wielkich Żaglowców zaowocowały pomysłem utworzenia wypożyczalni małych jednostek pływających otwartej w sezonie letnim, która zostanie zlokalizowana przy bosmanacie na Bulwarze Gdańskim.
W kwestii utworzenia stałego wesołego miasteczka na terenie przy Wałach Chrobrego pragnę przypomnieć, że teren Walów Chrobrego podlega ochronie konserwatorskiej, z uwagi na ich zabytkowy i reprezentacyjny charakter. Między innymi z tego powodu zagospodarowanie terenu przed Wałami jest możliwe tylko w formie tymczasowej, np. podczas zorganizowanych wydarzeń, jednak stałe ustawienie obiektów wesołego miasteczka mogłoby zaburzyć wizerunek i ekspozycję tego nietypowego w skali kraju miejsca.


Spotkanie konsultacyjne w dniu 4 marca 2014 r.

Opinia nr 1

Na Osiedlu Kasztanowym zawiązało się stowarzyszenie działkowców, które chce od Miasta wydzierżawić dawny teren po fabryce kabli, który przez 20 lat był użytkowany „na dziko” przez działkowców. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w przyszłości ma powstać osiedle domków jednorodzinnych. Jednakże wolą mieszkańców jest, aby został on nadal przeznaczony na działki.

Odpowiedź

Zaznaczenie w planach zagospodarowania terenów pod rezerwy mieszkaniowe, nie jest jednoznaczne z ich uruchomieniem. Rezerw takich na terenie Szczecina jest sporo, nie oznacza to jednak, że będą one wykorzystywane przez kolejnych 20-30 lat.
W kwestii dzierżawy terenów działek, należy zwrócić się z wnioskiem pisemnym do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. W obecnej chwili nie ma w planach Miasta poważnych inwestycji mieszkaniowych- również dotyczy to infrastruktury Osiedla Załom. Zdaję sobie sprawę, iż kluczowym problemem na tych obszarach jest kwestia drogowa. Nie ma możliwości inwestowania, w przypadku braku dobrej komunikacji, która z kolei jest bardzo kosztowna.
Znane mi są wnioski mieszkańców, z którymi spotkałem się na Osiedlu. Były także prowadzone rozmowy z Radą Osiedla. Zebrane wnioski zostaną w miarę możliwości wkomponowane w plan tak, aby jak najlepiej wykorzystać wszelkie opcje.

Opinia nr 2

Kolej metropolitalna: jest przystanek „Osiedle Załom”. Natomiast nie istnieje żadna infrastruktura drogowa, która prowadziłaby do tego przystanku, co powoduje, że teren ten pozostaje odcięty od „świata” - prowadzą do niego jedynie ścieżki leśne, czy gruntowe.

Odpowiedź

Projekt dotyczący wykorzystania kolei został przedstawiony. W zaprezentowanym systemie przystanek Załom jest przystankiem do modernizacji. Aktualnie opracowywane jest studium wykonalności dla tej kolei. Zapewne koniecznym okaże się doprowadzenie do tego przystanku ścieżki czy drogi, która pozwoli na swobodny dojazd i pozostawienie pojazdu. Na pytanie, w jaki sposób projekt będzie realizowany, odpowie studium wykonalności.

Opinia nr 3

Osiedle Załom Kasztanowe jest skomunikowana jedną drogą wjazdową i jedną drogą wyjazdową. Stanowi to duży problem dla mieszkańców osiedla, którzy w sytuacji, gdy dochodzi do różnych awarii na tej trasie, zostają odcięci od reszty Miasta.
Wnioskiem mieszkańców jest utworzenie drogi dwukierunkowej. Rozwiązaniem byłoby wyasfaltowanie drogi - ulicy Leśnej w miejscowości Załom (Gmina Goleniów), jednak Gmina Goleniów nie prowadzi na ten moment inwestycji.

Odpowiedź

Fakt, iż jest to droga przez Gminę sąsiednią, stanowi kłopot. Gmina Miasta Szczecin nie może inwestować w sąsiedniej Gminie. Takich przypadków jest kilka. Problem zostanie zgłoszony do Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Opinia nr 4

Rowerowy system metropolitalny: wniosek mieszkańców Osiedla Załom, aby osiedle zostało skomunikowane ścieżką rowerową, przynajmniej z Osiedlem Dąbie.

Odpowiedź

W sprawie lokalizacji ścieżek prowadzone były rozmowy z Radami Osiedli. Mimo, że często rozwiązania są drogie, Gmina będzie próbowała wkomponować ścieżki w Załomiu, do systemu ścieżek metropolitalnych. Istnieje duża szansa na realizację, gdyż Szczecin planuje spójny system z Goleniowem. Jeśli nastąpi budowa z Gminą Goleniów, w sposób naturalny można będzie połączyć się poprzez Załom. Zostaną wybrane takie rozwiązania, które będą zrealizowane w taki sposób, by zachować logiczną całość i skorzystać ze środków przygotowanych na ten cel w ZIT-ach (Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych).

Opinia nr 5

W zakresie tworzenia spójnego systemu bezpiecznych ścieżek rowerowych w Szczecnie: propozycja utworzenia lepszego dojazdu dla rowerzystów do Dworca Głównego, w Szczecinie. Wpływ i znaczenie ścieżek rowerowych dla atrakcyjności turystycznej Miasta.

Odpowiedź

Kluczem do skomunikowania ścieżek rowerowych z dworcem, czy terenów wokół dworca, jest koncepcja przebudowy samego Dworca Głównego. Od kilku lat PKP są proszone o przedstawienie koncepcji przebudowy dworca, aby można było się do niej odnieść. Gmina jest gotowa do realizacji inwestycji miejskich w obrębie dworca, zarówno od strony Odry, jak i od ulicy Owocowej. Wkrótce rozpocznie się przebudowa fragmentu ulicy Kolumba. Jeden z torów zostanie wyłączony tak, aby przełożyć układ drogowy i móc go pełniej wykorzystać. Do tej koncepcji będą dobrane inne rozwiązania tj. przebudowa placu przed dworcem i wprowadzenie elementów ścieżek rowerowych. Modernizowana jest też ulica Potulicka. Planowane jest, aby na Placu Zawiszy powstało Centrum Obsługi Pasażerów z wielopoziomowym parkingiem dla samochodów, z kasami. Tam też będą wprowadzone pewne elementy ścieżek rowerowych.

Opinia nr 6

Fabryka kabli w Załomiu – olbrzymia, wspaniale położona przestrzeń, która niestety jest niezagospodarowana. Czy Miasto planuje tam inwestycję np. typu park? Jest wola sprzedania tego miejsca.

Odpowiedź

Teren pofabryczny w Załomiu nie należy do Miasta, a jedynie właściciel ma prawo decydować o funkcji ternu. Miasto może współpracować z podmiotem, który kupi albo chce sprzedać teren, może wesprzeć w zorganizowaniu infrastruktury, natomiast nie może pośredniczyć w obrocie nieruchomościami.
Miasto kupuje tylko takie grunty, które są potrzebne do realizacji zadań publicznych.
Teren jest wartościowy gospodarczo, gdyż posiada infrastrukturę (energetyczną, wodną), którą można łatwo odtworzyć. Jeżeli będzie wola właściciela czy nabywcy, aby współpracować z Miastem, na pewno uzyska on pomoc.

Opinia nr 7

Mieszkańcy Prawobrzeża złożyli ok. 1500 podpisów, w sprawie utworzenia autobusu C (dojazd do fabryk rozmieszczonych koło Drobimexu) – od kilu lat powtarza się postulat o wprowadzeniu takiego autobusu. Z uzyskanych informacji wynika, że jeden tabor kosztuje ok. 8 mln zł rocznie. Natomiast podstawienie jednego autobusu C dałoby zysk ok. 720 tysięcy złotych. Jeden tabor mógłby być przeznaczony na użytek dojazdu do strefy Drobimexu.

Odpowiedź

Przedstawione wyliczenia nie oddają rzeczywistych kosztów. W każdym europejskim mieście komunikacja jest nierentowna. Miasta dopłacają do komunikacji miejskiej mniej więcej połowę ponoszonych kosztów. Oczywiście istnieją linie bardziej i mniej rentowne. W tej chwili, w Szczecinie najbardziej rentowne są linie łączące prawy i lewy brzeg oraz centrum Szczecina z Policami. To także linia autobusu 75. Temat zostanie jeszcze raz przeanalizowany z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego.

Opinia nr 8

Czy w roku bieżącym wszystkie projekty, złożone w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zostaną poddane pod głosowanie?
Dlaczego projekt „Owocowy Szczecin” został odrzucony?

Odpowiedź

Wszystkie projekty obywatelskie, które spełniały wymogi były poddane głosowaniu.
Odrzucenie projektu było suwerenną decyzją komisji oceniającej. Najprawdopodobniej projekt był na pograniczu projektu inwestycyjnego i miękkiego. Zadania do Budżetu Obywatelskiego były zadaniami inwestycyjnymi.

Opinia nr 9

Problem wyludniania się śródmieścia na rzecz przedmieść.

Odpowiedź

Problem wyludnienia śródmieścia dotyczy nie tylko Szczecina, ale i wielu miast w Polsce (Poznań, Wrocław) i Europie. Wiele osób chętnie korzysta z możliwości ucieczki z centrum na peryferie. Procesu tego nie zatrzymamy, ale możemy uatrakcyjniać centrum. Wymaga to wielu działań rewitalizacyjnych i komponowania przestrzeni tak, by jak najbardziej odpowiadała ludziom. Polegają one przede wszystkim na systemie współpracy z zarządcami i wspólnotami, poprzez różne systemy pożyczkowe, które zostały uruchomione w Mieście. Planowane jest stworzenie systemu pożyczkowego o wartości co najmniej 10 milionów zł. Dzięki temu wiele wspólnot będzie mogło skorzystać np. z modernizacji elewacji budynków. Ponadto do budżetu miasta został wprowadzony wniosek Mieszkańców, tj. projekt inwestycyjny „jedna ulica rocznie”. Pierwszym elementem będzie ulica Jagiellońska. W ramach tego projektu będą wykonywane również drobniejsze naprawy: nakładki, chodniki.
Pewne obiekty są modernizowane przez spółki miejskie TBS oraz STBS, z uwzględnieniem funkcji rewitalizacyjnych (obiekt przystosowywany dla osób starszych). Powstaną mieszkania chronione. Projekt jest pilotażem, ale w taki sposób zostanie zrewitalizowana przestrzeń w ścisłym centrum. Niewykluczone, że nowa perspektywa unijna otworzy pewne możliwości rewitalizacyjne.
W Europie można zauważyć powrót do centrów. Na pewno takim wyjątkowym miejscem w Szczecinie, będzie Łasztownia. Powstał tam pierwszy biurowiec, modernizowana jest Stara Rzeźnia, powstaje marina. Po uzyskaniu dofinansowania na projekty drogowe rozpocznie się modernizacja dróg i rozmowy z developerami. Powstanie przestrzeń, do której ludzie będą chcieli przyjść, wynająć czy kupić mieszkania.

Opinia nr 10

Metropolitalny system rowerowy (prośba o wyjaśnienie pojęcia)

Odpowiedź

Nie ma sprzeczności między systemem rowerowym metropolitalnym, a efektywnym poruszaniem się rowerem na krótkich odcinkach. Elementy te wzajemnie się uzupełniają. Równie ważna jest jazda rowerem do pracy, jak i to, aby rekreacyjnie przemieścić się bezpiecznie np. z Polic do Szczecina. Przydałaby się również ścieżka rowerowa do Goleniowa i do Stargardu Szczecińskiego. O wszystkie te elementy warto zadbać, tym bardziej, że po stronie niemieckiej także mamy ścieżki, które prowadzą praktycznie do samego Berlina. W tym zakresie chcemy skorzystać z tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w których warunkiem jest zachowanie spójności systemowej tego rozwiązania i wkomponowanie się w inwestycje realizowane przez naszych sąsiadów.
Obecnie prowadzone są także przygotowania, aby usprawniać poruszanie się w centrum Miasta nie tylko poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych, ale wytyczanie ich w różnych miejscach, tam gdzie jest to możliwe. Takie projekty są przygotowywane przez oficera rowerowego wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W najbliższych tygodniach zostaną one przedstawione. W tej chwili trzy projekty inwestycyjne otrzymają wsparcie z samorządu województwa.

Opinia nr 11

Funkcja własnościowa lokali, ich ilość we władaniu Miasta, ilość prywatnych.
Zauważyłem, taką sytuację np. na Placu Grunwaldzkim, gdzie dwa zabytkowe budynki są całkowicie opustoszałe i widać, że nikt tam nie mieszka.

Odpowiedź

W chwili obecnej Gmina posiada na własność ok. 18 tyś lokali mieszkalnych, które znajdują się w różnych lokalizacjach Miasta. W ścisłym centrum Gmina ma udziały w mniejszości (oficyny lub obiekty, które nie mogły być sprzedane). Na Północy w zasobie komunalnym Gmina ma więcej udziałów. Natomiast w centrum i frontowych budynkach (np. Aleja Jana Pawła II) tylko w pojedynczych lokalach. W tych przestrzeniach wpływ na funkcje budynków jest mniejszy.

Opinia nr 12

Łasztownia: „Gryf”, który zarządza działkami, ma problem ze sprzedażą jednej działki, dlatego że nie jest ona, jak donoszą media, podzielona na mniejsze parcele.

Odpowiedź

Warunki sprzedaży dla inwestorów najprawdopodobniej nie były atrakcyjne. Znajdują się tam budynki zabytkowe, które wymagają określonych nakładów. Większość lokali komunalnych jest już sprzedana

Opinia nr 13

Uwzględnienie w budżecie do 2020 roku zakupu unikatowego zabytku w skali regionu, jakim jest wieża Gocławska.
Obiekt został wystawiony na sprzedaż na niemieckim portalu aukcyjnym i szkoda byłoby, aby on niszczał. Dobrze byłoby, gdyby Miasto mogło go, w perspektywie do 2020 roku, wykupić i utworzyć tam np. centrum kulturalne, czy turystyczne.

Odpowiedź

Z uwagi na wiele inwestycji prowadzonych przez Miasto, nie ma możliwości zabezpieczenia w budżecie kwoty za zakup, a co za tym idzie remont i utrzymanie obiektu.
Optymalnym rozwiązaniem byłby zakup wieży przez prywatnego inwestora, który zapewne miałby pomysł na jej wykorzystanie.

Opinia nr 14

Oświata:
Od trzech lat województwo zachodniopomorskie jest na szesnastym miejscu
w Polsce w kategorii: sprawdzian szóstoklasistów, sprawdzian gimnazjalny i maturalny. Szczecin adekwatnie do województwa zachodniopomorskiego zajmuje takie samo miejsce

Odpowiedź

Szczecin ma trzy szkoły, które znajdują się w pierwszej pięćdziesiątce szkół najlepszych w Polsce tj. LO 13, LO 2 i LO 5, a także jedno technikum, które jest w czołówce. Populacyjnie Szczecin jest na poziomie niespełna 1,4%, jeśli chodzi o procent populacji naszego kraju. Gorzej jest w województwie, gdzie wypadamy trochę słabiej.

Opinia nr 15

Potrzeba tworzenia silnych szkół średnich na Prawobrzeżu.

Odpowiedź

Elitarności szkoły nie da się zadekretować. Szkoła musi sama wypracować swoją markę i mieć dobre wyniki tak, by młodzież ją wybrała. W gimnazjach pozarejonowych, pomimo egzaminów, są trzy osoby na jedno miejsce, co oznacza, że młodzież wybiera te szkoły.

Opinia nr 16

Sposób przydzielania nagród Prezydenta za oświatę; system typowania czy mianowania dyrektorów na stanowiska.

Odpowiedź

W kontekście nagradzania nauczycieli czy mianowania dyrektorów, duży wpływ ma Karta Nauczyciela, która jest bardzo sztywnym dokumentem. Możliwości ingerowania np. w wybór dyrektora szkoły zależy w głównej mierze od kuratora, związków zawodowych, które działają w danej szkole, rodziców, a dopiero na czwartym miejscu Miasta. Jest to zatem wybór bardzo uspołeczniony. Gmina chętnie stworzyłaby systemy motywacyjne, ale na chwilę obecną urlopy zdrowotne nauczycieli to kwota prawie 10 milionów złotych rocznie.

Opinia nr 17

System tras rowerowych: Brakuje konkretów, mimo konsultacji. Nie zostały one podane i nie wiadomo, w jakim stopniu zostaną utworzone, jakie środki zostaną na ten cel przeznaczone i w jakiej ilości zostaną połączone dzielnice.

Odpowiedź

Trasy rowerowe nie zostały pokazane, z uwagi na trwające uzgodnienia w tej materii. Chodzi o spójność komunikacyjną, a zdania w obszarze metropolitalnym są takie, że powinny zostać zabezpieczone możliwości przejazdu pomiędzy gminami. Daje to również szanse na inwestycje w ramach gmin ościennych.

Opinia nr 18

Jakie są źródła finansowania programu „Szczecin 2020”, transport, finansowanie inwestycji?

Odpowiedź

Źródła finansowania pokazane są w prognozach finansowania Miasta Szczecina, gdzie są zabezpieczone środki na większość inwestycji (część będzie realizowana w różnego rodzaju programach). Szacujemy, że wartość inwestycji powinna każdego roku wynosić w granicach 300 mln złotych, z czego ok. 1/3 powinna pochodzić ze środków unijnych. Inwestycje współfinansowane z tych środków będą miały priorytet. Program podlega dalszym dyskusjom i szczegółowe ramy finansowe będą dopracowywane w trakcie postępu prac nad programem. Część danych
tj. np. koszty budowy znamy ze studiów wykonalności, a część jest jeszcze szacunkowa, np. trasa północna.

Opinia nr 19

Obwodnica śródmiejska (zagospodarowanie Lasku Arkońskiego i poprowadzenia tramwaju).

Odpowiedź

Każdy kolejny etap obwodnicy śródmiejskiej jest droższy, z uwagi na pojawiające się skomplikowane rozwiązania drogowe. Założenie poprowadzenia tramwaju i zagospodarowania Lasku Arkońskiego, docelowo zakłada poprowadzenie linii wzdłuż hali, w kierunku ul. Sosabowskiego. Dojazd do zajezdni głównej musi zostać zabezpieczony z dwóch stron. Jeżeli nie zostanie to wykonane, w przyszłości, podczas modernizacji układu torowego ul. Wojska Polskiego, pojawi się poważny problem z rozdysponowaniem pojazdów na trasy Szczecina. Są to dwa ważne powody, dla budowy ww. odcinków; jest to budowanie spójnego systemu.

Opinia nr 20

Uciążliwa działalność firm przy ul. Pieszej, w kontekście decyzji środowiskowej.

Odpowiedź

Z uwagi na zgłoszenia mieszkańców, kwestie problemowe zostaną ponownie przeanalizowane.

Opinia nr 21

Dostęp do różnego rodzaju dóbr oraz usług: problem z dostępem do parametrycznych tanich leków, kwestia aptek publicznych, które powinny być przez Miasto zabezpieczone.

Odpowiedź

Zapewnienie leków lub dostęp do lewków parametrycznych nie należy do zadań własnych Gminy. Gmina stosuje tzw. systemy zasiłkowe. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udziela wsparcia potrzebującym. Nie ma systemu, który pozwoliłby Miastu prowadzić apteki i oferować w nich podstawowe leki.

Opinia nr 22

Opieka nad osobami z chorobą Alzheimera, ogromne kolejki i pytanie, jak można zaradzić temu problemowi.

Odpowiedź

Opieka nad chorymi z chorobą Alzheimera stanowi problem, gdyż dotyczy grupy osób w podeszłym wieku, wymagającymi często całodobowej opieki. W chwili obecnej zostało zidentyfikowanych ok. 100 takich przypadków, które wymagają pilnej pomocy ze strony Miasta. Chcemy umieścić te osoby w Domu Pomocy Społecznej, który jest budowany i będzie w nim ponad 60 miejsc.

Opinia nr 23

Staw Brodowski – brak informacji dla mieszkańców na temat inwestycji oraz zaawansowania prac.

Odpowiedź

Prośba o poinformowanie mieszkańców o planowanych pracach została przekazana do Zakładu Usług Komunalnych. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg. Zostaną dołożone wszelkie starania, aby inwestycja została zakończona w 2014 r.

Opinia nr 24

Dlaczego wnioski o przebudowę szkoły pozostają bez rozpatrzenia. Od roku są prośby o zrobienie przejścia na parterze, żeby dzieci nie musiały wychodzić na zewnątrz, aby przejść do drugiego budynku. W szkole uczy się ok. 500 dzieci, a panują w niej trudne warunki do nauki np. brakuje auli, aby móc przeprowadzać koncerty. Dlaczego w programie Szczecin 2020 mówi się o przebudowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, a zapomina się o Akademii Sztuki?

Odpowiedź

W kwestii remontów szkół istnieją duże zaległości. Na remonty w szkołach wydano ok. 90 milionów, a potrzeba ok. 150-180 mln zł. W tej chwili remontowana jest szkoła wieczorowa, z uwagi na otrzymane dofinansowanie. Sprawa jest mi znana i obiekt znajduje się na liście oczekujących placówek.

Opinia nr 25

Na czym ma polegać wsparcie Miasta dla programu „12,5 metra tor wodny Świnoujście- Szczecin”? Jest to projekt wysokiego ryzyka, zarówno ekologicznego, czy ekonomicznego i należałoby go jeszcze raz dokładnie przemyśleć.

Odpowiedź

Szczecin stawia na gospodarkę wodną. Nieprzypadkowo w Szczecinie powstaje Bilfinger Crist, czy inwestuje firma Teleyard - inwestycje te mają charakterystykę związaną z wodą. Z tego też względu pojawiła się konieczność pogłębienia toru wodnego na odcinku Szczecin – Świnoujście - projekt 12,5 m. W opinii środowiska wodnego, jeżeli tor nie zostanie pogłębiony, port będzie umierał. Oczywiście nigdy nie będziemy portem głównym-kontenerowym dla Polski, ale możemy mieć szereg ładunków specjalistycznych, które możemy wykorzystywać. Projekt 12,5 m, jako Miasto wspieramy, ale nie finansowo, gdyż jest to zadanie rządowe. Pomagamy w pogłębianiu nabrzeża przy Wałach Chrobrego, staramy się, aby w ZIT- ach umożliwić firmom z branży morskiej pogłębianie swoich nabrzeży, celem poszerzenia zakres swojej produkcji.

Opinia nr 26

Stosunek wydatków bieżących do wydatków majątkowych, w perspektywie kilku lat? Analiza wskaźnikowa jest w stanie pokazać, czy realne jest sfinansowanie tych wszystkich punktów, które są zawarte w przedstawianym projekcie, przy założeniu projekcji finansowej nie gorszej, niż w latach ubiegłych. Miasto będzie tak bogate, jak będą bogaci jego mieszkańcy i tak, jak Pan Prezydent wspomniał prawdziwym bogactwem tego Miasta, są jego mieszkańcy.

Odpowiedź

Cały program jest skonstruowany na następujących założeniach:
Wzrost PKB na poziomie 2,5 % w skali roku do 2020, podwyżka operacyjna w okolicach 12 %, utrzymanie wydatków bieżących na stałym poziomie oraz nieuleganie presji wzrostu kosztów w funkcjonowaniu Miasta. Natomiast te inwestycje, o których mowa mogą być zrealizowane w 100 %, przy założeniu maksymalnych dofinansowań. Gdy dofinansowania będą na niższym poziomie, niektóre inwestycje nie zostaną zrealizowane. Jeżeli wzrost PKB będzie wyższy w Polsce, wówczas nasze możliwości poszerzą się. Jeśli jednak parametry makro ekonomiczne będą niższe, pewne elementy – te najkosztowniejsze zostaną wykreślone. Budżet Gminy wydatkowy jest na blisko 2 miliardy złotych, natomiast inwestycje szacowane bezpośrednio przez Miasto, są na poziomie ok. 300 milionów złotych w skali roku. Założenia te zostały przyjęte dla konstruowania możliwości finansowych, ale mogą one ulegać zmianie na skutek różnych czynników zewnętrznych. Jeżeli wzrost PKB osiąga skalę powyżej 2,5 % , oznacza to wzrost zasobności Miasta, natomiast jeśli znajduje się poniżej tego progu, wówczas mówimy o stagnacji. Wzrost PKB poniżej 1,5 % oznacza ograniczenie możliwości Miasta.

Opinia nr 27

Kamienice są zasłaniane okropnymi banerami czy szyldami bez żadnego ładu architektonicznego. Całe Śródmieście powinno być objęte ochroną architektoniczną i powinny zostać podjęte zabiegi estetyzacyjne w tym zakresie.

Odpowiedź

Niewątpliwie należy dbać o jak najlepszy wizerunek Miasta. Jedynym instrumentem, który daje szansę na działanie, jest plan zagospodarowania przestrzennego. W chwili, gdy w pewnych przestrzeniach Miasta zakazane jest powstawanie tymczasowych zabudów, natychmiast pojawia się presja przedsiębiorców, którzy chcieliby pewne rzeczy realizować. Pojawiają się zarzuty o niszczenie miejsc pracy. Polskie prawo niestety tak konstruuje te kwestie, że albo jesteśmy restrykcyjni, albo jesteśmy liberalni. Każda zmiana wymaga pewnej procedury zmiany planu, która trwa ok. 12 miesięcy. Uwagę przekażemy do Architekta Miasta.

Opinia nr 28

Potrzebny jest płynny przejazd przez miasto. Jeżeli byłaby możliwość przyspieszenia realizacji obwodnicy byłoby bardzo dobrze, aby nie czekać 5 lat, tylko przyspieszyć ten proces.

Odpowiedź

Niestety w powyższym przypadku w grę wchodzą ograniczenia finansowe. Nie jest to droga krajowa, czy dostęp drogowy do portu. Dofinansowanie można uzyskać tylko w ramach RPO. Obwodnica będzie kosztowała jeszcze ok. 800 milionów złotych. Dla nas oznacza to jeden etap obwodnicy śródmiejskiej, trasę północną, którą może uda wpisać się w ZIT-y, a także budowa ulic Szafera i Spacerowej. Problemy przedsiębiorców na Północy są na bieżąco rozwiązywane np. przebudowa drogi dla Teleyardu.
W kwestii Gryfii - jest budowany most, który zostanie przejęty przez Miasto. Modernizacji wymaga cała trasa Nadodrzańska. Zostanie ona przebudowana w przyszłości, włącznie z przebudową linii tramwajowej.

Opinia nr 29

Szpital Wojskowy: jest wygaszany. Zlikwidowano oddział położniczo-ginekologiczny, wiele pielęgniarek i położnych straciło pracę, a lokalizacja szpitala w centrum Szczecin pokazuje, że jest to dogodne miejsce na tego typu instytucję, z pobliskim miejscem lądowania dla śmigłowców. W związku z położeniem szpitala, warto byłoby w niego zainwestować, by spełniał on rolę szpitala ratunkowego.

Odpowiedź

O ilości usług decyduje przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia, który za to płaci. Obraz szczecińskich szpitali bardzo się zmienił przez ostatnie lata. Trwa przebudowa szpitala w Zdrojach; mamy bardzo rozbudowany szpital w Zdunowie; zmodernizowany został szpital, przy Unii Lubelskiej oraz szpital na Golęcinie. Obiekt szpitala przy P. Skargi wymaga potężnych nakładów inwestycyjnych. Szpital ratunkowy musi realizować zadania z zakresu chirurgii, chirurgii urazowej, czaszkowej, ręki, ortopedii itd. Utrzymanie jednego miejsca ratunkowego kosztuje parędziesiąt tysięcy złotych dziennie.

Opinia nr 30

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia: rolę nadrzędną prowadzi minister kultury, natomiast dla ósemki, czy szkoły ogólnokształcącej organem nadzorującym i prowadzącym jest Miasto Szczecin. Dlatego te szkoły nie są dofinansowywane przez ministra.

Odpowiedź

Pomoc z Ministerstwa ogranicza się jedynie do przyznania dotacji na zabytek, Gmina finansuje tzw. wkład własny. W tym konkretnym przypadku zadecydował fakt, że zostało przyznane wysokie dofinansowanie zewnętrzne, przekraczające 50 %. Priorytetem są inwestycje współfinansowane. Zapewniam jednak, iż zadania dotyczące Waszej szkoły, są wpisane w zadania oświatowe.

Opinia nr 31

Język polski: szczycimy się tym, że wymyślamy potworki językowe oparte na nieudolnym angielskim, typu „Piastów Office”, co wygląda śmiesznie. Powinno się temu zjawisku zapobiegać.

Odpowiedź

Z uwagi na fakt, że w Szczecinie jest wielu prywatnych właścicieli nieruchomości, często obcokrajowców, nadają oni nazwy swoim inwestycjom. Kwestią gustu jest ich ocena. Niestety Gmina nie ma na to wpływu.

Opinia nr 32

Most Kłodny: Miasto powinno samo postarać się stworzyć projekt budowy mostu. Gdy zostanie to zlecone firmie, która będzie go budowała, a kryterium przetargu będzie najniższa cena, wówczas powstanie zwykła kładka a nie piękny obiekt, który nie będzie dłużej stanowił symbolu Miasta.

Odpowiedź

Wśród zainteresowanych środowisk padły propozycje, aby projekt został wyłoniony w drodze konkursu. Zapewniam, iż zostaną dołożone wszelkie starania, by most był ciekawy architektonicznie i odpowiednio wkomponował się w to cenne miejsce.

Na adres 2020@miasto.szczecin.pl każdy może przesłać swoje uwagi opinie i propozycje dotyczące programu.

Opinia

Bardzo cieszymy się, że wyszedł Pan naprzeciw mieszkańcom naszego pięknego miasta i chce Pan wspólnie z nami realizować nasze zapotrzebowania. Wiele działań, głównie tych spektakularnych wymaga olbrzymich nakładów finansowych, niektóre zaś w niewielkim stopniu wspomagane przez Miasto, realizują doskonałe pomysły korzystne dla mieszkańców. Na przeszkodzie stoją niestety skomplikowane procedury, terminy i pozwolenia, które niestety zależne są czasem od malkontentnych urzędników. (…)  Kąpielisko Głębokie rozwija się pięknie ale musimy pamiętać, że jezioro nie ani jednego dopływu i odpływu, a proces jego eutrofizjacji nieubłagalnie postępuje. Zależy to od PANA czy uratujemy najpiękniej położone kąpielisko, które przed wojną było dumą tego miasta.

Odpowiedź

W imieniu pana Prezydenta, dziękujemy za uwagi i deklarację współpracy przy konstruowaniu programu „Szczecin 2020”. Pan Prezydent polecił opracowanie koncepcji zagospodarowania kąpielisk na terenie Szczecina, w II połowie bieżącego roku powinna być ona gotowa do dalszej dyskusji.


Opinia

Szanowny Panie Prezydencie,
Poddałem się dogłębnej lekturze Pańskiego Projektu rozwoju miasta w nowej perspektywie UE i postanowiłem się podzielić z Panem swoją opinią na temat tego projektu. Jako młody, niespełna dziewiętnastoletni mieszkaniec naszego miasta orientuje się, w jakim kierunku powinien się rozwijać Szczecin.
Uważam, że projekt, nad którym pracuje Pan od jakiegoś czasu jest bardzo korzystny dla mieszkańców Szczecina - zarówno tych stałych, jak i całej rzeszy studentów która napływa z całego kraju właśnie do Szczecina i wierzę, że nie jest to przypadkowy wybór.
Mnie osobiście najbardziej zainteresował rozwój infrastrukturalny naszego miasta, rozbudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, rozwój transportu publicznego to aspekt, na który warto pozyskiwać dotacje oferowane przez Unię Europejską. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualna polityka UE ukierunkowana jest na rozwój transportu zbiorowego takiego jak Szybka Kolej Miejska.
(…)
Warto zwrócić również uwagę na to, że w promieniu trzystu, a nawet więcej kilometrów od Szczecina nie ma żadnej imprezy masowej na skalę europejską (pomijając zlot żaglowców, który staje się powoli wizytówką Szczecina). Jest to okazja, którą nasze miasto powinno wykorzystać, a jeżeli doprowadzimy do cyklicznej organizacji takich imprez, to korzyści dla naszego regionu będą olbrzymie.
Pozwolę sobie w tym momencie na przywołanie tak dużego festiwalu muzyki elektronicznej jakim jest belgijski Tomorrowland. Co rok, w ostatni weekend lipca, do małej - zaledwie 17 tysięcznej miejscowości Boom w Antwerpii napływa 180 000 fanów muzyki elektronicznej z całego świata, aby na 3 dni przenieść się w inny świat.
Kiedy w 2004 roku zorganizowano po raz pierwszy tę imprezę, nikt za pewne nie spodziewał się, że z każdym rokiem, ilość chętnych będzie tak szybko rosła. Na chwilę obecną, ten festiwal napędza gospodarkę w promieniu wielu kilometrów wokół tej miejscowości.
Przechodząc do sekcji pracy i nauki Pańskiego projektu, uważam, że również bliskość dużych Państw europejskich powinna być dla nas dużą szansą rozwoju. Mamy w naszym mieście uczelnie, na które spływa duża ilość studentów także zza granicy.
Mamy w Szczecinie technika i szkoły zawodowe, które umacniają w uczniach ich pasje, ale często te pasje są wykorzystywane przez zagraniczne firmy i my jako mieszkańcy Szczecina nie odnosimy z tego korzyści. Stwórzmy tym młodym ludziom szansę, na nie tylko rozwój, ale także na spełnianie swoich zawodowych marzeń. Mam nadzieję, że mimo pewnie dużej ilości podobnych opinii, uzyskam od Pana jak zawsze, niewymijającą odpowiedź.

Odpowiedź

Dziękujemy za uwagi. Jak Pan zapewne wie związaliśmy się na kolejne lata z STI i będziemy realizować cykl wydarzeń żeglarskich tj. Regaty Bałtyckie w 2015r. i Finał Regat TTSR w 2017r. Co do wydarzenia muzycznego. Jak najbardziej należy zastanowić się nad budowaniem własnego projektu, który byłby związany ze Szczecinem. Próby takie były podejmowane - z różnym efektem - nie oznacza to jednak, że należy rezygnować. Aktualnie jest w opracowaniu projekt, o takim lokalnym charakterze, zobaczymy czy wypali.


Opinia

W związku z pojawieniem się nowych elementów programu Pana Prezydenta chciałbym ustosunkować się do nich, kontynuując poprzednią opinię.
 Powstanie kolei metropolitarnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym to nieodłączny element rozwoju naszego regionu. Zaczynając od nieco powierzchownych spraw, warto wspomnieć że Szczecin jest największym miastem w naszym regionie, jego położenie względem innych miast na terytorium zarówno Polski jak i Niemiec jest niezwykle ważną kwestią która powinna zostać wzięta pod uwagę podczas planowania wdrożenia SKM.
Z moich prywatnych obserwacji wynika, że duża liczba studentów przyjeżdża do Szczecina w niedzielę wieczorem, pociągami relacji Szczecin – Szczecinek, Szczecin – Piła, Szczecin - Wałcz oraz Szczecin – Kołobrzeg. Niestety, ze względu na nienajlepsze połączenia kolejowe, większa część studentów i osób pracujących w Szczecinie przybywa do naszego miasta transportem prywatnym.
Częstotliwość kursowania pociągów, a także siatka połączeń powinna być tak dobrana, aby w godzinach szczytów komunikacyjnych SKM mogła zapewnić szybki dojazd do poszczególnych stacji w Szczecinie, po czym komunikacja miejska powinna zapewnić sprawne i w miarę możliwości szybkie przetransportowanie ludzi w rejon ich miejsca pracy, a gdzie szybkie dojście do stacji kolejowej jest niemożliwe. Powstanie w SOM systemu kolei metropolitarnej wiąże się również z przebudową istniejących aktualnie połączeń komunikacji miejskiej w Szczecinie, gdyż tylko takie działanie jest w stanie zapewnić powodzenie tak ogromnej inwestycji. W związku z tym, w obrębie miasta Szczecin musiałyby powstać nie tylko nowe stacje kolejowe, czy też zmodernizowane obecne, ale również nowe pętle autobusowe czy tramwajowe. Reorganizacja siatki połączeń transportu publicznego na terenie Szczecina powinna spowodować powstanie nowych węzłów przesiadkowych. Obecnie istnieją dwa główne węzły przesiadkowe, a są nimi:  Brama Portowa, Plac Rodła
Basen Górniczy również można byłoby zaliczyć jako taki węzeł, jednak po zakończeniu inwestycji budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, pętla Basen Górniczy straci na znaczeniu względem pętli Turkusowa, a w przyszłości pętli Kijewo.
Ze względu na swoje położenie, nie ma możliwości aby zagwarantować na tych pętlach dogodną przesiadkę z pociągu na tramwaj czy autobus, dlatego do stacji Szczecin Dąbie powinna docierać komunikacja autobusowa ściśle powiązana z kursowaniem pociągów SKM, a poprowadzona powinna być w kierunku najbliższych węzłów komunikacyjnych.
Dostosowanie częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej do częstotliwości kursowania SKM zagwarantuje, że wdrożenie tak rozbudowanej inwestycji będzie dla miasta opłacalne….

Odpowiedź

Dziękujemy za opinię. Uwagi związane z komunikacją na obszarze metropolii, w tym dot. Szczecińskiej Kolei Miejskiej zostały przekazane do rozpatrzenia i ewentualnego wykorzystania w Biurze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym realizowane jest studium wykonalności tego projektu.
Co do węzłów przesiadkowych i parkingów, program Szczecin 2020 zajmuje się tym obszarem w ramach tzw. Metropolitalnego Systemu Parkingowo-Przesiadkowego, w skład którego wchodzą następujące elementy:
1/ modernizacja węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej – ul. Kołłątaja, Plac Rodła, Podjuchy, Żołnierska, Gocław
2/ Kolej Metropolitalna - wsparcie Samorządu Województwa w realizacji projektu Kolei Metropolitalnej poprzez przygotowanie węzłów przesiadkowych na terenie Szczecina
3/ system parkingowy  - zakłada odciążanie centrum miasta od ruchu samochodów poprzez wybudowanie w pobliżu węzłów komunikacyjnych parkingów buforowych. Planowane lokalizacje: przystanek SST na lotnisku Dąbie, na Basenie Górniczym, na pętli Głębokie, przy nowych pętlach tramwajowych na Mierzynie i przy hali widowiskowo-sportowej.
Jeszcze raz dziękujemy za sugestie, szczególnie w kontekście stacji Dąbie - będziemy analizowali możliwość zlokalizowania parkingu w sąsiedztwie tego dworca.


Opinia

Szanowni Państwo,
Do programu: Lepsza szkoła - inwestycje oświatowe trzeba dopisać inwestycję, która ma opracowany gotowy projekt, pozwolenie na budowę, na którą wydano już ponad 500.000 złotych i która była już raz wpisana do budżetu miasta, czyli:
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 47

Odpowiedź

Dziękujemy za uwagi i mobilizację. W tej sprawie napłynęło sporo e-maili. Jak Państwo zapewne wiedzą od 2010r. Gmina Miasto Szczecin jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dot. inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę. Szacowany koszt budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wynosi, zgodnie z tą dokumentacją, 14 104 168,88 zł; Jeszcze w kwietniu 2008 r. Gmina Miasto Szczecin złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie inwestycji sportowej przy SP 47 – zadanie nie doczekało się dofinansowania. 
Niestety miasta nie stać na prowadzenie tej inwestycji ze środków własnych. Realizacja zadania w nowej perspektywie może być przez nas brana pod uwagę po otrzymaniu zapewnienia dofinansowania ze środków zewnętrznych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski lub możliwości pozyskania innych środków centralnych.


Opinia

Skomunikowanie z krajem i Zachodnią Europą
Drogi miejskie

 1. Przebudować aby odciążyć  Plac Grunwaldzki i zwiększyć przepustowość  w mieście tj. od Wojska Polskiego przebudować  ciąg ul. Wielkopolską -Wąska –Unisławy –Plac Wincentego Witosa likwidując parking przy ul. Wyzwolenia . Poprowadzić  drogę pomiędzy terenem  kościelnym a ZSB. Jako droga dwupasmowa z  nowym rondem przy  CH Fala.
 2. Pilną przebudowę ul. Kolumba  połączyć z przebudową ciągu ulic Tama Pomorzańska –Szczawiowa - Ustowska do Autostrady Poznańskiej –ulica bardzo ważna dla przemieszczania się pomiędzy lewobrzeżem a prawobrzeżem Szczecina i wyjazdu w Polskę
 3. Modernizacja ul.Gdańskiej – jeżeli to droga krajowa inicjować działania w stolicy i GDKiA
 4. Pilna realizacja zadań z zagospodarowaniem wyspy Puckiej w całości oraz Łasztowni przenosząc wszystkie imprezy morskie  z Jana z Kolna na te tereny.
 5. Wprowadzić wzorem innych miast Polski i Europy  zakaz ruchu pojazdów  ul. Wały Chrobrego jak zabytkowa i wizytowa perła Szczecina. W obrębie pomnika Mickiewicza i skweru jest wiele miejsc dla autokarów i aut skąd każdy może piechtą dojść do teatru i innych budynków na  ulicy Wały Chrobrego.

Odpowiedź

Dziękujemy za propozycje. Co do placu Grunwaldzkiego - dzisiejsze i prognozowane na najbliższą perspektywę możliwości miasta nie przewidują realizacji takiego projektu, przede wszystkim ze względu na koszty związane z wywłaszczeniami.
W kontekście wyznaczonego w uwadze celu – zwiększyć przepustowość dróg w mieście, priorytetem jest kontynuacja budowy obwodnicy śródmiejskiej wraz z modernizacją wiaduktu w ciągu al. Wojska Polskiego.
Ulica Kolumba znajduje się w planie, jednak w pierwszej kolejności potrzeb jest przebudowa Autostrady Poznańskiej, koncepcja jest przygotowywana.
Ulica Gdańska – tak, jest przewidziana do realizacji w ramach inwestycji – dostęp do portu (od basenu Górniczego do układu komunikacyjnego Łasztowni – jak niżej wraz z nowym mostem Kłodnym). Realizacja tej inwestycji ma również kluczowe znaczenia dla, kolejnej opinii dot. zagospodarowaniem wyspy Puckiej w całości oraz Łasztowni przenosząc wszystkie imprezy morskie z Jana z Kolna na te tereny.
Odpowiadając na punkt 5 dotyczący wprowadzenia wzorem innych miast Polski i Europy zakaz ruchu pojazdów w obrębie Wałów Chrobrego - Koncepcja ciekawa, wymaga jednak przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami zlokalizowanych w tym rejonie instytucji. Na dziś możemy powiedzieć, że w tym obszarze planowana jest modernizacja alei spacerowej.


Opinia

Dla mieszkańców

 1. W parkach Żeromskiego, Grabowo, Nałkowskiego i innych parkach miejskich dokonać przeglądu ścieżek spacerowych , odtworzyć lub zlikwidować uszkodzone ścieżki asfaltowe  lub wyłożone płytkami , betonami na technologię zastosowaną na Jasnych Błoniach.
 2. Budowa Aquaparku
 3. Kontynuacja budowy i uzupełnień ścieżek rowerowych

Odpowiedź

Tak. Przewidujemy dalszą realizację programu rewitalizacji parków. Aquapark ma być realizowany w miejscu starej Gontynki, inwestycja została wpisana do Programu Szczecin 2020. W założeniu ma to być bardzo nowoczesny obiekt, który przyciągnie nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Miasto szuka obecnie odpowiedniej formuły realizacji inwestycji.  Obecnie wiadomo, że dotychczas zakładany  konkretny model realizacji inwestycji  (PPP= zaprojektuj i zarządzaj) jest zbyt kosztowny. Nie oznacza to jednak, że formuła partnerstwa jest wykluczona. Co więcej, wybudowanie Aquaparku przy zastosowaniu  współpracy  z podmiotem finansującym i podmiotem fachowym w programowaniu, projektowaniu i zarządzaniu obiektem, jest najpoważniejszym założeniem realizacyjnym.  Materia jest bardzo skomplikowana, wymaga zaangażowania specjalistów z zakresu finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wszechstronnego rozpoznania zagadnienia, także z uwzględnieniem zmian przepisów prawa. Określenie terminu zakończenia inwestycji będzie możliwe po wypracowaniu odpowiedniego modelu jej realizacji i wybraniu partnera. Przekonaliśmy się już, że pośpiech nie jest najlepszym doradcą, dlatego też, tym razem, aby uniknąć niepowodzeń chcemy być lepiej przygotowani.  Obecnie przygotowywana jest procedura, która doprowadzi do wyłonienia w trybie dialogu konkurencyjnego doradcy miasta w tym temacie. Jego zadaniem będzie  między innymi przygotowanie analizy, która ma wskazać optymalny dla budżetu model finansowo – prawny, a także mechanizm programowania obiektu z  punktu widzenia komercjalizacji i rentowności eksploatacji. Do  zadań doradcy będzie należało także przygotowanie procedury wyłonienia partnera finansowego i wdrożenie przyjętego modelu z wybranym partnerem.
Ścieżki rowerowe są w realizacji. System połączeń będzie rozwijany.


Opinia

Gospodarka mieszkaniowa

 1. Sprzedaż na zasadach komercyjnych zdewastowanych lokali komunalnych i innych budynków wymagających dużych remontów które nie może zrealizować ani miasto ,ani nowy lokator z listy oczekujących na przydział mieszkań komunalnych .
  Uzyskiwane środki w szybkim procesie sprzedaż  lokali przeznaczać na budowę nowoczesnych mieszkań komunalnych –wystarczy zobaczyć jak wyglądaj takie budynki we Francji, Belgii, Niemczech Terenów w Szczecinie dla takich inwestycji jest bardzo wiele , nie budując osiedli komunalnych jedynie budynki w systemie rozproszonym. 
  Uwaga: Jeżeli nowy najemca posiada tyle środków że zobowiązuje się  przeprowadzić remont kapitalny otrzymanego lokalu komunalnego to nie powinien być na liści osób oczekujących ponieważ taki udział własny + ewentualny  kredyt  pozwala  na zakup mieszkania.
 2. Uzbrajać tereny w obrębie miasta , ogłaszać przetargi pod budownictwo  indywidualne – intensywniej kontynuować  takie działania
 3. Dbać o wizerunek architektoniczny miasta , przy każdym wydawanym pozwoleniu , ingerując w zmiany biorąc pod uwagę  harmonię z sąsiednią zabudową i otoczeniem , nadzór nad realizacjami zadań i inwestycji  przez kompetentnych i odpowiedzialnych urzędników.

Odpowiedź

Staramy się realizować te postulaty, są tu jednak wieloletnie zaległości. Od dwóch lat obowiązuje nowa polityka mieszkaniowa, która przewiduje m.in. przekazywanie mieszkań za remont – to już wdrożono. W marcu 2014 rozpocznie się kolejny nabór wniosków na 100 lokali socjalnych oraz 200 do remontu na koszt lokatora. To drugi taki nabór wniosków. ZBiLK wynajął w tym trybie pół tysiąca mieszkań. Wcześniej w kolejce po lokale komunalne stało kilkanaście tysięcy osób – było tak, gdyż nikt nie weryfikował kolejki od lat 90. Dopiero dwa lata temu miasto zmieniło przepisy i nakazało od nowa składać wnioski. Dzięki nowym zasadom urealniono listę osób oczekujących na mieszkania i skrócono ją 3-krotnie. 
Lepszej niż dotychczas renowacji kwartałów służyć likwidacja SCR i przejęcie zarządzania całym procesem przez jedną spółkę tj. TBS Prawobrzeże.
Co do uzbrajania terenów i sprzedaży gruntów. Staramy się realizować. Służą temu m.in. kampanie informacyjne prowadzone przez miasto tj. Kupuj! Inwestuj w Szczecinie.
O wizerunku miasta w programie Szczecin 2020 mówimy w części dotyczącej „otoczenia”, w której proponujemy rozwiązania w zakresie estetyzacji, realizację postulowanych działania nadzoruje architekt miasta.


Opinia

System przepływu informacji

 1. Generalnie mieszkańcy dzwoniąc nawet pod nie właściwy numer ale  do administracji  miasta  lub jej podmiotu   czy innych służb , policja, straż  pożarna  czy sanepid, ochrona środowiska itd. nie mogą być odsyłani do kolejnych  osób . System powinien działać automatycznie  i niech urzędnicy wymieniają się tymi informacjami , a kompetentna osoba może skontaktować się z mieszańcem zgłaszającym.  Każdy urzędnik  powinien wiedzieć do kogo skierować problem zgłoszony  - na szkoleniach czy instrukcjami można to wdrożyć.
  Dokładnych informacji  do kogo zgłaszać  nawet w sytuacjach awaryjnych poza numerem 112,997,998,999  mieszańcy najczęściej nie znają.

Odpowiedź

Dziękujemy. Zgodnie z postulatem zakładamy intensyfikację komunikacji z mieszkańcami. Propozycje zaprezentowaliśmy m.in. w module „współdecydowanie”, w ramach którego przewiduje się wdrożenie aplikacji pt. Alert Miejski, upraszczającej pozwalającej zgłaszanie uwag dotyczących sytuacji w mieście.


Opinia

Bezwzględnie zlikwidować Straż Miejską. Tyle złych działań oraz nakładających się kompetencji z innymi podmiotami czyni chaos i ponoszenie zbędnych kosztów przez podatników. Myślałem po rozmowach w innych krajach że taki twór to gospodarz i straż nad mieniem miast ,od dziura na chodniku, otwarta lub uszkodzona skrzynka gazowa, urwana rynna i lejąca się woda pod budynek będący w zarządzie miasta , kontakt z administratorami budynków i mieszańcami , ale nie że ktoś kołem stanął na krawężniku któremu można wystawić mandat i wykazać się w raporcie po pracy.

Odpowiedź

Program Szczecin 2020 nie przewiduje realizacji takiego postulatu, przewidujemy natomiast reorganizację pracy Straży Miejskiej, nałożenie na tę służbę nowych zadań tj. strażnik dzielnicowy, zacieśnienie współpracy Straży Miejskiej z radami osiedli.


Opinia

Praca,  nauka, obsada stanowisk
Bezwzględnie przestrzegać zasad

1. Nie zatrudniania ponownego nawet na ułamek etatu emerytów co jest nagminne w szkolnictwie, budżetówce, podmiotach podlegających  pod UM. SKANDAL!!!
2. Konieczna  weryfikacja  kompetencji . Za dużo nie kompetentnych  osób –nie posiadających  wykształcenia  kierunkowego ani uprawnień wymaganych np. uprawnień budowlanych a zajmujących stanowiska w ZBILKu , nadzorze budowlanym, urbanistyce itd. 
3. Szerokie otwarcie na wspieranie mieszkańców  przy otwieraniu firm , pomoc w opracowaniach dofinansowań z UE na inwestycje i przedsięwzięcia .
4. W konkursach dawać zawsze preferencje ludziom młodym po szkołach także  jeżeli jest to ich pierwsza praca.!!!

Odpowiedź

Dziękujemy za uwagi jednak, proponowane preferowanie ze względu np. na wiek, nie jest zgodne z obowiązującym prawem.


Opinia

Dzień dobry.
Mam nadzieję, że następną inwestycją w komunikację miejską po SST będzie przedłużenie linii tramwajowej nr 8, 10 na wysokość "CH Ster" na terenie Szczecina, dla mieszkańców Szczecina, mieszkających przy ul. Lubelskiej, Hrubieszowskiej oraz nowych osiedli za Sterem, czyli kilku tysięcy szczecinian, którzy płacą na komunikację miejską np. do Polic (bilety sieciowi) ,a nie mogą dojechać przyzwoicie do swoich mieszkań w SZCZECNIE.
 Miasto obiecuje nam mieszańcom tych okolic Szczecina przedłużenie linii od 15 lat. Czekamy na z utęsknieniem, ale wątpię, czy Miasto ją zrealizuje do 2020 r., czyli wciągu kolejnych 6 lat. Ciekawe czy Szczecin 2020 Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE p. Krzystka - Linia Tramwajowa Gumieńce- Mierzyn, to znów kiełbasa wyborcza, czy wreszcie idą zmiany?

Odpowiedź

Zadania z tego zakresu zostały zaplanowane do realizacji w programie Szczecin 2020.


Opinia

,,Konsultacje społeczne, które rozpoczną się w styczniu 2014, potrwają kilka miesięcy. Każdy mieszkaniec będzie miał szansę zdecydować o tym, jaki może być Szczecin w 2020 roku. Szczecinianie będą mieli możliwość wskazania, które pomysły są trafione i sensowe,,.

Będzie jak z Budżetem Obywatelskim 2013 – właściwie ludzie Rady jednego Osiedla (taka ich praca) a nie projekty mieszkańców Szczecina zabrały całą pulę pieniędzy. Oni mieli czas chodzić i zabiegać (w czasie gdy inni mieszkańcy pracują) i pieniądze z Urzędu (ulotki, plakaty). Nie było to uczciwe w stosunku do pozostałych mieszkańców. Na pewno przyszły Budżet Obywatelski 2014 nie będzie miał takiej frekwencji.
W razie kolejnych konsultacji Szczecin 2020 znowu pieniądze zagarnie jakaś sprawna Rada Osiedla lub organizacja pozarządowa. Może Miasto wreszcie wywiąże się ze swoich obietnic i zobowiązań sprzed lat, a nie robi kolejną loterię- czyli konsultacje – tzn. kto głośniej, kto silniej, bo młodszy (my się już zestarzeliśmy przez te 18 lat).


Odpowiedź

Sprostowanie - członkowie rad osiedli realizują swoje obowiązki społecznie pracując jednocześnie zawodowo. Program Szczecin 2020 w rozdziale „współdecydowanie” zakłada różne formy wyrażania opinii i współdziałania w podejmowaniu decyzji, zachęcając do aktywnego udziału w życiu miasta.


Opinia

Jak organizowano komunikację miejską do Polic, Bezrzecza, Stobna, Kołbaskowa, Kamieńca nie pytano mieszkańców Szczecina czy jej chcą (mnie ona nie potrzebna) (…)Proszę o rzetelną informację, na jakim etapie znajduje się realizacja tej inwestycji- przedłużenia linii tramwajowej 8,10 na wysokość CH Ster? (…)w drodze odpowiedzi na zapytanie o odrzucenie mojej propozycji przedłużenia tej linii 8,10 z Budżetu Obywatelskiego 2013, wynika, że w projekcie, który został przygotowany dla wydłużenia linii tramwajowej do okolic granic miasta Szczecina kwota rzeczywiście sięgała kilkudziesięciu (60) milionów. Podobno wchodzi w nią również przebudowa węzła drogowego już dopasowanego do dalszego nowego przebiegu DK-10. (na stronach GDDKiA- budowa drogi DK-10 przy granicy Szczecina nie jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych do 2020 r.).
Wg. Karty Oceny Zadania– wykonanych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014, opiniowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich w uwagach i kosztach o inwestycji jest napisane- realizacja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (2 500 000 zł) wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i wykonanie robót budowlanych (60 000 000zł). To ja mam pytanie, projekt jest czy go nie ma?

Odpowiedź

Choć projekt rzeczywiście jest nieaktualny, nie zmienia to faktu, że inwestycja został wprowadzona do programu Szczecin 2020 pod nazwą: budowa linii tramwajowej Gumieńce –  Mierzyn z intencją jej zrealizowania.


Opinia

Poniżej uchwały podjęte przez Radę Miasta Szczecin (nie realizowane) Zintegrowany Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie : uchwała nr XXIX/580/04Rady Miasta Szczecin z dn 22.11.2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 -2013  (…)uchwała nr XLIII/1091/10Rady Miasta Szczecin z dn. 25.01.2010r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 -2015 - wystarczy przedłużyć autobus nr 67 z Kołłątaja przez Karola Miarki (takjak jedzie) - puścić dalej do "Stera” wzdłuż Ku Słońcu) do czasu wybudowania pętli koło STER-a (…)  Mniej kosztowne zadania możliwe do realizacji równolegle z prowadzonymi analizami planistycznymi - Przedłużenie istniejącej linii tramwajowej w ul. Ku Słońcu na odcinku od ul. Kwiatowej do Centrum Handlowego STER  W związku z tak głośno promowanym obecnie rozwojem transportu publicznego w Szczecinie, proszę o udzielenie równiez odpowiedzi na pytanie – Czy w ogóle, a jeśli tak to kiedy (proszę podać konkretny termin nie obietnice Miasto zajmie się poprawą komunikacji na Gumieńce (mieszkańców SZCZECINA ul. Lubelskiej, ul. Hrubieszowskiej, Osiedli za Sterem, Osiedla Kapitanów)?

Odpowiedź

Program Szczecin 2020 zakłada realizacje inwestycji poprawiających komunikację publiczną w rejonie Gumieniec, przewidując budowę linii tramwajowej Gumieńce – Mierzyn. Niezależnie od programowanych na nową perspektywę UE zadań, biorąc pod uwagę zgłaszane przez mieszkańców uwagi ZDiTM na bieżąco wprowadza nowe rozwiązania w tym rejonie. Od 1 marca 2014 ma zostać uruchomiona nowa linia 89 i zmieniona trasa linii 74. Obie linie jeżdżą do Mierzyna. Linia 74 kursuje na trasie Bezrzecze – Mierzyn Szkoła.  W celu poprawy częstotliwości kursowania linii 74 w godzinach szczytu na odcinku Bezrzecze - Zajezdnia Klonowica uruchomione zostaną dodatkowe, skrócone kursy autobusów tej linii (powrót w kierunku Bezrzecza dodatkowych autobusów będzie obywał się ul. Żołnierską). Dzięki temu na trasie Bezrzecze – Klonowica Zajezdnia kursy będą wykonywane, co 12 minut. Testowo na okres trzech miesięcy uruchomiona jest linia 89 na trasie Gumieńce – Mierzyn Grafitowa (ulicą Ku Słońcu i Welecką). Przystanki dla linii 89: „Gumieńce” – przystanek końcowy, wspólny z linią 88 w kierunku Warnika, „Hrubieszowska” – w obu kierunkach wspólne z linią 88, „Mierzyn Spółdzielców nż” – przystanki w zlokalizowane na ulicy Weleckiej w Mierzynie, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Spółdzielców, „Mierzyn” – przystanki w zlokalizowane na ulicy Weleckiej w Mierzynie, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Elżbiety,  „Mierzyn Grafitowa”.


Opinia

Zauważyłem, że Szczecin stopniowo traci werwę w rozwoju, która była dostrzegalna jeszcze kilka lat temu.  Niestety coraz częściej możemy zaobserwować przykłady kiczowatych pomysłów i jarmarcznej architektury (vide projekt parkingu koło Placu Tobruckiego, czy niefunkcjonalne tablice na „kurzej stopce”) oraz zastopowanie pomysłów wielkich, porządnych, odważnych - o metropolitalnym charakterze.
Tematyka rozmowy: aspekt metropolitalny Szczecina oraz jego dalszy rozwój w kontekście takich miast jak Poznań, Wrocław, Bilbao, w tym m.in. problem budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, problem budowy nowego stadionu, problem tzw. Śródodrza, centrum kongresowe, lotnisko w Dąbiu, rozwój portu lotniczego Szczecin-Goleniów, estetka i ład miejski, realizacja wizji Floating Garden, miejska architektura oraz bieżąca polityka w aspekcie determinowania tematów dotyczących dostępu infrastrukturalnego Szczecina.

Odpowiedź

O wizerunku miasta w programie Szczecin 2020  mówimy w części „otoczenie”, gdzie proponuje się rozwiania związane z estetyzacją, realizację postulowanych działania nadzoruje architekt miasta.


Opinia

Niepokoi mnie również związanie Pana prezydenta z jedną z prawicowych partii politycznych, co jeszcze kiedyś było nie do pomyślenia. Zawsze mówił Pan, że jest Pan prezydentem wszystkich szczecinian i prezydentem bezpartyjnym.

Odpowiedź

Ta opinia ma charakter polityczny i nie odnosi się do programu Szczecin 2020. W celu wyjaśnienie, Pan Prezydent nie należy do żadnej partii, ewentualne próby powiązania osoby prezydenta z konkretnymi ugrupowaniami politycznymi są spekulacjami i nie polegają na prawdzie. Prezydent jest otwarty na współpracę z każdym, komu bliski jest Szczecin, wyrazem tej deklaracji jest realizowane obecnie Porozumienie dla Szczecina. 


Opinia

Panie Prezydencie,
z zadowoleniem zapoznałem się z przesłanym dokumentem, który wskazuje iż Szczecin w najbliższych latach w dalszym ciągu będzie zmierzał w kierunku bycia miastem prężnie rozwijającym się, bardziej nowoczesnym i przyjaznym dla mieszkańców .
Cieszą szczególnie nowe rozwiązania komunikacyjne, takie jak bardzo potrzebna autostrada poznańska, czy odkrycie rowerów, które wprowadza zupełnie nową jakość w życie miasta. Nową jakością jest też Mare Dambiensis. To perła miasta, która wreszcie została dostrzeżona.
Gdy idzie o poprawę estetyki miasta, to wszyscy oczekujemy, iż znikną lub zostaną ucywilizowane koszmarne płachty reklamujące bezguście i zasłaniające bardzo skutecznie piękno szczecińskiej architektury. Szczecinianie pragną cieszyć się pięknem swoich ulic, ale także chwalić się nim przed odwiedzającymi nas gośćmi.
Jeśli miałbym coś dodać, to zwróciłbym uwagę na potrzebę szczególne dbałości o elementy dokumentujące historię miasta. Świetnie wpisuje  się w tę strategię Aleja Żeglarzy, natomiast budzi powszechne  niezadowolenie likwidacja instalacji "Maszt Maciejewicza" na Trasie  Zamkowej. A przecież to nic innego jak maszt ze statku bazy śledziowej  "Kaszuby". Na statku tym przez lata znajdowało zatrudnienie setki  szczecinian, a tysiące pracowało na lądzie przy jego obsłudze. Dla tych ludzi maszt to historia ich życia.
Odwiedzając wiele portów na całym świecie nigdzie nie widziałem tak ciekawego i tak pięknie zlokalizowanego pomnika pracy człowieka na morzu.  Zwracam się do Pana z apelem o wyrażenie woli przywrócenia miastu "Masztu Maciejewicza" w dotychczasowej lokalizacji. Zyska Pan w ten sposób wdzięczność ludzi morza.

Odpowiedź

Dziękując za opinię i uwagę. Informuję, iż złożyliśmy Muzeum Narodowemu w Szczecinie ofertą nieodpłatnego udostępniania terenu Muzeum. Grunt na posadowienie masztu w dotychczasowej lokalizacji. Odpowiadając w tym duchu, przedstawiciele Urzędu Miasta zwrócili uwagę, że ze względu na zmienione obecnie sąsiedztwo lokalizacji Masztu, ze stosunkowo intensywną zabudową terenu: Muzeum Przełomów, Filharmonia, pomnik anioła (czego nie było gdy maszt lokalizowano), można rozpatrywać inne lokalizacje tj. tereny bliżej Odry,  obszary m.in  bulwarów nadodrzańskich, gdzie trwa intensywna modernizacja ciągów komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ciągów pieszych i aranżacją m.in. Alei Żeglarzy. Pozwala na lepszy dostęp i lepszą ekspozycję  pomnika. Teren przy biurowcu SGI, teren muzeum z lokalizacją muzeum morskiego, gdzie maszt mógłby zostać wkomponowany w bryłę tej budowli, stanowić jej dominantę  lub jeden z ważnych   akcentów  najbliższego otoczenia nowej budowli, teren przy świetlicy stoczniowej od strony Odry, planowany jako ważny element tras spacerowych do obiektu z dobrą ekspozycją od strony Odry. Lokalizacje te są  także zgodne ze stanowiskiem Zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki, podjętym na posiedzeniu Zarządu  w dniu 23 września 2013 r. 


Opinia

W załączeniu przesyłam do wykorzystania rekomendacje do programu Szczecin 2020. Dotyczą one wykorzystania Willi Lentza w ramach wdrożenia idei  przemysłów kreatywny.

Odpowiedź

Dziękujemy za uwagę została skierowana do Wydziału Kultury, w celu uwzględniania w planowaniu działań w nowej perspektywie UE.


Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 67/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących programu rozwoju miasta w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014 - 2020, pod nazwą "Szczecin 2020".

© Urząd Miasta Szczecin. Serwis bip.um.szczecin.pl/konsultacje jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Kontakt: bdo@um.szczecin.pl