Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 59

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 17.12.2015 r. – 4.01.2016 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 59, zwanej dalej SP nr 47, w zakresie gospodarowania ZFŚS w 2014 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.01.2016 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił prowadzenie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2014 r.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły nieegzekwowania obowiązku składania wniosków o zapomogi finansowe w przypadku świadczeń przyznanych w dniach 31.03.2014 r. i 26.11.2014 r.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

  • opracowania i wprowadzenia w życie regulamin ZFŚS,
  • każdorazowego uwzględniania kryterium dochodowego,
  • opodatkowywania świadczenia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26, 38, 67 i 78 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),zwanej dalej uopd.

 II. Oceny cząstkowe

1. Zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS

Fundusz socjalny SP nr 47 w 2014 r. wyniósł 281.766,52 zł. Na tę kwotę złożyło się m.in.:

- stan konta na dzień 1.01.2014 r.  – 63.921,06 zł,

- wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych – 36.812,76 zł,

- odpisy na fundusz 2014 r. – 179.231,00 zł,

- odsetki bankowe – 1.801,70 zł.

Wypłaty z funduszu w 2014 r. wyniosły 239.397,22 zł, na co złożyły się m.in.:

- pożyczki mieszkaniowe – 41.000,00 zł,

- świadczenia urlopowe nauczycieli netto – 40.206,29 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników i emerytów netto – 24.889 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 4.080,00 zł,

- zapomogi pieniężne netto (kwiecień i grudzień) – 92.220,00 zł,

- zapomogi pieniężne pozostałe netto – 3.386,58 zł,

- działalność turystyczna (wyjazd do Kopenhagi) – 9.660,00 zł,

- działalność kulturalno – oświatowa (Wigilia) – 485,85 zł,

- zapomogi losowe – 1.640,00 zł,

- refundacja biletów – 791,50 zł,

- zapłacony podatek od przyznanych świadczeń w 2014 r. – 21.038,00 zł.

Kontroli poddano:

- 24 wnioski o świadczenia z ZFŚS,

- wszystkie wyciągi bankowe konta ZFŚS z 2014 r.,

- 3 raporty kasowe,

- 13 list płac,

- 13 list wypłat świadczeń dla emerytów,

- 2 faktury potwierdzające organizację imprezy kulturalno – oświatowej i wyjazdu turystycznego,

- 14 protokołów z posiedzeń zespołu doradczego,

- 13 umów o pożyczki mieszkaniowe.

W 2014 r. przyznano i wypłacono 13 pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 41.000 zł.

W 2014 r. dwukrotnie decyzją dyrektora i zespołu doradczego (protokoły nr: 256/2014 z dnia 31.03.2014 r. i nr 264/2014 z dnia 26.11.2014 r.) wszyscy pracownicy oraz emerytowani pracownicy SP nr 47 otrzymali świadczenia socjalne w postaci zapomóg w łącznej wysokości 92.220 zł mimo, że żadna ze 101 osób uprawionych nie złożyła wniosku. Było to niezgodne z § 7 ust. 1 obu obowiązujących w 2014 r. regulaminów ZFŚS, tj.regulaminuz dnia 9.11.2008 r. oraz regulaminuz dnia 1.09.2014 r., według którego podstawą przyznania pomocy socjalnej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, poparty jej oświadczeniem o średnim dochodzie netto/brutto (w regulaminie z dnia 9.11.2008r. mowa o dochodzie netto. W regulaminie z dnia 1.09.2014 r. mowa o dochodzie brutto.) na jednego członka rodziny. Wprawdzie wszystkie osoby uprawnione złożyły stosowne oświadczenie o wysokości dochodu i kwoty przyznanych świadczeń były zróżnicowane pod względem kryterium dochodowego, nie wypełnione jednak zostały zapisy § 9 ust. 1 i 5 regulaminuz dnia 9.11.2008 r., według którego zapomogi pieniężne mogą być przyznawane pracownikom, którzy ze względu na swoją sytuację życiową lub rodzinną znaleźli się w trudnych warunkach materialnych. Wysokość przyznanej zapomogi ustalana jest każdorazowo indywidualnie, na podstawie złożonego przez pracownika wniosku wraz z załącznikami, odpowiednio dokumentującymi jego sytuację życiową i materialną, które mają wpływ na jego egzystencję oraz § 10 ust. 1 pkt 1.2 i § 11 ust. 4 regulaminu z dnia 1.09.2014 r., według których zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną osobom uprawnionym znajdującym się w szczególnej, trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych. Wysokość przyznanej zapomogi ustalana jest każdorazowo indywidualnie w ramach istniejących środków, na podstawie złożonego przez pracownika wniosku wraz z załącznikami, odpowiednio dokumentującymi jego sytuację życiową i materialną, które mają wpływ na jego egzystencję.

Tym bardziej niezrozumiałym był zapis zawarty przez dyrektora i zespół doradczy w protokole nr 264/2014 z dnia 26.11.2014 r. uzasadniający przyznanie zapomóg wszystkim pracownikom szkoły (również emerytowanym) „w związku z trudną sytuacją finansową”. Zapomoga pieniężna, z definicji, stanowi bezzwrotną pomoc finansową w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego mającego na celu wsparcie finansowe osoby, która z przyczyn od siebie niezależnych znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy nie wnioskowali o zapomogi, żaden w związku z tym nie zgłosił trudnej sytuacji finansowej, życiowej, rodzinnej lub materialnej.

Za gospodarowanie środkami ZFŚS odpowiedzialny był dyrektor SP nr 47.

W SP nr 47 w 2014 r. obowiązywały dwa regulaminy ZFŚS: z dnia 9.11.2008 r. i zdnia1.09.2014 r. określające zasady gromadzenia i wydatkowania środków z funduszu. Ze środków funduszu korzystali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci.

Kwoty przyznanych świadczeń każdorazowo uzależnione były od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 2. Podatek od świadczeń z ZFŚS

Od świadczeń socjalnych w 2014 r. został naliczony i odprowadzony podatek dochodowy w łącznej wysokości 21.038 zł.

Kontroli poddano 13 list płac.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS.

Świadczenia wypłacane emerytom i za zorganizowany wypoczynek dzieci do 18 lat (pracownik przedkładał dokumenty potwierdzające zakup pobytu dziecka na kolonii, obozie, zielonej szkole), były zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 i 78 uopd.

Zapomogi losowe były zwolnione z naliczenia podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 uopd.

Pozostałe świadczenia socjalne wypłacone pracownikom były opodatkowane powyżej kwoty wolnej od podatku w wys. 380 zł, tj. zgodnie z ww. art. 21 ust. 1 pkt 67 uopd.

Uczestnicy wyjazdu turystycznego, zorganizowanego i zakupionego w całości przez pracodawcę(Faktura Vat marża nr FM01/10/14 z dnia 6.10.2014 r. na kwotę 9.660 zł.), byli zwolnieni z podatku dochodowego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.07.2014 r.(Sygn. Akt K 7/13).

 III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP nr 47 przyznawać świadczenia socjalne zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS, tj. na wniosek osoby uprawnionej.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/03/01, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/03/01 15:05:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/03/01 15:05:11 nowa pozycja