Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Procedura wyboru podmiotu świadczącego obsługę prawną jednostki

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 03.03.2015 r. do dnia 09.03.2015 r. przeprowadził kontrolę w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (zw. dalej ZBiLK) w zakresie procedury wyboru podmiotu świadczącego obsługę prawną jednostki. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09.04.2015 r.

I. Ocena kontrolowanej działalności

WKiAW pozytywnie oceniaproceswyboru podmiotuświadczącegoobsługęprawnąjednostki w 2014 r. (ocena pozytywna).

Wybór wykonawców (przeprowadzony w trybie zamówienia z wolnej ręki) w 2014 r. świadczących usługi w zakresie zastępstwa procesowego nastąpił zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zw. dalej pzp. W przypadku natomiast procedury wyboru wykonawcy na świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej dokonanego na podstawie art. 4 ust 8 pzp, postępowanie przeprowadzono zgodnie z trybem określonym w Zarządzeniu Dyrektora ZBiLK w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez ZBiLK i realizacji zawartych umów.Stwierdzono w obu przypadkach jedynie uchybienia formalne polegające na niesporządzeniu wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, co naruszało przepisy ww. Zarządzenia Dyrektora ZBiLK Przedmiotowe uchybienia pozostawały bez wpływu na ważność wyboru wykonawcy.

W badanym okresie (tj. w 2014 r.) obowiązywało 5 nw. umów zawartych przez ZBiLK na usługi prawne:

 • w zakresie zastępstwa procesowego:
  • Nr 7/ZBiLK/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. (dot. windykacji należności), z okresem obowiązywania od 02.01.2014 r. do 31.12.2017 r. i ogólnej wartości 4.404.000 zł brutto (po uwzględnieniu Aneksów nr 1, 2 i 3),
  • Nr 11/ZBiLK/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. (dot. windykacji należności), z okresem obowiązywania od 08.01.2014 r. do dnia 30.04.2014 r. i ogólnej wartości 360.000 zł brutto (po uwzględnieniu Aneksu nr 1),
  • Nr 8/ZBiLK/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. z okresem obowiązywania od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. i ogólnej wartości 600.000 zł brutto,
 • w zakresie bieżącej obsługi prawnej:
  • z dnia 1 lipca 2014 r., z okresem obowiązywania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. i ogólnej wartości 75.000 zł brutto,
  • z dnia 4 października 2013 r., z okresem obowiązywania od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r. i ogólnej wartości 63.000 zł brutto.

Zawarcie ww. umów (dot. windykacji należności) poprzedzone zostało rozeznaniem rynku poprzez wysłanie zapytania do 5 Kancelarii Radców Prawnych oraz przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia. W przedmiotowym przypadku w zakresie umów zawartych w 2014 r. przeprowadzono zamówienie w częściach, z których każda stanowiła oddzielne postępowanie. Całkowita wartość zamówień przekraczała kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. W przypadku umów nr: 7/ZBiLK/2014, 8/ZBiLK/2014, 11/ZBiLK/2014 zamówienie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki. Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia w powyższym przypadku były usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1b pzp nie stosował przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu z wolnej ręki. W przypadku pozostałych umów (dot. bieżącej obsługi prawnej), z uwagi na wartość, zamówień udzielono w trybie art. 4 ust. 8 pzp.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w przypadku zamówień o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 pzp dotyczących bieżącej obsługi prawnej ZBiLK, nie sporządzono wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, co było niezgodne z § 20 ust. 1 Zarządzenia nr 111/2013 z dnia 11 marca 2013 r. Dyrektora ZBiLK w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez ZBiLK i realizacji zawartych umów, wg którego podstawą przeprowadzenia postępowania z zakresu zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy stanowi wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto według § 20 ust. 3 ww. Zarządzenia do wniosku winno załączyć się wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności podstawę oszacowania wartości zamówienia. Winien on również zawierać opinię Głównej Księgowej o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania.

Stwierdzono ponadto, że w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy nr 7/ZBiLK/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. wskazano jako wysokość wynagrodzenia za czynność wykonawcy związaną z zawarciem kolejnej ugody, w szczególności ugody przedegzekucyjnej kwotę 122 zł brutto, co było niezgodne z dokonanymi podczas przeprowadzonych w dniu 17.12.2013 r. negocjacji ustaleniami (zawartymi w Protokole z negocjacji podpisanym przez członków Komisji Przetargowej oraz Radcę Prawnego). W wyniku negocjacji uzgodniono za ww. czynność wynagrodzenie w wysokości 112 zł.

Nadmienić należy, iż płatności z tyt. wykonywania ww. czynności dokonywane były w wynegocjowanej wysokości 112 zł brutto. Dopiero w dniu 11 marca 2015 r., tj. po zakończeniu czynności kontrolnych w ZBiLK zawarty został Aneks nr 3 do umowy korygujący wysokość wynagrodzenia do wartości 112 zł.

W pozostałym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Każdorazowo w odniesieniu do zamówień przeprowadzonych w trybie z wolnej ręki sporządzano wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, powoływano Komisje Przetargowe, przesyłano zaproszenie do negocjacji, zawiadomiono Prezesa Urzędu Zamówień o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia, przekazywano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a także występowano o wystawienie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin do zaciągania zobowiązań długoterminowych w przypadku kiedy przekraczały one rok budżetowy. W przypadku natomiast zamówień przeprowadzonych w trybie art. 4 ust. 8 pzp każdorazowo sporządzono notatkę służbową. Wysokość kwot przeznaczonych w roku 2014 na usługi prawne wyniosły: w zakresie zastępstwa procesowego – 1.716.000 zł oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej – 117.000 zł.

II. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZBiLK pouczenie osób zaangażowanych w proces dokonywania zamówień o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 pzp o konieczności sporządzania wniosku o udzielenie zamówienia zgodnie ze standardem A-2 Kompetencje zawodowe z grupy Środowisko wewnętrzne.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/10/23, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2015/10/23 09:20:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2015/10/23 09:20:01 nowa pozycja