Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość naliczania najemcom komunalnych lokali mieszkalnych administrowanych przez ZBiLK wysokości czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela po wejściu w życie w latach 2012-2013 zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 oraz system kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w oparciu o uchwałę z 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w listopadzie 2015 r. przeprowadził w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie (zw. dalej ZBiLK lub jednostkę) kontrolę w zakresie prawidłowości naliczania najemcom komunalnych lokali mieszkalnych administrowanych przez ZBiLK wysokości czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela po wejściu w życie w latach 2012-2013 zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 oraz system kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w oparciu o uchwałę z 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17.12.2015 r.

I. Ocena ogólnakontrolowanej działalności

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień w zakresie naliczania najemcom lokali mieszkalnych wysokości czynszu oraz w zakresie kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Ustalono, że:

 • punktacja dla lokali mieszkalnych wymagana do ustalenia stawki czynszu była naliczana zgodnie z Zasadami ustalania ilości punktów dla danego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Załącznik do Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLVII/1187/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (ze zm.) ,
 • informacje o zmianach stawek czynszu przesyłano najemcom w określonych przepisami terminach z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia,
 • podwyżka stawki czynszu (po wejściu w życie uchwały nr XXIII/663/12) była w uzasadnionych przypadkach ograniczana do wysokości 55% czynszu obowiązującego w dniu 01.10.2012 r.
 • stosowano właściwe stawki opłat za zimną wodę, ścieki,
 • osobom ubiegającym się o najem mieszkania komunalnego prawidłowo naliczano punktację,
 • rzetelnie weryfikowano dokumenty załączone do wniosków o najem lokalu mieszkalnego,
 • poszczególne etapy kwalifikacji osób do najmu lokalu mieszkalnego odbywały się zgodnie z ustalonym w ZBiLK harmonogramem.

II. Oceny cząstkowe

1. Naliczanie najemcom komunalnych lokali mieszkalnych administrowanych przez ZBiLK wysokości czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela po wejściu w życie w latach 2012 - 2013 zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010 - 2015.

W latach 2012-2013 dokonano łącznie 3 zmian uchwały nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 tj.:

 • uchwała nr XVIII/509/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. (zw. dalej uchwałą nr XVIII/509/12);
 • uchwała nr XXIII/663/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r. (zw. dalej uchwałą nr XXIII/663/12);
 • uchwała nr XXXV/1025/13 Rady Miasta Szczecin z dnia  18 listopada 2013 r. (zw. dalej uchwałą nr XXXV/1025/13);

Brzmienie ww. przepisów powodowało po stronie wynajmującego konieczność wypowiedzenia najemcom wysokości czynszu odpowiednio:

- w przypadku uchwały nr XVIII/509/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. (wejście w życie w dniu 1 lipca 2012 r.) - we wrześniu 2012 r. (z uwagi na obowiązywanie uchwały nr VI/74/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin, która w § 1 wskazywała, że odstępuje się w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. od zmiany obowiązującej stawki czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin) ze skutkiem w postaci naliczania opłat w nowej wysokości od dnia 1 stycznia 2013 r.

- w przypadku uchwały XXIII/663/12 z dnia 22 października 2012 r. (wejście w życie w dniu 1 grudnia 2012 r.) w grudniu 2012 r. – ze skutkiem w postaci naliczania opłat w wysokości wynikającej z ww. uchwały od dnia 1 kwietnia 2013 r.

W dniu 04.09.2014 r. Prezydent Miasta Szczecin wyraził zgodę na wprowadzenie wynikającej z uchwały nr XVIII/509/12 podwyżki czynszu z dniem 01.02.2013 r.

Kontrolą objęto prawidłowość naliczania czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela dla 20 losowo wybranych lokali mieszkalnych (w tym 10 z rejonu Zachód oraz 10 z rejonu Śródmieście - Niebuszewo).

Nie stwierdzonouchybień w powyższym obszarze.

W toku kontroli ustalono, że miesięczne stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin każdorazowo ustalane były przy wykorzystaniu metody punktowej oceny wartości użytkowej mieszkań z zastosowaniem wzoru wynikającego z załącznika do uchwały nr XVIII/509/12.

Punktacja dla lokali mieszkalnych wymagana do ustalenia stawki czynszu była naliczana zgodnie z kryteriami punktowego różnicowania stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokali mieszkalnych zawartymi w uchwale nr XVIII/509/12 oraz nr XXIII/663/12. 

Kontrola wykazała ponadto, że najemcy komunalnych lokali mieszkalnych o zmianach stawek czynszu informowani byli pisemnie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Powyższe wypełniało dyspozycje art. 8a ust. 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.), wg. którego właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia; termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy; wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

W przypadku zmian stawki czynszu mających miejsce po wejściu w życie uchwały nr XVIII/509/12 wypowiedzenia stawek czynszu przesłano najemcom - za zgodą Prezydenta Miasta Szczecin - w październiku 2012 r. ze skutkiem na dzień 01.02.2013 r.

Uchwałą nr XXIII/663/12 wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości czynszu najmu m.in. ograniczenie dotyczące podwyżki stawki czynszu, poprzez wprowadzenie zapisu, iż podwyżka nie może przekroczyć 55% czynszu obowiązującego w dniu 01.10.2012 r. Kontrola wykazała, że podwyżka stawki czynszu była we wszystkich uzasadnionych przypadkach ograniczana do wysokości 55% czynszu obowiązującego w dniu 01.10.2012 r.

Ustalono ponadto, że w żadnym z objętych kontrolą przypadków stawka czynszu za 1 m2nie przekraczała 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin obowiązującego od 1 października roku ubiegłego do 31 marca danego roku, każdorazowo ogłaszanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dzienniku urzędowym województwa, co wynikało z § 6 pkt 2 uchwały nr XVIII/509/12.

Stawka czynszu za lokale socjalne we wszystkich objętych kontrolą przypadkach równa była połowie stawki minimalnej tj. stawki obliczonej dla lokalu o ilości punktów równej 13, co było zgodne z zapisami § 3 pkt 4 i 5 uchwały nr XVIII/509/12.

Jednocześnie w toku kontroli ustalono, że ZBiLK stosował prawidłowe stawki opłat za media, a o zmianach ich wysokości najemcy lokali komunalnych informowani byli bezzwłocznie, po otrzymaniu przez ZBiLK informacji o takich zmianach od zarządcy.

WKiAW pozytywnieocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

2. System kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w oparciu o uchwałę z 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.

Uchwałą nr XVIII/507/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Rada Miasta Szczecin ustaliła zasady wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (zw. dalej uchwałą nr XVIII/507/12).

Od daty wejścia w życie tj. od 21 czerwca 2012 r. dokonano łącznie 2 zmian ww. uchwały tj.:

 • uchwała nr XXIII/668/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (zw. dalej uchwałą nr XXIII/668/12);
 • uchwała nr XXXVII/1099/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (zw. dalej uchwałą nr XXXVII/1099/14).

Kontrola ustaliła, że w 2012 r. złożono następującą liczbę wniosków o najem lokali komunalnych:

 • wnioski o najem lokalu socjalnego: 2290,
 • wnioski o najem lokalu do remontu: 2607.

W projekcie wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu do remontu umieszczonych było 350 wnioskodawców. W wyniku odwołań do Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ponownej weryfikacji, do ostatecznej listy  zostało skreślonych 7 wnioskodawców a dopisanych 20 wnioskodawców. Ostateczny wykaz liczył 363 wnioskodawców i został opublikowany 30.08.2013 r.

W projekcie wykazu wnioskodawców wstępnie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu dla gospodarstw o niskich dochodach umieszczonych było 59 wnioskodawców. W wyniku odwołań do Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ponownej weryfikacji do ostatecznej listy  zostało dopisanych 12 wnioskodawców. Ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu socjalnego został opublikowany w dniu 09.08.2013 r. i liczył 71 wnioskodawców.       

Kontrolą objęto 5 losowo wybranych spraw dot. kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w oparciu o uchwałę uchwałą nr XVIII/507/12.

Nie stwierdzonouchybień w powyższym obszarze.

We wszystkich objętych kontrolą przypadkach wnioski o najem lokalu wpłynęły do ZBiLK w terminie i zawierały wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające m.in.: sytuację majątkową, mieszkaniową, zdrowotną  wnioskodawcy. Wnioskodawcy objęci ostatecznym wykazem osób zakwalifikowanych do najmu lokalu, przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu ponownie dokumentowali fakt spełniania kryterium dochodowego i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego następowało w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekraczał 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych.

Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następowało w stosunku do osób, których udokumentowany średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekraczał 0,7 przeciętnego wynagrodzenia brutto w województwie Zachodniopomorskim w kwocie wskazanej w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku – zwiększonego odpowiednio o 20% w gospodarstwach jednoosobowych, o 80% w gospodarstwach dwuosobowych oraz o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

ZBiLKsporządzał projekty wykazów osób zakwalifikowanych do najmu lokaluz uwzględnieniem systemu kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania. Punktację naliczano zgodnie z kryteriami oceny wg aktualnej sytuacji bytowej osoby ubiegającej się o lokal mieszkalny które zostały zawarte w Załączniku do uchwały nr XVIII/507/12 (ze zm.).

Kolejność osób umieszczonych w projektach wykazów wynikała z ilości uzyskanych punktów, a w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o umieszczeniu na wykazie decydowało losowanie, co było zgodne z zapisami § 36 pkt 2 uchwały nr XVIII/507/12.

W 1. z 5. poddanych kontroli przypadków ZBiLK - z uwagi na podanie nieprawdziwych danych dot. sytuacji mieszkaniowej - pozostawił wniosek o najem lokalu mieszkalnego bez rozpoznania. Powyższe było zgodne z § 34 pkt 2 uchwały nr XVIII/507/12, wg którego złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą a niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, opracowania wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym zakresie.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/01/28, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/01/28 15:00:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/01/28 15:00:25 nowa pozycja