Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę w 2014 r. i I połowie 2015 r.

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w październiku i listopadzie 2015 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin w zakresie wydawania pozwoleń na rozbiórkę w 2014 r. i I połowie 2015 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.01.2016 r.

I. Ocena kontrolowanej działalności

Kontrola wykazała uchybienia polegające na:

 • pobraniu w jednym przypadku od wnioskodawcy opłaty skarbowej w niewłaściwej wysokości od pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,
 • niewskazaniu szczegółowej podstawy prawnej, z której wynika określony brak, w przypadku dwóch postanowień o usunięciu nieprawidłowości złożonego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień, a w szczególności:

 • zastosowano wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę zgodny ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie wniosku),
 • dokonywano sprawdzenia kompletności złożonych wniosków pod względem formalnym, w tym elementów obligatoryjnych wskazanych w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zw. dalej pr. bud.),
 • w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, wnioskodawca był każdorazowo wzywany do jego uzupełnienia,
 • pobierana była należna opłata skarbowa od stron działających przez pełnomocnika,
 • decyzje uzależnione od zajęcia stanowiska pod względem konserwatorskim przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (zw. dalej MKZ) wydawane były po wyrażeniu ww. stanowiska,
 • postępowania kończyły się decyzją administracyjną, która była wydawana przez osobę posiadającą upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin do wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego,
 • decyzje były zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (zw. dalej rozporządzenie w sprawie wzoru decyzji),
 • decyzje w sprawie pozwolenia na rozbiórkę zawierały obligatoryjne elementy wskazane w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (zw. dalej k.p.a.),
 • decyzje były przekazywane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (zw. PINB)  oraz do Biura Planowania Przestrzennego Miasta (zw. dalej BPPM),
 • załatwianie spraw następowało w terminach wynikających z prawa budowlanego.

II. Oceny cząstkowe

1. Postępowania o pozwolenie na rozbiórkę przeprowadzone przez referat I WUiAB w 2014 r. oraz I połowie 2015 r.

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 22 Zarządzenia nr 398/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin do zadań WUiAB należy prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym wydawanie pozwoleń na rozbiórkę.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą: 3. losowo wybranych postępowań administracyjnych przeprowadzonych przez referat I WUiAB w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (2. z 10. postępowań w 2014 r. - 20% oraz 1. z 7. postępowań w I połowie 2015 r. - 14,28%).

Dnia 20 maja 2014 r. inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego położonych w Szczecinie (znak sprawy: WUiAB-I.6741.4.2014.BA). Decyzją z dnia 3 lipca 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę ww. obiektów budowlanych. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył zgodę współwłaściciela budynków na rozbiórkę oraz opis rozbiórki obiektów. Ze względu na nieznaczny stopień skomplikowania robót budowlanych zwolniono inwestora z ustanowienia kierownika rozbiórki.

Dnia 19 listopada 2014 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku mieszkalnego wolno stojącego w zabudowie jednorodzinnej położonego w Szczecinie (znak sprawy: WUiAB-I.6741.8.2014.HN). Decyzją z dnia 11 listopada 2014 r. udzielono inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę ww. budynku mieszkalnego. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył oświadczenie właściciela obiektu wyrażające zgodę na rozbiórkę oraz projekt budowlany rozbiórki wykonany przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Dnia 10 czerwca 2015 r. właściciel budynku gospodarczego złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ww. obiektu położonego w Szczecinie (znak sprawy: WUiAB-I.6741.7.2015.AK). Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015 r. nałożono na wnioskodawcę obowiązek usunięcia do dnia 8 lipca 2015 r. nieprawidłowości projektu budowlanego. Decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. odmówiono udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że mimo upływu terminu wnioskodawca nie usunął nieprawidłowości wskazanych w postanowieniu z dnia 22 czerwca 2015 r.

W przypadku postępowania znak: WUiAB-I.6741.4.2014.BA stwierdzono niekompletność wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, jednakże nie wskazano na ww. wniosku, a także w postanowieniu o usunięciu nieprawidłowości szczegółowej podstawy prawnej, z której wynika określony brak. Obowiązek wskazania podstawy prawnej wynika: w odniesieniu do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z treści wzoru wniosku; w odniesieniu do postanowienia o usunięciu nieprawidłowości z art. 124 § 1 k.p.a.

Stwierdzono ponadto, że w przedmiotowym postępowaniu wnioskodawca uiścił od złożonego wniosku opłatę skarbową w wysokości 36,00 zł. W dniu odbioru decyzji o pozwolenie na rozbiórkę zażądano od wnioskodawcy uiszczenia dodatkowej opłaty skarbowej za rozbiórkę drugiego obiektu budowlanego, którą to opłatę wnioskodawca uiścił. Jednym z obiektów budowlanych wnioskowanej rozbiórki był budynek mieszkalny, który zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlegał opłacie skarbowej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie powyższego postępowania był Inspektora WUiAB.

W przypadku postępowania znak: WUiAB-I.6741.7.2015.AKstwierdzono braki formalne wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Postanowieniem wezwano wnioskodawcę do usunięciu nieprawidłowości, jednakże nie wskazano szczegółowej podstawy prawnej, z której wynikają określone nieprawidłowości. Obowiązek wskazania podstawy prawnej wynika w odniesieniu do postanowienia o usunięciu nieprawidłowości z art. 124 § 1 k.p.a.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie powyższego postępowania był Podinspektor WUiAB.

Ustalono ponadto, że w odniesieniu do wszystkich skontrolowanych przypadków:

 • postępowania były prowadzone rzetelnie i terminowo,
 • dokonywano sprawdzenia kompletności złożonego wniosku pod względem formalnym,
 • uiszczona została należna opłata skarbowa,
 • pisma w sprawach były doręczane za pokwitowaniem przez operatora pocztowego albo bezpośrednio adresatowi z odpowiednią adnotacją w aktach,
 • decyzje w sprawie pozwolenia na rozbiórkę były zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru decyzji, a także zawierała obligatoryjne elementy wskazane w art. 107 § 1 k.p.a.,
 • ww. decyzje były wydawana przez osobę posiadającą upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin do wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego,
 • decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę zostały przekazane do BPPM oraz PINB,
 • dokumentacja zawierała:
  • wnioski o pozwolenie na rozbiórkę zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wniosku,
  • obligatoryjne elementy wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wskazane w art. 33 ust. 4 pr. bud. tj.: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  • zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania,
  • weryfikację położenia nieruchomości wraz ze sprawdzeniem jej stanu prawnego w drodze informacji uzyskanej poprzez bezpośredni dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków,
  • metrykę sprawy zgodną ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie metryki.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

2. Postępowania o pozwolenie na rozbiórkę przeprowadzone przez referat II WUiAB w 2014 r. oraz I połowie 2015 r.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 3. losowo wybranych postępowań administracyjnych przeprowadzonych przez referat II WUiAB w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (2. z 11. postępowań w 2014 r. – 18,18% oraz 1. z 4. postępowań w I połowie 2015 r. - 25%).

Dnia 25 sierpnia 2014 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku garażowego (znak sprawy: WUiAB-II.6741.11.2014.PN). Decyzją z dnia 20 października 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę ww. budynku. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył niezbędne dokumenty zgodnie z zapisem art. 33 ust. 4 pr. bud., w tym: zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Dnia 21 maja 2014 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku użytkowego położonego w Szczecinie (znak sprawy: WUiAB-II.6741.6.2014.DK). Decyzją z dnia 17 czerwca 2014 r. zatwierdzono projekt i udzielono inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę budynku użytkowego. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył: zgodę na rozbiórkę obiektu z dnia 29 listopada 2013 r., projekt rozbiórki wykonany i sprawdzony przez osoby posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Dnia 8 czerwca 2015 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym rozbiórkę zbiornika rezerwy wody położonych w Szczecinie. Zgodnie z adnotacją zamieszczoną na wniosku wnioskodawca zmienił w dniu 17 czerwca 2015 r. treść wniosku na wniosek o pozwolenie na rozbiórkę zbiornika rezerwy wody przeciwpożarowej (znak sprawy: WUiAB-II.6741.4.2015.GW). Decyzją z dnia 30 lipca 2015 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę zbiornika rezerwy wody przeciwpożarowej. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że do wniosku został załączony projekt zagospodarowania z usytuowaniem zbiornika rezerwy wody, opis technologii i kolejność robót rozbiórkowych, sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz wymagane prawem opinie i uzgodnienia

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Ustalono ponadto, że w odniesieniu do wszystkich skontrolowanych przypadków:

 • postępowania były prowadzone rzetelnie i terminowo,
 • dokonywano sprawdzenia kompletności złożonego wniosku pod względem formalnym,
 • uiszczona została należna opłata skarbowa,
 • pisma w sprawach były doręczane za pokwitowaniem przez operatora pocztowego albo bezpośrednio adresatowi z odpowiednią adnotacją w aktach,
 • decyzje w sprawie pozwolenia na rozbiórkę były zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru decyzji, a także zawierały obligatoryjne elementy wskazane w art. 107 § 1 k.p.a.,
 • ww. decyzje były wydawane przez osobę posiadającą upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin do wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego,
 • decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę zostały przekazane do BPPM oraz PINB,
 • dokumentacja zawierała:
  • wnioski o pozwolenie na rozbiórkę zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wniosku,
  • obligatoryjne elementy wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wskazane w art. 33 ust. 4 pr. bud. tj.: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  • zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania,
  • weryfikację położenia nieruchomości wraz ze sprawdzeniem jej stanu prawnego w drodze informacji uzyskanej poprzez bezpośredni dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków,
  • metrykę sprawy zgodną ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie metryki.

Ustalono ponadto, że:

 • w odniesieniu do sprawy znak: WUiAB-II.6741.6.2014.DK przed wydaniem decyzji uzyskano stanowisko MKZ,
 • w odniesieniu do sprawy znak: WUiAB-II.6741.4.2015.GW, organ prawidłowo zawiesił postępowanie na wniosek strony, aby wnioskodawca mógł uzyskać wszystkie wymagane przepisami szczególnymi zezwolenia.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym zakresie.

3. Postępowania o pozwolenie na rozbiórkę przeprowadzone przez referat III WUiAB w 2014 r. oraz I połowie 2015 r.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą: trzech losowo wybranych postępowań administracyjnych przeprowadzonych przez referat III WUiAB. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (2. z 20. postępowań w 2014 r. - 10% oraz 1. z 10. postępowań w I połowie 2015 r. - 10%).

Dnia 18 marca 2014 r pełnomocnik inwestora złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę hali magazynowej (znak sprawy: WUiAB-III.6741.8.2014.EKW). Decyzją z dnia 30 maja 2014 r. udzielono pozwolenia na rozbiórkę hali magazynowej. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył kompletny projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

Dnia 12 sierpnia 2014 r. właściciel obiektu budowlanego złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę domu mieszkalnego (znak sprawy: WUiAB-III.6741.17.2014.DK). Decyzją z dnia 28 października 2014 r. odmówiono udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że Miejski Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia rozbiórki budynku. W związku z powyższym organ administracji budowlanej, zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 pr. bud., był obowiązany zakończyć postępowanie administracyjne decyzją o odmowie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę.

Dnia 12 marca 2015 r. właściciel obiektu budowlanego złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku hydroforni położonego w Szczecinie (znak sprawy: WUiAB-III.6741.6.2015.TS). Decyzją z dnia 7 maja 2015 r. udzielono inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę budynku hydroforni. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył szkic usytuowania obiektu, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Ustalono ponadto, że w odniesieniu do wszystkich skontrolowanych przypadków:

 • postępowania były prowadzone rzetelnie i terminowo,
 • dokonywano sprawdzenia kompletności złożonego wniosku pod względem formalnym,
 • uiszczona została należna opłata skarbowa,
 • pisma w sprawach były doręczane za pokwitowaniem przez operatora pocztowego albo bezpośrednio adresatowi z odpowiednią adnotacją w aktach,
 • decyzje w sprawie pozwolenia na rozbiórkę były zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru decyzji, a także zawierały obligatoryjne elementy wskazane w art. 107 § 1 k.p.a.,
 • ww. decyzje była wydawana przez osobę posiadającą upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin do wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego,
 • decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę zostały przekazane do BPPM oraz PINB,
 • dokumentacja zawierała:
  • wnioski o pozwolenie na rozbiórkę zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wniosku,
  • obligatoryjne elementy wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wskazane w art. 33 ust. 4 pr. bud. tj.: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania,
  • weryfikację położenia nieruchomości wraz ze sprawdzeniem jej stanu prawnego w drodze informacji uzyskanej poprzez bezpośredni dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków,
  • metrykę sprawy zgodną ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie metryki.

Ustalono że w odniesieniu do sprawy znak: WUiAB-III.6741.17.2014.DK przed wydaniem decyzji uzyskano stanowisko MKZ.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym zakresie.

4. Postępowania o pozwolenie na rozbiórkę przeprowadzone przez referat IV WUiAB w 2014 r. oraz I połowie 2015 r.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 3. losowo wybranych postępowań administracyjnych przeprowadzonych przez referat IV WUiAB. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (2. z 11. postępowań w 2014 r. – 18,18% oraz 1. z 8. postępowań w I połowie 2015 r.-12,5%).

Dnia 3 stycznia 2014 r. właściciel obiektu budowlanego złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku po byłym magazynie celulozy i odstojnika położonego w Szczecinie (znak sprawy: WUiAB-IV.6741.1.2014.RK). Decyzją z dnia 11 marca 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono wnioskodawcy pozwolenia na rozbiórkę budynku magazynu celulozy i odstojnika. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor a zarazem właściciel obiektu przedłożył projekt rozbiórki. Projekt rozbiórki uzyskał pozytywne uzgodnienie MKZ z dnia 21 lutego 2014 r.

Dnia 21 marca 2014 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku magazynu rur położonego w Szczecinie (znak sprawy: WUiAB-IV.6741.4.2014.GB). Decyzją z dnia 29 kwietnia 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono inwestorowi pozwolenia na rozbiórkę budynku magazynu. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył projekt budowlany wraz z kompletem wymaganych uzgodnień oraz przedłożył zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę.

Dnia 9 lutego 2015 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku biurowego (znak sprawy: WUiAB-IV.6741.3.2015.GB). Decyzją z dnia 7 maja 2015 r. udzielono pozwolenia na rozbiórkę budynku biurowego W uzasadnieniu decyzji wskazano, że inwestor przedłożył projekt budowlany wraz z kompletem wymaganych uzgodnień oraz złożył zgodę właściciela obiektu na jego rozbiórkę.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

W pozostałym zakresie ustalono, że w odniesieniu do wszystkich skontrolowanych:

 • przypadków postępowania były prowadzone rzetelnie i terminowo,
 • dokonywano sprawdzenia kompletności złożonego wniosku pod względem formalnym,
 • uiszczona została należna opłata skarbowa,
 • pisma w sprawach były doręczane za pokwitowaniem przez operatora pocztowego albo bezpośrednio adresatowi z odpowiednią adnotacją w aktach,
 • decyzja w sprawie pozwolenia na rozbiórkę była zgodna ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru decyzji, a także zawierały obligatoryjne elementy wskazane w art. 107 § 1 k.p.a.,
 • ww. decyzja była wydawana przez osobę posiadającą upoważnienie Prezydenta Miasta Szczecin do wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego,
 • decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę zostały przekazane do BPPM oraz PINB,
 • dokumentacja zawierała:
  • wnioski o pozwolenie na rozbiórkę zgodne ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wniosku,
  • obligatoryjne elementy wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wskazane w art. 33 ust. 4 pr. bud. tj.: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania,
  • weryfikację położenia nieruchomości wraz ze sprawdzeniem jej stanu prawnego w drodze informacji uzyskanej poprzez bezpośredni dostęp do bazy ewidencji gruntów i budynków,
  • metrykę sprawy zgodną ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie metryki.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym zakresie.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydenta Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi WUiAB:

 1. Poinformowanie wnioskodawcy sprawy znak: WUiAB-I.6741.4.2014.BA o możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot nienależnie uiszczonej opłaty skarbowej.
 2. Każdorazowe wyczerpujące przywoływanie szczegółowej podstawy prawnej wydawanych przez WUiAB decyzji i postanowień.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/03/24 13:22:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/03/24 13:22:25 nowa pozycja