Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawieranie umów w latach 2012-2014

Gimnazjum nr 15, ul. Floriana Szarego 12, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w grudniu 2015 r. przeprowadził w Gimnazjum nr 15, ul. Floriana Szarego 12 (zw. dalej Gim nr 15 lub jednostką) kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym w tym zawieranie umów w latach 2012-2014.  

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.01.2016 r.

I. Ocena ogólnakontrolowanej działalności

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014 ustalono uchybienia polegające na:

  • zawieraniu umów najmu (dzierżawy) z pominięciem procedury przetargowej,
  • nienaliczaniu odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali/powierzchni użytkowych.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień, a w szczególności:

  • treść zawieranych przez jednostkę umów była precyzyjna i wewnętrznie spójna oraz w sposób wyczerpujący regulowała prawa i obowiązki stron, a umowy były przekazywane do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin celem ich zaopiniowania przez radcę prawnego,
  • w 2014 r. przeprowadzono inwentaryzację roczną zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją inwentaryzacyjną.

II. Oceny cząstkowe

1. Umowy najmu powierzchni zawarte w jednostce, w okresie objętym kontrolą.

W latach 2012 – 2014 jednostka zawarła łącznie 3 umowy najmu powierzchni użytkowych.

W zakresie w/w umów stwierdzono następujące uchybienia:

  1. Zawarcie wszystkich 3 poddanych kontroli umów najmu nastąpiło z pominięciem procedury przetargowej, czym naruszono § 4 ust. 1 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16.10.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , według którego oddanie przez jednostkę organizacyjną nieruchomości w najem lub dzierżawę następuje w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  2. Kontrola ustaliła, że w 9 przypadkach pomimo opóźnień sięgających 165 dni nie naliczono odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali/powierzchni użytkowych. W związku z powyższym na dzień 01.09.2013 r. łączna wartość należnych odsetek za nieterminowe płatności wyniosła 55,48 zł.

W latach 2012-2014 w Gimnazjum nr 15 w Szczecinie odpowiedzialną osobą za naliczanie odsetek był Główny księgowy.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

  • treść zawieranych przez jednostkę umów była precyzyjna i wewnętrznie spójna oraz w sposób wyczerpujący regulowała prawa i obowiązki stron,
  • umowy były każdorazowo przekazywane do Wydziału Oświaty celem ich zaopiniowania przez radcę prawnego.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

2. Inwentaryzacjaroczna

W okresie od 01.12.2014 r. do 30.12.2014 r. w jednostce na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 06/14/15 z dnia 03.11.2014 r. przeprowadzono inwentaryzację roczną.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.

Inwentaryzacja została udokumentowana arkuszami spisu z natury. Na ww. arkuszach wyszczególniono osoby wchodzące w skład komisji inwentaryzacyjnej. Wszystkie arkusze spisowe zawierały: nazwę „arkusz spisu z natury”, nazwę jednostki w postaci  pieczątki, numer kolejny strony arkusza, określenie sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji (spis z natury) oraz ilość stwierdzoną podczas spisu z natury, a także podpisy członków zespołów spisowych oraz osoby materialnie odpowiedzialnych za dane pola spisowe.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

  1. Stosowanie procedury przetargowej - zgodnie z uchwałą nr LXIII/1169/06  Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. (ze zm.) - przy zawieraniu umów najmu.

Naliczanie odsetek ustawowych w przypadku opóźnień w zapłacie należności z tyt. najmu.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/01/28, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/01/28 15:10:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/01/28 15:10:18 nowa pozycja