Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: 3

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2014 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy / ul. Narutowicza 17

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w styczniu 2015 r. przeprowadził kontrolę w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Narutowicza 17 (zw. dalej MOS)
w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2014 r. przez WKiAW w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia 20.01.2015 r.

I. Ocena ogólna

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 31.07.2014 r. (ocena pozytywna z uchybieniem) dotyczących:

 1. Wypłacenia uprawnionym pracownikom zaległego ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży.
 2. Zapoznania 21 pracowników z oceną ryzyka zawodowego.
 3. Wprowadzenia do Regulaminu pracy zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym.
 4. Zawarcia umowy na badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.
 5. Poddania okresowym badaniom lekarskim 3 pracowników.
 6. Poddania wstępnemu szkoleniu w dziedzinie bhp 5 pracowników.
 7. Poddania okresowemu szkoleniu w dziedzinie bhp 17 pracowników.
 8. Umożliwienia wykonywania zadań przez służbę bhp, wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.

II. Oceny cząstkowe

1. Zrealizowano zalecenie dotyczące wypłacenia uprawnionym pracownikom zaległego ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży

Biorąc pod uwagę zapis art. 291 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, wg którego roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne, jak również uzyskaną opinię prawną, po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, pracodawca wystąpił do Wydziału Oświaty UM Szczecin
o zwiększenie planu finansowego. W listopadzie i grudniu 2014 r. wypłacono zaległy ekwiwalent pieniężny za odzież i obuwie robocze oraz za pranie odzieży na łączną kwotę 20 749 00. Wypłatą objęto 35 osób zatrudnionych w MOS na dzień naliczania. Ekwiwalent został wypłacony za 3 lata wstecz. Z wyjaśnień pracodawcy wynikało, że w przypadku odwołań pracowników, którym nie zostały wypłacone ekwiwalenty (osoby nie będące już pracownikami MOS) będą podejmowane działania „w kierunku spełnienia ich oczekiwań”.

Integralną część nowego Regulaminu pracy (z sierpnia 2014 r.) stanowiło zarządzenie wewnętrzne szczegółowo regulujące nowe zasady i normy przydzielania pracownikom odzieży
i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu za ww. przedmioty.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

2. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące zapoznania ww. pracowników z oceną ryzyka zawodowego

W dniu 02.09.2014 r,, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MOS, pracodawca poinformował pracowników o wynikach kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznał pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Osoby przyjęte do pracy po 02.07.2014 r. (data zakończenia poprzedniej kontroli), zostały również zapoznane z ryzykiem zawodowym i jego skutkami, do czego obligował pracodawcę zapis art. 226 pkt 2
k. p. wg którego pracodawca: informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

3. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące wprowadzenia do Regulaminu pracy zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym

W sierpniu 2014 r. wprowadzono w życie nowy Regulamin pracy MOS. W § 7 Regulaminu ustalono sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym. Według zapisów regulaminu
„z oceną ryzyka zawodowego pracownik zapoznawany jest podczas szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP oraz w czasie szkoleń okresowych (...)„

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

4. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące zawarcia umowy na badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami

W dniu 16.07.2014 r. pomiędzy podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami, a MOS została zawarta umowa na świadczenie usług z powyższego zakresu. Umowa została zawarta na okres od 16.07.2014 r. do15.07.2015 r.

Na podstawie delegacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy pracodawca opracował również wzór skierowania na badanie, zawierający informacje wskazane w powyższym przepisie, niezbędne dla lekarza przeprowadzającego badania.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

5. Zalecenie dotyczące poddania pracowników okresowym badaniom lekarskim.

Kontrola wykazała, że osoba, w stosunku do której wydano zalecenie dotyczące poddania okresowym badaniom lekarskim badanie wykonała. Pozostałe 2 osoby zatrudnione były na czas określony i w dniu kontroli nie były już pracownikami MOS.

Kontrolą wykazała ponadto, że z dniem 01.09.2014 r. przyjęto do pracy 6 osób, z których 5 zostało poddanych wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy, natomiast 1 osoba wykonała badanie po 39 dniach od dnia zatrudnienia, co naruszyło przepis art. 229 § 1pkt 1 k.p., wg którego wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Przyczyną uchybienia było zaniedbanie ze strony osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno — kadrowych, kierującej pracowników na badania.

WKiAW pozytywnie, pomimo wskazanego uchybienia, ocenił realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna z uchybieniem).

6. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące poddania pracowników wstępnemu szkoleniu w dziedzinie bhp

Kontrola wykazała, że wszyscy pracownicy zobowiązani do odbycia wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp szkolenie takie odbyli. Nie stwierdzono również uchybień w stosunku do nowo zatrudnionych pracowników. Przed dopuszczeniem do pracy pracownicy odbyli wstępne szkolenie ogólne i stanowiskowe.

7. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące poddania pracowników okresowemu szkoleniu w dziedzinie bhp

Kontrola wykazała, że 8 pracowników, którzy zobowiązani byli do odbycia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp szkolenie takie odbyło. Stwierdzono jednocześnie, że pozostałych 9 pracowników w dniu kontroli nie było już pracownikami MOS.

WKIAW pozytywnie ocenił realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna).

8. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące umożliwienia faktycznego wykonywania zadań przez służbę bhp, wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp

W okresie od sierpnia 2014 r., do dnia kontroli osoba wykonująca zadania służby bhp w MOS:

 • brała udział w opracowaniu Regulaminu pracy, w zakresie dotyczącym: spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym: ustalenia zasad i norm przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; ustalenia wykazu prac szczególnie uciążliwych, bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet,
 • nadzorowała zapoznawanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego,
 • przeprowadziła wewnętrzną kontrolę stanu bhp w jednostce,
 • przeprowadzała wstępne szkolenia w dziedzinie bhp,
 • na bieżąco prowadziła doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna).

III. Uwagi i zalecenia:

Dyrektorowi MOS zalecono niedopuszczanie do pracy pracowników bez wstępnych badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/03/19, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2015/03/19 10:50:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2015/03/19 10:50:45 nowa pozycja