Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Przedszkole Publiczne Nr 51 ul. Krzywa 59, Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 20.03.2015 –10.04.2015 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 51 (zw. dalej PP 51) w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2014 r., zwanego dalej ZFŚS.

Ocena kontrolowanych zagadnień, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.05.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

 WKiAW pozytywnie ocenił obszary poddane kontroli (ocena pozytywna z uchybieniami).

Fundusz socjalny PP 51 w 2014 r. wyniósł 81.605,51 zł. Na tę kwotę złożyło się m.in.:

- stan konta na dzień 01.01.2014 r. – 7.344,10 zł,

- wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych – 23.597,61 zł,

- odpisy na fundusz 2014 r. – 50.354,00 zł,

- odsetki bankowe – 309,79 zł.

Wypłaty z funduszu w 2014 r. wyniosły 78.119,60 zł, na co złożyły się m.in.:

- pożyczki mieszkaniowe – 20.000,00 zł,

- świadczenia urlopowe nauczycieli – 13.270,37 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników – 13.952,65 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci – 1.334,00 zł,

- pomoc finansowa – 23.760,00 zł,

- dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej – 2.602,58 zł,

- zapomogi losowe i pomoc rzeczowa – 3.200,00 zł.

Od przyznanych świadczeń socjalnych zapłacono podatek dochodowy w łącznej kwocie 6.548,00 zł.

Ocena pozytywna dotyczyła przede wszystkim zgodności gospodarowania funduszem socjalnym z przyjętym Regulaminem ZFŚS z dnia 17 października 2011 r. i obowiązującymi przepisami oraz terminowości regulowania podatku dochodowego od wypłaconych świadczeń.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast poprawności naliczania podatku dochodowego od wypłaconych świadczeń.

II. Oceny cząstkowe

1. Zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS.

Kontroli poddano:

 1. 17. wniosków o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego, którym objęci byli pracownicy PP 51 oraz 4. wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. 6. wniosków o zapomogę losową i 1. wniosek o pomoc rzeczową (2. emerytów i 5. pracowników),
 3. 77. wniosków o pomoc finansową w okresie świąt (56. wniosków pracowników i 21. wniosków emerytów),
 4. 27. wniosków o dofinansowanie m.in. karnetów na basen i fitness, biletów do kina  i teatru, na koncert,
 5. Wszystkie wyciągi bankowe konta ZFŚS z 2014 r.,
 6. 4. protokoły z posiedzeń komisji socjalnej oraz notatkę.

W 2014 r. przyznano i wypłacono 5. pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 20.000 zł. Za gospodarowanie środkami ZFŚS odpowiedzialny był dyrektor PP 51.

Stwierdzono, że uprzedni główny księgowy dokonał w 1. na 132 przypadki naliczenia i wypłaty świadczenia z tytułu „wczasów pod gruszą” w kwocie wyższej o 5,00 zł niż kwota przyznanego świadczenia i wydanej przez dyrektora, na podstawie protokołu z posiedzenia komisji socjalnej, dyspozycji finansowej. Według wyjaśnień dyrektora powyższe spowodowane było pomyłką pisarską głównego księgowego.

W rozdziale I obowiązującego w PP 51 Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przywołano nieaktualne podstawy prawne, tj. uchylone z dniem 18.03.2009 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe naliczenia i wypłaty świadczeń socjalnych były dokonywane zgodnie z dyspozycjami finansowymi dyrektora PP 51. Konto 135 na dzień 31.12.2014 r. odzwierciedlało wszystkie operacje finansowe, jakie miały miejsce w funduszu socjalnym. W PP 51 obowiązywał regulamin określający zasady gromadzenia i wydatkowania środków z funduszu. Ze środków z funduszu korzystali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci oraz członkowie rodzin ww. uposażonych. Przyznanie świadczenia każdorazowo uwzględniało kryterium dochodowe. W PP 51 spłaty rat pożyczek mieszkaniowych były bieżąco monitorowane. Wnioski o świadczenia z ZFŚS były kompletne, każdorazowo podpisane przez członków komisji socjalnej i zatwierdzone przez dyrektora.

WKiAW pomimo ww. uchybień pozytywnie ocenił gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w powyższym zakresie.

2.  Podatek od świadczeń z ZFŚŚ

Od świadczeń socjalnych przyznanych w 2014 r. naliczony i odprowadzony został podatek dochodowy w łącznej wysokości 6.548 zł. Kontroli poddano 8. list płac ZFŚS i 4. dyspozycje finansowe. Podatek dochodowy od świadczeń naliczał główny księgowy.W okresie do dnia 30.06.2014 r. poprzedni, a od dnia 01.07.2014 r. obecny główny księgowy. Listy płac były zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora PP 51.

Stwierdzono, że w 1. przypadku od świadczenia wypłaconego za zorganizowany wypoczynek dzieci do 18 lat został naliczony i odprowadzony podatek dochodowy w kwocie 91,00 zł. Było to niezgodne z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zwanej dalej updof, według którego wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów, i zimowisk (…) - dzieci i młodzieży do lat 18, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych niezależnie od ich wysokości. Zgodnie z wyjaśnieniami głównego księgowego powyższe spowodowane było błędnym odczytaniem wieku dziecka, na wypoczynek którego przyznano dofinansowanie.

Stwierdzono również, że w 2. przypadkach od udzielonych pracownikom zapomóg losowych (w kwocie 500 zł każda) naliczono i odprowadzono podatek dochodowy w łącznej kwocie 154,00 zł, co było niezgodne z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 26 updof, według którego wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. Za powyższe nieprawidłowości odpowiadał główny księgowy PP 51, w okresie do 30 czerwca 2014 r. uprzedni, a od 01 lipca 2014 r. obecny główny księgowy.

Świadczenia wypłacane emerytom były zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 updof. Świadczenia socjalne powyżej kwoty 380 zł były opodatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były w terminach wskazanych w art. 42 ust. 1 updof.

WKiAW pomimo powyższych nieprawidłowości pozytywnie ocenił proces rozliczania świadczeń z ZFŚS z tytułu podatku dochodowego (ocena pozytywna z nieprawidłowościami).

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

 1. wypłacanie świadczeń socjalnych w kwocie przyznanej przez komisję socjalną i zgodnej z dyspozycją finansową,
 2. naliczanie podatku dochodowego od świadczeń socjalnych zgodnie z updof,
 3. skorygowanie i wyrównanie pracownikom wypłat przyznanych świadczeń o kwoty z tytułu niesłusznie pobranego podatku dochodowego,
 4. aktualizację Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem podstaw prawnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/09/14, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2015/09/14 10:14:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2015/09/14 10:14:34 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2015/09/14 10:11:09 nowa pozycja