Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Udzielanie w latach 2013-2014 stypendiów sportowych dla zawodników

Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin we październiku i listopadzie 2015 r. przeprowadził kontrolę  w Wydziale Sportu UM Szczecin  (zwanym dalej Wydziałem Sportu) w zakresie udzielania w latach 2013-2014 stypendiów sportowych dla zawodników.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokolekontroli podpisanym w dniu 26 listopada 2015 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 grudnia2015r.

I.Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli w zakresie udzielania w latach 2013-2014 stypendiów sportowych dla zawodników ustalono uchybienia dotyczące:

 • braków w treści zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących udzielanych stypendiów sportowych za lata 2013 i 2014 (uchwała nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęciaSzczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego),
 • braku rubryki dotyczącej oświadczenia o promocji Miasta Szczecin
  w treści druków stanowiących załączniki do uchwały z dnia 25 października 2010 r. (za wyjątkiem wzoru kontraktu),
 • akceptowaniu niezgodnych z wzorem z załącznika nr 5 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r. oświadczeń dotyczących  zatrudnienia, wynagrodzenia oraz przynależności do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wymagania od zawodników składania oświadczeń: dot. informacji publicznej oraz stosowania kodeksu cywilnego, zobowiązania się do realizacji programu szkolenia, informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie/ pozbawienie stypendium, o niekaralności, zamieszkiwaniu Gminie Miasto Szczecin oraz nie korzystaniu z innej pomocy stypendialnej pomimo faktu, że ww. oświadczenia nie zostały formalnie wprowadzone jako załączniki do uchwały z dnia 25 października 2010 r.,
 • pojedynczych przypadków akceptowania wniosków: nie zawierających kopii licencji sportowej zawodnika lub programu szkolenia zawodnika na rok przyznania stypendium, a także zawierających dokumenty niepodpisane lub niepoświadczone za zgodność z oryginałem,
 • nieprzewidzenia w uchwale z dnia 25 października 2010 r. trybu uzupełnienia
  i korygowania złożonych przez sportowców wniosków.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień, a w szczególności:

 • w odniesieniu do wszystkich 45. skontrolowanych przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.,
 • w odniesieniu do wszystkich 45. skontrolowanych przypadków  dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.,
 • wzór kontraktu został zaopiniowany przez radcę prawnego UM Szczecin,
 • wszystkie kontrakty zostały podpisane przez zawodników bądź osoby przez nich pisemnie upoważnione, a w przypadku zawodników niepełnoletnich - przez opiekunów prawnych,
 • stypendia sportowe w latach 2013-2014 były opiniowane przez Komisję Stypendialną powołaną Zarządzeniem nr 27/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r.  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej stypendia sportowe dla zawodników,
 • z prac Komisji Stypendialnej każdorazowo sporządzano protokoły zawierająca informacje dot.: ilości złożonych wniosków, z podziałem na wnioski zawodników spełniających i niespełniających kryteriów przyznania stypendiów, środków finansowych zaplanowanych na dany rodzaj stypendiów w określonym roku budżetowym oraz łącznej wartości zawartych w danym roku umów stypendialnych danego rodzaju.   

II.Oceny cząstkowe

 1.  Stypendia sportowe zwykłe na 2013 r.  

Wg protokołu z dnia 20 marca 2013 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 125 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie  międzynarodowym i krajowym w 2012 r. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla 94 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1). Stypendiów nie przyznano natomiast 31 zawodnikom, którzy nie spełnili kryteriów Uchwały (załącznik nr 2).

Łącznie na stypendia sportowe „zwykłe” z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 500.000 zł, a umowy zostały zawarte z 94 zawodnikami na łączną kwotę 499.755 zł.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą: 19. z 94. udzielonych w 2013 r. stypendiów sportowych zwykłych (20.21%).

Żaden z 19 wniosków dotyczących stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. nie zawierał obowiązku promocji Miasta Szczecin, co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. według którego wniosek powinien zawierać ww. informację. Obowiązek promocji miasta był natomiast każdorazowo zamieszczany w § 6 zawieranego z zawodnikiem kontraktu. Przyczyną powyższego był brak stosownej rubryki we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W przypadku 1. z 19. stypendiów dokumentacja nie zawierała natomiast planu szkolenia zawodnika na 2013 r. pomimo faktu, że taki obowiązek wynika z § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W kolejnym przypadku brakowało aktualnej licencji sportowej zawodnika co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.Wg wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu przyczyną ww. baków był fakt, iż nie każdy związek wydaje licencje w fizycznej formie. Niektóre związki wydają je jako numer
w rejestrze elektronicznym. W przypadku braku licencji weryfikowano, czy wniosek zawiera jej numer.

Załącznik do jednego z wniosków stanowiła natomiast kopia zaświadczenia o tym, że zawodnik jest członkiem kadry narodowej niepoświadczona za zgodność z oryginałem, pomimo faktu, że obowiązek poświadczania kopii za zgodność z oryginałem wynika z § 5 ust. 2 pkt 3,4 i 5 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. był pracownik zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

Ustalono ponadto, że:

 1. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
  w 2012 r. wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej, a także wieku,
 2. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych  przypadków  dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.,
 3. w trakcie kontroli przedstawiono również oświadczenia dot. okoliczności wskazanych w załączniku nr 5 do Uchwały,
 4. 12. z 19. kontraktów zostało podpisanych przez zawodników, a w 7 przypadkach zawodników niepełnoletnich - przez ich opiekunów prawnych.

WKiAW pomimo stwierdzonego uchybienia pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

2. Stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie na 2013 r.  

Wg protokołu z dnia 8 marca 2013 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 20 wniosków
o przyznanie stypendiów na 2013 r. dla zawodników objętych Szczecińskim Programem Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla wszystkich 20 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale Rady Miasta z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1).

Łącznie na stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 375.000 zł, przy czym cała planowana kwota została przekazana zawodnikom.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 3 z 20 udzielonych w 2013 r. stypendiów sportowych olimpijskich i paraolimpijskich (15%).

We wszystkich 3. przypadkach znajdujące się w dokumentacji kopie oświadczeń dot. zatrudnienia, dochodów uzyskiwanych przez zawodników oraz wskazania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpowiadały wzorowi z załącznika nr 5 do uchwały
z dnia 25 października 2010 r. co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt. 2 ww. uchwały. Zamiast tego oświadczenia zostały sporządzone wg wzoru załącznika nr 37b do instrukcji obiegu
i kontroli dokumentów oraz załącznika  nr 28 do instrukcji obiektu i kontroli dokumentów. Oświadczenia złożone przez zawodników zawierały wszystkie  informacje wskazane w Załączniku nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

 W 1. z 3 skontrolowanych przypadków w dokumentacji brakowało licencji sportowej zawodnika, a zamiast tego dołączono deklarację członkowską zawodnika i decyzję zarządu o przyjęciu zawodnika w poczet członków związku sportowego, pomimo faktu,
iż obowiązek przedstawienia licencji wynika z § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały
z dnia 25 października 2010 r. 

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. była osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

 1. w odniesieniu do wszystkich 3 skontrolowanych  przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
  w 2012 r. wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej, a także uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Londynie,
 2. w odniesieniu do wszystkich 3 skontrolowanych przypadków dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r. ,wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. ,kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

3. Stypendia sportowe zwykłe na 2014 r.            

Wg protokołu z dnia z dnia 17 kwietnia 2014 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 107 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2013 r. Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla 90 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1). Stypendiów nie przyznano natomiast 17 zawodnikom, którzy nie spełnili kryteriów Uchwały (załącznik nr 2).

Łącznie na stypendia sportowe „zwykłe” z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 470.000 zł, a umowy zostały zawarte z 90 zawodnikami na całą zaplanowaną kwotę.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą: 19. z 90. udzielonych w 2013 r. stypendiów sportowych zwykłych (21.11%).

W toku kontroli ustalono, że w przypadku 17. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. dokumentacja zawierała kopię oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 28 a do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów zamiast wg wzoru załącznika nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., a w odniesieniu do 1. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. zaakceptowano wniosek pomimo braku ww. dokumentu czym naruszono zapisy § 5 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. Oświadczenia złożone przez  17. zawodników zawierały wszystkie  informacje wskazane w Załączniku nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W odniesieniu do 4. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. zaakceptowano wnioski nie zawierające kopii licencji sportowej zawodnika pomimo faktu, że taki obowiązek wynika z § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. Kolejne 4 z 19. wniosków nie zawierało programu szkolenia zawodnika na 2014 r. naruszając tym samym dyspozycję § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do ww. uchwały. W 4. z 19. kontrolowanych stypendiów sportowych z 2014 r. zaakceptowano wnioski zawierające dokumenty niepodpisane lub niepoświadczone za zgodność z oryginałem pomimo faktu,  że taki obowiązek wynika z § 5 ust. 2 pkt 3, 4
i 5 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. był Główny Specjalista w Wydziale Sportu.

Ustalono ponadto, że:

 1. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych  przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
  w 2012 r.  wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej, a także wieku,
 2. w odniesieniu do wszystkich 19. skontrolowanych przypadków  dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. oraz kwestionariusze osobowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.,
 3. 12 z 19. kontraktów zostało podpisanych przez zawodników, a w 7 przypadkach zawodników niepełnoletnich - przez opiekunów prawnych.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

4. Stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie na 2014 r.  

Wg protokołu z dnia 20 lutego 2014 r. do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło 30 wniosków
o przyznanie stypendiów na 2014 r. dla zawodników objętych Szczecińskim Programem Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich.  Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów sportowych dla wszystkich 22 zawodników, którzy spełnili warunki zawarte w uchwale Rady Miasta z dnia 25 października 2010 r. (załącznik nr 1).

Łącznie na stypendia sportowe olimpijskie i paraolimpijskie z budżetu Gminy Miasto Szczecin zaplanowano środki finansowe w wysokości 370.000 zł, przy czym cała planowana kwota została przekazana zawodnikom.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 4. z 22. udzielonych w 2013 r.  stypendiów sportowych olimpijskich i paraolimpijskich (18,18%).

W 2. z 4. przypadków znajdujące się w dokumentacji kopie oświadczeń dot. zatrudnienia, dochodów uzyskiwanych przez zawodników oraz wskazania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpowiadały wzorowi z załącznika nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. co naruszało zapisy § 5 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do uchwały
z dnia 25 października 2010 r. Zamiast tego oświadczenia zostały sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 37b oraz nr 28 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Oświadczenia złożone przez zawodników zawierały wszystkie  informacje wskazane
w Załączniku nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W 1. z 3. skontrolowanych przypadków w dokumentacji brakowało natomiast licencji sportowej zawodnika – zamiast tego dołączono wykaz licencji związku sportowego,
z którego wynikało, że zawodnik posiadał aktualną licencję, co nie wypełniało dyspozycji
§ 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r.

W 1. z 4. przypadków dokumentacja zawierała niepodpisany plan organizacji szkolenia zawodnika na 2014 r. co naruszało § 5 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., a w kolejnym dokumenty załączone do wniosku nie zawierały obowiązku promocji Miasta Szczecin wbrew. zapisom §  5 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 1 do ww. uchwały. 

Osobą odpowiedzialną za analizę dokumentacji przedstawionej przez zawodników oraz wyliczenie propozycji kwot stypendiów sportowych zwykłych na 2013 r. była osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

 1. w odniesieniu do wszystkich 3. skontrolowanych  przypadków zawodnicy spełniali kryteria formalne do przyznania stypendiów sportowych przewidziane w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r. dotyczące m.in. osiągniętych
  w 2012 r. wyników sportowych oraz członkostwa w kadrze narodowej,
 2. w odniesieniu do wszystkich 3. skontrolowanych przypadków dokumentacja zawierała: kontrakty zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały
  z dnia 25 października 2010 r., wnioski zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2010 r, kwestionariusze osobowe zgodne
  z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2010r.,
 3. 2. z 4. kontraktów zostały podpisane przez zawodników, a w 2 pozostałych przypadkach przez osoby przez nich pisemnie upoważnione.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

 5. Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r. w zakresie procedury udzielania stypendiów sportowych zwykłych olimpijskich i paraolimpijskich w latach 2013-2014 oraz treści informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej

W toku kontroli ustalono, że dokumentacja dotycząca udzielenia stypendiów  sportowych zwykłych, olimpijskich oraz paraolimpijskich za lata 2013-2014 zawierała dokumenty, niestanowiące załączników do uchwały z dnia 25 października 2010 r., co z uwagi na konieczność stosowania przejrzystych i dostępnych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów zasad udzielania stypendiów należy ocenić negatywnie. Ww. ustalenie dotyczyło:

 • oświadczeń o: świadomości że kontrakt stypendialny zawarty przez zawodnika stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm)zw. dalej ustawą, stosowaniu w zakresie nieuregulowanym kontraktem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)rezygnacji
  z przysługującego stronie prawa do ograniczenia udostępniania ww. umowy
  w ramach dostępu do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej w zakresie jej imienia i nazwiska zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy,
 • oświadczeń o: zobowiązaniu się przez zawodnika do realizacji programu opracowanego przez właściwy związek sportowy oraz do reprezentowania go
  w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu, niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin, zobowiązaniu wnioskodawcy oraz klubu lub związku sportowego do informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie/ pozbawienie stypendium, nie korzystaniu z innej pomocy stypendialnej przez Gminę Miasto Szczecin.

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu w związku z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oraz klub szeregu oświadczeń i zobowiązań, kierując się chęcią pomocy w złożeniu kompletnego wniosku, zostały przygotowane wzory dokumentów zawierające ww. oświadczenia oraz zobowiązania. Wzory te były przesyłane do klubów wraz z informacjami dotyczącymi stypendiów sportowych (termin składania wniosków, warunki, załączniki).

W toku kontroli ustalono ponadto, że Biuletyn Informacji Publicznej zawierał informacje dot. udzielanych stypendiów sportowych dotyczące stypendiów za lata 2013 i 2014
w postaci wykazu zawodników z podaniem klubu sportowego oraz dyscypliny.

Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej danych zawierających jedynie wykaz zawodników z podaniem klubu sportowego oraz dyscypliny naruszało § 13 ust.
2 Załącznika nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2010 r., według którego w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają: wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągnięte wyniki sportowe. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu wokresie przygotowania i zamieszczenia informacji wątpliwości budziło podawanie wysokości przyznanych stypendiów sportowych z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.)zwanej dalej ustawą o ochronie danych w związku z czym dane w zakresie wysokości stypendiów nie były publikowane.

Informacje dotyczące stypendiów sportowych za lata 2013-2014 zostały przygotowane
i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej przez pracownika zatrudnionego na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Sportu.

W ocenie kontroli uchwała regulująca problematykę przyznawania stypendiów sportowych powinna regulować te kwestie kompleksowo, a załączniki do niej powinny zawierać wzory wszystkich wymaganych przez Wydział Sportu oświadczeń oraz zobowiązań, tak aby umożliwić stronie złożenia kompletnego i prawidłowego pod kątem formalnym wniosku, również bez pośrednictwa związku sportowego.

WKiAW pomimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki
\w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli zalecam Dyrektorowi Wydziału Sportu:

 1. Dostosowanie zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r. do  obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb, a w szczególności:
  1. sformalizowanie stosowania wymaganych od zawodników oświadczeń
   i zobowiązań dot. min.:
   • informacji publicznej,
   • realizacji programu szkolenia,
   • zamieszkiwania w Gminie Miasto Szczecin,
   • informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie/ pozbawienie stypendium,
   • niekorzystaniu z innej pomocy stypendialnej udzielanej przez Gminę Miasto Szczecin,
   • obowiązku promocji Miasta Szczecin,

                   poprzez wprowadzenie ich w formie załączników do uchwały.

 1. zapewnienie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie treści informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. wprowadzenie zapisów dotyczących trybu uzupełnienia i korygowania złożonych przez sportowców wniosków
 3. Przestrzeganie zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r.
  bądź ich zmianę w szczególności w zakresie:
  1. wzoru oświadczeń dot. zatrudnienia, wynagrodzenia oraz przynależności do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
  2. treści informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Zmianę zapisów uchwały z dnia 25 października 2010 r. poprzez formalne wyłączenia obowiązku przedkładania kopii licencji sportowych w odniesieniu do związków sportowych, które takich licencji nie udzielają.
 5. Wprowadzenie listy kontrolnej w celu prawidłowej i skutecznej weryfikacji dokumentacji przedstawionej przez zawodników  pod kątem wymagań formalnych zawartych w uchwale z dnia 25 października 2010 r.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/01/13, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/01/13 14:56:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/01/13 14:56:33 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2016/01/13 14:55:35 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2016/01/13 14:53:59 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2016/01/13 14:51:55 nowa pozycja