Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Gimnazjum Nr 12, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w październiku 2015 r. przeprowadził kontrolę z zakresu bhp w Gimnazjum Nr 12, im. Stanisława Lema, ul. Świętoborzyców 40, 71-665  Szczecin. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  09.12.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości  polegających na:

 • nie przeprowadzeniu oceny maszyn, nabytych przed 2003 r., pod kątem spełniania minimalnych wymagań; niewłaściwego użytkowania maszyn będących na wyposażeniu jednostki,
 • wykonywaniu przez pracownika prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i siecienergetycznych bez posiadania wymaganych kwalifikacji,
 • braku spisu oraz kart charakterystyk stosowanych w jednostce czynników chemicznych,
 • błędach w dokumentacji z zakresu wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze; nieprzestrzeganiu ustalonych terminów przydziału odzieży i obuwia roboczego; braku kart ewidencji wyposażenia pracowników,
 • opóźnieniu we wszczęciu postępowania powypadkowego; nie ustaleniu wszystkich przyczyn wypadku;  braku kontroli przez służbę bhp sposobu realizacji wniosków i zaleceń zespołu powypadkowego,
 • braku wstępnych badań profilaktycznych oraz wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp,
 • niewłaściwym wykonywaniu obowiązków przez specjalistów ds. bhp.

Ocena pozytywna dotyczyła jedynie:

 • prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy oraz zapoznania pracowników z ryzykiem i sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
 • realizacji obowiązków wynikających z decyzji inspekcji sanitarnej w zakresie zapewnienia szatni dla młodzieży oraz odpowiedniej podłogi w 2 salach lekcyjnych.

II. Oceny cząstkowe

1. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe 

1.1 Czynniki niebezpieczne

Na wyposażeniu jednostki znajdowały się następujące maszyny: szlifierka stołowa, wiertarka udarowa, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa oraz 4 drabiny.

Stwierdzono, że  pracodawca nie zapewnił instrukcji użytkowania maszyn, jak również nie przeprowadził oceny maszyn, nabytych przed 2003 r. (szlifierka, wiertarka, drabiny), pod kątem spełnienia minimalnych wymagań, co świadczy o nieskutecznej realizacji zapisów § 2 ust. 1; § 30 ust. 1 oraz  § 34 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, wg których  pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lubw miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników.Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.  Maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3.

Kontrola wykazała, że w związku ze złym stanem maszyn będących na wyposażeniu jednostki, pracownik użytkował wiertarkę prywatną.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości był brak dostatecznej znajomości przepisów ze strony pracodawcy; brak współpracy ze służbą bhp w zakresie doradztwa dotyczącego stosowania przepisów w powyższym zakresie;wyrażenie zgody przez  pracodawcę na korzystanie z prywatnej maszyny pracownika na terenie jednostki;niewyłączenie formalne niesprawnych maszyn z eksploatacji.

Ustalono ponadto, że pracownik zatrudniony na stanowisku konserwatora, do zakresu obowiązków którego należała „naprawa i montaż instalacji elektrycznej”, nie posiadał wymaganych kwalifikacji do wykonywania tego typu prac. Określone wymagania wynikały z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wg którego eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Przyczyną nieprawidłowości była niedostateczna znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów ze strony głównej księgowej, odpowiedzialnej za prowadzenie spraw osobowych pracowników.

WKiAW negatywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena negatywna).

1.2 Czynniki szkodliwe

Prace w kontakcie ze szkodliwymi mieszaninami chemicznymi wykonywały osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych (sprzątaczki i konserwatorzy).Odpowiedzialną za gospodarowanie ww. mieszaninami oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji była osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczki.

W toku kontroli wykazano, iż prowadzony przez ww. pracownicę spis stosowanych w G12 szkodliwych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych nie odpowiadał nazewnictwu właściwemu jakie występowało na opakowaniach poszczególnych mieszanin; spis był niekompletny (brak mieszanin stosowanych przez konserwatorów). Brak było kart charakterystyk ww. mieszanin, a znajdujące się w pomieszczeniu konserwatorów kleje do wykładzin przechowywane były w opakowaniach zastępczych (słoikach), gdy wg przepisu art. 221  § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej k. p. niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed  ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca wiedza osoby odpowiedzialnej za gospodarowanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu stosowanych w jednostce czynników chemicznych oraz brak kontroli i doradztwa ze strony specjalisty ds. bhp.

WKiAW negatywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena negatywna).

2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

W środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: woźny/konserwator, sprzątaczka, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel fizyki, nauczyciel plastyki, nauczyciel zajęć technicznych, nauczyciel bibliotekarz.

Wniesiono szereg zastrzeżeń zarówno do prowadzenia dokumentacji z  powyższego zakresu, jak i wyposażania pracowników ww. środki.

Opracowane wewnętrzne zarządzenie  w sprawie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze nie stanowiło integralnej części Regulaminu pracy, a wg art. 1041 §  k. p. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności (…) wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

Z treści zarządzenia nie wynikało czytelnie na jakich stanowiskach  pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, a na jakich stanowiskach dopuszczono używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego. Załącznikami do zarządzenia były tabele do wypłaty ekwiwalentu sugerujące, że wypłata ekwiwalentu dotyczy wszystkich stanowisk, natomiast z ustaleń kontroli wynikało, że ekwiwalent wypłacano wyłącznie na stanowiskach nauczycieli wychowania fizycznego.

W zarządzeniu nie ustalono ponadto okresów użytkowania  dla uznanej za odzież roboczą: „kamizelki ciepłochronnej” na stanowisku konserwatora oraz  kurtki ocieplanej na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego,  podczas gdy wg przepisu art. 2378 § 1 k. p., pracodawca ustala (…) przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Stwierdzono ponadto, że:

 1. 6 pracownic zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczek, nie otrzymało w wymaganym terminie fartuchów  i obuwia roboczego oraz 1 oraz 1 pracownica fartucha roboczego,
 2. pracownik zatrudniony na stanowisku woźnego/konserwatora został dopuszczony do pracy bez wymaganej odzieży i obuwia roboczego, należną odzież i obuwie robocze otrzymał po 2,5 miesiącach od podjęcia pracy na ww. stanowisku.

Powyższe naruszyło postanowienia art. 2377§ 1 oraz 2379§ 1 k. p., wg których pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze (…). Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Ustalono ponadto, iż nie zostały założone karty ewidencji wyposażenia dla 2 osób zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczek oraz  dla nauczycieli: biologii, chemii, fizyki, plastyki, zajęć technicznych i bibliotekarza, a wg § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika: kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Przyczyną nieprawidłowości w zakresie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze były:

 1. nieczytelny zakres obowiązków głównej księgowej, wg wyjaśnień pracodawcy osoby odpowiedzialnej za wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu, natomiast wg pracownicy brak formalnego powierzenia  tego typu obowiązków (w podpisanym przez pracownicę zakresie obowiązków),
 2. długotrwała nieobecność ww., spowodowana wypadkiem przy pracy,
 3. brak nadzoru ze strony pracodawcy,
 4. brak kontroli i doradztwa ze strony służby bhp.

WKiAW negatywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena negatywna).

3. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą w G12 doszło do 3 wypadków przy pracy.

Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zajmował się, powołany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w skład którego wchodził specjalista ds. bhp oraz społeczny inspektor pracy, a w czasie jego nieobecności przedstawiciel pracowników.

Kontrola wykazała brak niezwłoczności dotyczącej wszczęcia postępowania powypadkowego, w którym poszkodowanym został, zatrudniony na stanowisku woźny/konserwator. Brak niezwłoczności polegał na wszczęciu postępowania dopiero po 16 dniach od zdarzenia, co uniemożliwiło realizację zapisów § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg którego do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane;dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża pracodawca, w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.Przyczyną uchybienia była błędna interpretacja przepisów ze strony pracodawcy, zobowiązanego do niezwłocznego wszczęcia postępowania powypadkowego.

Stwierdzono ponadto uchybienia w postępowaniu powypadkowym, gdzie poszkodowaną została osoba zatrudniona na stanowisku głównej księgowej. Zespół powypadkowy nie ustalił przyczyn technicznych i organizacyjnych wypadku w zakresie: odpowiedzialności osób (pracowników) za właściwe utrzymanie nawierzchni schodów, na których doszło do wypadku;  rodzaju obuwia, które pracownica miała w chwili zdarzenia, co świadczyło o braku wnikliwości ze strony zespołu powypadkowego w prowadzeniu postępowania powypadkowego.Zastrzeżenia kontroli w powyższym zakresie dotyczyły także  nie wywiązania się przez specjalistę ds. bhp z obowiązku kontroli realizacji wniosków i zaleceń zespołu powypadkowego. Obowiązek taki wynikał z § 2 ust.1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września  1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zw. dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp, wg którego do zakresu działania służby bhp należy udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków (…), a także kontrola realizacji tych wniosków.

Specjalista ds. bhp wyjaśnił, iż przyczyną uchybienia był natłok zadań nałożonych na tą służbę.

Nie wniesiono uwag do pracy zespołów powypadkowych w zakresie zbierania informacji od świadków wypadku, wysłuchiwania wyjaśnień poszkodowanych, sporządzania fotografii z miejsc zdarzeń, terminowego sporządzania protokołów powypadkowych,  dokonywania prawnej kwalifikacji wypadków.

Stwierdzono ponadto, że pracodawca prowadził na bieżąco rejestr wypadków zawierający wszystkie elementy określone w przepisach.

WKiAW, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (ocena pozytywna z nieprawidłowościami).

4. Badania profilaktyczne

Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami G12 wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy pracodawcą, a jednostką służby medycyny pracy uprawnioną do wykonywania tego typu badań.

Przedmiotem kontroli były wstępne badania osób zatrudnionych po 01.01.2013 r. oraz badania okresowe 50% pracowników świadczących pracę w dniu kontroli.

Kontrola wykazała, iż:

 • 3 osoby zostały przyjęte do pracy bez wstępnych badań lekarskich, co było sprzeczne z art. 229 § 1 k. p., wg którego wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy,
 • 2 osoby zostały przyjęte do pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego z badania profilaktycznego wykonanego dla innego pracodawcy, co stało w sprzeczności z obowiązującym do dnia 31.03.2015 r. zapisem art. 229 § 1 pkt 1 k. p., wg którego  wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą,
 • osoba zatrudniona z dniem 11.08.2015 r. została przyjęta do pracy w G12 na podstawie orzeczenia lekarskiego z badania wstępnego wykonanego dla innego pracodawcy. Pracodawca nie dysponował kopią skierowania ww. na badanie, w którym określono warunki pracy ww. (czynniki szkodliwe, uciążliwe). Przyjęcie pracownicy do pracy bez kopii skierowania nie wyczerpywało przesłanek obowiązującego od dnia 01.04.2015 r., zapisu art. 229 § 1 pkt 1 i § 4 k. p., wg którego  badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (…).

Pozostali, objęci kontrolą  pracownicy, mieli aktualne badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

WKiAW, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił stan badań profilaktycznych w jednostce (ocena pozytywna z nieprawidłowościami).

5. Szkolenia bhp

Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (zw. dalej OBHP ZCEMiP), instruktaż stanowiskowy przeprowadzał Dyrektor G12. Pracodawca organizował  i prowadził również szkolenia okresowe.

Na 28 osób objętych kontrolą w stosunku do 7 stwierdzono uchybienia  polegające na dopuszczaniu do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp, co pozostawało w sprzeczności z art. 2373 § 2 k. p., wg którego  pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (…).

Nie stwierdzono uchybień w zakresie szkoleń okresowych. W dniu kontroli wszyscy pracownicy mieli aktualne szkolenia. Aktualne szkolenie okresowe posiadał  również pracodawca.

Ustalono ponadto, że prowadzone przez pracodawcę wewnętrzne szkolenia okresowe dla pracowników spełniały wszystkie wymagania. Pracodawca opracował programy szkoleń dla określonych grup stanowisk; posiadał  dzienniki zajęć oraz  rejestr wydanych zaświadczeń.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,  ocenia działalność jednostki w badanym obszarze (pozytywna z nieprawidłowościami).

6. Służba bhp

W okresie objętym kontrolą zadania służby bhp w G12, na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonywało kolejno 3 specjalistów ds. bhp, zatrudnionych w OBHP ZCEMiP.

Kontrola wykazała, że częste zmiany specjalistów ds. bhp skutkowały w dużej mierze wskazanymi w wystąpieniu nieprawidłowościami dotyczącymi: zapisów Regulaminu pracy; wewnętrznego zarządzenia w sprawie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze; sposobem stosowania niebezpiecznych, bądź szkodliwych mieszanin chemicznych oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu; sposobem użytkowania maszyn; postępowaniem w przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego; doradztwa z zakresu badań profilaktycznych i szkoleń w dziedzinie bhp, co świadczy o nieskutecznej realizacji zapisu § 2 ust. 1 pkt. 9, 10, 13 i 15 rozporządzenia w sprawie służby bhp,  wg którego do zakresu działania służby bhp należy udział wopracowywaniu (…), wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Stwierdzono ponadto, że duży wpływ na zaistniałe nieprawidłowości miała ilość podmiotów obsługiwanych przez specjalistę ds. bhp, wykonującego zadania tej służby w dniu kontroli.  Z wyjaśnień ww. wynikało, że jest zobowiązana do wykonywania zadań specjalisty ds. bhp w 24 jednostkach oświatowych, zatrudniających ogółem 1182 osoby. Skutkiem obciążenia była ograniczona współpraca służby bhp z Dyrektorem G12.

WKiAW negatywnie ocenia wykonywanie zadań przez specjalistów ds. bhp (ocena negatywna).

7. Ocena ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka zawodowego w roku 2014 przeprowadził zespół, w składzie: specjalista ds. bhp, społeczny inspektor pracy, sekretarz szkoły.

W Regulaminie pracy brak było zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników

o ryzyku zawodowym co pozostawało w sprzeczności z  art. 1041 § 1 pkt 8 k. p., wg którego  Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Dokumentacja oceny zawierała wszystkie elementy wymagane zapisem §39aust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: opis stanowiska z uwzględnieniem obszaru wykonywania pracy; stosowane przez pracownika na danym stanowisku narzędzia i materiały; wykonywane czynności; występujące na stanowisku niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy; wykazy osób pracujących na danym stanowisku; datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

W dniu kontroli wszyscy pracownicy byli zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniem).

8. Nadzór nad warunkami pracy

Kontrole w obszarze nadzoru nad warunkami pracy (od 01.01.2013 r., do dnia kontroli) przeprowadzał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Dyrektor G12 wykonał obowiązki wynikające z decyzji inspekcji sanitarnej w zakresie remont podłóg w 2 salach lekcyjnych oraz przebudowy pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla uczniów. W dniu kontroli, w stosunku do G2 nie toczyło się żadne postępowanie egzekucyjne związane z warunkami pracy.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

9. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

G12 nie było właścicielem, bądź zarządcą obiektów budowlanych, w których znajdowały się stanowiska pracy, w związku z czym na jednostce nie spoczywał obowiązek wynikający z zapisów  art. 62 ust. 1 ustawy  z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane, wg którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli.

Obowiązek w związku  decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu został przeniesiony na rzecz Szkoły Podstawowej nr 35, znajdującej się w kompleksie budynków wraz z G12.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi G12:

 1. Maszyny:
  • dokonanie przeglądu, będących na wyposażeniu maszyn i drabin, pod kątem ich bezpiecznego użytkowania oraz spełniania minimalnych wymagań przez maszyny nabyte przed 2003 r.,
  • definitywne wycofanie z eksploatacji maszyn i drabin nie spełniających wymagań bezpieczeństwa,
  • opracowanie i zapoznanie pracowników z instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyn,
  • zakazanie pracownikowi użytkowania prywatnej wiertarki na terenie zakładu pracy,
  • wyposażenie pracowników w niezbędne, spełniające wymagania bezpieczeństwa, maszyny,
  • włączenie służby bhp do wykonania powyższych zaleceń.
 2. Czynniki chemiczne:
  • opracowanie i prowadzenie na bieżąco wykazu stosowanych niebezpiecznych bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych,
  • bezwzględne posiadanie kart charakterystyki ww. mieszanin,
  • zapoznanie pracowników stosujących ww. mieszaniny z kartami charakterystyk,
  • włączenie służby bhp do wykonania  ww. zaleceń.
 3. Wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze:
  • opracowanie, przy udziale służby bhp, dokumentacji regulującej zasady przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
  • włączenie ww. dokumentu do zakładowego Regulaminu pracy,
  • wyposażenie pracownikóww należną odzież i obuwie robocze,
  • przydzielanie pracownikom należnej odzieży i obuwia roboczego w ustalonych terminach,
  • nie dopuszczanie pracowników do pracy bez należnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
  •  założenie kart ewidencji wyposażenia 2 pracownicom zatrudnionym na stanowiskach sprzątaczek oraz  nauczycielom: biologii, chemii, fizyki, plastyki, zajęć technicznych i bibliotekarzowi,
  •  uregulowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności osoby, której powierzono wykonywanie zadań z powyższego zakresu.
 4. Wypadki przy pracy:
  • niezwłoczne wszczynanie postępowań powypadkowych,
  • egzekwowanie od zespołu powypadkowego ustalania wszystkich okoliczności i przyczyn wypadków,
  • egzekwowanie od specjalisty ds. bhp kontroli wykonania zaleceń powypadkowych.
 5. Badania profilaktyczne:
  • nie dopuszczanie pracowników do pracy bez wstępnych badań lekarskich,
  • wyegzekwowanie od pracownicy skierowania (kopii skierowania) na badania wykonane dla innego pracodawcy i na tej podstawie porównanie warunków pracy i podjęcie decyzji o uznaniu, bądź nie badań wykonanych dla innego pracodawcy,
  • ww. zasadę stosować wobec wszystkich pracowników przyjmowanych do pracy na podstawie zaświadczeń lekarskich z badań wykonanych dla innych pracodawców,
  • zobowiązanie specjalisty ds. bhp do  doradztwa w zakresie właściwego stosowania przepisu dotyczącego wstępnych badań profilaktycznych.
 6. Szkolenia w dziedzinie bhp:
  • odbycie wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp przez pracowników, którzy nie odbyli takiego szkolenia,
  • nie dopuszczanie pracowników do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp.
 7. Służba bhp:
  • egzekwowanie od specjalisty ds. bhp wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie tej służby,
  • ścisła współpraca ze służbą bhp w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • poinformowanie Dyrektora ZCEMiP o problemach dotyczących niemożności wykonania wszystkich obowiązków przez specjalistę ds. bhp, spowodowanych ograniczonym czasem przebywania na terenie jednostki, jak również częstą zmianą osób wykonujących zadania służby bhp w G12.
 8. Wprowadzenie do Regulaminu pracy zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/01/11, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/01/11 11:19:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/01/11 11:19:20 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2016/01/11 11:18:27 nowa pozycja