Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014

Szkoła Podstawowa nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w sierpniu 2015 r. przeprowadził w Szkole podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2 w Szczecinie (zw. dalej SP nr 69 lub jednostkę) kontrolę w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012-2014.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.11.2015 r.

I. Ocena ogólnakontrolowanej działalności

WKiAW pozytywniemimo stwierdzonych uchybień ocenił działalność jednostki w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, w tym zawierania umów w latach 2012 – 2014 (ocena pozytywna z uchybieniami).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono uchybienia polegające na:

 1. Nieprawidłowym naliczaniu najemcom przyszkolnych lokali mieszkalnych opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych.
 2. Zawieraniu umów najmu (dzierżawy) z pominięciem procedury przetargowej.
 3. Pojedynczych przypadkach błędnego formułowania przedmiotu najmu w treści umów najmu lokali użytkowych.
 4. Nienaliczaniu odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali/powierzchni użytkowych.

W pozostałym zakresienie stwierdzono uchybień, a w szczególności:

 1. Punktacja dla lokali mieszkalnych wymagana do ustalenia stawki czynszu została ustalona zgodnie z Zasadami ustalania ilości punktów dla danego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Załącznik do Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLVII/1187/10 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 ze zm.) (zw. dalej Zasadami ustalania ilości punktów). 
 2. Zastosowano właściwe stawki opłat za zimną wodę, ścieki.
 3. Treść zawieranych przez SP nr 69 umów była precyzyjna i wewnętrznie spójna oraz w sposób wyczerpujący regulowała prawa i obowiązki stron, a umowy były każdorazowo przekazywane do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin celem ich zaopiniowania przez radcę prawnego.
 4. Jednostka podejmowała działania w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego obiektu budowlanego.
 5. Prawidłowo dokonywano wpisów do książki obiektu budowlanego.

II. Oceny cząstkowe

1. Umowy najmu lokali funkcyjnych:

Na dzień zakończenia kontroli jednostka dysponowała 2 lokalami mieszkalnymi:

 1. lokalem nr 1 o powierzchni 33 m2oddanym w najem na podstawie przydziału mieszkania z dnia 16 listopada 1987 r. na czas trwania stosunku pracy najemcy.
 2. lokalem położonym nr 2 o powierzchni 48 m2oddanym w najem na podstawie Przydziału mieszkania z dnia 6 października 1992 na czas trwania stosunku pracy najemcy.

Ostatnia aktualizacja opłat z tytułu użytkowania w/w lokali mieszkalnych miała miejsce pismami z dnia 31 grudnia 2012 r. ze wskazaniem, że od dnia 01 stycznia 2013 r. opłaty dla poszczególnych lokali wynoszą odpowiednio:

 1. dla lokalu nr 1:

- stawka czynszu: 231,66 zł,

- zimna woda: 44,17 zł,

- ścieki: 72,25 zł,

- wywóz odpadów komunalnych: 34,27 zł

 1. dla lokalu nr 2:

- stawka czynszu: 345,60 zł,

- zimna woda: 66,26 zł,

- ścieki: 108,38 zł,

- wywóz odpadów komunalnych: 51,40 zł,

W zakresieskontrolowanych umów najmu lokali mieszkalnych nr 1 i 2 stwierdzono uchybienia polegające na nieprawidłowym naliczaniu najemcom przyszkolnych lokali mieszkalnych opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych.

Do obliczeniakosztu wywozu odpadów zastosowano współczynnik w wysokości 0,26 m3, podczas gdy według wskazań tabeli 4.3 Załącznika do uchwały nr XXXVII/905/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009-2011 z perspektywą do roku 2015 objętościowy współczynnik nagromadzenia odpadów domowych wyniósł w latach 2008/2009 2,97 m3na jednego mieszkańca na rok (0,2475/miesięcznie). Uwzględniając ww. współczynnik miesięczna wysokość doliczanej w 2012 r. do czynszu opłaty za wywóz odpadów domowych wynieść powinna: dla mieszkania nr 1 – 31,15 zł, dla mieszkania nr 2 – 46,71 zł, a w 2013 r. odpowiednio: 32,62 zł; 48,93 zł. Natomiast w 2014 r. odpowiednio: 32,34 zł; 48,51 zł.

Ustalono ponadto, że:

 1. Treść umów najmu lokali mieszkalnych była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Punktacja lokali wymagana do ustalenia stawki czynszu została ustalona zgodnie z Zasadami ustalania ilości punktów.
 3. Zastosowano właściwe stawki opłat za zimną wodę, ścieki, energię elektryczną
 4. Dokumentacja księgowa ewidencjonująca należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych prowadzona była rzetelnie.

 WKiAW pomimo stwierdzonego uchybienia pozytywnie ocenia działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

2. Umowy najmu/dzierżawy lokali użytkowych/powierzchni zawarte w jednostce, w okresie objętym kontrolą.

W latach 2012 – 2014 jednostka zawarła łącznie 17 umów najmu/dzierżawy lokali/powierzchni użytkowych.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za przygotowanie umów najmu (dzierżawy) lokali użytkowych był kierownik administracyjny SP 69.

W zakresie w/w umów stwierdzono następujące uchybienia:

 1. Zawarcie 7 spośród 17. umów najmu (dzierżawy) nastąpiło z pominięciem procedury przetargowej, czym naruszono § 4 ust. 1 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16.10.2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zw. dalej uchwałą z dn. 16.10.2006 r.), według którego oddanie przez jednostkę organizacyjną nieruchomości w najem lub dzierżawę następuje w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustalono też, że w żadnym przypadku Dyrektor jednostki nie uzyskał zgody Prezydenta Miasta na zawarcie umów najmu sali gimnastycznej w drodze bezprzetargowej, co naruszyło przepis § 4 ust. 3 uchwały z dnia 16.10.2006 r. w ówcześnie obowiązującym brzmieniu, według którego odstąpienie od przeprowadzenia przetargu w sytuacji, gdy w wynajmowanej nieruchomości prowadzona była działalność m.in. sportowa nie mająca charakteru działalności komercyjnej, następuje każdorazowo za zgodą Prezydenta Miasta.
 2. W przypadku 2 spośród 17. umów najmu (dzierżawy) nieprawidłowo określono przedmiot najmu. W ww. umowach wskazano jako przedmiot salę gimnastyczną o powierzchni 163,93 m2wraz z szatniami wf oraz sanitariatami. W toku kontroli ustalono, że zajęcia odbywały się w sali nr 2 o powierzchni 49,59 m2.
 3. Kontrola ustaliła, że w 55 przypadkach pomimo opóźnień sięgających 111 dni nie naliczono odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali/powierzchniużytkowych. W związku z powyższym na dzień 01.10.2015 r. łączna wartość odsetek za nieterminowe płatności wyniosła 95,60 zł. W dniu 01.10.2015 r. Główna Księgowa SP nr 69 jako osoba odpowiedzialna naliczyła zaległe odsetki i dokonała wpłaty do kasy SP nr 69 w kwocie 95,60 zł. W treści wszystkich wskazanych w lit. a-q umów najmu zawarto zapisy dot. obowiązku uiszczenia przez najemcę odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności z tyt. najmu.

W pozostałym zakresie ustalono, że:

 • treść zawieranych przez SP nr 69 umów była precyzyjna i wewnętrznie spójna oraz w sposób wyczerpujący regulowała prawa i obowiązki stron.
 • umowy były każdorazowo przekazywane do Wydziału Oświaty celem ich zaopiniowania przez radcę prawnego.

WKiAW pomimo stwierdzonychuchybień pozytywnie ocenia działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

3. Badania i kontrole stanu technicznego budynku 

Książka obiektu budowlanego SP nr 69 na dzień 20.07.2015 r. posiadała następujące wpisy kontroli wykonanych w latach 2012- 2014: roczny przegląd stanu technicznego budynku szkolnego – lipiec 2012 r., lipiec 2014 r.; protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych – lipiec 2012 r., lipiec 2013 r., lipiec 2014 r.; przegląd techniczny instalacji gazowej – październik 2012 r., listopad 2013 r., październik 2014 r.; przeprowadzenie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej – listopad 2012 r. (termin następnego badania – listopad 2017 r.); okresowa kontrola 5-letnia stanu technicznego budynku i przydatności do użytkowania – czerwiec 2013 r.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Jednostka posiadała aktualne przeglądy kontroli stanutechnicznego budynku oraz elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej i gazowej, co wyczerpywało dyspozycje art. 62 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r.1409 ze zm.) (zw. dalej p.b.u.).

Fakt przeprowadzenia badań i kontroli stanu technicznego budynku był odnotowany w książce obiektu budowlanego, co było zgodne z przepisem § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), według którego wpisy do książki obejmują m.in. protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1-2 p.b.u.

WKiAW pozytywnie oceniadziałalność jednostki w powyższym zakresie.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

 1. Stosowanie prawidłowego wskaźnika średniego zużycia odpadów komunalnych.
 2. Przy zawieraniu umów najmu stosowanie procedury przetargowej zgodnie z uchwałą nr VIII/128/15 Rady Miasta Szczecinz dnia 26.05.2015 r.
 3. Prawidłowe formułowanie treści umów, które będą zawierane w jednostce poprzez precyzyjne wskazywanie ich przedmiotów.

W przypadku opóźnień w zapłacie należności z tyt. najmu, naliczanie odsetek ustawowyc


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/01/28, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/01/28 14:51:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/01/28 14:51:46 nowa pozycja