Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43, 71-540 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) w listopadzie 2015 r. przeprowadził kontrolę z zakresu stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli P/14/14 w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43, 71-540Szczecin. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia  09.12.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola wykazała, że prawidłowo zrealizowano zalecenia pokontrolne dotyczące:

 1. Założenia książki obiektu budowlanego dla budynku sali gimnastycznej.
 2. Podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej.
 3. Ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego.
 4. Dostosowania Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów oraz rodzajów prac wykonywanych w jednostce.
 5. Niezwłocznego wydania obuwia roboczego 2 pracownicom.
 6. Zawarcia w Regulaminie pracy zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym.
 7. Weryfikowania oceny ryzyka zawodowego po zaistniałych wypadkach przy pracy.
 8. Poddania pracownika okresowemu badaniu lekarskiemu.
 9. Niedopuszczania do pracy pracowników bez wstępnych badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.
 10. Niedopuszczania do pracy pracowników bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp.
 11. Dostosowania przepisów wewnętrznych w zakresie wyposażania pracowników w okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych do przepisów ogólnych.
 12. Egzekwowania od służby bhp wszystkich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły realizacji zaleceń w zakresie:

 1. Prowadzenia książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenia kart ewidencji wyposażenia.
 3. Dostosowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp.

II. Oceny cząstkowe

 1. Założenie książki obiektu budowlanego dla budynku sali gimnastycznej

Kontrola wykazała, że została założona oddzielna Książka obiektu budowlanego dla budynku sali gimnastycznej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

2. Prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dla budynków G2 prowadzono 2 odrębne  książki  obiektów budowlanych (zw. dalej Książkami): książkę budynku szkoły oraz  książkę budynku sali gimnastycznej. Odpowiedzialną za prowadzenie Książek od 01.09.2013 r. była osoba zatrudniona na stanowisku: intendent; kierownik gospodarczy.

W toku kontroli ustalono, że w Książce sali gimnastycznej brak było wpisów protokołów z rocznej kontroli instalacji kominowej. Książka nie zawierała również protokołów z kontroli przeprowadzanych raz na 5 lat w zakresie: sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej, a wg § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

Stwierdzono ponadto, że do Książki budynku szkoły błędnie wpisano: protokół z wewnętrznej kontroli stanu bhp; protokół z prac konserwacyjnych sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych podczas gdy wg § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia wpisy do książki obejmują wyłącznie protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Błędy dotyczyły również wpisywania  dokumentów w nieodpowiednich częściach książki. Kontrola ustaliła, że ekspertyza w zakresie stanu technicznego stropu poddasza oraz więźby dachowej nad salą 33, przeprowadzona w listopadzie 2014 r., została wpisana do części książki przeznaczonej dla okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w roku zamiast do części książki przeznaczonej dla ekspertyz i opracowań technicznych. Protokoły dotyczące prac remontowych (naprawa podłogi w gabinecie dyrektora i sekretariacie) zostały błędnie wpisane  do części książki przeznaczonej do wpisywania protokołów z okresowych kontroli budowlanych  zamiast do części książki przeznaczonej dla prac modernizacyjnych i remontowych.  Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów ze strony odpowiedzialnego pracownika.

Do dnia zakończenia kontroli:

 • w Książce sali gimnastycznej uzupełniono wpisy dotyczące: Protokołów z kontroli instalacji kominowej; sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej,
 • w Książce budynku szkoły:ekspertyzę w zakresie stanu technicznego stropu poddasza oraz więźby dachowej wpisano w części przeznaczonej do tego celu; wykreślono z Książki protokół wewnętrznej kontroli stanu bhp; wykreślono protokoły z napraw podłogi.

W Książce budynku szkoły nadal widniał zapis dotyczący protokołu z konserwacji sprzętu p.poż.

WKiAW negatywnie ocenił realizację zalecenia (ocena negatywna).

3. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej

W październiku 2014 r. obecna Dyrektor G2 zwróciła się pismem do WOś UM Szczecin o wyasygnowanie środków finansowych na przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej w powyższym zakresie.

W listopadzie 2014 r. wykonana została ocena stanu technicznego stropu poddasza nad salą 33 oraz więźby dachowej.

Wykonana ekspertyza wykazała, że „Budynek może być nadal bezpiecznie użytkowany ze względu na stan techniczny więźby dachowej oraz stropu nad salą nr 33”. Integralną częścią dokumentu był wykaz robót budowlanych niezbędnych do wykonania, usystematyzowany wg pilności wykonania. W dniu 15.12.2014 r. Dyrektor G2 przekazała Dyrektorowi WOś UM Szczecin dokumentację z wykonanej ekspertyzy.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

4. Ustalenie stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego

Zasady i normy przydzielania pracownikom G2 środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zostały określone w Regulaminie pracy G2 (zw. dalej Regulaminem).

Analiza dokumentu wykazała, że nie wykonano powyższego zalecenia. W § 45 Regulaminu zawarto stwierdzenie, iż „zasady i normy przydziału pracownikom (…) środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 4 do regulaminu pracy”.

Z ustaleń kontroli wynikało natomiast, że ww. załącznik określał wyłącznie zakresy wyposażenia i przewidywane okresy używania dla odzieży i obuwia roboczego, nie precyzował natomiast zasad przydziału, bądź wypłaty ekwiwalentu. Załącznik nr 5 do ww. zarządzenia noszący nazwę: „Wykaz cen maksymalnych do wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego” sugerował, że ekwiwalent wypłacany jest na wszystkich stanowiskach ponieważ zawarto w nim wszystkie rodzaje odzieży i obuwia roboczego przydzielanego w G2. Kontrola ustaliła natomiast, że część przedmiotów wydawana była w naturze.

Brak uregulowań wewnętrznych dotyczących wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze naruszyło postanowienieart. 2377§ 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej k. p., wg którego pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyczyną uchybienia była błędna interpretacja przepisów ze strony pracodawcy oraz specjalisty ds. bhp, wykonującego zadania tej służby w G2.

Do dnia zakończenia kontroli, na podstawie wewnętrznego zarządzenia, ustalono stanowiska pracy, na których dopuszczono używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w zamian za wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Zainteresowani pracownicy zostali zapoznani z zarządzeniem.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia na dzień zakończenia kontroli (ocena pozytywna).

5. Dostosowanie Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów oraz rodzajów prac wykonywanych w jednostce

Z dniem 01.09.2014 r. w G2 wprowadzono nową tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Tabela zawierała aktualne nazwy stanowisk pracy. Stwierdzono jednocześnie, że prawidłowo zostały zakwalifikowane poszczególne przedmioty wyposażenia do środków ochrony indywidualnej, bądź odzieży i obuwia roboczego. Nie wniesiono również uwag do ustalonych w Tabeli okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Nie stwierdzono uchybień powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna).

6. Niezwłoczne wydanie obuwia roboczego 2 pracownicom

Kontrola kart ewidencji  wyposażenia  wykazała, że pracownice otrzymały obuwie robocze we wrześniu 2014 r., tym samym spełniony został wymóg niezwłoczności.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

7. Prowadzenie kart ewidencji wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Kontroli poddano karty ewidencji wyposażenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach: nauczyciel wf,  kucharza, pomocy kuchennej, robotnika prac ciężkich, robotnika prac lekkich, woźnej szkolnej, sprzątaczki.

 III. Uwagi i zalecenia

Dyrektor  WKiAW zalecił Dyrektorowi G2:

 1. Egzekwowanie od osoby prowadzącej książki obiektów budowlanych prawidłowego ich prowadzenia.
 2. Prowadzenie kart ewidencji wyposażenia pracowników zgodnie z ich wzorem.
 3. W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego sporządzenie  wykazów osób pracujących na danym stanowisku.
 4. Uzupełnienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, na stanowiskach sprzątaczki/woźnej,  kucharza/pomocy kuchennej, robotnika do prac ciężkich oraz robotnika do prac lekkich o stosowane  przez pracowników maszyny, narzędzia i materiały.
 5. Egzekwowanie od specjalisty ds. bhp właściwego doradztwa w zakresie tworzonych wewnętrznych zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/02/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/02/05 14:06:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/02/05 14:06:28 nowa pozycja