Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczym Nr 1, ul. Policka 3, 71-857 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) w listopadzie 2015 r. przeprowadził kontrolę z zakresu stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli P/32/14 w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, ul. Policka 3, 71-857 Szczecin (zw. dalej SOSW1). Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w sprawozdaniu pokontrolnym z dnia  15.12.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola wykazała, że pracodawca prawidłowo wykonał wszystkie zalecenia pokontrolne dotyczące:

 1. Przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznej dwa razy w roku, w terminach określonych w ustawie.
 2. Wzmożenia nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli obiektu budowlanego oraz  prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji z tego zakresu.
 3. Wydania 3 pracownicom należnej odzieży i obuwia roboczego.
 4. Odnotowywania w kartach ewidencji wyposażenia wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego.
 5. Wydania pracownicom, zatrudnionym na stanowisku pomocy nauczyciela, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z nową tabelą przydziału.
 6. Zweryfikowania oceny ryzyka zawodowego pod kątem uwag zawartych w wystąpieniu.
 7. Skierowania pracownicy na wstępne badania profilaktyczne.
 8. Skierowania pracownika na okresowe badanie lekarskie na stanowisku pracownika do prac ciężkich.
 9. Odbycia przez pracownicę wstępnego szkolenia w dziedzinie bhp.
 10. Ujęcia w spisie oraz posiadanie kart charakterystyki niebezpiecznych bądź szkodliwych mieszanin chemicznych stosowanych przy pracach remontowych w jednostce.

II. Oceny cząstkowe

1. Przeprowadzanie kontroli instalacji elektrycznej dwa razy w roku w terminach określonych w ustawie

W lutym 2015 r. przeprowadzono kontrolę instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną w następujących pomieszczeniach: pralnia, magiel oraz kuchnia wraz z zapleczem. Kontrolę przeprowadziła osoba posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Zarządca obiektu zrealizował zapis art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wg którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2(…), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

 Kontrola  instalacji elektrycznej nie wykazała nieprawidłowości w badanym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

 2. Wzmożenie nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli obiektu budowlanego oraz prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji z tego zakresu

W wyniku działań kontrolnych ustalono, że od listopada 2014 r. przeprowadzone zostały kontrole obiektu budowlanego w zakresie:  sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania; kontrole instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie wskazanym w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Ze względu na powierzchnie budynku (powyżej 2 000 m2) kontrole przeprowadzano dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Protokoły z kontroli znajdowały się w wyodrębnionych teczkach (szczegółowo opisanych) i przechowywane były w komplecie z książkami kontroli obiektów budowlanych.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

3. Wydanie 3 pracownicom należnej odzieży i obuwia roboczego

Kontrola wykazała, że pracownice otrzymały należną odzież i obuwie robocze w lutym 2015 r.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zalecenia. Odzież i obuwie robocze zostały wydane pracownicom niezwłocznie po otrzymaniu przez pracodawcę wystąpienia zawierającego powyższe zalecenie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

4. Odnotowywanie w kartach ewidencji wyposażenia wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego

Kontroli poddano karty ewidencji wyposażenia 14 pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: robotnik do pracy lekkiej, magazynier, pracownik do prac ciężkich, pomoc kuchenna, kucharz, kierowca, ogrodnik, pomoc nauczyciela, sprzątaczka.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie. W kartach ewidencji wyposażenia prawidłowo odnotowywano rodzaje wydanego asortymentu, datę wydania oraz okresy na jakie została wydana odzież i obuwie robocze. Pracownicy potwierdzali podpisem odbiór danego wyposażenia.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

 

5. Wydanie pracownicom zatrudnionym na stanowisku pomocy nauczyciela odzieży i obuwia roboczego zgodnie z nową tabelą przydziału

 

W dniu kontroli pracę na stanowisku pomocy nauczyciela wykonywały 3 osoby. Według zapisów tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na stanowisku pomocy nauczyciela pracownicy winni otrzymywać: fartuch roboczy co 36 miesięcy oraz obuwie robocze co 24 miesiące.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji powyższego zalecenia. Uprawnieni pracownicy otrzymali należną odzież i obuwie robocze w listopadzie 2014 r.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

6. Zweryfikowanie oceny ryzyka zawodowego pod kątem uwag zawartych w wystąpieniu

W listopadzie 2014 r. zespół, w skład którego wchodził:  specjalista ds. bhp, społeczny inspektor pracy, kierownik gospodarczy oraz główna księgowa przeprowadził nową ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy. Ocena została zaakceptowana przez pracodawcę.

Kontrolą objęto dokumentację oceny ryzyka zawodowego pod kątem uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, podpisanym w styczniu 2015 r.

We wskazanym wystąpieniu zakwestionowano brak oszacowania ryzyka dla zagrożenia: „zmienne warunki atmosferyczne (…)” na stanowiskach: nauczyciela oligofrenopedagoga, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, bibliotekarza, katechety. W nowej ocenie wyeliminowano całkowicie to zagrożenie.

Na stanowiskach:sprzątaczki, kucharza i pomocy kuchennej  wykazano zagrożenie jakim jest „obciążenie psychonerwowe”, wskazując bezzasadnie dla tych stanowisk źródła zagrożenia w postaci: „nieakceptowanych postaw uczniów, braku dyscypliny, konfliktów w relacjach przełożony – podwładny, uczeń – nauczyciel, nauczyciel –  rodzice”. W nowej ocenie zmieniono dla tego zagrożenia źródła jego pochodzenia na:  „konflikty w relacjach przełożony – podwładny, pracownik – pracownik. Odpowiedzialność za powierzone zadania”, zmieniono również źródła zagrożenia dla „upadku na tym samym poziomie” z „przeprowadzania kontroli w terenie” na „nierówne śliskie powierzchnie, zamoczenie podłogi, zbędne przedmioty w miejscu wykonywania pracy (…), w okresie zimowym powierzchnie oblodzone”.

Zagrożenie jakim jest „obciążenie psychonerwowe” wykazano również na stanowisku: nauczyciel oligofrenopedagoga, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, bibliotekarza,  katechety; nauczyciela/wychowawcy”, pomijając  całkowicie w źródłach zagrożenia specyfikę pracy związaną z określoną grupą dzieci, podając wyłącznie  „Nadmiar spraw do załatwienia, konflikty w relacjach przełożony – podwładny, pracownik – pracownik; zdenerwowanie związane z terminowością i prawidłowością wykonywanych prac”.

W nowej ocenie ryzyka zawodowego zmieniono źródła zagrożenia wskazując na: „agresję, nieakceptowane postawy uczniów, brak dyscypliny,  konflikty w relacjach przełożony – podwładny, uczeń - nauczyciel, nauczyciel – rodzice (…)”.

Nowa ocena ryzyka zawodowego została  zweryfikowana także pod kątem uwag zawartych w wystąpieniu, a dotyczących źródeł i poziomów ryzyk dla zagrożenia:

 • „obciążenie narządu mowy” na stanowiskach nauczyciela wychowawcy; pomocy nauczyciela,
 • „uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne transportowane ręcznie”, „kontakt ze środowiskiem mokrym” na stanowiskach kucharza/pomocy kuchennej oraz sprzątaczki.

W nowej ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku robotnika do prac ciężkich/ogrodnika uwzględniono zagrożenia związane ze stosowaniem niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych,którego nie wykazano w poprzedniej ocenie.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zaleceń dotyczących dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Ocena była kompletna, spójna i czytelna.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

7. Skierowanie pracownicy, zatrudnionej na stanowisku robotnika do prac lekkich, na wstępne badania profilaktyczne

Zalecenie wykonano niezwłocznie. Pracownica została poddana wstępnemu badaniu z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami w dniu 04.02.2015 r. Badanie ważne do dnia 04.02.2017 r.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

8. Skierowanie pracownika na okresowe badanie profilaktyczne na stanowisku robotnika do prac ciężkich

Podczas kontroli w 2014 r. ustalono, że pracownik zatrudniony na dwóch stanowiskach: kierowcy (1/2 etatu) oraz robotnika do prac ciężkich (1/2 etatu) nie został poddany okresowemu badaniu lekarskiemu na stanowisku robotnika do prac ciężkich.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zalecenia.  Pracownik został poddany okresowemu badaniu lekarskiemu na stanowisko robotnika do robót ciężkich w dniu 09.02.2015 r. Badanie ważne do dnia 09.02.2017 r.

9. Odbycie przez pracownicę, zatrudnioną na stanowisku robotnika do prac lekkich, wstępnego szkolenia w dziedzinie bhp

Zalecenie zostało wykonane niezwłocznie. Pracownica odbyła wstępne szkolenie w dziedzinie bhp: ogólne w dniu 27.11.2014 r.; stanowiskowe  w dniach 27-28.11.2014 r.

WKiAW pozytywnie ocenia realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna).

10. Ujęcie w spisie oraz posiadanie kart charakterystyki niebezpiecznych bądź szkodliwych mieszanin chemicznych stosowanych przy pracach remontowych w jednostce

Na dzień kontroli pracownicy zatrudnieni na stanowiskach konserwatora, robotnika do prac ciężkich oraz ogrodnika stosowali następujące szkodliwe bądź stwarzające zagrożenie mieszaniny chemiczne: Den Braven Uniwersal (czyścik do piany poliuretanowej), Ceresit CE 40 (fuga elastyczna wodoodporna), BIROL (rozcieńczalnik uniwersalny), HELIOS (piana montażowo – uszczelniająca), Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych, koncentrat czyszczący z resztek cementu.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji zalecenia. Pracodawca prowadził aktualny spis stosowanych czynników chemicznych oraz posiadał karty charakterystyki mieszanin. Pracowników stosujących mieszaniny zapoznano z zagrożeniami związanymi z ich stosowaniem i sposobami postępowania.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

 III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/01/11, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/01/11 11:52:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/01/11 11:52:30 nowa pozycja