Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: 2

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW UM Szczecin w 2014 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2013 r.

Szkoła Podstawowa nr 41 / ul. Cyryla i Metodego 44

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w lutym 2015 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, zwanej dalej SP nr 41,
w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2014 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej,  w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2013 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia i wnioski pokontrolne zawarte zostały w sprawozdaniu z dnia 10.02.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW pozytywnie ocenił obszary poddane kontroli (ocena pozytywna).

W toku kontroli, badaniu poddano dokumentację związaną z:

  1. Procedurami określającymi w jednostce zasady rachunkowości, w tym opisem systemu przetwarzania danych.
  2. Zawieranymi przez SP nr 41 umowami, w zakresie przestrzegania zapisów tych umów.

We wszystkich z wyżej wymienionych obszarów nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

II. Oceny cząstkowe

1. Zalecenie dotycząceprzestrzeganie zapisów zawartych umów w zakresie opisanym w wystąpieniu pokontrolnym.

Na użyczenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zawarto w dniu 01.09.2014 r. umowę nr 9/N/2014. Do powyższej umowy zgodnie z § 1 ust. 2 ww. umowy dołączono protokół zdawczo – odbiorczy określający stan techniczny i wyposażenie lokalu z dnia 01.09.2014 r. podpisany przez strony umowy oraz kierownika gospodarczego  SP nr 41, jako przekazującego.

Na świadczenie usług informatycznych zawarto: w dniu 01 stycznia 2015 r. umowę  nr 1/U/2015 oraz w dniu 31 grudnia 2013 r. umowę nr 1/U/2014. Do umów w formie załącznika zostały sporządzone sprawozdania ze szczegółowej inwentaryzacji sprzętu (włącznie z numerami seryjnymi kluczowych podzespołów i oprogramowania), co było zgodne  z zapisami § 1 ust. 2
ww. umowy.

W umowie najmu nr 1/N/2015 zawartej w dniu 01.01.2015 r. na wynajem powierzchni pod automat do sprzedaży napojów, przekąsek i słodyczy określono powierzchnię najmu na około 1 m² (czynsz za wynajęcie powierzchni w wysokości 150 zł netto w okresach miesięcznych z pominięciem miesięcy lipiec i sierpień), a także uregulowana została kwestia podatku od nieruchomości. Według § 3 ww. umowy, do należności za wynajem wliczony został podatek od nieruchomości za cały rok opłacony w styczniu.

W dniu 31 marca 2014 r. na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. zawarto umowę nr 2/N/2014 na dzierżawę nieruchomości komunalnej z przeznaczeniem na zainstalowanie reklamy. W § 5 ust. 2 ww. umowy zawarto zapis, wg którego stawki opłat  wymienionych w ust. 1 ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto § 5 regulował kwestie dotyczące m.in. możliwości odstąpienia od waloryzacji w uzasadnionych przypadkach w drodze odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz sposobie powiadamiania dzierżawcy o wysokości nowych stawek.

Dokumentacja umowy zawierała pisemne powiadomienia dzierżawcy o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego:

- z dnia 15.12.2014 r. – wysokość czynszu od 01.01.2015 r. – 548,51 zł netto (wzrost o 0,2% - na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 15.10.2014 r.);

- z dnia 13.12.2013 r.  – wysokość czynszu od 01.01.2014 r. – 547,42 zł netto (wzrost o 1% - na podstawie  Komunikatu Prezesa GUS z 15.10.2013 r.).

Wszystkie ww. umowy poddane kontroli były zatwierdzona pod kątem formalno – prawnym przez radcę prawnego UM.

WKiAW z uwagi na przestrzeganie zapisów zawartych umów oraz doprecyzowanie umów o brakujące zapisy pozytywnie ocenił realizację powyższego zalecenia.

2. Zalecenie dotyczące uzupełnienia zasad rachunkowości.

Od dnia 7 kwietnia  2014 r. w SP nr 41 obowiązywało Zarządzenie nr 13a/2014 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego zasad rachunkowości, którym wprowadzono § 1 jako obowiązujące następujące dokumenty:

- załącznik nr 1 – Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

- załącznik nr 2 – Wykaz kont księgi głównej;

- załącznik nr 3 – Zasady klasyfikacji zdarzeń oraz prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej;

- załącznik nr 4 – Wykaz ksiąg rachunkowych;

- załącznik nr 5 – Opis systemu przetwarzania danych oraz ochrony danych;

- załącznik nr 6 – Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów;

- załącznik nr 7 – Instrukcja inwentaryzacyjna;

- załącznik nr 8 – Instrukcja magazynowa;

- załącznik nr 9  - Zakładowa instrukcja kasowa;

- załącznik nr 10 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych;

- załącznik nr 11 – Instrukcja dotycząca ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych;

- załącznik nr 12 – Zasady funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów;

- załącznik nr 13 – Ewidencja analityczna środków trwałych;

- załącznik nr 14 – Procedury kontroli finansowej;

- załącznik nr 15 – Instrukcja kontroli wewnętrznej;

- załącznik nr 16 – Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

W zawartym w ww. zarządzeniu opisie systemu przetwarzania danych oraz ochrony danych (załącznik nr 5) w wykazie stosowanego oprogramowania przyjęto do eksploatacji programy: Finanse DDJ – od 05.02.2014 r. wersja 9.8, Płace – od 06.03.2014 r. wersja 9.3, Kasa – wersja 7.7, Przelewy – wersja 7.2, Rozrachunki – wersja 7.7, Zlecone – od 06.03.2014 r. wersja 8.6.
W okresie od kwietnia 2014 r. do dnia kontroli dokonano kolejnych dwóch aktualizacji programów finansowo - księgowych. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 08.12.2014 roku i dotyczyła wszystkich ww. programów (Finanse DDJ – wersja 10.0, Płace – wersja 9.4, Kasa – wersja 7.8, Przelewy – wersja 7.3, Rozrachunki – wersja 7.8, Zlecone – wersja 8.7) oraz wprowadzenia do użytkowania programu Kadry - wersja 9.1. Wersje wskazane w wykazie z dnia 08.12.2014 r. były tożsame z wersjami będącymi w użytkowaniu (bieżące wydruki
z programów).

Z uwagi na podanie w obowiązujących w jednostce procedurach wewnętrznych stosowanej wersji oprogramowania oraz bieżące aktualizowanie danych w tym zakresie WKiAW pozytywnie ocenił realizację ww. zalecenia pokontrolnego

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/03/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2015/03/12 13:58:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2015/03/12 13:58:40 nowa pozycja