Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Zarządzanie techniczne obiektem Hali Widowiskowo – Sportowej

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin we wrześniu 2015 r.

przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Szafera 7, 71-245 Szczecinw zakresie zarządzaniatechnicznegoobiektem Hali Widowiskowo – Sportowej. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.10.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono, że niewłaściwie  prowadzono książki obiektów budowlanych.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Dotyczyło to:

  • eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (zw. dalej UTB),
  • realizacji obowiązków wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej,
  • eksploatacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
  • przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych oraz wykonywania zaleceń wynikających z kontroli.

II. Oceny cząstkowe

1.Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

W obiektach Hali Widowiskowo – Sportowej eksploatowane były następujące urządzenia poddozorowe, zaliczane do UTB: dźwigi do transportu osób i ładunków (w tym 1 mały), dźwignik  (podnośnik), wyciągarki łańcuchowe.

W dniu 3 lipca 2014 roku, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta Umowa koncesji, w ramach której Koncesjonariusz był zobowiązany do zarządzania technicznego Obiektem, w tym: przeprowadzania przeglądów serwisowych, pomiarów, badań, konserwacji, napraw, prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, informowania Koncesjonodawcy o awariach, bądź uszkodzeniach na nieruchomości .

Nie stwierdzono uchybień w zakresie eksploatacji UTB.

Po wykonaniu czynności dozoru technicznego, decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ustalono dla:dźwigów osobowych oraz dźwigu towarowego (małego) - formę dozoru pełnego, wyciągarek - formę dozoru ograniczonego,dźwignika  - formę dozoru ograniczonego.

Wszystkie urządzenia podlegające dozorowi posiadały aktualne kontrole okresowe, w tym:

dźwigi osobowe do lipca i sierpnia 2016 r.,wyciągarki do lipca 2016 r.,dźwig towarowy do sierpnia 2017 r.

Ustalono ponadto, że zarządca obiektów założył i prowadził na bieżąco dzienniki konserwacji urządzeń. Urządzenia były eksploatowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

WKiAW pozytywnie ocenił bieżącą eksploatację UTB oraz terminowe przeprowadzanie kontroli okresowych.

2.Ochrona przeciwpożarowa

2.1 Kontrole Państwowej Straży Pożarnej

Od dnia oddania obiektu do użytkowania w lipcu 2014 r. Państwowa Straż Pożarna (zw. dalej PSP) przeprowadziła w Hali Widowiskowo – Sportowej dwie kontrole obejmujące swoim zakresem przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie wykonania przez zarządcę obiektów  obowiązków wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Szczecinie.

Komendant Miejski Straży Pożarnej w Szczecinie decyzją administracyjną z dnia 18.06.2015 r. nakazał zarządcy obiektów wykonanie 3 obowiązków, tj.: „1. Zapewnić możliwość natychmiastowego użycia przeciwpożarowego wyłącznika prądu części A, znajdującego się w pomieszczeniu ochrony na parterze. 2. Wszystkie drzwi w budynku posiadające klasę odporności ogniowej wyposażyć w urządzenia zapewniające samoczynne ich zamykanie. 3. Usunąć wykładzinę podłogową znajdującą się przy szatniach i klatce schodowej na kondygnacji podziemnej, lub potwierdzić stosownymi dokumentami, ze posiada ona cechę co najmniej trudno zapalności”.

W lipcu 2015 r. zarządca obiektów poinformował Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Szczecinie o wykonaniu wszystkich obowiązków wynikających z decyzji.

Przedmiotem kontroli PSP była również instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Do opracowanej instrukcji PSP nie wniosła uwag.

WKiAW pozytywnie ocenił sposób realizacji przez zarządcę obowiązków wynikających z decyzji PSP oraz prawidłowe opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

2.2 Bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń przeciwpożarowych

Hala Widowiskowo – Sportowa wyposażona była w urządzenia przeciwpożarowe służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru, w tym: urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, gaśnice, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, zamknięcia przeciwpożarowe, przeciwpożarowe wyłączniki; instalację tryskaczową, instalacje oddymiające.

W trakcie przeglądu bieżącego systemu sygnalizacji pożaru, przeprowadzonego w dniach 04 - 07.08.2015 r., osoba wykonująca przegląd stwierdziła  konieczność przeniesienia czujki pożarowej, zamontowanej nad lampą oświetlenia awaryjnego oraz konieczność wymiany czujki liniowej na hali treningowej.

Kontrola wykazała, że zarządca obiektów wykonywał bieżące (dzienne, tygodniowe, kwartalne) przeglądy i czynności konserwacyjne urządzeń  i instalacji przeciwpożarowych, w tym:  hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, gaśnic, instalacji tryskaczowej, pompowni pożarowej, sygnalizacji pożaru (czujki pożarowe), dźwiękowego systemu ostrzegawczego.Ponadto przeprowadzano wymagane kontrole okresowe.

WKiAW pozytywnie, pomimo jednostkowych uchybień w zakresie bieżącej konserwacji, ocenił zarządzanie obiektami w badanym obszarze (ocena pozytywna ).

3. Obiekty budowlane

3.1 Książki obiektów budowlanych

Hala Widowiskowo – Sportowa usytuowana jest w 4 obiektach budowlanych (budynek A, B, C i D). Powierzchnie zabudowy poszczególnych budynków wynoszą: budynek A -  7 164 m2; budynek B – 2 113 m2; budynek C  –  2 673 m2; budynek D – 150 m2.  Obowiązek prowadzenia książek obiektów budowlanych spoczywał na zarządcy obiektów.

W zakresie prowadzenia książek obiektów budowlanych stwierdzono: brak planów sytuacyjnych poszczególnych obiektów z zaznaczonymi granicami nieruchomości; brak protokołów z kontroli instalacji kominowej oraz brak danych identyfikujących rodzaj kontroli i osobę, która sporządziła protokół, a wg § 5 pkt 3 i 4; § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego  wpisy do książki obejmują  podstawowe dane identyfikujące obiekt: plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła; protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane; dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła.

Do dnia zakończenia kontroli w książkach obiektów budowlanych uzupełniono wpisy dotyczące: protokołów z kontroli instalacji kominowejoraz danych identyfikujących rodzaj kontroli i osobę, która sporządziła protokół.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień,  ocenił prowadzenie książek obiektów budowlanych  (ocena pozytywna z uchybieniami).

3.2 Kontrole budowlane

Pozwolenie na użytkowanie Hali Widowiskowo –  Sportowej zostało udzielone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w lipcu 2014 r. Zarządca poddawał obiekty okresowym kontrolom, wynikającym z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia Prawo budowlane.

W wyniku kontroli budowlanych, przeprowadzonych w listopadzie 2014 r. oraz maju 2015 r., w budynku C zalecono wykonanie następujących prac: poprawienie spadków opierzenia; wymiana kopuły wyłazu dachowego; sprawdzenie projektowanej i zastosowanej wełny dachowej pod względem twardości; wykonanie bieżących napraw dotyczących spękań, zacieków i zagrzybień miejscowych muru. Z wyjaśnień zarządcy obiektów wynikało, że wykonawca zobowiązał się do usunięcia usterek do 30.09.2015 r.

Pozostałe zalecenia, wynikające z kontroli obiektów budowlanych, były wykonywane na bieżąco.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień,  ocenił działania zarządcy obiektów w zakresie przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych oraz wykonywania zaleceń wynikających z tych kontroli. Pozytywnie ocenił także nadzorowanie wykonania zaleceń przez MOSRiR (ocena pozytywna).

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi MOSRiR

  1. Wyegzekwowanie od zarządcy obiektów uzupełnienie wpisów w książkach obiektów budowlanych dotyczących planów sytuacyjnych obiektów.
  2. Zobowiązanie zarządcy obiektów do wykonanie zaleceń wynikających z bieżącej konserwacji dotyczącej systemu sygnalizacji pożaru – czujek pożarowych.
  3. Zobligowanie zarządcy obiektów do wykonania zaleceń z kontroli obiektu budowlanego budynku C.
  4. Bieżące nadzorowanie sposobu wykonywania zaleceń wynikających z kontroli obiektów budowlanych oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/07/08, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/07/08 10:41:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/07/08 10:41:05 modyfikacja wartości
Andrzej Lejk 2016/07/08 10:40:35 nowa pozycja