Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury zamówienia z wolnej ręki na „zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek Pleciuga” wraz z wykonaniem umowy

Teatr Lalek „Pleciuga”, pl. Teatralny 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA


 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w lipcu 2015 r. przeprowadził w Teatrze Lalek „Pleciuga”, pl. Teatralny 1 w Szczecinie (zw. dalej Teatrem lub Zamawiającym) kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzenia w 2014 r. procedury zamówienia z wolnej ręki na „zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek Pleciuga” wraz z wykonaniem umowy. 

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.09.2015 r.

I. Ocena ogólnakontrolowanej działalności

Kontrola prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na „zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek Pleciuga” wraz z wykonaniem umowy nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień proceduralnych w zakresie przeprowadzenia postępowania oraz wykonania umowy (ocena pozytywna).

W wyniku kontroli stwierdzono, że procedura wyboru wykonawcy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907)(zw. dalej p.z.p.). 

II. Oceny cząstkowe

1.Procedura udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki

W dniach 18-31 grudnia 2013 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie zakupu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie na:

  • zasilanie podstawowe B22 – moc zamówieniowa 150 kWh,
  • zasilanie rezerwowe C21 – moc zamówieniowa 120 kWh.

W toku kontroli ustalono, że na terenie Gminy Miasto Szczecin jest tylko jedna firma świadcząca usługi dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym - w ocenie kontroli - za uzasadniony należy uznać wybór trybu zamówienia z wolnej ręki. Według art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a p.z.p. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego dostawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Wg. protokołu z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27 grudnia 2013 r. szacunkowa wartość zamówienia brutto wyniosła 348.336,00 zł w tym 23% podatku VAT tj.: 65.136,00 zł.

W dniu 01.01.2014 r. Teatr - reprezentowany przez Dyrektora zawarł dwie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

  1. Umowa nr D/I/31/3A/13/005574/0 - zasilanie podstawowe (Zamawiający dokonał wyboru grupy taryfowej B22),
  2. Umowa nr D/I/31/3A/13/005573/0 - zasilanie rezerwowe (Zamawiający dokonał wyboru grupy taryfowej C21).

Umowy zawarto na czas nieokreślony.

Ustalono ponadto, że w dn. 26.02.2014 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, co wypełniało dyspozycję art. 95 ust. 1. p.z.p, według którego jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ustalono, że obowiązujący w Teatrze od dnia 29 lutego 2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych zawierał nieaktualne zapisy w zakresie protestów, które wyeliminowano z obiegu prawnego wraz z wejściem w życie w dniu 29 stycznia 2010 r. nowelizacji p.z.p.

WKiAW wskazuje ponadto, iż ww. regulamin zawierał nieaktualne na dzień zakończenia kontroli zapisy dot. progu kwotowego wskazanego w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p.

Dnia 14 marca 2014 r. uchwalona została nowelizacja ustawy p.z.p. (Dz. U. z 2014 r. poz. 423 r.) obejmująca m.in. zmianę progu kwotowego wskazanego w art. 4 pkt 8 z 14 000 euro na 30 000 euro. Ww. nowelizacja weszła w życie w dniu 16 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym od dnia 16 kwietnia 2014 r. Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia netto nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro.

WKiAW pomimo wykazanych uchybień pozytywnie ocenia działalność Teatru w powyższym obszarze.

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił aktualizację regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Teatrze Lalek "Pleciuga".


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/10/23, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2015/10/23 09:46:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2015/10/23 09:46:58 nowa pozycja