Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość dokonywanych zmian protokołami konieczności, w trakcie prowadzonej inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie.

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 15.06.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WIM) w zakresie prawidłowości dokonywanych zmian protokołami konieczności, w trakcie prowadzonej inwestycji dotyczącej przebudowy ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.01.2016 r.

I. Ocena kontrolowanej działalności

Kontrola wykazała nieprawidłowości i uchybienia polegające przede wszystkim na:

 • niezawarciu w okresie od dnia 14.02.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. aneksów do umowy o roboty budowlane nr CRU/13/0003333, pomimo wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, co naruszyło § 51 ww. umowy,
 • dokonaniu zmiany w zakresie oświetlenia ulicznego niezgodnie z zawartą umową na roboty budowlane,
 • błędnym zwiększeniu Protokołem konieczności nr 2 ilości robót w pozycji TER (Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 1 do umowy o roboty budowlane nr CRU/13/0003333 z dnia 26.09.2013 r.)dotyczącej rozbiórki istniejącej kostki brukowej

Zakresem kontroli objęto zmiany dokonywane Protokołami konieczności nr: Pk-1, Pk-2, Pk-3, Pk-5, Pk-9, Pk-P/1a, Pk-P/1b, Pk-P/2a, Pk-P/3a, Pk-P/4a, Pk-P/5a, Pk-P/6a, Pk-P/8a, Pk-P/8b, Pk-P/8c sporządzonymi w okresie od dnia 14.02.2014 r. do dnia 28.02.2015 r., z czego szczegółową analizą pod kątem przyczyn jak i zakresu dokonywanych zmian poddano Protokoły konieczności nr: Pk-2 z dnia 30.06.2014 r., Pk-09 z dnia 16.10.2014 r., Pk-P/1a z dnia 31.03.2014 r., Pk-P/1b z dnia 17.12.2014 r., Pk-P/3a z dnia 30.06.2014 r., Pk-P/8a z dnia 30.12.2014 r., Pk-P/8b z dnia 31.01.2015 r., Pk-P/8c z dnia 28.02.2015 r. Protokoły konieczności nr Pk-8, Pk-10, Pk-12, Pk-14, Pk-15 stanowiące podstawę zawarcia aneksów nr 2, 3, 4 do umowy o roboty budowlane nie były objęte zakresem przedmiotowej kontroli.

Weryfikacja dokumentacji nie obejmowała – z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy technicznej - zasadności dokonywanych zmian pod kątem zastosowania rozwiązań technicznych.

Obszar I - Podstawy formalne zmian dokonywanych Protokołami konieczności

Protokoły konieczności sporządzone w okresie od dnia 14.02.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. dotyczyły zwiększenia ilości robót w poszczególnych pozycjach TER, wskutek czego nastąpił wzrost kosztów wykonanych prac, a tym samym wzrost wynagrodzenia Wykonawcy łącznie o 112.219,92 zł netto, w tym:

 • Pk-1 z dnia 14.02.2014 r. o 430,43 zł netto,
 • Pk-2 z dnia 30.06.2014 r. o 10.102,40 zł netto,
 • Pk-3 z dnia 27.06.2014 r. o 763,75 zł netto,
 • Pk-5 z dnia 30.06.2014 r. o 2.545,34 zł netto,
 • Pk-9 z dnia 16.10.2014 r. o 34.123,96 zł netto,
 • Pk-P/1a z dnia 31.03.2014 r. o 46.787,52 zł netto,
 • Pk-P/1b z dnia 17.12.2014 r. o 4.447,40 zł netto,
 • Pk-P/2a z dnia 30.04.2014 r. o 804 zł netto,
 • Pk-P/3a z dnia 30.06.2014 r. o 1.779,23 zł netto,
 • Pk-P/4a z dnia 31.07.2014 r. o 4,30 zł netto,
 • Pk-P/5a z dnia 30.04.2014 r. o 11,10 zł netto,
 • Pk-P/6a z dnia 31.07.2014 r. o 7.243,60 zł netto,
 • Pk-P/8a z dnia 30.12.2014 r. o 431,82 zł netto,
 • Pk-P/8b z dnia 31.01.2015 r. o 2.374,01 zł netto,
 • Pk-P/8c z dnia 28.02.2015 r. o 371,06 zł netto.

W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich objętych badaniem przypadkach, zmiany w zakresie wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ujęte w Protokołach konieczności, nie były wprowadzone stosownym aneksem do umowy o roboty budowlane. Powyższe było niezgodne z § 51 umowy o roboty budowlane, wg którego wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie w § 49 umowy o roboty budowlane Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających m.in. na zmianie wynagrodzenia.

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy był Koordynator - §13 umowy o roboty budowlane.

Według wyjaśnień Z-ca Dyrektora WIM udzielonych w piśmie nr WIM-VIII.3053-12.74.2015.ZK z dnia 19.06.2015 r., zgodnie z zapisem Subklauzuli 13.3 Szczególnych Warunków Kontraktu stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, w przypadku gdy zmiana dotyczy ilości robót ujętych w TER nie jest wymagany aneks do umowy.

Podkreślenia wymaga jednak, że ww. zapis nie odnosi się do zmiany wynagrodzenia. Ponadto zmiana wynagrodzenia jest zmianą istotną, określoną w § 49 pkt 3 umowy o roboty budowlane i jako taka, na podstawie § 51 umowy o roboty budowlane powinna być dokonana w formie pisemnej (aneksu do umowy).

Należy wskazać ponadto, że w wyjaśnieniu do Protokołu kontroli nr Z/3/15 zawartym w piśmie nr WIM-VIII.3053-12.90.2015.JZ z dnia 06.07.2015 r. wskazano, że zostanie zawarty stosowny aneks w momencie kiedy to z ostatecznego bilansu wykonanych robót zawierającego Ostateczne Świadectwo Płatności wyniknie wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

Obszar II - Protokół konieczność nr Pk-09

W dniu 16.10.2014 r. sporządzono Protokół konieczności nr Pk-09 dotyczący zwiększenia ilości prac oraz kosztów ich wykonania w poszczególnych poz. TER, a tym samym wskazujący na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy łącznie o 34.123,96 zł netto, w tym:

 • nr 243 pn. „Demontaż słupów oświetleniowych z wyposażeniem (przewody, tabliczki bezpiecznikowe, itp.) wraz robotami ziemnymi i towarzyszącymi, transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacja we własnym zakresie” – o 9 szt. oraz o 3.600,99 zł,
 • nr 244 pn. „Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z transportem do depozytu ZDiTM lub n wysypisko i utylizacja we własnym zakresie” – o 9 kpl oraz o 942,66 zł,
 • nr 245 pn. „Demontaż z wysięgników opraw oświetlenia zewnętrznego z transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacja we własnym zakresie” – o 3 szt. oraz o 367,62 zł,
 • nr 247 pn. „Ręczne układanie wraz z robotami ziemnymi, wciąganiem do rur ochronnych, połączeniami (mufy, głowice, podłączenia) i pomiarami odcinków linii, kabli typu YAKY 4x35 mm2, 0,6/1,9kV” – o 319 m oraz o 8.590,67 zł,
 • nr 248 pn. „Układanie w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE Ø 110 mm” – o 269 m oraz o 4.850,07 zł,
 • nr 249 pn. „Montaż uziomów poziomych z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju do 120 mm2wraz z robotami ziemnymi” – o 319 m oraz o 3.231,47 zł,
 • nr 251 pn. „Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego długości 1,5 ma na słupie” – o 12 szt. oraz o 3.477,94 zł,
 • nr 253 pn. „Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy oświetleniowej ze źródłem światła sodowym o mocy 150 W, typ zgodny z warunkami technicznymi i projektem” – o 12 szt. oraz o 9.062,64 zł.

Koszt montażu słupów STOR w zamian za zaprojektowane słupy STR rozliczony został w poz. 364 TER wspólnej dla rozliczenia montażu słupów STR i STOR i nie wpłynął na wartość robót ujętych kontraktem.

W uzasadnieniu ww. zmian podano, że spowodowane były kolizją napowietrznej linii oświetleniowej z projektowanymi słupami trakcyjnymi na ul. Narutowicza. W „opisie powstałych problemów technicznych” zawartych w Protokole konieczności stwierdzono, że projektowana trakcja tramwajowa powoduje występowanie skrzyżowań i zbliżeń, przy których nie będą zachowane odległości pomiędzy liniami o różnym przeznaczeniu i różnym elektrycznym napięciu roboczym, wymagane w obowiązujących normach i przepisach wymienionych w STWiOR (ST-07.07.01. – oświetlenie dróg, ST-11.02.01. sieć elektrotrakcyjna).
W związku z powyższym, wg Protokołu, dla dostosowania do ww. wymagań zawartych w STWiOR, konieczna była przebudowa zarówno sieci oświetleniowej istniejącej na ul. Narutowicza jak i wprowadzenie zmian w projektowanej trakcji tramwajowej polegających na zmianie typów trzech słupów trakcyjnych.

Stwierdzono, że zmiany zawarte w Protokole konieczności nr Pk-09 w zakresie montażu wysięgnika rurowego dwuramiennego dokonano niezgodnie z zawartą umową o roboty budowlane nr CRU/13/0003333 z dnia 26.09.2013 r. Według załącznika nr 1 do umowy o roboty budowlane stanowiącym Tabelę Elementów Rozliczeniowych w zakresie oświetlenia dróg przewidziano jedynie „montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego długości 1,5 mna słupie” - poz. 251, 263 – oraz „montaż wysięgnika rurowego 3-ramiennego długości 1,5 mna słupie” – poz. 252. Brak tym samym pozycji TER dotyczącej montażu wysięgnika dwuramiennego.

Natomiast w Projekcie Wykonawczym Zamiennym, Branża Elektryczna, Oświetlenie Uliczne sporządzonym przez Nadzór autorski, w zakresie opracowania wskazano, że na słupach nr 01-07 oraz nr 10 i 11 należało zamontować wysięgniki jednoramienne, a na słupach nr 08 i 09 wysięgniki dwuramienne. Tym samym Projekt Zamienny przewidywał montaż m.in. 10 wysięgników na słupach trakcji tramwajowej. Natomiast w Protokole konieczności Pk-09, montaż wysięgników dwuramiennych ujęty został w poz. 251 jako montaż wysięgników jednoramiennych, zwiększając tym samym ww. poz. o 12 szt. 

Należy podkreślić także, że wszystkie zmieniane Protokołem konieczności nr 09 pozycje (243, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 253) odnoszą się do prac dotyczących ulicy Potulickiej oraz pętli tramwajowej przy ul. Potulickiej – „Oświetlenie dróg. CPV45316110-9, 1.Oświetlenie ulicy Potulickiej, 1.1. Demontaż latarni, kabli, szafek oświetleniowych poz. 242-246, 1.2. Układanie kabli, stawianie latarni i szafek oświetleniowych poz. 247-254”. Natomiast problemy wskazane w Pk-09 jak i opracowany na tę okoliczność Projekt Wykonawczy Zamienny dotyczą prac na ul. Narutowicza wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-Maja. W związku z powyższym brak było możliwości dokonania zmiany rozwiązań w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Narutowicza poprzez zwiększenie poszczególnych pozycji TER odnoszących się prac na ul. Potulickiej.

Naruszono tym samym postanowienia Subklauzuli 13.3 Warunków Szczególnych Kontraktu stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ na podstawie których realizowana była inwestycja (§ 15 umowy o roboty budowlane nr CRU/13/0003333), który wskazuje, że „w przypadku, gdy zmiana wymaga wprowadzenia dodatkowych pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych przewiduje się wprowadzenie tych zmian aneksem do umowy.”

Protokół konieczności nr 09 ze strony Zamawiającego podpisali: główny specjalista WIM oraz Zastępca Dyrektora WIM i Dyrektor WIM.

Ustalono, że wystąpienie kolizji projektowanej trakcji tramwajowej z istniejącą linią napowietrzną oświetleniową, przy dochowaniu należytej staranności ze strony Projektanta, można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta wykonana została na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a  umowy nr C.R. UM 5667/2006 zawartej z Konsorcjum firm, wg którego zakresem umowy objęto m.in. opracowanie projektu na remont ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Potulickiej do ul. 3 Maja (wraz ze skrzyżowaniem). Ww. dokumentacja projektowa została jednocześnie pozytywnie oceniona przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej powołanej Zarządzeniem Nr 04/2009 Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich.

Pozytywnie należy ocenić działanie WIM (pisma: nr WIM-VIII.3053-12.150.2014.ZK z dnia 14.08.2014 r. oraz WIM-VIII.3053-12.183.2014.ZK z dnia 16.10.2014 r.) dot. zwrócenia się do Projektanta o usunięcie wad, w tym, w zakresie opracowania projektu zamiennego oświetlenia ulicy Narutowicza. W związku z odmową Projektanta, WIM zatrzymał środki wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 30% z tytułu rękojmi – na sfinansowanie zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej (pismo nr WIM/V.272.153.2014.EN z dnia 06.10.2014 r.).

Zmiana postanowień umowy o roboty budowlane z tytułu wprowadzenia zmian do projektu, przewidziana została, zgodnie z art. 144 pzp (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), w § 49 ust. 1 umowy o roboty budowlane, w którym Zamawiający wskazał możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, m.in. polegających na wprowadzeniu zmian do projektu.

Obszar III - Protokół konieczność nr Pk-2

W dniu 30.06.2014 r. sporządzony został Protokół konieczności nr Pk-2 w zakresie zwiększenia ilości robót w pozycji TER dotyczących rozbiórki istniejącej kostki brukowej na ul. Potulickiej i ul. Narutowicza. Według opisu zawartego w pkt. 2 Protokołu, w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni ulic z kostki kamiennej natrafiono na druga warstwę kostki kamiennej, znajdującą się bezpośrednio pod kostką wierzchnią. W wyniku powyższego (według Protokołu konieczności) zwiększeniu uległa o 1262,8 m2poz. 15 TER „Rozebranie wraz z transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie kostki kamiennej wraz z zabezpieczeniem materiału w celu ponownego wykorzystania”. Nastąpił także wzrost kosztów wykonania ww. prac, a tym samym wzrost wartości kontraktu o 10.102,40 zł (1262,8 m2x 8 zł).

W wyniku kontroli stwierdzono, że wielkość II warstwy kostki brukowej wskazanej w Protokole konieczności nr Pk-2 była niezgodna z załączoną do Protokołu dokumentacją geodezyjną. W Pk-2 wskazano powierzchnię o jaką zwiększono poz. 15 TER – 1262,8 m2, natomiast według szkiców geodezyjnych nr R0Z1, 05A-06, CIV 15, CIV 47, sporządzonych przez Uprawnionego Geodetę powierzchnia II warstwy kostki wyniosła 1246,8 m2, tj, o 16m2mniej niż to wskazano w Protokole konieczności nr Pk-2. W związku z powyższym mniejszy powinien być także koszt wykonania rozbiórki II warstwy kostki brukowej o 128 zł netto. Przyczyną powyższego była omyłka Inżyniera Kontraktu podczas sporządzania Protokołu konieczności. Nie zostało to jednocześnie zweryfikowane przez osoby podpisujące Protokół konieczności nr Pk-2 ze strony Zamawiającego. Należy wskazać jednocześnie, że ostateczna ilość wykonanych robót zostanie zweryfikowana w rozliczeniu końcowych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, że wyliczenia kosztów wykonania prac dotyczących rozbiórki istniejącej kostki kamiennej dokonano w oparciu o cenę jednostkową dla tej czynności w poz. 15 TER stanowiącej załącznik nr 1 do umowy o roboty budowlane.

Obszar IV - Protokoły konieczności nr Pk-P/1a i Pk-P/1b, Pk-P/3a oraz Pk-P/8a, Pk-P/8b i Pk-P/8c

W dniach 31.03.2014 r. oraz 17.12.2014 r. sporządzone zostały Protokoły konieczności nr Pk-P/1a oraz Pk-P/1b  dotyczące zwiększenia ilości robót w pozycji nr 2 TER odnoszącej się do „rozebrania wraz z transportem do depozytu ZDiTM lub na wysypisko i utylizacją we własnym zakresie nawierzchni (nakładki) asfaltowej”. W pkt 2 Protokołów wskazano, że w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni asfaltowej ulic zaistniała konieczność wykonania rozbiórki nawierzchni przekraczającej ilość oszacowaną w przedmiarze robót. Według Szkiców geodezyjnych wykonanych przez Uprawnionego Geodetę nr R0Z1, R0Z2, 05-04, 05-05, CIV 30, CIV 45, CIV 277 wielkość nawierzchni asfaltowej przeznaczonej do rozbiórki wyniosła 4239,29 w tym R0Z1 – 1816 m2, R0Z2 - 465 m2, 05-04 – 562 m2, 05-05 – 47 m2, CIV 30 – 980,2 m2, CIV 45 – 83 m2, CIV 277 – 285,09 m2.

Powyższe spowodowało:

 • w zakresie objętym Pk-P/1a – wzrost wielkości w poz. 2 TER o 2999,20 m2, a tym samym wzrost kosztów wykonania prac o 46.787,52 zł netto,
 • w zakresie objętym Pk-P/1b – wzrost wielkości w poz. 2 TER o 285,09 m2, a tym samym wzrost kosztów wykonania prac o 4.447,40 zł netto,

Łączny wzrost wynagrodzenia z tyt. ww. zmian wyniósł 51.234,92 zł netto.

W dniu 30.06.2014 r. sporządzony został Protokół konieczności nr Pk-P/3a dotyczący zwiększenia ilości robót w pozycji 237 TER dotyczącej rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowych i jednej ściany wiaty stalowej. Według pkt 2 Protokołu w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych istniejącego pokrycia dachowego oraz ściany zaistniała konieczność wykonania robót rozbiórkowych w ilości przekraczającej oszacowaną w przedmiarze. W związku z powyższym nastąpił wzrost wielkości prac określonych w poz. 237 TER o 404,37 m2, a tym samym wzrost kosztów wykonania prac o 1.779,23 zł netto.

W dniach 30.12.2014 r., 31.01.2015 r. oraz 28.02.2015 r. sporządzone zostały Protokoły konieczności nr Pk-P/8a, Pk-P/8b i Pk-P/8c dotyczące zwiększenia ilości robót ujętych w pozycji 22 TER odnoszącej się do układania w wykopie wraz z robotami ziemnymi, rur ochronnych z HDPE ø 110 mm. W Protokołach  wskazano, że w trakcie prowadzenia robót związanych z przebudową linii elektroenergetycznych, przy sporządzaniu kart obmiaru dot. ww. prac za miesiące: listopad i grudzień 2014 r. (Pk-P/8a), styczeń 2015 r. (Pk-P/8b) oraz luty 2015 r. (Pk-P/8c) nastąpiło przekroczenie ilości robót wskazanych w przedmiarze. Powyższe spowodowało wzrost wielkości w poz. 22 TER:

 • w zakresie objętym Pk-P/8a – o 23,95 m, a tym samym wzrost kosztów wykonania prac o 431,82 zł netto,
 • w zakresie objętym Pk-P/8b – o 131,67 m, a tym samym wzrost kosztów wykonania prac o 2.374,01 zł netto,
 • w zakresie objętym Pk-P/8c – o 20,58 m, a tym samym wzrost kosztów wykonania prac o 371,06 zł netto.

Łączny wzrost wynagrodzenia z tyt. ww. zmian wyniósł 3.176,89 zł netto.

Stwierdzono, że zwiększenia w trakcie prowadzonych prac na poszczególnych pozycjach TER spowodowało:

 • w odniesieniu do poz. 2 TER przekroczenie o 334 % Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. W Przedmiarze robót dot. branży drogowej oraz w poz. 2 TER wskazano, że wielkość rozebranej nawierzchni (nakładki) asfaltowej wyniosła 983 m2, natomiast łączny wzrost wynikający z Protokołów konieczności nr Pk-P/1a, Pk-P/1b, wyniósł 3284,29 m2,
 • w odniesieniu do poz. 237 TER przekroczenie o 89 % Przedmiaru robót. W Przedmiarze tym, dot. branży ogrodzeń oraz w poz. 237 TER wskazano, że wielkość robót rozbiórkowych w zakresie pokrycia dachowego z płyt azbestowych + jedna ściana wyniosła 455 m2, natomiast wzrost wynikający z Protokołu konieczności nr Pk-P/3a wyniósł 404,37 m2,
 • w odniesieniu do poz. 22 TER przekroczenie o 87 % Przedmiaru robót. W Przedmiarze tym dot. branży elektroenergetycznej oraz w poz. 22 TER wskazano, że długość układanych w wykopie rur ochronnych z HDPE ø110 mmwyniosła 203,5 m, natomiast łączny wzrost wynikający z  Protokołów konieczności nr Pk-P/8a, Pk-P/8b i Pk-P/8c wyniósł 176,2 m.

Tak znaczne przekroczenie wielkości poszczególnych prac w stosunku do wielkości wskazanych w Przedmiarze robót wskazują na jego wadliwe sporządzenie przez Projektanta (według § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego - j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 -przedmiar robót jest częścią dokumentacji projektowej).

Przedmiar robót wykonany został na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 13  umowy o wykonanie dokumentacji projektowej nr C.R. UM 5667/2006 wg którego zakresem umowy objęto m.in. opracowanie przedmiarów robót. Przedmiotowa dokumentacja została pozytywnie oceniona przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej powołanej Zarządzeniem Nr 04/2009 Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich.

Zmiany, w zakresie ilości robót wykazanych w poszczególnych pozycjach TER, opisane w Protokołach konieczności znajdowały potwierdzenie w sporządzanych na tę okoliczność kartach obmiaru oraz szkicach geodezyjnych. Wyliczenia kosztów wykonania prac dokonano w oparciu o cenę jednostkową dla danej czynności wskazaną w TER stanowiącą załącznik nr 1 do umowy o roboty budowlane.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi WIM:

 1. Zawarcie Aneksu do umowy o roboty budowlane zmieniającego wynagrodzenie wykonawcy o wartość wynikającą ze sporządzonych Protokołów konieczności.
 2. Dokonywanie zmian, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji Protokołów konieczności wskazujących na zmianę kosztów wykonania prac, a tym samym zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, stosownym aneksem do umowy.
 3. Dokonywanie zmian w zakresie robót ujętych w Protokołach konieczności zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/03/04, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/03/04 12:52:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/03/04 12:52:38 nowa pozycja