Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „dostawa różnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej 48

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 2 grudnia 2015 r. do dnia 9 grudnia 2015 r.przeprowadził kontrolę wFilharmonii im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej 48 w zakresie prawidłowości przeprowadzenia  w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „dostawa różnego sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii  im.  Mieczysława Karłowicza  w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 stycznia 2016 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W wyniku kontroli prawidłowości przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii wraz z wykonaniem umowy ustalono uchybienie polegające na zastosowaniu niewłaściwego kursu przy przeliczeniu wartości zamówienia na euro. Kontrola wykazała ponadto, że w jednostce nie obowiązywał regulamin udzielania zamówień publicznych oraz regulamin pracy komisji przetargowej.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w realizacji zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j. t Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)zwanej dalej pzp, aktów wykonawczych, jak również postanowień zawartej umowy.

 II. Oceny cząstkowe

 1. Procedura przetargu nieograniczonego

W dniu 7 lipca 2014 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na dostawę różnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Filharmonii. Termin składania ofert określono na dzień 17 lipca 2014 r. Wartość zamówienia ustalona została w dniu 26 czerwca 2014 r. na kwotę 350 500,00 zł netto. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

W toku kontroli ustalono, że wprotokole z postępowania wskazano jako wartość zamówienia kwotę 350 500,00 zł netto, a w przeliczeniu: 82 842,20 euro, co świadczy o zastosowaniu kursu w wysokości 4,2309 zł. Powyższe było niezgodne z zapisami § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (Dz. U z 2013 r. poz.1692)stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,według którego średni kurs złotego w stosunku do euro wynosił 4,2249.

Osobą odpowiedzialną za planowanie i realizację zamówień publicznych była osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Działu Gospodarczego Filharmonii.

Ustalono ponadto, że w jednostce nie wprowadzono regulaminu udzielania zamówień publicznych, ani regulaminu pracy komisji przetargowej, co doprowadziło do sytuacji, w której nie było jasnego podziału obowiązków członków komisji przetargowej. Komisja przetargowa została bowiem powołana zarządzeniem nr 15/2014 r., którego treść ograniczała się jedynie do wskazania członków komisji oraz nazwy postępowania. Podkreślić należy, że żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakładał na Dyrektora Filharmonii obowiązku wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych ani regulaminu pracy komisji przetargowej.Wprowadzenie stosownych regulacji byłoby jednak w ocenie kontroli uzasadnione z punktu widzenia przejrzystości podziału obowiązków członków komisji przetargowej. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie ze standardem kontroli zarządczej z pkt 10 załącznika do komunikatu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie  standardów  kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009r. Nr 15, poz. 84) procedury wewnętrzne,instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej, która powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

Kontrola wykazała, że w pozostałym zakresie przedmiotową procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami pzp oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

  • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
  • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
  • sporządzono ogłoszenia o zamówieniu, zmianie ogłoszenia i SIWZ oraz udzieleniu zamówienia, każdorazowo zamieszczano je w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Filharmonii,
  • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia, sporządzając protokoły z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. oferty cenowej, wykazu najważniejszych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych przez niego środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
  • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: terminu składania ofert, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ i związanego z tym przedłużenia terminu składania ofert oraz związania ofertą.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł wadium w kwocie 10 000,00 zł oraz przedstawił wymagane zaświadczenie banku potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych nie mniejszą niż 150 000 zł, wystawione w dniu 10 czerwca 2014 r. tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

WKiAW mimo stwierdzonych uchybień pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

 2. Realizacja umowy na dostawę sprzętu komputerowego 

W dniu 21 lipca 2014 r. w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym Filharmonia zawarła umowę  na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 24 dni kalendarzowe od dnia jej zawarcia. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 389 861,92 zł brutto, a termin płatności na 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. W dniu 14 sierpnia 2014 r. wykonawca wystawił fakturę VAT nr SYS/143/14  na kwotę 389 861,92 zł, która została zapłacona przelewem w dniu 12 września 2014 r.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Przedmiot umowy i termin realizacji były zgodne z ofertą wykonawcy oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. W toku kontroli ustalono, że wykonawca w pełni zrealizował zakres dostaw wskazany w umowie, co zostało potwierdzone w protokole odbioru ilościowego z dnia 6 sierpnia 2014 r. oraz w protokole odbioru jakościowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. Zapłata nastąpiła w terminie wskazanym w umowie.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym obszarze (ocena pozytywna). 

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiającpowyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli zalecam Pani Dyrektor:

  1. stosowanie przy przeliczeniu wartości zamówienia na euro kursu wynikającego z rozporządzeń wydawanych na podstawie art.  35 ust.  3 pzp,
  2. opracowanie i wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/05/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/05/05 12:17:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/05/05 12:17:32 nowa pozycja