Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: 4

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedszkole Publiczne nr 52 / ul. Milczańska 44

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w styczniu 2015 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 52, ul. Milczańska 44 (zw. dalej PP52) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.02.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonego uchybienia, ocenił pozytywnie działalność jednostki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (ocena pozytywna).

Pozytywna ocena dotyczyła:

 • wykonywania obowiązków wynikających z decyzji zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy,
 • przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz utrzymywania obiektu w sposób pozwalający na bezpieczne jego użytkowanie,
 • stosowania i przechowywania mieszaninniebezpiecznych bądź mieszanin stwarzających zagrożenie,
 • przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy,
 • technicznego bezpieczeństwa pracy,
 • wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • szkoleń w dziedzinie bhp,
 • wykonywania zadań przez służbę bhp

Stwierdzone uchybienie dotyczyło wstępnego badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

II. Oceny cząstkowe

1. Wyniki kontroli organów zewnętrznych nad warunkami pracy

Kontrole w obszarze nadzoru nad warunkami pracy (od 01.01.2013 r. do dnia kontroli) przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy (zw. dalej PIP) oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna
(zw. dalej PIS). 

Wynikiem kontroli PIP było wystosowanie do pracodawcy:

 • wystąpienia zawierającego wniosek dotyczący skorygowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku woźnej oddziałowej,
 • nakazu zobowiązującego dopoddania 1 pracownika szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp.

W toku kontroli prowadzonych przez PIS nie stwierdzono nieprawidłowości w badanych obszarach.

Kontrola nie wykazała uchybień w sposobie realizacji obowiązków nałożonych na jednostkę przez PIP. Zgodnie z zapisami art. 207 § 2 pkt  6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej k. p., pracodawca zapewnił wykonanie nakazu oraz wniosków z wystąpienia PIP.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

2. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

PP52 usytuowane było w 1 obiekcie budowlanym. Właścicielem obiektu była Gmina Miasto Szczecin, a zarządcą PP52. Powierzchnia zabudowy wynosiła 593,45 m2. Dla budynku prowadzono książkę obiektu budowlanego. Za prowadzenie książki, terminowe przeprowadzanie kontroli obiektu budowlanego oraz nadzorowanie wykonania zaleceń wynikających z kontroli odpowiedzialna była osoba zatrudniona na stanowisku intendenta.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz wykonywania zaleceń wynikających z kontroli.

Obiekt budowlany poddawany był kontrolom wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane. Kontrole przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia w danym zakresie.

W toku kontroli budowlanych nie stwierdzono uchybień mogących  mieć wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z budynku i jego otoczenia. Pracodawca na bieżąco wykonywał zalecenia wynikające z kontroli, bądź występował do organu nadrzędnego o wyasygnowanie środków finansowych na ten cel. Nie stwierdzono ponadto uchybień w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Wpisy do książki dokonywane były w dniu zaistnienia okoliczności, dla której było wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

3. Czynniki chemiczne

Niebezpieczne bądź stwarzające zagrożenie mieszaniny chemiczne stosowano do dezynfekcji i utrzymania czystości w obiekcie.

Pracodawca posiadał aktualny spis oraz karty charakterystyk stosowanych w jednostce mieszanin, jak również zapoznał pracowników zagrożeniami związanymi z ich stosowaniem oraz sposobem ochrony przed zagrożeniami. Nie wniesiono również uwag do sposobu przechowywania niebezpiecznych bądź stwarzających zagrożenie mieszanin. Pracownicy stosujący ww. mieszaniny byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

4. Pomiary czynników szkodliwych bądź uciążliwych

W lutym 2014 r. przeprowadzono w jednostce pomiary tlenku węgla na stanowiskach pracy w kuchni (kucharza i pomocy kuchennej) oraz mikroklimatu umiarkowanego w kuchni
i obieralni warzyw.

Na podstawie wykonanych badań i pomiarów stwierdzono, iż „stężenie tlenku węgla w kuchni nie przekracza wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (zw. dalej NDS)”. Krotność NDS wyniosła 0,2.

Przy wyniku 0,2 NDS pracodawca jest zobowiązany, na podstawie zapisu § 4 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  2 lutego 2011 r.w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy do przeprowadzania badań i pomiarów co najmniej raz na dwa lata. Pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów w przypadku gdy wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat, nie przekroczyły 0,1 wartości NDS.

Badania mikroklimatu wykazały, że badane stanowiska spełniały wymagania warunków „komfortu cieplnego”.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

5. Techniczne bezpieczeństwo  pracy

Będące na wyposażeniu jednostki maszyny i sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości (drabiny) poddawane były bieżącej kontroli. Okresowe kontrole w zakresie oporności izolacji przewodów oraz ochrony przeciwporażeniowej maszyn wykonywała osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania tego typu  prac.

W jednostce przeprowadzono ponadto ocenę maszyn nabytych przed 2003 r. pod kątem spełniania minimalnych wymagań bhp, określonych w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Maszyny nie spełniające minimalnych wymagań wycofano z eksploatacji.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

6. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Zasady i normy przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowiły integralną część Regulaminu pracy PP52. Pracodawca prowadził również indywidualne karty ewidencji wyposażenia. Kontrolą objęto wyposażenie w ww. przedmioty 22  pracowników.

Nie stwierdzono niezgodności w zakresie nałożonego na pracodawcę zapisami art. 2376 § 1; art. 2377 § 1 k.p.,obowiązku dotyczącego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników oraz odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania Polskich Norm.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano w jednostce wypadków przy pracy. Nie odnotowano również chorób zawodowych, bądź podejrzeń o tego typu choroby.

8. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w PP52 została przeprowadzona w maju 2011 r. przez zespół, w skład którego wchodził: specjalista ds. bhp, społeczny inspektor pracy, przedstawiciel związków zawodowych oraz osoba zatrudniona na stanowisku intendenta. Do oceny wytypowano 6 stanowisk pracy.

Dokumentacja oceny zawierała wszystkie elementy wymagane zapisem § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: opis stanowiska z uwzględnieniem obszaru wykonywania pracy; stosowane przez pracownika na danym stanowisku narzędzia i materiały; wykonywane czynności; występujące na stanowisku niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy; wykazy osób pracujących na danym stanowisku; datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

W dniu kontroli wszyscy pracownicy byli zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami. W zakładowym Regulaminie pracy ustalono sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

9. Szkolenia w dziedzinie bhp

Kontrolą objęto 23 osoby, w tym pracodawcę.

Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z realizacją zapisu art. 2373§ 1 i 2, art. 2374 k. p.  Pracowników PP52 nie dopuszczano do pracy, do wykonywania której nie posiadaliby wymaganych kwalifikacji, dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Pracownikom udostępniano szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. Pracodawca oraz pracownicy posiadali aktualne szkolenia w dziedzinie bhp określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

10. Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 23 osoby. Zadania służby bhp wykonywał specjalista ds. bhp zatrudniony w Ośrodku BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej. Osoba wykonująca zadania służby bhp w PP52 posiadała udokumentowane kwalifikacje specjalisty ds. bhp.Nie wniesiono zastrzeżeń do wykonywania zadań służby bhp. Specjalista ds. bhp współpracował ściśle z pracodawcą prowadząc czynne doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp, przedstawiał pracodawcy coroczne analizy stanu bhp, współuczestniczył w wewnętrznych kontrolach stanu bhp, wniósł istotny wkład do oceny ryzyka zawodowego, współuczestniczył w tworzeniu wewnętrznych przepisów z zakresu bhp.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

11. Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy PP52, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Kontrolą objęto 23 pracowników (pełen stan osobowy jednostki).

W badanym zakresie stwierdzono uchybienie w stosunku do 1 osoby. Pracownik zatrudniony z dniem 01.10.2013 r. (na 2/25 etatu, na stanowisku nauczyciela religii) został dopuszczony do pracy bez wstępnych badań lekarskich, co  było niezgodne z przepisem art. 229 § 1 pkt 1 oraz § 4 k.p., wg którego wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Przyczyną uchybienia była błędna interpretacja przepisów ponieważ uznała  Pani, że aktualne zaświadczenie lekarskie z badań okresowych, wykonanych przez pracownika dla innego pracodawcy (ww. pracownik zatrudniony był w tym czasie w dwóch innych przedszkolach, na takim samym stanowisku) można uznać  jako aktualne również dla PP52.

Po stwierdzeniu uchybienia zwróciła się Pani do jednostki służby zdrowia, w której pracownik wykonywał badanie o wydanie zaświadczenia lekarskiego również dla PP52.

Do dnia zakończenia kontroli pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie z badań okresowych, ważne do 25.02.2019 r.

Pozostali pracownicy w dniu kontroli posiadali aktualne badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia,  ocenił działalność jednostki w badanym obszarze.

III. Uwagi i zalecenia

W związku z tym, że jednostkowe uchybienie dotyczące wstępnego badania lekarskiego do dnia zakończenia kontroli zostało usunięte nie wydano zaleceń pokontrolnych.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/03/19, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2015/03/19 11:46:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2015/03/19 11:46:36 nowa pozycja