Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie styczeń – luty 2015 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (zw. dalej WGN) w zakresie prawidłowości zawierania umów i dokonywania wydatków.

            Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.03.2015 r.

            I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

            Kontrola pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła prawidłowość zawierania umów i dokonywania wydatków przez WGN (ocena pozytywna z nieprawidłowościami).

            II. Oceny cząstkowe

1. Zawieranie umów

W roku 2014 WGN zawarł 256 umów/porozumień, które skutkowały powstaniem zobowiązań na kwotę 16.734.986,53 zł.

Kontrolą objęto 12 umów na łączną kwotę 127.218,50 zł, tj.:

 • umowę dot. archiwizowania dokumentacji komunalizacyjnej – wartość 18.000,00 zł,
 • umowę dot. podejmowania czynności związanych z utworzeniem bazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w celu składania deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości – o wartości 9.000,00 zł,
 • umowę dot. podejmowania czynności związanych z przygotowaniem bazy zaewidencjonowania zasobu Gminy oraz Skarbu Państwa z opcją wykorzystania bazy dla celów składania przez Gminę deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości. Podejmowania czynności niezbędnych dla opracowania aplikacji pozwalającej na powiązanie przedmiotu opodatkowania (nieruchomości lub udziału w nieruchomości) w zależności od przeznaczenia z odpowiednią stawką (wyłączeniem z opodatkowania, zwolnieniem opodatkowania) - wartość 12.000,00 zł,
 • 2. umowy dot. utworzenia szablonu newsletter'a za pomocą aplikacji ICOR UM w terminie do dn. 20.02.2014 r., prowadzenie newsletter'a na bieżąco, poprzez wydawanie kolejnego numeru co najmniej raz w miesiącu, redagowanie aktualności na stronie www.miastooferuje.szczecin.pl - wartość 2.800,00 zł
 • umowę dot. oszacowania wartości i wykonania operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 124 lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 2 i 3. Oszacowania wartości i wykonania operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 166 lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 4 i 5 - wartość 41.118,50 zł,
 • 2. umowy dot. archiwizowania dokumentacji dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych - wartość 24 000,00 zł,
 • 2. umowy dot. prowadzenia newsletter'a na bieżąco, redagowania aktualności na stronie www.miastooferuje.szczecin.pl - wartość 1.400,00 zł,
 • umowę dot. współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz koordynowania, przekazywania i weryfikacji danych dot. nieruchomości podlegających ujęciu w deklaracjach podatkowych; aktualizacji bazy nieruchomości podlegających ujęciu w deklaracjach podatkowych, stworzenia definicji zasobów Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa w oparciu o istniejący słownik rodzajów praw ZSiFK oraz nowej synchronizacji danych SITGMIN -> ZSiFK – wartość 9.000,00 zł,
 • umowę dot. analizy danych otrzymanych od ZDiTM, ZBiLK oraz innych jedn. org. UM, wprowadzenia do bazy danych nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa, opracowania szczegółowych algorytmów przypisywania udziałów, uczestnictwo w analizie koncepcji i w pracach nad SIP - wartość 9.900,00 zł.

W toku kontroli stwierdzono, że w treści umów nr CRU/14/0000023 z dn. 01.01.2014 r. oraz CRU/14/0001172 z dn. 27.03.2014 r. których przedmiotem była archiwizacja dokumentów nie wskazano ilości akt jaką Zleceniobiorca zobowiązany był zarchiwizować.

WKiAW wskazał, że archiwizowanie akt powinno być wykonane na podstawie umowy o określonym obiektywnie rezultacie. Niezbędnym jest wskazanie zatem miernika rzeczowego pozwalającego na ocenę prawidłowości realizacji umowy np. w postaci ilości metrów bieżących dokumentacji zarchiwizowanej w ramach danej umowy.

Nie zasługiwała przy tym na uznanie argumentacja Dyrektora WGN zawarta w wyjaśnieniach z dn. 17.02.2015 r. dot. braku możliwości określenia ilości teczek przeznaczonych do archiwizacji w oparciu o nowe kryteria archiwizacji. WKiAW wskazał, że przedmiot zlecenia należy określać w metrach bieżących materiałów do archiwizacji (a nie ilości teczek), a „nowe kryteria archiwizacji” obowiązywały od dnia 01.01.2011 r. na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

W aktach spraw nie udokumentowano ponadto faktu wyrażenia przez Sekretarza Miasta zgody na zawarcie umowy nr: CRU/14/0000490 z dn. 31.01.2014 r., CRU/14/0000491 z dn. 31.01.2014 r., CRU/14/0001212 z dn. 01.04.2014 r., CRU/14/0001213 z dn. 01.04.2014 r., CRU/14/0003615 z dn. 30.09.2014 r. Powyższe umowy zostały zawarte z pracownikami UM Szczecin, a wg § 2 ust. 1 obowiązującego do dn. 14.10.2014 r. Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 214/98 w sprawie zawierania umów zleceń i umów o dzieło (zw. dalej zarządzeniem nr 214/98), w przypadkach szczególnie uzasadnionych zgodę na zawarcie umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikiem Urzędu miasta wyraża Sekretarz Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału lub Kierownika Referatu. Na prośbę kontrolera zawartą w piśmie z dnia 13.02.2015 r. znak WKiAW.II.1712.75.2015.AKe, przedłożono notatki służbowe w których wskazano, że Sekretarz Miasta wyraził zgodę na zawarcie ww. umów. W ocenie kontroli zgody Sekretarza Miasta na zawarcie umów z pracownikami Urzędu nie sposób domniemywać na podstawie pochodnego dowodu jakim są oświadczenia innego pracownika Urzędu o przeprowadzonej rozmowie. Brak kopii wniosku o którym mowa w zarządzeniu nr 214/98, jak również brak podpisu Sekretarza Miasta na zawartych umowach – w opinii kontroli – świadczy o braku zgody na zawarcie przedmiotowych umów.

Ustalono również, że w dn. 30.09.2014 r. WGN zawarł umowę zlecenia nr CRU/14/0003615 z osobą zatrudnioną w UM Szczecin jako pracownik II stopnia wykonujący zadania z zakresu prac interwencyjnych. Przedmiotem umowy było wykonywanie prac związanych z archiwizowaniem dokumentacji komunalizacyjnej tj. czynność objęta podpisanym w dn. 06.03.2014 r. zakresem obowiązków ww. pracownika. W toku kontroli ustalono, że prace objęte umową zlecenia wykonywane były poza godzinami pracy wynikającymi z podpisanej umowy o prace interwencyjne. WKiAW wskazał jednak, że zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, zatrudnianie pracowników poza określonym w umowie o pracę czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy tych samych czynnościach, co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych. W związku z powyższym, świadczenie tożsamych czynności co określone w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych (orzeczenia: wyrok SN z 30 czerwca 2000 r. II UKN 523/99,  wyrok SA w Gdańsku z 21 października 1994 r., III Aur 865/94, wyrok SN z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94).

Ustalono ponadto, że realizacja zlecenia przez osoby zewnętrzne następowała bez formalnego skierowania, co naruszało § 27 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 380/12 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości wg. którego w przypadku wykonywania zleconych robót i usług przez podmioty zewnętrzne na terenie Urzędu Miasta konieczne było formalne skierowanie pracowników do tych prac.

Wszystkie objęte kontrolą umowy zostały przekazane do radcy prawnego w celu dokonania kontroli formalno prawnej, czego potwierdzeniem był podpis radcy na każdej z nich. Stwierdzono ponadto, że w przypadku gdy umowa pociągała za sobą skutki finansowe, dysponent przekazywał ją do Wydziału Księgowości w celu uzyskania kontrasygnaty. WGN przekazując umowę do Wydziału Księgowości każdorazowo dołączał do niej „Kartę informacyjną do umowy”. Powyższe było zgodne z zapisami § 27 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 380/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Wartość 9 z 12 poddanych kontroli umów przekraczała 3.000,00 zł. WGN przed zawarciem umów dokonywał analizy rynku oraz sporządzał notatkę służbową dokumentującą fakt jej przeprowadzenia, co wyczerpywało dyspozycję § 11 ust. 1 – 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień Publicznych (ze zm.) (zw. dalej zarządzeniem nr 314/13).

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia analizy rynku w notatce służbowej każdorazowo zamieszano uzasadnienie niezastosowania uregulowań określonych w § 11 ust. 4 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 314/13.

W 1 przypadku umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie w 2014 r. wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (znak: BZP/173/13).

WKiAW pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym zakresie (ocena pozytywna z nieprawidłowościami).

2. Realizacja umów

      Do każdej z 12 poddanych kontroli umów załączono dokumentację potwierdzającą realizację przedmiotu umowy. W przypadku 11 umów były to rachunki wystawiane z tytułu realizacji przedmiotowej umowy, które zawierały zapis "pracę będącą przedmiotem zlecenia przyjął w dniu…. bez zastrzeżeń przedstawiciel Zleceniodawcy", i każdorazowo były podpisywane przez przedstawiciela WGN. W przypadku 1 umowy były to protokoły zdawczo-odbiorcze.

      Kontrola wykazała, że w przypadku umów nr: CRU/14/0000490, CRU/14/0000491, CRU/14/0001212 oraz CRU/14/0001213 zawartych z pracownikami UM Szczecin, wykonawcy  realizowali przedmiot ww. umów zleceń (wprowadzali dane na stronę www.miastooferuje.szczecin.eu oraz do newsletter`a na ww. stronie) częściowo w godzinach pracy w Urzędzie. Powyższe prowadziło do podwójnego finansowania ww. osób.

      W toku kontroli ustalono, że Wykonawcy w pełni wywiązali się z obowiązków wykazanych w poddanych kontroli umowach w tym m.in.: utworzono bazę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w celu składania deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości, oszacowano wartość i wykonano operaty szacunkowe wycen wartości rynkowej 290 lokali mieszkalnych z zasobu.

      W przypadku wszystkich poddanych kontroli umów ich przedmiot był wykonywany w określonym w umowach terminie.

WKiAW pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym zakresie (ocena pozytywna z nieprawidłowościami). 

      III. Uwagi i zalecenia

      Przedstawiającpowyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

 1. W przypadku zawierania umów których przedmiotem jest archiwizacja dokumentów każdorazowo określać ilość akt jaką wykonawca zobowiązany jest zarchiwizować.
 2. Nie zawierać umów cywilnoprawnych z pracownikami UM Szczecin na wykonywanie prac wskazanych w ich zakresach obowiązków.
 3. W przypadku wykonywania zleconych robót i usług przez podmioty zewnętrzne na terenie Urzędu Miasta wystawiać każdorazowo formalne skierowanie pracowników do tych prac.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/10/20, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2015/10/20 08:28:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2015/10/20 08:28:11 nowa pozycja