Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r.

Przedszkole Publiczne nr 49 w Szczecinie, ul. Marmurowa 7

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 16. – 25.11.2015 r. przeprowadził kontrolę Przedszkolu Publicznym nr 49 w Szczecinie, ul. Marmurowa 7, zwanym dalej PP nr 49, w zakresie gospodarowania ZFŚS w 2014 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9.12.2015 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił prowadzenie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2014 r.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły m.in.:

 • przyznawania świadczeń mimo braku uzasadnionych wniosków,
 • składania wniosków o dofinansowanie po fakcie przyznania świadczeń przez komisję socjalną,
 • niewłaściwego uzasadniania wniosków o świadczenie z ZFŚS,
 • przyznania świadczenia z pominięciem ujęcia go w protokole z posiedzenia komisji socjalnej,
 • błędnego wskazania stron w umowie o pożyczkę na cele mieszkaniowe, zawartej z dyrektorem PP nr 49,
 • niezgodnych z ustawą terminów przekazywania na rachunek bankowy ZFŚS odpisów na dany rok kalendarzowy,
 • niezgodności dowodów księgowych z zapisami art. 20 i 21 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), zwanej dalej uor,
 • opodatkowania 19. świadczeń z pominięciem kwoty wolnej w wys. 380 zł.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w poniższym zakresie:

 • opracowano i wprowadzono w życie regulamin ZFŚS,
 • każdorazowo uwzględniano kryterium dochodowe,
 • opodatkowywano świadczenia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zwanej dalej uopd.

 II. Oceny cząstkowe

1. Zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS

Fundusz socjalny PP nr 49 w 2014 r. wyniósł 84.858,53 zł. Na tą kwotę złożyło się m.in.:

- stan konta na dzień 1.01.2014 r.  – 2.510,14 zł,

- wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych – 32.319,70 zł,

- odpisy na fundusz 2014 r. – 49.783 zł,

- odsetki bankowe – 108,07 zł,

- zwrot z tytułu rozliczenia ubezpieczenia – 137,62 zł.

Wypłaty z funduszu w 2014 r. wyniosły 84.464,57 zł, na co złożyły się m.in.:

- pożyczki mieszkaniowe – 42.000,29 zł,

- świadczenia urlopowe nauczycieli netto – 9.983,28 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników – 7.971,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę – 8.463,00 zł,

- pomoc rzeczowa i świąteczna – 7.650,00 zł,

- zapomogi losowe – 1.000,00 zł,

- zapomogi finansowe – 2.420,00 zł,

- zapłacony podatek od przyznanych świadczeń w 2014 r. – 4.977,00 zł.

Kontroli poddano:

 1. 48 wniosków o świadczenia z ZFŚS,
 2. wszystkie wyciągi bankowe konta ZFŚS z 2014 r.,
 3. 3 raporty kasowe,
 4. 8 list płac,
 5. 2 faktury potwierdzające zakup pobytu w Kołobrzegu,
 6. 11 protokołów z posiedzeń Komisji Socjalnej.

W 2014 r. przyznano i wypłacono 7 pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 42.000,29 zł.

Za gospodarowanie środkami ZFŚS odpowiedzialny był dyrektor PP nr 49.

W 3. przypadkach zostały przyznane i wypłacone świadczenia na łączną kwotę 805 zł mimo braku stosownych wniosków. Było to niezgodne z pkt 2 części VI ww. regulaminu ZFŚS, według którego podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej, poparty jej oświadczeniem o dochodzie brutto na członka rodziny.

W 2. przypadkach, osoby uprawnione złożyły wnioski po dacie przyznania im świadczenia przez komisję socjalną, tj. po dacie spisania protokołu z posiedzenia ww. komisji.

W 2. przypadkach uzasadnieniem złożenia wniosku o świadczenie z ZFŚS było podreperowanie/dofinansowanie budżetu domowego. Z funduszu świadczeń socjalnych mogą być finansowane tylko te rodzaje działalności socjalnej, które są objęte ustawową definicją pojęcia "działalność socjalna", zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 111).Wyklucza to finansowanie z funduszu zapomóg o charakterze dodatku do wynagrodzenia, które w tym przypadku powinny być zarówno opodatkowane, jak i oskładkowane.

W przypadku sfinansowania zorganizowanego wyjazdu dla pracowników do Kołobrzegu w kwocie 3.721 zł stwierdzono, że faktury za pobyt zostały opłacone mimo braku stosownego zapisu w protokole z posiedzenia komisji socjalnej i braku decyzji w sprawie przyznania środków na tę formę działalności socjalnej. Stwierdzono ponadto, że faktura zaliczkowa nr 832/2014/BU z dnia 21.07.2014 r. na kwotę 800 zł nie była sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Nie była również zatwierdzona do zapłaty przez dyrektora i głównego księgowego. Powyższe było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, według którego dowód księgowy powinien zawierać co najmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W przypadku dofinansowania do działalności kulturalno – oświatowej w formie ww. wyjazdu dla pracowników do Kołobrzegu ustalono, że w raporcie kasowym nr 5/09/B-1 została ujęta kwota wypłat w wys. 4.742 zł, mimo że wg list płac nr 40/09 i 41/09 wypłacono pracownikom łączną kwotę 4.741 zł. Na konto bankowe ZFŚS nie została zwrócona kwota 1 zł tytułem różnicy między kwotą 4.742 zł, pobraną czekiem w dniu 18.07.2014 r., a kwotą 4.741 zł wypłaconą pracownikom w dniu 8.09.2014 r. Stwierdzono ponadto, że ww. listy płac zostały ujęte w raporcie pod datą 1.09.2014 r., a nie 8.09.2014 r.

W toku kontroli umów o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe stwierdzono, że w przypadku pożyczki przyznanej Dyrektorowi PP nr 49, wystąpił on w umowie zarówno jako pracodawca, jak i pożyczkobiorca. Istotą umowy z ZFŚS jest wystąpienie co najmniej dwóch stron. W tym przypadku wystąpił konflikt interesów. Należało wyznaczyć inny podmiot zarządzający ZFŚS i unormować tę kwestię w regulaminie (np. komisja socjalna).

Wyciągom bankowym nr 23, 24 i 25 główny księgowy nadał ten sam numer poz. dziennika – B-290. Stwierdzono ponadto, że w 2014 r. na koncie851-10-004 nie zostały ujęte odsetki od pożyczki w wys. 104,90 zł.

Powyższe było niezgodne z art. 20 ust. 1 i 2 uor, według którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi".

Główny księgowy dokonywał przelewów odpisu z konta budżetowego na konto socjalne co miesiąc mimo, że według art. 6 ust. 2 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1-3.

W PP nr 49 obowiązywał regulamin określający zasady gromadzenia i wydatkowania środków z funduszu. Ze środków funduszu korzystali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci. Przyznanie świadczenia każdorazowo uwzględniało kryterium dochodowe.

Dowodem księgowym PK nr ZFŚ/16/2015 z dnia 31.03.2015 r., na kontach 234-10-001 i 851-10-003 zaewidencjonowane zostały odsetki w wys. 104,90 zł od pożyczki mieszkaniowej.

WKiAW, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

2. Podatek od świadczeń z ZFŚS

Od świadczeń socjalnych w 2014 r. został naliczony i odprowadzony podatek dochodowy w łącznej wysokości 4.977 zł.

Kontroli poddano 8 list płac.

Podatek dochodowy od świadczeń naliczał główny księgowy. Listy płac były zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektor.

W 2014 r., u 19. pracowników nie uwzględniono pełnej kwoty wolnej od podatku w wys. 380 zł. W efekcie naliczono pracownikom i odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek zawyżony o 138 zł. Tym samym pracownikom zostały wypłacone świadczenia zaniżone łącznie o 138 zł. Powyższe było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 67 uopd, według którego wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Świadczenia wypłacane emerytom były zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 uopd.

Zapomoga losowa w wys. 1.000 zł była zwolniona z naliczenia podatku dochodowego.

Pozostałe świadczenia były opodatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 uopd.

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił proces rozliczania świadczeń z ZFŚS z tytułu podatku dochodowego.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektor PP nr 49:

 1. przyznawać świadczeń wyłącznie po uprzednim zgromadzeniu wniosków,
 2. weryfikować złożone wnioski pod kątem przedstawionego w nich uzasadnienia,
 3. ujmować w protokołach z posiedzeń komisji socjalnej każde przyznane dofinansowanie,
 4. numerować kolejno, sprawdzać i dekretować wszystkie dowody księgowe,
 5. zwrócić na rachunek funduszu 1 zł tytułem niewypłaconego świadczenia z 2014 r.,
 6. ujmować operacje gospodarcze w raportach kasowych pod datą ich faktycznego wystąpienia,
 7. wprowadzić w regulaminie ZFŚS zapisy dot. zawierania umów o pożyczkę z dyrektorem PP nr 49 oraz opracować właściwy wzór umowy,
 8. przekazywać odpisy na rachunek ZFŚS w ustawowych terminach,
 9. rozliczać na każdego pracownika kwotę 380 zł zwolnioną z podatku.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/03/01, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/03/01 12:20:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/03/01 12:20:52 nowa pozycja