Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Wybrane aspekty inwestycji realizowanych przez WIM w latach 2013 – 2014

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w kwietniu 2015 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WIM) w zakresie wybranych aspektów inwestycji realizowanych przez WIM w latach 2013 – 2014.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.06.2015 r.

Kontrolą objęto łącznie 14 umów (oraz 15 aneksów) na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektów:

 1. Przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod budowę Transgranicznej Bazy Turystyki Żeglarskiej (1 umowa + 2 aneksy).
 2. Transgraniczna Baza Turystyki Żeglarskiej (6 umów + 8 aneksów).
 3. Budowa Trasy Północnej – etap II (7 umów + 5 aneksów).

Podczas kontroli zweryfikowano m.in.:

 1. Obieg dokumentów w Urzędzie Miasta Szczecin,
 2. Kompletność dokumentacji koniecznej do zawarcia aneksów, a także umów na roboty dodatkowe i zamienne,
 3. Zgodność pozycji zawartych w poszczególnych kosztorysach inwestorskich z pozycjami zawartymi w kosztorysach ofertowych,
 4. Zgodność wprowadzanych aneksami zmian z zapisami zawartymi w umowach pierwotnych i ogłoszeniach o zamówienie publiczne.

Weryfikacja dokumentacji nie obejmowała – z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy technicznej - zasadności zawierania umów na roboty dodatkowe, zamienne jak i aneksów pod kątem zastosowania rozwiązań technicznych będących podstawą ich zawarcia.

I. Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę Transgranicznej Bazy Turystyki Żeglarskie

1. Wykonanie budżetu

Planowane w budżecie miasta środki na realizację zadania: „Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę Transgranicznej Bazy Turystyki Żeglarskiej”, w latach 2013- 2014 przedstawiały się następująco:

- 2013 r. – 3.400.000 zł (dysponentem części budżetowej był WIM) – działania: roboty budowlane polegające na: wykonaniu nasypu i podniesienia rzędnej terenu, budowa budynku administracyjno – usługowego B3, budowa infrastruktury technicznej, budowa nabrzeża od strony rzeki Duńczycy.

- 2014 r. – 5.400.000 zł (dysponentem części budżetowej był WIM) – działania: roboty budowlane polegające na: uzbrojeniu działki, umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej, budowie budynku administracyjno – usługowego B3.

Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 92601.

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.

 W 2013 r. WIM w ramach realizacji zadania wykorzystał łącznie kwotę 2.690.626 zł co stanowiło 79,1 % planowanych środków. Odchylenie od planu na poziomie 20,9 % powstało w efekcie niewykonania etapu części lądowej które wynikało z niezakończonego procesu osiadania nasypu na Wyspie Grodzkiej oraz zaleceń Projektanta, aby w okresie zimowym nie wykonywać robót związanych z zabudową kubaturową i sieciami zewnętrznymi.

W 2014 r. WIM wykorzystał kwotę 4.515.427 zł, co stanowiło 83,6 % planu. Odchylenia na poziomie 16,4 % powstały w wyniku opóźnień wykonawcy w robotach kubaturowych w stosunku do planowanego harmonogramu, spowodowanych trwającym procesem konsolidacji podłoża gruntowego.

2. Zawieranie umów

W dn. 14.08.2012 r. zawarto umowę nr CRU/12/0002968 (zw. dalej umową z dn. 14.08.2012 r.) na podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca (wartość robót 9.374.328,90 zł). Zamawiający dwukrotnie zmieniał zapisy powyższej umowy:

 1. Aneksem nr 1 z dn. 19.09.2012 r. dokonano zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 umowy polegającej na wskazaniu innej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.
 2. Aneksem nr 2 z dn. 05.09.2013 r. – strony ustaliły ostateczną wartość wykonanych robót na kwotę 9.608.872,26 zł brutto (wartość robót wzrosła w stosunku do pierwotnej o kwotę 234.543,36 zł).

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.

Zmian umowy pierwotnej dokonano zgodnie z art. 144 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)(zw. dalej p.z.p.) który zakazywał wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Wprowadzona Aneksem nr 1 zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy została dokonana zgodnie z zapisami § 16 ust. 3 pkt 4 umowy z dn. 14.08.2012 r. wg którego zmian umowy można dokonać w przypadku wystąpienia zmian w zakresie osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zaproponowana osoba wg. przedstawionych dokumentów spełniała wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Aneks nr 2 zawarto w związku z koniecznością przeprowadzenia w toku realizacji umowy prac, które wykraczały poza planowaną ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Zwiększeniu uległy m. in. prace dot. wbudowania kruszyw mineralnych na wyspie wraz z transportem i rozładunkiem, drenażu powierzchniowego pionowego, wbijania stalowych ścianek szczelnych na głębokość 10m kafarem pływającym, wykonania i zatopienia materaców faszynowych taflowych o wym. 10x10m.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w § 16 ust. 3 pkt 5 umowy z dn. 14.08.2012 r. przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo wykraczają poza ilość opisaną w TER wskazując przy tym, że wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego – przy rozliczeniu końcowym przedmiotu umowy.

Zarówno umowa z dn. 14.08.2012 r. jak i zawarte do niej aneksy zostały zaopiniowane przez radcę prawnego, co było zgodne § 27 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 380/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (zw. dalej Zarządzeniem nr 380/12). Projekty zawieranych aneksów były ponadto opiniowane przez Dyrektora BZP co było zgodne z zapisem § 8 ust. 3. pkt 1 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (ze zm.) (zw. dalej załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 314/13) wg którego do obowiązków dyrektora BZP należy opiniowanie projektów aneksów do zawartych umów.

W toku kontroli stwierdzono ponadto, że umowa oraz aneksy uzyskały kontrasygnatę skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, co było zgodne z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) według którego jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

WIM przekazując umowy/aneksy do Wydziału Księgowości każdorazowo dołączał do nich „Kartę informacyjną do umowy/aneksu”. Powyższe wypełniało obowiązek wynikający z § 27 ust. 2 pkt 2 i 3 Zarządzenia nr 380/12.

II. Transgraniczna Baza Turystyki Żeglarskiej

1. Wykonanie budżetu

Planowane w budżecie miasta środki na realizację zadania: „Transgraniczna Baza Turystyki Żeglarskiej”, w latach 2013 - 2014 przedstawiały się następująco:

- 2013 r. – 1.720.927 zł (dysponentem części budżetowej był WIM) – działania: roboty budowlane I etapu Portu Jachtowego w zakresie: pomostów cumowniczych (pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńczyca zacumowane do brzegów), nabrzeża i mostu pieszo – jezdnego z przęsłem uchylnym (zwodzonym) na Wyspę Grodzką.

- 2014 r. – 11.362.702 zł (dysponentem części budżetowej był WIM) – działania: roboty budowlane I etapu Portu Jachtowego w zakresie: budowy pomostów cumowniczych (pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńczyca zacumowane do brzegów oraz wyposażone w instalacje), budowy mostu zwodzonego pieszo – jezdnego z nabrzeża Starówka na Wyspę Grodzką, budowy zapory lodowej przy wejściu do Duńczycy.

Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 92601.

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.

W 2013 r. WIM w ramach realizacji zadania wykorzystał łącznie kwotę 1.720.927 zł tj. 100 % planowanych środków.

W 2014 r. WIM wykorzystał kwotę 8.850.943 zł, co stanowiło 77,9 % planu. Niższa realizacja wydatków wynikała z przesunięcia części płatności na rok 2015.

  2. Zawieranie umów

Kontroli poddano 6. umów wraz z 8 aneksami na łączną kwotę 35.006.187,71 zł, tj.:

 1. Umowę nr CRU/13/0002746 z dn. 05.08.2013 r. (zw. dalej umową z dn. 05.08.2013 r.) – na budowę Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna (pierwotna wartość robót: 32.957.997,38 zł, wartość robót po zmianach: 34.123.881,16 zł brutto). Zamawiający ośmiokrotnie zmieniał zapisy powyższej umowy:
  1. Aneksem nr 1 z dn. 11.10.2013 r. zmieniono termin wykonania dla etapu Ia do dnia 31.12.2013 r. (pierwotnie do dnia 13.10.2013 r.). Uzasadnieniem zawarcia aneksu były prowadzone kontrolne pomiary geodezyjne osiadań reperów rozmieszczonych na Wyspie Grodzkiej które uwidaczniały, że proces konsolidacji podłoża gruntowego nie został zakończony. Aneks nr 1 zawarto zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r. wg którego zmiana umowy mogła zostać dokonana w przypadku gdy proces konsolidacji gruntu nie nastąpi w zakładanym terminie i fakt ten będzie miał wpływ na harmonogram realizacji robót.
  2. Aneksem nr 2 z dn. 28.01.2014 r. zmieniono termin wykonania dla etapu Ia do dn. 21.05.2014 r. Przyczyną zawarcia aneksu nr 2 był jak w przypadku aneksu nr 1 nie zakończony proces konsolidacji podłoża gruntowego.
  3. Aneksem nr 3 z dn. 03.03.2014 r. zmieniono logo w stopce aktu umowy oraz w nagłówku załącznika nr 2. Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem nie stanowiły zmian istotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 p.z.p. W związku częściowym dofinansowaniem projektu środkami zewnętrznymi konieczna była zmiana logotypów na zgodne z wytycznymi instytucji dofinansowującej.
  4. Aneksem nr 4 z dn. 21.05.2014 r.:
  5. zmieniono termin wykonania dla etapu Ia do dn. 09.11.2014 r. Powyższej zmiany dokonano w związku z wnioskami opinii geotechnicznej dotyczącej warunków posadowienia budynków B2 i B3 tj. koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na zmianie posadowienia budynków B2 i B3 z bezpośredniego na pośrednie – wykonania palowania pod fundamenty budynku. Zmianę taką dopuszczały zapisy: § 13 ust. 2 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r. w którym zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na zmianie terminu zakończenia realizacji robót oraz § 13 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 1 do umowy wg którego zmian umowy można dokonać w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja ma wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych.
  6. wprowadzono rzeczywistą ilość robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu powykonawczego, a co za tym idzie zmieniono łączną wartość robót (dla etapu Ia wzrost o kwotę 420.110,41 zł brutto). Powyższą zmianę wprowadzono zgodnie z zapisami: § 13 ust. 2 załącznika nr 1 do umowy w którym Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na zmianie wynagrodzenia oraz § 13 ust. 3 pkt 6 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r. który wskazywał, że zmiana umowy mogła nastąpić w przypadku konieczności przeprowadzenia prac, które będą wykraczać poza opis dokonany w przedmiarach robót, przy czym okoliczności tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a rzeczywista ilość wykonanych robót przekroczy o 20 % ilość zaplanowaną w ofercie.
  7. zmieniono wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r. osoby pełniące funkcję kierownika robót mostowych oraz koordynatora ze strony Zamawiającego. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót mostowych została dokonana zgodnie z zapisami § 13 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r. wg którego zmian umowy można dokonać w przypadku wystąpienia zmian w zakresie osób przewidzianych do realizacji zadania dedykowanych na wskazane w umowie stanowisko. Zaproponowane osoby wg. przedstawionych dokumentów spełniały wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  8. Aneksem nr 5 z dn. 05.11.2014 r. zmieniono:
  9. termin wykonania dla etapu Ia do dn. 24.12.2014 r. oraz dla etapu Ib do dn. 27.12.2014 r. Zmiana terminu wykonania dla etapu Ia wynikała z konieczności powtórnego przeprowadzenia postępowania dot. wyboru wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych dot. palowania podłoża pod budynki B2 i B3. Zmiana terminu wykonania dla etapu Ib podyktowana była wstrzymaniem robót zasadniczych w związku z awarią pala 23 i powtórnym jego wbiciem. Czas wstrzymania robót wyniósł 103 dni. Powyższa zmiana była zgodna z powołanymi w przypadku Aneksu nr 4 zapisami:  § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r., a także z zapisami: § 13 ust. 2 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r. w którym zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy polegających na zmianie terminu zakończenia realizacji robót, § 13 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r. wg którego zmiany umowy można dokonać w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót przeszkód o obiektywnym charakterze uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi.
  10. liczbę stanowisk cumowniczych (w umowie z dn. 05.08.2013 r. pierwotnie wskazano 47 szt. natomiast ilość wynikająca z dokumentacji projektowej to 44 szt., błąd wynikał z omyłki pisarskiej). Powyższa zmiana nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 p.z.p. 
  11. wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r. osoby pełniące funkcje kierownika robót hydrotechnicznych, elektrycznych i teletechnicznych. Zmiana osób pełniących ww. funkcje została dokonana zgodnie z cytowanym zapisem § 13 ust. 2 oraz § 13 ust. 3 pkt 5 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r. wg którego zmian umowy można dokonać w przypadku wystąpienia zmian w zakresie osób przewidzianych do realizacji zadania dedykowanych na wskazane w umowie stanowiska. Zaproponowane osoby wg przedstawionych dokumentów spełniały wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  12. wskazane w § 2 ust 1 pkt 3 i pkt 5 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r. osoby pełniące funkcje kierownika robót hydrotechnicznych, elektrycznych i teletechnicznych. Zmiana osób pełniących ww. funkcje została dokonana zgodnie cytowanymi wcześniej zapisami § 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 załącznika nr 2 do umowy. Zaproponowane osoby wg przedstawionych dokumentów spełniały wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  13. Aneksem nr 6 z dn. 16.12.2014 r. zmieniono:
  14. poszczególne pozycje w TER (usunięto 24. pozycje, dodano 45. pozycji, w 11 pozycjach wprowadzono zmiany z tytułu przekroczenia ilości zaplanowanych w ofercie robót). Uzasadnieniem dla zmian wprowadzonych w TER było: zmiana typu studni kablowej (opisana w protokole konieczności nr 9/Ia), ułożenie geowłókniny na dnie i ścianach wykopu (opisane w protokole konieczności nr 10/Ia), wprowadzenie zmian z tytułu przekroczenia ilości robót zaplanowanych w ofercie o wartość większą niż 20 % (opisu zmian dokonano w protokole konieczności na 14/Ia),  wykonanie zapory lodowej według projektu zamiennego (opisano w protokole konieczności nr 3/Ib), skorygowanie rozwiązania projektowego dot. systemu mocującego pontony pływające SEAFLEX (wg protokołu konieczności nr 6/Ib),  wprowadzenie zmiany szerokości trapów zejściowych na pomosty pływające P2 (wg. protokołu konieczności nr 8/Ib), wprowadzenie rozwiązania zamiennego konstrukcji kładki pieszo – jezdnej (wg protokołu konieczności 9/Ib), wykonanie łożysk głównych (wg protokołu konieczności nr 2/Ib).

W przypadku etapu Ia wprowadzone zmiany były zgodne z cytowanym zapisem § 13 ust. 2 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 oraz z zapisami § 13 ust. 3 pkt 6 i 7 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r. wg których zmiany umowy można dokonać w przypadku pojawienia się konieczności przeprowadzenia prac, które wykraczają poza opis dokonany w przedmiarach robót, przy czym okoliczności tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a rzeczywista ilość wykonanych robót przekroczy 20 % ilość zaplanowaną w ofercie. Zmiany zawartej umowy możliwe były również w przypadku gdy w toku prowadzenia robót okazało się, że w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zakresu zamówienia, występują rodzaje robót nie ujęte w pozycjach przedmiaru i kosztorysie ofertowym.

W przypadku etapu Ib wprowadzenie powyższych zmian było zgodne z § 13 ust. 2 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r. oraz § 13 ust. 3 pkt 1 i 6 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r. wg których zmiany umowy można dokonać w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, a skutków tych zmian nie da się wycenić na podstawie kosztorysu ofertowego, a także gdy w toku robót okaże się, że w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zakresu zamówienia, występują rodzaje robót nie ujęte w pozycjach przedmiaru i kosztorysie ofertowym.

 1. wartość robót (wzrost wynagrodzenia w stosunku do określonego pierwotnie o kwotę 406.678,49 zł brutto) oraz termin wykonania dla etapu Ia i Ib do dn. 30.03.2015 r. Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych zmian rozwiązań projektowych oraz wykonania robót dodatkowych na podstawie cytowanych zapisów § 13 ust. 2 i 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 i nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r.
 2. Aneksem nr 7 z dn. 23.01.2015 r.:
 3. do dokumentacji projektowej dodano projekt zamienny dla pozwolenia na budowę nr 35/2012 oraz dokumentację geologiczno – inżynierską podłoża rejonu projektowanego portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie,
 4. zmieniono poszczególne pozycje TER (w 10 pozycjach wprowadzono zmiany powstałe w wyniku omyłek pisarskich jakie zawierał Aneks nr 6 z dn. 16.12.2014 r.).

Zmiany powyższe nie stanowiły zmian istotnych w rozumieniu art. 144 p.z.p.

 1. Aneksem nr 8 z dn. 27.03.2015 r. zmieniono:
 2. poszczególne pozycje w TER (dodano 13. pozycji, w 35 pozycjach wprowadzono zmiany - w tym w 31 przypadkach zmiany dot. zwiększenia ilości/wartości robót, w pozostałych 4 przypadkach zmiany dot. zmniejszenia ilości/wartości robót). Uzasadnieniem dla zmian w TER było: dostawa i montaż filtra antyodorowego w stacji podciśnieniowej VS-2 (wg protokołu konieczności nr 16/Ia), dostawa i montaż zbrojenia płyty dennej (korka) komory technicznej KT – 2 (wg protokołu konieczności nr 17/Ia), wprowadzenie zmian z tytułu przekroczenia ilości robót zaplanowanych w ofercie o wartość większą niż 20 % (opisu zmian dokonano w protokole konieczności na 11/Ib), ponadnormatywne zużycie żywicy epoksydowej do wklejenia prowadnic na Nabrzeżu starówka (wg protokołu konieczności nr 5/Ib), wykonanie robót zamiennych uszczelnienia kontenerów technicznych pod kładką pieszo – jezdną (wg protokołu konieczności nr 7/Ib), korekta wagi zbrojenia (wg protokołu konieczności nr 10/Ib), wykonanie i montaż znaków nawigacyjnych na pławach zapory lodowej (wg protokołu konieczności nr 13/Ib). Wszystkie ww. zmiany były wprowadzone zgodnie z cytowanymi zapisami § 13 ust 2 załącznika nr 1 i nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r., § 13 ust. 3 pkt 7 załącznika nr 1 do umowy z dn. 05.08.2013 r. oraz § 13 ust. 3 pkt 1, 6 i 7 załącznika nr 2 do umowy z dn. 05.08.2013 r.. 
 3. wartość robót (wzrost wynagrodzenia w stosunku do określonego pierwotnie o kwotę 339.094,88 zł brutto). Powyższe zmiany były wprowadzone na podstawie cytowanych zapisów § 13 ust. 2 i 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 i nr 2 do umowy z dn.05.08.2013 r.
 4. Umowę nr CRU/14/0001911 z dn.26.05.2014 r. na naprawę tj. przebudowę stalowych pali wielkośrednicowych nr 23 i 22, zlokalizowanych w kanale rzeki Duńczyca (wartość robót 61.352,40 zł brutto). Zakres robót obejmował: mechaniczne zasypanie wnętrza pali stalowych piaskiem średnim, wyrwanie pali wibromłotem pływającym, przy głębokości wbicia pali wynoszącej 12m, z gruntu kat. III, wykonanie i montaż „butów” stalowych do istniejących pali, wibrowanie pali wibromłotem na głębokość 12m na pontonie pływającym. Podstawą zawarcia umowy był § 11 ust. 4 pkt 4 lit. a i f załącznika nr 1 do zarządzenia nr 314/13 wg których zamawiający mógł odstąpić od poprzedzającej wybór wykonawcy analizy rynku w przypadku gdy z uwagi na specyfikę zamówienia zachodzą przyczyny techniczne powodujące, że istnieje jedyny wykonawca przedmiotu zamówienia lub występują inne przyczyny, w szczególności ekonomiczne, organizacyjne, gospodarcze lub społeczne powodujące, że zamówienie powinien realizować wybrany wykonawca.
 5. Umowę nr CRU/140002422 z dn. 30.06.2014 r. na roboty dodatkowe do umowy nr CRU/14/0002746 z dn. 05.08.2013 r. (wartość robót 13.856,34 zł brutto). Zakres robót obejmował: usunięcie kolizji na trasie pogrążania ścianki szczelnej komory nadawczej KT1 oraz usunięcie kolizji na trasie sieci kanalizacji sanitarnej na Nabrzeżu Starówka. Podstawą zawarcia umowy był § 11 ust. 4 pkt 4 lit. a i f załącznika nr 1 do zarządzenia nr 314/13.
 6. Umowę nr CRU/14/0004298 z dn. 17.11.2014 r. na roboty dodatkowe do umowy nr CRU/14/0002746 z dn. 05.08.2013 r. (wartość robót 12.935,10 zł brutto). Zakres robót obejmował wykonanie wzmocnienia podłoża pod fundament agregatu prądotwórczego. Podstawą zawarcia umowy był § 11 ust. 4 pkt 4 lit. a i f załącznika nr 1 do zarządzenia nr 314/13.
 7. Umowę nr CRU/14/0004419 z dn. 02.12.2014 r. na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr CRU/14/0002746 z dn. 05.08.2013 r. (wartość robót 765.060,00 zł brutto). Zakres robót obejmował wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych. Umowę zawarto w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 p.z.p. wg którego  zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu do umowy podstawowej przewidział udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Kwota zamówienia dodatkowego stanowiła ok. 2,32 % pierwotnej wartości umowy podstawowej.

Aneksem nr 1 z dn. 23.01.2015 r. dokonano zmiany ww. umowy polegającej na przesunięciu terminu wykonania robót na dzień 23.01.2015 r. (pierwotnie 31.12.2014 r.). Uzasadnieniem zmiany terminu wykonania robót były przeszkody o charakterze obiektywnym tj. m. in.: wykonywanie robót przez firmę kolidujące z robotami wykonywanymi przez inną firmę (wykonawcę przewiertu pod rzeką Duńczyca). Powyższej zmiany dokonano zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 umowy wg którego zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy mogła nastąpić w przypadku gdy w toku wykonywania przedmiotu wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenie robót.

 1. Umowę nr CRU/14/0004732 z dn. 17.12.2014 r. na roboty dodatkowe do umowy nr CRU/14/0002746 z dn. 05.08.2013 r. (wartość robót 29.102,71 zł brutto). Zakres robót obejmował wzmocnienie podłoża pod przepompownię, separator oraz studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprzez wykonanie poduszek z pospółki w geowłókninie. Umowa została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b p.z.p. wg którego zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uwagi kontroli dotyczą terminu zawarcia aneksów nr 2 i 5 do umowy z dn. 05.08.2013 r. którymi przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy. Powyższe aneksy zostały zawarte już po upływie określonego umową podstawową terminu wykonania. Aneks nr 2 został zawarty w dn. 28.01.2014 r. tj. 28 dni po terminie wykonania etapu Ia (pierwotnie dla etapu Ia do 31.12.2013 r.), z kolei aneks nr 5 zawarto w dn. 05.11.2014 r. tj. 51 dni po terminie wykonania etapu Ib (pierwotnie dla etapu Ib termin wykonania określono na dzień 15.09.2014 r.). Przyczyną powyższego były przedłużające się negocjacje z wykonawcą i czas niezbędny do odesłania aneksów przez wykonawcę.

 Zawarcie ww. aneksów oraz umów na roboty dodatkowe/uzupełniające spowodowało wzrost kosztów niniejszego projektu o łącznie o kwotę 2.048.190,33 zł tj. około 6,2 % początkowej wartości umowy z dn. 05.08.2013 r.

Zmiany wynikające z zawartych aneksów, a także umów na roboty dodatkowe/zamienne wprowadzone zostały zgodnie z zapisami umowy podstawowej i były uzasadnione potrzebą wykonania wskazanych w protokołach konieczności zmian do projektu podstawowego.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na wprowadzeniu zmian do projektu, przedłużeniu czasu na ukończenie, zmianie wynagrodzenia, a także zmianie kadry przewidzianej do realizacji zamówienia.

Powyższe było zgodne z zapisem art. 144 ust. 1 p.z.p. który zezwala na wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jedynie w przypadku gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Ustalono, że wszystkie pozycje kosztorysów ofertowych były zgodne z pozycjami kosztorysów inwestorskich.

Zarówno umowy jak i zawarte aneksy zostały zaopiniowane przez radcę prawnego, co było zgodne § 27 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 380/12. Projekty zawieranych aneksów były ponadto opiniowane przez Dyrektora BZP co było zgodne z zapisem § 8 ust. 3. pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 314/13.

W toku kontroli stwierdzono ponadto, że umowy oraz aneksy uzyskały kontrasygnatę skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, co było zgodne z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.).

WIM przekazując umowy/aneksy do Wydziału Księgowości każdorazowo dołączał do nich „Kartę informacyjną do umowy/aneksu”. Powyższe wypełniało obowiązek wynikający z § 27 ust. 2 pkt 2 i 3 Zarządzenia nr 380/12.

Podstawą zawarcia umów na roboty dodatkowe, zamienne oraz aneksów były protokoły konieczności. Ww. protokoły każdorazowo sporządzane były przez zespół w składzie: przedstawiciel inżyniera kontraktu, kierownik budowy, dyrektor kontraktu, inspektor nadzoru danej branży, koordynator inwestycji, projektant i zatwierdzane przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora WIM.

III. Budowa trasy północnej – etap II

1. Wykonanie budżetu

Planowane w budżecie miasta środki na realizację zadania: „Budowa trasy północnej – etap II”, w latach 2013- 2014 przedstawiały się następująco:

- 2013 r. – 13.082.398  zł (dysponentem części budżetowej był WIM) – działania: roboty budowlane.

- 2014 r. – 15.491.217 zł (dysponentem części budżetowej był WIM) – działania: roboty budowlane – ul. Wkrzańska, ul. Łączna, budowa nowej dwujezdniowej i dwupasmowej drogi (ul. Wkrzańska), przebudowa drogi (ul. Łączna), budowa nowych chodników – ul. Wkrzańska i ul. Łączna, budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m wzdłuż ul. Wkrzańskiej i ul. Łącznej (po południowej stronie), budowa sieci wodno – kanalizacyjnej – ul. Wkrzańska i ul. Łączna, budowa oświetlenia ulicznego ul. Wkrzańska i ul. Łączna, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wkrzańskiej z ul. Łączną, budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb ZDiTM (ul. Łączna).

Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 60015.

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.

W 2013 r. WIM w ramach realizacji zadania wykorzystał łącznie kwotę 13.068.664 zł co stanowiło 99,9 % planowanych środków.

W 2014 r. natomiast WIM wykorzystał kwotę 15.466.049 zł, co stanowiło 99,8 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie rzeczowym i finansowym do wysokości zawartych umów.

2. Zawieranie umów

Kontroli poddano 7. umów wraz z 5 aneksami na łączną kwotę 28.647.196,99 zł, tj.:

 1. Umowę nr CRU/12/0001791 z dn. 16.05.2012 r. (zw. dalej umową z dn. 16.05.2012 r.) na wykonanie robót polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Trasy północnej w Szczecinie – Etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną” (pierwotna wartość robót: 26.441.514,500 brutto, wartość robót po zmianach: 26.441.585,07 zł brutto). Zamawiający czterokrotnie zmieniał zapisy powyższej umowy:
  1. Aneksem nr 1 z dn. 05.10.2012 r. zmieniono zaakceptowaną kwotę kontraktową na kwotę 26.441.585,07 zł brutto. Powyższa zmiana nie stanowiła zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 p.z.p i została wprowadzona w celu korekty oczywistych omyłek pisarskich.
  2. Aneksem nr 2 z dn. 23.04.2013 r. zmieniono:
  3. wskazane w § 3 ust. 2 pkt 4 i 6 umowy osoby pełniące funkcje kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych. Zaproponowane osoby wg. przedstawionych dokumentów spełniały wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. TER poprzez dodanie nowej pozycji rozliczeniowej dot. kanalizacji deszczowej z rur PVC (wg protokołu konieczności nr 1).
  5. Aneksem nr 3 z dn. 07.11.2013 r. zmieniono:
  6. wskazane w § 3 ust. 2 pkt 7 i ust. 4 umowy z dn. 16.05.2012 r. osoby pełniące funkcje kierownika robót telekomunikacyjnych oraz koordynatora projektu ze strony Zamawiającego. Zaproponowana przez wykonawcę osoba na stanowisko kierownika robót telekomunikacyjnych wg. przedstawionych dokumentów spełniała wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  7. TER poprzez dodanie nowej pozycji rozliczeniowej dot. warstwy piasku grubości 15 cm (wg protokołu konieczności nr 8)
  8. Aneksem nr 4 z dn. 05.03.2014 r. zmieniono TER poprzez dodanie nowych pozycji rozliczeniowych wynikających ze zmiany koloru ścieżki rowerowej (wg protokołu konieczności nr 11).

Zamawiający w § 11 ust. 3 umowy z dn. 16.05.2012 r. przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na wprowadzeniu zmian do projektu, a także zmianie wynagrodzenia wskazując jednocześnie, że zmiany te następować będą na warunkach opisanych w Subklauzuli 13. – Zmiany i korekty, Subklauzuli 12.3 – Wycena. Zmiany wynikające z powyższych aneksów wprowadzone zostały zgodnie z wskazaniami wynikającymi z ww. zapisów. 

 1. Umowę nr CRU/14/0001706 z dn. 12.05.2014 r. na wykonanie robót dodatkowych do umowy podstawowej nr CRU/12/0001791 z dn. 16.05.2012 r. Zakres przedmiotu obejmował wymianę gruntów nienośnych na wskazanych głębokościach i odcinkach (wartość robót 345.229,02 zł brutto). Umowa została zawarta na podstawie cytowanego art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b p.z.p.

Aneksem nr 1 z dn. 29.09.2014 r. dokonano zmiany ww. umowy polegającej na ustaleniu ostatecznej wysokości wynagrodzenia która (na podstawie kosztorysu powykonawczego) wyniosła 408.857,51 zł brutto. Zmiana wynikała z ilości wykonanych robót w kosztorysie powykonawczym i była zgodna z § 14 ust. 4 pkt 1 umowy z dnia 12.05.2014 r. wg którego zmiana wynagrodzenia mogła nastąpić w sytuacji gdy zajdzie konieczność, w trakcie wykonywania robót, wykonania prac w ilości przekraczającej wielkość przyjętą w ofertowym kosztorysie uproszczonym.

 1. Umowę nr CRU/140000734 z dn. 03.03.2014 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budowaną jezdnią i chodnikami w ul. Łącznej (wartość robót 35.804,56 zł brutto). Uzasadnieniem zawarcia umowy była konieczność usunięcia kolizji z infrastrukturą teletechniczną (wg protokołu konieczności nr 10). Umowę zawarto na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 314/13 po przeprowadzeniu analizy rynku.
 2. Umowę nr CRU/14/0001224 z dn. 09.04.2014 r. na wykonanie drenażu ul. Wkrzańskiej na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym (wartość robót 1.465.922,29 zł brutto). Umowę zawarto w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Umowę nr CRU/14/0001375 z dn. 29.04.2014 r. na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr CRU/14/0001791 z dn. 16.05.2012 r. (wartość robót 121.770,00 zł brutto). Zakres robót obejmował budowę ośmiu pętli indukcyjnych wraz z zasilaniem w energię elektryczną, budowę kanalizacji kablowej dwutorowej o łącznej długości 1102 m, budowę kanalizacji jednootworowej o łącznej długości 146 m wraz ze studniami kablowymi. Umowę zawarto na podstawie cytowanego art. 67 ust 1 pkt 6 p.z.p.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ do umowy podstawowej przewidział udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności. Kwota zamówienia dodatkowego stanowiła ok. 0,46 % wartości umowy podstawowej.

 1. Umowę nr CRU/14/0002258 z dn. 03.06.2014 r. na usunięcie kolizji z liniami energetycznymi w ul. Łącznej (wartość robót 90.091,35 zł brutto). Umowę zawarto w rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Umowę nr CRU/14/0004589 z dn. 09.12.2014 r. na budowę schodów terenowych (wartość robót 83.166,21 zł brutto). Umowę zawarto na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 314/13 po przeprowadzeniu analizy rynku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.

Zawarcie ww. aneksów oraz umów na roboty dodatkowe/uzupełniające spowodowało wzrost kosztów niniejszego projektu o kwotę 2.205.682,49 zł tj. około 8,3 % początkowej wartości umowy z dn. 16.05.2012 r.

Według przedstawionej do kontroli dokumentacji Wykonawca zgodnie z § 6 ust. 1 nr CRU/14/0001706 z dn. 12.05.2014 r. wykonał jej przedmiot przy udziale podwykonawcy. Realizując obowiązki wynikające z ww. umowy Wykonawca przedstawił zamawiającemu do akceptacji Aneks nr 3 do umowy z dnia 05.12.2012 r. zawartej z podwykonawcą. Z ww. aneksu nr 3 wynikało, że podwykonawca wykona zakres robót wykazany w umowie nr CRU/14/0001706 z dn. 12.05.2014 r. za cenę netto 122.379,90 zł tj. kwotę stanowiącą ok. 43,6 % wartości szacunkowej określonej kosztorysem inwestorskim Zamawiającego. Wykonawca za realizację tego samego zakresu robót określił cenę netto w wysokości 280.674,00 zł tj. ponad 229,34 % ceny proponowanej przez podwykonawcę.

Relacja kwoty zaproponowanej przez podwykonawcę do kwoty ustalonej kosztorysem inwestorskim nie wzbudziła wątpliwości WIM. W ocenie kontroli tak dużych dysproporcji kosztów nie sposób uzasadnić samymi kosztami zarządu sprawowanego przez Wykonawcę nad podwykonawcą (marża, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, nadzór i kierownictwo, ubezpieczenia).

Zmiany wynikające z zawartych aneksów, a także umów na roboty dodatkowe/zamienne wprowadzone zostały zgodnie z zapisami umowy podstawowej i były uzasadnione koniecznością wykonania wskazanych w protokołach konieczności zmian do projektu podstawowego.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na wprowadzeniu zmian do projektu, przedłużeniu czasu na ukończenie, zmianie wynagrodzenia, a także zmianie kadry przewidzianej do realizacji zamówienia. Powyższe było zgodne z art. 144 ust. 1  p.z.p.

Ustalono, że wszystkie pozycje kosztorysów ofertowych były zgodne z pozycjami kosztorysów inwestorskich.

Zarówno umowy jak i zawarte aneksy zostały zaparafowane przez radcę prawnego, co było zgodne § 27 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 380/12. Projekty zawieranych aneksów były ponadto opiniowane przez Dyrektora BZP co było zgodne z zapisem § 8 ust. 3. pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 314/13.

W toku kontroli stwierdzono ponadto, że umowy oraz aneksy uzyskały kontrasygnatę skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej, co było zgodne z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.).

WIM przekazując umowy/aneksy do Wydziału Księgowości każdorazowo dołączał do nich „Kartę informacyjną do umowy/aneksu”. Powyższe wypełniało obowiązek wynikający z § 27 ust. 2 pkt 2 i 3 Zarządzenia nr 380/12.

Podstawą zawarcia umów na roboty dodatkowe, zamienne oraz aneksów były protokoły konieczności. Ww. protokoły każdorazowo sporządzane były przez zespół w składzie: przedstawiciel inżyniera kontraktu, kierownik budowy, dyrektor kontraktu, inspektor nadzoru danej branży, koordynator inwestycji, projektant i zatwierdzane przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora WIM.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/10/28, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2015/10/28 12:43:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2015/10/28 12:43:29 nowa pozycja