Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowanie ZFŚS w 2014 r

Gimnazjum nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 15. – 23.10.2015 r. przeprowadził kontrolę w Gimnazjum nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20, zwanym dalej GM nr 27, w zakresie gospodarowania ZFŚS w 2014 r.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9.12.2015 r.

 I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił prowadzenie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2014 r.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły m.in.:

 • realizowania wypłat świadczeń socjalnych ze środków budżetowych i refundowania ich dopiero w kolejnym miesiącu sprawozdawczym ze środków funduszu socjalnego,
 • składania wniosków o dofinansowanie po fakcie przyznania świadczeń przez Zespół Doradczy,
 • przyznawania świadczeń z pominięciem ujęcia ich w protokołach z posiedzeń Zespołu Doradczego,
 • ujmowania w protokołach kwot świadczeń niezgodnych z kwotami zaakceptowanymi przez dyrektora na wnioskach,
 • braku rozliczenia biletów do teatru,
 • niezgodności sprawozdania ZFŚS z ewidencją księgową,
 • błędów i braków w księgowaniach na kontach analitycznych do konta 851,
 • niezgodności dowodów księgowych z zapisami art. 14, 20 i 21 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), zwanejdalej uor,
 • podwójnego wykorzystania kwoty zwolnionej z opodatkowania w wys. 380 zł,
 • braku opodatkowania pracowników z tytułu udziału w dofinansowanych imprezach z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Świąt Bożego Narodzenia,
 • nieodprowadzenia podatku od dofinansowanych biletów do teatru w kwocie ogółem 321 zł,
 • niedoprowadzenia podatku w łącznej kwocie 375 zł od dofinansowania wypoczynku letniego i zapomóg z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w poniższym zakresie:

 • opracowano i wprowadzono w życie regulamin ZFŚS,
 • każdorazowo uwzględniano kryterium dochodowe,
 • opodatkowywano świadczenia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38, 67 i 78 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),zwanej dalej uopd.

 II. Oceny cząstkowe

1. Zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS

Fundusz socjalny GM nr 27 w 2014 r. wyniósł 202.199,35 zł. Na tą kwotę złożyło się m.in.:

- stan konta na dzień 1.01.2014 r.  – 52.172,72 zł,

- wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych – 57.555,30 zł,

- odpisy na fundusz 2014 r. – 91.348 zł,

- odsetki bankowe – 1.092,33 zł.

Wypłaty z funduszu w 2014 r. wyniosły 182.391,52 zł, na co złożyły się m.in.:

- pożyczki mieszkaniowe – 64.000,00 zł,

- świadczenia urlopowe nauczycieli netto – 23.906,02 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników i emerytów netto – 26.017 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci netto – 6.939,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę – 4.126,50 zł,

- zapomogi finansowe z okazji świąt wiosennych – 14.728,00 zł,

- zapomogi finansowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i paczki dla dzieci – 19.260,00 zł,

- dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej – 5.403 zł,

- zapomogi finansowe – 1.379,00 zł,

- zapłacony podatek od przyznanych świadczeń w 2014 r. – 13.483,00 zł,

- podatek zapłacony za świadczenia XII 2013 r. – 3.150,00 zł.

Kontroli poddano:

 1. 49 wniosków o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego, którym objęci byli pracownicy GM nr 27 i uprawnieni emeryci oraz 15 wniosków o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. 11 wniosków o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę,
 3. 4 wnioski o zapomogi finansowe, w tym jeden o zapomogę losową z powodu wypadku,
 4. 42 wnioski o zapomogi finansowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia i 48 wniosków o zapomogi finansowe w okresie świąt wiosennych,
 5. 26 wniosków o dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci dofinansowania biletów do teatru,
 6. wszystkie wyciągi bankowe konta ZFŚS z 2014 r.,
 7. 20 list płac,
 8. 4 faktury potwierdzające zakup biletów (2 wyjścia do teatru) i usług gastronomicznych (z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Bożego Narodzenia),
 9. 14 protokołów z posiedzeń Zespołu Doradczego ds. ZFŚS.

Łącznie skontrolowano 195 wniosków.

W 2014 r. przyznano i wypłacono 14 pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 64.000 zł.

Za gospodarowanie środkami ZFŚS odpowiedzialny był dyrektor GM nr 27.

W 28. przypadkach (listy płac nr: 29 z dnia 31.03.2014 r., 42 z kwietnia 2014 r. - brak daty dziennej sporządzenia, 64 z dnia 24.06.2014 r. i 107 z dnia 22.09.2014 r.) na łączną kwotę 9.446 zł, świadczenia socjalne zostały zrealizowane ze środków budżetowych. We wszystkich ww. przypadkach kwoty wypłat zostały zrefundowane ze środków ZFŚS w kolejnym miesiącu sprawozdawczym, odpowiednio: 6.274 zł w dniu 1.04.2014 r. - WB 23, 892 zł w dniu 28.05.2014 r. - WB 42, 410 zł w dniu 9.07.2014 r. - WB 58, 1.870 zł w dniu 15.10.2014 r. - WB 80.

W 54. przypadkach, osoby uprawnione złożyły wnioski po dacie przyznania im świadczenia przez Zespół Doradczy, tj. po dacie spisania protokołu z posiedzenia ww. zespołu. Powyższe było niezgodne z § 3 ust. 6 i § 5 ust. 1 lit. a obowiązującego regulaminu ZFŚS, według których decyzje w sprawie przyznawania osobie uprawnionej świadczenia socjalnego z Funduszu podejmuje pracodawca, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Doradczego. Zespół Doradczy opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi w ciągu 30 dni od wpłynięcia – zaopiniowane podania i wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych.

W 9. przypadkach na łączną kwotę 3.711 zł, świadczenia zostały wypłacone mimo braku przyznania dofinansowania przez Zespół Doradczy i braku stosownego zapisu w protokole z posiedzenia zespołu.

W przypadku dofinansowania w wys. 502 zł do działalności kulturalno - oświatowej w postaci wyjścia do teatru, osoby uprawnione złożyły 12 wniosków. Wnioski zostały zaakceptowane przez dyrektora, mimo że Zespół Doradczy nie sporządził protokołu z posiedzenia, w którym wskazane zostałoby przyznanie ww. dofinansowania.

W ocenie osoby kontrolującej, w przypadku braku opinii Zespołu Doradczego na złożonych wnioskach, protokoły z posiedzeń są jedynym dokumentem przedstawiającym stanowisko zespołu i potwierdzającym przyznanie dofinansowania.

W przedłożonej dokumentacji ZFŚS stwierdzono ponadto następujące błędy:

- pracownikowi zostało przyznane i naliczone świadczenie w wys. 1500 zł tytułem dofinansowania wypoczynku letniego, zgodnie z kwotą ustaloną na wniosku z dnia 6.06.2014 r., podpisanym przez dyrektora, a według protokołuZespołu Doradczego z dnia10.06.2014 r. pracownikowi zostało przyznane świadczenie w wys. 1.400 zł,

- 7. emerytomwypłacone zostało dofinansowanie wypoczynku letniego w łącznej wysokości 4.600 zł, mimo, że Zespół Doradczy w protokole z dnia 10.06.2014 r. przyznał emerytom świadczenia w łącznej wys. 3.300 zł,

- ze świadczenia pracownika tytułem dofinansowania wypoczynku letniego zostało potrącone ubezpieczenie zdrowotne w wys. 4,24 zł,

- 2 wnioski (o dofinansowanie wypoczynku letniego i zapomoga finansowa z tytułu Świąt Bożego Narodzenia) nie posiadały daty sporządzenia, a w jednym przypadku (o dofinansowanie wypoczynku letniego) wniosek nie został podpisany przez dyrektora.

W toku kontroli stwierdzono, że pracownikowi została przyznana i naliczona zapomoga finansowa w wys. 500 zł tytułem trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie zostało wypłacone pod warunkiem dostarczenia rachunków potwierdzających zakup żywności, co zostało zapisane na wniosku pracownika z dnia 6.02.2014 r. i w protokole Zespołu Doradczego z dnia 3.02.2014 r. Pracownik nie zastosował się do zalecenia zespołu i nie przedstawił stosownych dokumentów.

W przypadku dofinansowania w kwocie 1.449 zł do działalności kulturalno – oświatowej w postaci zakupu biletów do teatru na spektakl „Siostrunie” stwierdzono, że:

- z rachunku ZFŚS opłacona została faktura[1]za zakup biletów w wys. 1.980 zł (WB 32 z dnia 29.04.2014 r.) i taka kwota została zaewidencjonowana na koncie 135.  Pracownicy nie dokonali wpłat własnych w wys. 531 zł i powyższa kwota nie została wpłacona na rachunek ZFŚS,

- pracownikowi dokonującemu zakupu biletów została bezzasadnie zwrócona kwota 213 zł z konta ZFŚS (tytułem poniesionego wydatku związanego z zakupem biletów).

Powyższe spowodowało, że według ewidencji księgowej, z funduszu socjalnego sfinansowane zostało wyjście do teatru w kwocie 2.193 zł, zamiast 1.449 zł.

W przypadku zakupu biletów do teatru na spektakl „Seks dla opornych” stwierdzono, że:

- Zespół Doradczy nie sporządził protokołu z posiedzenia, w którym wskazane zostałoby przyznanie dofinansowania w kwocie 473,20 zł do działalności kulturalno - oświatowej w postaci wyjścia do teatru,

- z rachunku ZFŚS zrefundowana została pracownikowi dokonującemu zakupu biletów kwota 502 zł (WB 81 z dnia 16.10.2014 r.), zgodnie z opisem na fakturze[2], mimo, że według przedstawionych 12. wniosków, dyrektor przyznał dofinansowanie w wys. 473,20 zł

Powyższe spowodowało, że według ewidencji księgowej, z funduszu socjalnego sfinansowane zostało wyjście do teatru w kwocie 502 zł, zamiast 473,20 zł.

W przypadku dofinansowania w kwocie 1.000 zł do działalności kulturalno – oświatowej z okazji Bożego Narodzeniastwierdzono, że faktura nr 150/2014 z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 1.000 zł za zakup usługi cateringowej, nie była sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Nie była zatwierdzona do zapłaty przez Dyrektor GM nr 27 i głównego księgowego.

Umowa z dnia 4.06.2014 r. w sprawie pożyczki z ZFŚSnie została podpisana przez Dyrektora GM nr 27.

Umowa z dnia 26.05.2014 r. w sprawie pożyczki z ZFŚSnie została podpisana przez głównego księgowego.

Wymóg ww. obu podpisów wynikał z wzorca umowy ustalonego w załączniku nr 2 do regulaminu ZFŚS.

Protokołem z dnia 5.01.2015 r. Zespół Doradczy przyjął sprawozdanie ZFŚS za rok 2014 niezgodne z ewidencją księgową. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. wielkość dochodów funduszu ogółem - 207.927,44 zł, powinno być 202.199,35 zł, w tym w poszczególnych pozycjach:

-wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych - 53.147,72 zł, powinno być 57.555,30 zł,
- odpisy na fundusz 2014 r. - 102.716,00 zł, powinno być 91.348 zł,

- dochód płatnika od świadczeń z VI 2014 r. – nie wykazano w sprawozdaniu, powinno być 31 zł,

- odsetki bankowe – nie wykazano w sprawozdaniu, powinno być 1.092,33 zł.

W sprawozdaniu dochody funduszu sumowały się na kwotę 208.036,44 zł.

II. wielkość wydatków funduszu ogółem - 190.098,02 zł, powinno być 182.391,52 zł, w tym w poszczególnych pozycjach:

- pożyczki mieszkaniowe – 63.000,00 zł, powinno być 64.000,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników i emerytów (z podatkiem) – 31.570,00 zł, powinno być 31.000,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci (z podatkiem) – 6.750,00 zł, a powinno być 7.250 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę (z podatkiem) – 4.240,00 zł, a powinno być 4.257,50 zł,

- zapomogi rzeczowe i finansowe (z podatkiem) – 37.130,00 zł, a powinno być 37.970 zł,

- dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej – 5.494 zł, a powinno być 5.403 zł,

- zwrot do Urzędu Miasta – 11.259,00 zł., zwrot powinien zostać ujęty jako korekta odpisu na fundusz i pomniejszyć dochód a nie zostać wykazany jako wydatek z funduszu.

W sprawozdaniu nie ujęto podatku zapłaconego od świadczeń grudniowych z 2013 r. w wys. 3.150 zł.

Dowodom księgowym ZFŚS nie była nadawana kolejna numeracja zgodna z numerami dziennika, co było niezgodne z art. 14 ust. 2 uor, według którego zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Wyciągi bankowe oraz faktura nr 150/2014 z 22.12.2014 r. na kwotę 1.000 zł nie zostały zadekretowane, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, według którego dowód księgowy powinien zawierać co najmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Stwierdzono ponadto niżej wymienione błędy w księgowaniach:

- odsetki bankowe w miesiącu IV zostały zaewidencjonowane na koncie 851-20-001 – odpis na zfśs, zamiast na koncie 851-20-003 – odsetki bankowe,

- na koncie 851-20-001 nie zostało zaewidencjonowane w VIII świadczenie w wys. 250 zł, we IX 3 świadczenia na kwotę 2000 zł, w X świadczenie w wys. 500 zł, w XII 2 świadczenia na kwotę 990 zł. Było to niezgodne z art. 20 ust. 1 uor, według którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym

W GM nr 27 obowiązywał regulamin określający zasady gromadzenia i wydatkowania środków z funduszu. Ze środków funduszu korzystali nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci oraz członkowie rodzin ww. uposażonych. Przyznanie świadczenia każdorazowo uwzględniało kryterium dochodowe.

Główny księgowy w dniu 21.10.2015 r. złożył oświadczenie, w którym zobowiązał się do zwrotu kwoty 213 zł, nienależnie wypłaconej z funduszu pracownikowi za zakup biletów do teatru.

Pracownik w dniu 27.10.2015 r. zwrócił na konto ZFŚS kwotę 28,80 zł tytułem rozliczenia zakupu biletów na spektakl „Seks dla opornych”.

Sprawozdanie z dochodów i wydatków ZFŚS zostało w trakcie kontroli skorygowane do wartości zgodnych z ewidencją księgową.

WKiAW, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 2. Podatek od świadczeń z ZFŚS

Od świadczeń socjalnych w 2014 r. naliczony został podatek dochodowy w łącznej wysokości 14.959 zł, a  odprowadzono podatek w kwocie 13.483 zł. Na różnicę w wysokości 1.476 zł złożyły się:

- podatek od świadczeń XII 2014 r. w wys. 889 zł, zapłacony w wys. 886 zł w dniu 20.01.2015 r. (WB 4),

- dochód płatnika pomniejszający podatek VI 2014 r. o 31 zł,

- niedopłata podatku od świadczeń VI 2014 r. w wys. 66 zł,

- niezapłacony podatek od świadczeń XII 2014 r. w wys. 178 zł,

- niezapłacony podatek od świadczenia pracownika z poz. 172 zestawienia w wys. 130 zł,

- niezapłacony podatek od wyjścia do teatru w IV 2014 r. w wys. 182 zł.

Na podstawie skontrolowanych 20 list płac ustalono, że podatek dochodowy od świadczeń naliczał główny księgowy i księgowy. Listy płac były sprawdzone przez starszego referenta oraz zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora.

Pracownikowi przy naliczaniu podatku od kwoty 500 zł przyznanej tytułem dofinansowania do wypoczynku letniego, została błędnie ujęta kwota zwolniona z podatku dochodowego w wys. 380 zł, w związku z czym zostało mu wypłacone świadczenie niższe o 23 zł (410 zł, zamiast 433 zł).

W jednym przypadku, w naliczeniu podatku za dofinansowanie wypoczynku letniego, została błędnie drugi raz zastosowana ulga podatkowa w wys. 380 zł. Pracownik skorzystał z ww. ulgi w pełnej wysokości przy naliczaniu podatku za dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez pracodawcę (wyjazd do Madrytu). W wyniku błędu pracownik otrzymał świadczenie w wys. 642 zł (naliczono podatek w wys. 58 zł), a powinien otrzymać świadczenie w wys. 574 zł i powinien zostać naliczony podatek w wys. 126 zł.

Zdaniem osoby kontrolującej nie można przyjąć wyjaśnień głównego księgowego z dnia 21.10.2015 r., że pracownik zatrudniony był w GM nr 27 na dwie umowy. Pracownikowi z tytułu każdego zatrudnienia nie przysługuje osobny limit zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 uopd.Jest on jeden - niezależnie od tego, w ilu zakładach pracy dany pracownik jest zatrudniony i od ilu otrzymuje świadczenia z ZFŚS. Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012 r., nr ITPB2/415-152/12/RS. Jeżeli podatnik zatrudniony u dwóch pracodawców otrzyma od obu świadczenia socjalne na kwotę 380 zł (tj. łącznie 760 zł) finansowane w całości z ZFŚS i obaj zastosują do nich zwolnienie od podatku, to w zeznaniu do opodatkowanych przychodów podatnik musi dodać 380 zł. W GM nr 27, główny księgowy ma wiedzę o wykorzystanych przez pracownika ulgach, w związku z tym, bez względu na liczbę etatów, dany pracownik powinien z ulgi w wys. 380 zł skorzystać jeden raz w roku podatkowym.

W przypadku dofinansowania wypoczynku letniego, pracownikowi zostało naliczone świadczenie w wys. 500 zł, wypłacone w wys. 433 zł w dniu 9.06.2014 r., następnie zwrócone przez pracownika w dniu 12.06.2014 r. oraz ponownie wypłacone w dniu 29.10.2014 r. W 2014 r. od ww. świadczenia nie został odprowadzony podatek w wys. 67 zł.

Do Urzędu Skarbowego nie został odprowadzony podatek w wys. 130 zł. od dofinansowania do wypoczynku letniego pracownika (lista płac nr 107), wypłaconego w dniu 22.09.2014 r.

W naliczeniu podatku od zapomóg finansowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, którego termin wymagalności przypadał na 20.01.2015 r., nie została uwzględniona lista płac nr 150, w związku z czym został naliczony i odprowadzony podatek w wys. 886 zł (WB 4 z 20.01.2015 r.), zamiast 1067 zł.

W przypadku dofinansowania w kwocie 1.449 zł do działalności kulturalno – oświatowej w postaci zakupu biletów do teatru na spektakl „Siostrunie” stwierdzono, że:

- 10. pracownikom potrącony został podatek na łączną kwotę 182 zł (lista płac nr 59 budżet), podatek został przekazany na rachunek ZFŚS, lecz nieodprowadzony do Urzędu Skarbowego,

- 2. pracownikom nie naliczono i nie odprowadzono podatku na kwotę 55 zł.

W przypadku dofinansowania zakupu biletów do teatru na spektakl „Seks dla opornych” stwierdzono, że 11. wnioskodawcom nie został naliczony podatek od przyznanego świadczenia na łączną kwotę 84 zł.

W przypadku dofinansowania do działalności kulturalno – oświatowej w kwocie 1.708 zł z okazji Dnia Edukacji Narodowej i w kwocie 1.000 zł z okazji Bożego Narodzenia, pracownikom nie został naliczony podatek.

Świadczenia wypłacane emerytom oraz za zorganizowany wypoczynek dzieci do 18 lat były zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 i 78 uopd.

Zapomoga losowa w wys. 200 zł była zwolniona z naliczenia podatku dochodowego. Zapomogi finansowe w łącznej wys. 1.300 zł zostały opodatkowane w kwocie 121 zł.

Świadczenia za wypoczynek wypłacane osobom uprawnionym były opodatkowane. Świadczenia socjalne powyżej kwoty 380 zł były opodatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 uopd.

W trakcie kontroli zostało wykonane:

- naliczenie podatku w wys. 55 zł od dofinansowania spektaklu „Siostrunie” (do odprowadzenia kwota 273 zł),

- naliczenie podatku od dofinansowania spektaklu „Seks dla opornych”, Dnia Edukacji Narodowej i Bożego Narodzenia w wys. 554 zł.

WKiAW, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił proces rozliczania świadczeń z ZFŚS z tytułu podatku dochodowego.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektor GM nr 27:

 1. wypłaty świadczeń każdorazowo realizować ze środków ZFŚS,
 2. sporządzać protokoły z posiedzeń Zespołu Doradczego po zgromadzeniu wniosków,
 3. ujmować w protokołach z posiedzeń Zespołu Doradczego każde przyznane dofinansowanie,
 4. weryfikować zgodność protokołów z wnioskami przy sporządzaniu list płac,
 5. weryfikować wnioski pod kątem dat sporządzenia i akceptacji dyrektora,
 6. weryfikować umowy w sprawie pożyczki pod kątem kompletności podpisów,
 7. rozliczyć dofinansowanie do spektaklu „Siostrunie” i uzupełnić fundusz o brakujące 531 zł,
 8. wyegzekwować od pracownika nienależnie wypłacone 213 zł,
 9. numerować, sprawdzać i dekretować wszystkie dowody księgowe,
 10. uzupełnić ewidencję kont 135 i 851 o brakujące zapisy,
 11. rozliczać kwotę 380 zł zwolnioną z podatku niezależnie od liczby zawartych umów przez jednego pracownika,
 12.  uregulować podatek w wys. 67 zł i 130 zł od świadczeń wypłaconych w dniach 22.09.2014 r. i 29.10.2014 r.,
 13. uregulować podatek w wys. 178 zł naliczony w liście płac nr 150 i dopłacić brakujące 3 zł tytułem podatku od świadczeń z grudnia 2014 r.,
 14. uregulować podatek w wys. 791 zł tytułem wyjść do teatru, Dnia Edukacji Narodowej i Bożego Narodzenia.

 


 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/03/01, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/03/01 10:46:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/03/01 10:46:03 nowa pozycja