Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy

Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Felczaka 13 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie maj - czerwiec 2015 r. przeprowadził w Szkole Podstawowej nr 46, ul. Felczaka 13 w Szczecinie (zw. dalej SP nr 46 lub jednostką) kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzenia w 2014 r. procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.07.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

Kontrola pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniła, przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie” wraz z wykonaniem umowy (ocena pozytywna z nieprawidłowościami). Uwagi kontroli dotyczyły terminowości zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

II. Oceny cząstkowe

  1. Procedura przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

W dn. 25.08.2014 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane obejmujące remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły. Termin składania ofert określono na dzień 09.09.2014 r. Wartość zamówienia ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosiła 287.379,84 zł (brutto). W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Jedynym kryterium oceny ofert była cena

W toku kontroli ustalono, że Zamawiający umowę o zamówienie publiczne zawarł w dn. 22.09.2014 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (zw. dalej BZP) w dn. 12.06.2015 r. tj. z ponad 8. miesięcznym opóźnieniem. Powyższe było niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)(zw. dalej p.z.p.) wg którego jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia był sekretarz komisji przetargowej.

Kontrola wykazała, że w pozostałym zakresie przedmiotową procedurę przeprowadzono zgodnie z wymogami p.z.p. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

  1. sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania
    i otwarcia ofert,
  2. prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
  3. prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia, sporządzając protokoły z postępowania w oparciu o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  4. żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. oferty cenowej, wykazu najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
  5. dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 28.738,00 zł oraz przedstawił wymaganą polisę ubezpieczeniową.

   WKiAW mimo stwierdzonych nieprawidłowości pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym obszarze (ocena pozytywna z nieprawidłowościami).

2. Realizacja umowy o roboty budowlane:

W dniu 22.09.2014 r. SP nr 46 zawarło umowę o roboty budowlane. Umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. „Remont dachu wraz z remontem gzymsu i przebudową wyłazu dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 287.379,84 zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

W toku kontroli ustalono, że Wykonawca w pełni zrealizował zakres robót wykazany w przedmiotowej umowie. Roboty budowlane zostały zakończone oraz przekazane do odbioru końcowego w określonym umową terminie tj. w dn. 05.12.2014 r.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym obszarze.

Stwierdzono również, że Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w tym: protokoły odbiorów technicznych, protokoły prób badań, sprawdzeń i pomiarów, oświadczenia kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)) o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy do czego zobowiązywał go § 7 ust. pkt 21 umowy.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w powyższym obszarze (ocena pozytywna). 

III. Uwagi i zalecenia

Przedstawiającpowyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Prezydent Miasta Szczecin zalecił wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej gwarantujących zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w BZP niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/10/23, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2015/10/23 09:26:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2015/10/23 09:26:26 nowa pozycja