Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: 1

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie gospodarki finansowo-księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r.

Przedszkole Publiczne nr 74 / ul. 26-go Kwietnia 3

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w styczniu 2015 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 74 przy ul. 26 Kwietnia 3, zw. dalej PP Nr 74,
w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2012 r. w zakresie  gospodarki finansowo-księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2011 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w sprawozdaniu z dnia 30.01.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po ww. kontroli (ocena pozytywna z uchybieniami).

W toku kontroli, badaniu poddano dokumentację związaną z:

 1. Procedurami określającymi w jednostce zasady: rachunkowości, obiegu dokumentów, przebiegu inwentaryzacji, kontroli dokumentów, udzielania zamówień publicznych, w tym zgodności z art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), zwanej dalej uor, przywoływania właściwych i aktualnych podstaw prawnych oraz potwierdzenia przyjęcia ww. dokumentacji do stosowania.
 2. Przekazywaniem środków finansowych pozostałych na rachunku WRD na koniec roku obrotowego na rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 3. Dokonywaniem merytorycznej i formalno – rachunkowej kontroli dowodów księgowych przez osoby upoważnione.
 4. Ewidencjonowaniem dowodów księgowych we właściwych okresach sprawozdawczych z zachowaniem prawidłowej klasyfikacji wydatków.
 5. Tworzeniem wewnętrznych dowodów księgowych jako podstawy ewidencjonowania odpisów na ZFŚS.
 6. Spełnieniem obowiązku każdorazowego przedkładania zawieranych umów do zaopiniowania przez radcę prawnego UM.
 7. Sporządzaniem notatek służbowych z analizy rynku zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta.
 8. Prawidłowością sporządzania umów najmu.
 9. Kompletnością akt osobowych.
 10. Prawidłowością wysokości należnych dodatków stażowych.
 11. Właściwym naliczaniem wynagrodzeń za czas przepracowany oraz wynagrodzeń / zasiłków chorobowych, w tym: korekta świadczeń za rok 2011 i badanie poprawności naliczeń wynagrodzeń za rok 2014. 

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

 • braku przedkładania umów do zaopiniowania przez radcę prawnego UM przed zaciągnięciem zobowiązania,
 • braku każdorazowego tworzenia dowodu księgowego będącego podstawą ewidencjonowania naliczeń odpisów na ZFŚS,
 • braku bieżącego uzupełniania akt osobowych nauczycieli o dokumenty przyznające okresowe dodatki, w tym dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Pozytywna ocena dotyczyła przede wszystkim:

 • prawidłowego naliczania wynagrodzeń, w tym za czas choroby,
 • zgodności obowiązujących procedur z przepisami prawa,
 • terminowego odprowadzania na konto Gminy Miasto Szczecin środków pozostałych na rachunku WRD na dzień 31 grudnia,
 • klasyfikowania wydatków według właściwych paragrafów,
 • ewidencjonowania dowodów księgowych we właściwych okresach sprawozdawczych i każdorazowe ich kontrolowanie przez upoważnione osoby,
 • wydatków publicznych, które dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 314/13 Prezydenta Miasta z dnia 17.07.2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin,
 • prawidłowego sporządzania umów najmu,
 • właściwego naliczania wysokości należnych dodatków stażowych.

Osobą odpowiedzialną w PP nr 74 za realizację zaleceń był dyrektor.

II. Oceny cząstkowe

1. Uzupełnienie polityki rachunkowości pod kątem okresów sprawozdawczych, metod ustalania wyniku finansowego oraz daty rozpoczęcia eksploatacji systemu informatycznego.

Polityka rachunkowości stanowiła załącznik do Regulaminu Kontroli Zarządczej, wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 51 Dyrektora PP nr 74 z dnia 4.04.2011 r. Do polityki rachunkowości z dniem 1.11.2012 r. wprowadzono uzupełnienie dot.:

 1. daty rozpoczęcia eksploatacji systemu informatycznego, za pomocą którego w jednostce prowadzone są księgi rachunkowe,
 2. sprawozdań budżetowych sporządzanych za poszczególne okresy sprawozdawcze.

W rozdziale III pkt 16 obowiązującej polityki rachunkowości zapisano sposób ustalenia wyniku finansowego, jako przeksięgowanie pozycji kosztowych i przychodowych na odpowiednią stronę konta 860 – straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego uzupełnienia polityki rachunkowości PP nr 74.

2. Uzupełnienie polityki rachunkowości, Zakładowego Planu Kont, instrukcji przebiegu inwentaryzacji, instrukcji obiegu dokumentów, procedur kontroli dokumentów, regulaminu kontroli zarządczej, regulaminu kontroli wewnętrznej, procedur udzielania zamówień publicznych pod kątem braku podstaw prawnych oraz potwierdzenia przyjęcia ich do stosowania.

W dniu 30.10.2012 r. główny księgowy  i intendent złożyły pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z wprowadzoną w PP nr 74 dokumentacją:

 1. Regulaminem Kontroli Zarządczej, którego załącznikiem była m.in. polityka rachunkowości,
 2. Regulaminem Kontroli Wewnętrznej,
 3. Instrukcją Obiegu Dokumentów,
 4. Procedurami kontroli dokumentów księgowych i zaciągania zobowiązań,
 5. Zakładowym Planem Kont,
 6. Instrukcją przebiegu inwentaryzacji,
 7. Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych,
 8. Procedurami Zamówień Publicznych.

Na dzień odpowiedzi Dyrektora PP nr 74 w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych, tj. 13.01.2013 r., sporządzony wykaz podstaw prawnych do procedur kontroli zarządczej był aktualny.

W trakcie kontroli przedstawiono osobie kontrolującej aktualny wykaz podstaw prawnych do procedur kontroli zarządczej, sporządzony na dzień 15.01.2015 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego aktualizacji procedur wewnętrznych pod kątem podstaw prawnych oraz przyjęcie ww. uregulowań do stosowania.

3. Terminowe przekazywanie środków finansowych pozostałych na rachunku WRD na koniec roku obrotowego na rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Na dzień 31.12.2014 r. na rachunku bankowym WRD pozostała kwota 16,38 zł tytułem naliczonych odsetek bankowych. Kwota ta została wykazana w wykazie pozostałości (należności
i zobowiązań) na dzień 31.12.2014 r. stanowiącym załącznik do bilansu i odprowadzona na konto Gminy Miasto Szczecin w dniu 2.01.2015 r. – WB 1/2015, zgodnie z zapisami § 5 uchwały nr III/19/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.12.2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność
w zakresie oświaty.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowego przekazywania środków finansowych pozostałych na rachunku WRD.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego terminowości przekazywania środków finansowych WRD na rachunek Gminy Miasto Szczecin.

4. Dokonywanie merytorycznej i formalno – rachunkowej kontroli dowodów księgowych przez osoby do tego upoważnione.

Kontroli poddano 13 dowodów księgowych.

11 dowodów było sprawdzonych pod względem merytorycznym przez dyrektora i pod względem formalno – rachunkowym przez głównego księgowego, zgodnie z obowiązującą w PP nr 74, instrukcją obiegu dokumentów, stanowiącą załącznik do ww. Regulaminu Kontroli Zarządczej. W jednym przypadku (zlecenie przelewu odpisu na ZFŚS z dnia 8.09.2014 r.), dowód posiadał jedynie kontrolę formalno – rachunkową, co również było zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów.

W jednym przypadku (przelew z konta podstawowego na socjalne z dnia 15.05.2014 r. – WB 50) nie było dowodu źródłowego potwierdzającego naliczenie odpisu na ZFŚS i stanowiącego podstawę dokonania przelewu, co było niezgodne z art. 20 ust. 2 uor, według którego podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”.

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego kontroli dowodów księgowych przez upoważnione osoby.

5. Ewidencjonowanie dowodów księgowych w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiło zdarzenie gospodarcze.

Wszystkie poddane kontroli dowody księgowebyły zaewidencjonowane w okresie sprawozdawczym, w którym wystąpiło zdarzenie gospodarcze – zgodnie z art. 20 ust. 1 uor, według którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego ewidencjonowania dowodów księgowych.

6. Klasyfikowanie wydatków wg odpowiednich paragrafów.

Wszystkie poddane kontroli dowody księgowezostały zakwalifikowane i zaewidencjonowane we właściwych paragrafach i rozdziałach budżetowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego poprawności klasyfikowania wydatków.

7. Tworzenie wewnętrznych dowodów źródłowych jako podstawy do ewidencji odpisów na ZFŚS.

Analiza odpisów na ZFŚS wykazała, że w przypadku pierwszej transzy naliczonego odpisu (przelew z konta podstawowego na socjalne z dnia 15.05.2014 r. – WB 50), w dalszym ciągu dokumentem będącym podstawą jego ujęcia w koszty był wyciąg bankowy. Nie było dowodu źródłowego dokumentującego operację naliczania należnego za dany rok odpisu w rozumieniu art. 20 ust. 2 uor, stanowiącego podstawę zapisu tych operacji w koszty.

W drugim przypadku (zlecenie przelewu odpisu na ZFŚS z dnia 8.09.2014 r.) stworzony został dokument pn. „zlecenie przelewu”, który określał wysokość naliczonego odpisu w podziale na właściwy rozdział i paragraf. Dokument był podpisany przez głównego księgowego zgodnie z wykazem dowodów księgowych w obowiązującej instrukcji obiegu dokumentów.

Powyższe zostało opisane w punkcie dotyczącym realizacji zalecenia nr 4 niniejszego sprawozdania.

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego ewidencji odpisów ZFŚS pod kątem tworzonej dokumentacji księgowej.

8. Każdorazowe przedkładanie umów do zaopiniowania przez radcę prawnego UM.

Kontroli poddane zostało 5 umów dotyczących wydatków budżetowych.

Jedynie umowy nr 1/2014 z dnia 1.08.2014 r. na modernizację rozdzielni z układem pomiarowym i nr 2/2014 z dnia 10.12.2014 r. na wymianę rozdzielni elektrycznej nr 2 przy kuchni, były zaopiniowane przez radcę prawnego UM, zgodnie z wytycznymi przekazanymi dyrektorom, głównym księgowym i kierownikom administracyjnym jednostek oświatowych pismem z dnia 23.02.2009 r., podpisanym przez ówczesnego Dyrektora Wydziału Oświaty.

Umowy nr 01/2014 z dnia 3.07.2014 r. na wymianę okien PCV, nr 02/2014 z dnia 14.07.2014 r. na prace remontowe i nr 4/2014 z dnia 17.12.2014 r. na wymianę stolarki okiennej, nie posiadały akceptacji pod względem formalno – prawnym sporządzonej przez radcę prawnego.

W piśmie z dnia 26.01.2015 r., Dyrektor PP nr 74 wskazał: „Zobowiązuję się w najbliższym możliwym terminie przedłożyć umowy do zaparafowania i akceptacji radcy prawnego. Formalności nie zostały dopełnione ze względu na przypadający okres urlopowy, a potem przeoczenie z mojej strony – dotyczy umów z lipca. Natomiast umowa z dnia 17.12.2014 r. jest jeszcze sprawą w miarę świeżą i zostanie również przedłożona do zaakceptowania radcy prawnego.

W przypadku wydatku w wysokości 14.646 zł na wymianę stolarki okiennej, kontrolującemu nie została udostępniona umowa.

W piśmie z dnia 26.01.2015 r., Dyrektor PP nr 74 wskazał: „Jeśli chodzi o brak umowy na stolarkę okienną – faktura z dnia 22.12.2014 r. – wyjaśniam, że umowa została już przedłożona do akceptacji radcy prawnemu i czekam na jej odbiór. Zobowiązuję do uzupełnienia braków w najbliższym możliwym terminie, a w przyszłości na bieżąco dokonywać pełnych formalności.”

Według zapisów pkt 1 ppkt 2 i 3 ww. pisma z dnia 23.02.2009 r., sprawdzenie każdej umowy musi być dokonane przez jej zawarciem – podpisaniem. Umowa zawarta – podpisana przez strony, nie będzie sprawdzana ani parafowana przez radcę prawnego.

WKiAW negatywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego przedkładania umów do akceptacji radcy prawnego UM.

9. Sporządzanie notatek służbowych z analizy rynku zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Kontroli poddano 8 notatek służbowych potwierdzających dokonanie analizy rynku.

Notatki zawierały prawidłową szacunkową wartość zamówienia oraz kurs euro według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych(Dz.U. z 2013 r., poz. 1692), tym samym wypełniały zapisy § 11 ust. 4 pkt 2 i 3 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 314/13.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego poprawności sporządzania notatek służbowych z analizy rynku.

10. Prawidłowe sporządzanie umowy najmu, ze szczególnym uwzględnieniem stawek: VAT i za m2 oraz przestrzeganie zawartych w niej zapisów.

W 2014 r. w PP nr 74 obowiązywały 3 umowy najmu:

 1. Nr 1/2013 z dnia 30.09.2013 r. na najem sali na prowadzenie zajęć językowych w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Według § 3 umowy ustalona została odpłatność w wys. 20 zł brutto za godz. zegarową, płatna w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Według § 7 umowy, zawarta została ona na czas określony od 1.10.2013 r. do 30.06.2014 r. Umowa została podpisana przez strony i radcę prawnego UM.
 2. Z dnia 1.09.2014 r. na najem sali na prowadzenie zajęć językowych. Według § 4 umowy czynsz miesięczny ustalony został w kwocie 150 zł netto płatny do 10-go dnia każdego miesiąca z góry. Według § 5 umowy, zawarta została ona na czas określony od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Umowa została podpisana przez strony i radcę prawnego UM.
 3. Nr 1/2014 z dnia (brak wskazania dnia) września 2014 r. na najem sali zabaw grupy Żółwie na zajęcia z piłką w wymiarze 3,5 godz. zegarowej tygodniowo. Według § 5 umowy czynsz miesięczny ustalony został w kwocie 280 zł brutto płatny do 20-go dnia każdego miesiąca z góry. Według § 6 umowy, zawarta została ona na czas określony od 1.10.2014 r. do 30.06.2015 r. Umowa została podpisana przez strony i radcę prawnego UM.

W przypadku realizacji umowy z pkt 1 stwierdzono, że w dniu 3.03.2014 r. wystawiono fakturę VAT nr FVS-000003/14 na kwotę 440 zł brutto (357,72 zł netto + 82,28 zł VAT), uregulowaną
w dniu 17.03.2014 r. WB 51 (WRD).

W przypadku realizacji umowy z pkt 2 stwierdzono, że w 2014 r. wystawiono 2 faktury:

- w dniu 3.10.2014 r. nr FVS-000002/14 na kwotę 300 zł brutto (243,90 zł netto + 56,10 zł VAT) za miesiąc IX i X 2014 r., uregulowaną w dniu 17.10.2014 r. WB 184 (WRD),

- w dniu 14.11.2014 r. nr FVS-000004/14 na kwotę 366 zł brutto (297,56 zł netto + 68,44 zł VAT) za miesiąc XI i XII 2014 r.,  uregulowaną w dniu 28.11.2014 r. WB 212 (WRD).

W przypadku realizacji umowy z pkt 3 stwierdzono, że w 2014 r. wystawiono 3 faktury:

- w dniu 3.10.2014 r. nr FVS-000003/14 na kwotę 280 zł brutto (227,64 zł netto + 52,36 zł VAT), uregulowaną w dniu 20.10.2014 r. WB 185 (WRD),

- w dniu 14.11.2014 r. nr FVS-000005/14 na kwotę 280 zł brutto (227,64 zł netto + 52,36 zł VAT), uregulowaną w dniu 13.11.2014 r. WB 201 (WRD),

- w dniu 15.12.2014 r. nr FVS-000006/14 na kwotę 280 zł brutto (227,64 zł netto + 52,36 zł VAT), uregulowaną w dniu 15.12.2014 r. WB 223 (WRD).

W przypadku faktur wystawianych przez PP nr 74 dotyczących realizacji umowy z pkt 2 stwierdzono, że obie faktury (nr FVS-000002/14 i nr FVS-000004/14) zostały wystawione
w błędnej kwocie netto. W pierwszym przypadku kwota netto na fakturze wyniosła 243,90 zł, a w drugim 297,56 zł mimo, że według zapisów § 4 umowy, miesięczna opłata wynosiła
150 zł netto, więc w obu przypadkach powinna wynieść 300 zł netto.

Powyższe świadczy o nieprzestrzeganiu zapisów umownych i w konsekwencji niepełnym zrealizowaniu zalecenia.

WKiAW, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego poprawności sporządzania umów najmu i przestrzegania zawartych w nich zapisów.

11. Uzupełnienie akt osobowych pracowników o dokumenty wskazane w wystąpieniu pokontrolnym.

Akta osobowe intendenta zawierały dwie umowy o pracę na czas określony: 1.09.2012. – 31.08.2014 r. i 1.09.2014. – 31.08.2015 r. W obu umowach został wskazany dodatek kasowy
w wymiarze 20%.

Akta osobowe trojga nauczycieli zostały uzupełnione o dokument przyznający od dnia 1.09.2011 r. dodatek w wysokości 109 zł za pełnienie funkcji opiekuna stażu. Dodatek przyznany był do dnia 31.08.2012 r., a przestał być wypłacany w miesiącu maju 2012 r.

Według kartoteki zarobkowej pracownika nr 4,od września 2012 do grudnia 2012 r. wypłacany był dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu w wys. 114 zł. W aktach osobowych nie było dokumentu przyznającego pracownikowi ten dodatek. Stwierdzono ponadto, że pracownik miał przyznany ww. dodatek również od września 2011 r. do sierpnia 2012 r., wypłacany był on jednak tylko do maja 2012 r.Dyrektor PP nr 74 w dniu 22.01.2015 r. złożył wyjaśnienia w ww. sprawach następującej treści: „Od 1.09.2012 r. do 31.12.2012 r. pracownikowi został przyznany dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu. Taką informację podałam do księgowości na zestawieniu zbiorczym. Przez nieuwagę nie dołączyłam pisma do akt osobowych pracownika. Przeoczenie uzupełniłam. W załączeniu kserokopie zestawienia zbiorczego oraz informacja do akt podpisana przez pracownika. Pracownik pełnił funkcję opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą. Dodatek za to wypłaca się od 1 września do 31 maja. Przez nieuwagę nie zaznaczyłam daty w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie. Swoje przeoczenie uzupełniłam i dołączam kserokopię informacji do akt, podpisaną przez pracownika.

Akta osobowe pracownika zostały uzupełnione o brakujące dokumenty.

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego uzupełnienia akt osobowych.

12. Weryfikacja wysokości należnych dodatków stażowych w oparciu o akta osobowe wszystkich pracowników.

Weryfikacja akt osobowych dwóch pracownikówwykazała prawidłowy wzrost dodatku stażowego odpowiednio z 19 na 20% i z 9 na 10% w 2013 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego weryfikacji dodatków stażowych pracowników PP nr 74.

13. Ponowne naliczenie oraz skorygowanie ewentualnych różnic dotyczących wypłacanych wynagrodzeń za czas przepracowany oraz wynagrodzeń / zasiłków chorobowych wszystkich pracowników przebywających w 2011 r. na zwolnieniach lekarskich.

Analizie poddano dokumentację dot. absencji chorobowej pracowników PP nr 74 za 2011 i 2012 r., na którą składały się korekty formularzy ZUS-Z3 i listy płac: nr 95/2012 i 96/2012
z dnia 24.10.2012 r. – z wyrównaniem wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nr 102/2012 z dnia 27.11.2012 r. z wyrównaniem wynagrodzenia nauczycieli.

Kontroli poddano kwotę zasiłku dziennego, będącego podstawą do naliczenia wynagrodzenia za czas choroby pracowników, których absencje w 2011 r. były przedmiotem kontroli P/35/12.

Po korekcie zasiłki dzienne naliczone dla zwolnień lekarskich w 2011 r. kształtowały się następująco:

Pracownik nr 1:

za okres absencji 31.01. – 4.02.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 39,44 zł na 35,10 zł,

za okres absencji 1. – 16.12.2011 r. wysokość zasiłku dziennego na poziomie 37,30 zł.

Pracownik nr 2:

za okres absencji 20. – 24.06.2011 r. i 10. – 14.09.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 40,49 zł na 37,98 zł,

za okres absencji 21.09. – 31.10.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 41,29 zł na 37,98 zł.

Pracownik nr 3:

za okres absencji 3. – 11.03.2011 r. i 30.03. – 17.04.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 45,32 zł na 51,99 zł,

za okres absencji 18. – 22.04.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 46,47 zł na 51,96 zł,

za okres absencji 11 – 14.10.2011 r. i 6. – 9.12.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 55,57 zł na 55,41 zł.

Pracownik nr 4:

za okres absencji 11. – 24.07.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 81,80 zł na 84,05 zł.

Pracownik nr 5:

za okres absencji 26. – 28.01.2011 r. i 14. – 17.03.2011 r. zmiana wysokości zasiłku dziennego z 90,21 zł na 96,25 zł.

Łącznie w 2012 r. w wyniku dokonanych korekt wypłacono pracownikom kwotę 1.253,40 zł.

W przypadku pracownika nr 2 naliczono 122,50 zł tytułem zwrotu na rzecz PP nr 74. Według wyjaśnienia Dyrektora z dnia 26.01.2015 r., w wyniku korekt księgowych dotyczących zwolnień lekarskich pracowników za lata 2011 – 2012 stwierdzono ich nadpłaty, a pracownicy odmówili zwrotu nadpłaconych kwot i podpisania dokumentów.

Szczegółowej kontroli w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzenia za czas choroby poddano zwolnienia lekarskie dwóch pracowników z 2014 r. Weryfikacja prawidłowości naliczenia wynagrodzenia za czas choroby nie wykazała nieprawidłowości.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia dotyczącego korekty naliczeń wynagrodzeń za czas choroby za rok 2011.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP nr 74:

 1. Każdorazowe przedkładanie projektów umów do zaopiniowania przez radcę prawnego UM.
 2. Każdorazowe sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych jako podstawy do ewidencji odpisów na ZFŚS.
 3. Bezwzględne respektowanie zapisów zawartych umów najmu ze szczególnym uwzględnieniem naliczania VAT.
 4. Korekta faktur sprzedażowych za 2014 r., ewidencji VAT i deklaracji VAT za 2014 r.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/03/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2015/03/12 11:40:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2015/03/12 11:40:20 nowa pozycja