Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2015 roku

Nr kontroli: WKiAW

System opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Gminie Miasto Szczecin

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie sierpień – wrzesień 2016 r. przeprowadził w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (zw. dalej MOPR lub jednostką), ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie, w zakresie systemu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Gminie Miasto Szczecin.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.12.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W toku kontroli stwierdzono systemowe nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miasto Szczecin (zw. dalej DPS), polegające głównie na:

- odstąpieniu od ustalania obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w DPS w stosunku do zobowiązanych wnuków,

- zwalnianiu zobowiązanych, w stosunku do których nie ustalono obowiązku wnoszenia opłat, z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS,

- niepodejmowaniu działań zmierzających do ustanowienia przedstawiciela dla osób  nieobecnych w przypadku zobowiązanych nieznanych z miejsca pobytu, przebywających za granicami Polski,

- odstąpieniu od występowania z powództwem alimentacyjnym w stosunku do zobowiązanych, uchylających się od udziału w postępowaniu ustalającym obowiązek odpłatności za pobyt w DPS.

Kontrola wykazała też pojedyncze nieprawidłowości i uchybienia pozostające bez wpływu na funkcjonowanie systemu odpłatności za pobyt w DPS w zakresie ustalania obowiązku wnoszenia opłat przez zobowiązanych członków rodzin. Nie stwierdzono natomiast uchybień w zakresie ustalania i aktualizowania wysokości opłat wnoszonych przez mieszkańców DPS. 

W 2014 r. w DPS przebywało łącznie 675 osób, natomiast w pierwszym półroczu 2015 r. liczba mieszkańców DPS wyniosła łącznie 627 osób. Na umieszczenie w DPS, wg stanu na 30.06.2015 r. oczekiwało łącznie 426 osób.

W badanym okresie koszty utrzymania wszystkich mieszkańców DPS wyniosły łącznie 29 144 324,25 zł. Ciężar finansowania pobytu w DPS ponoszony był głównie ze środków własnych Gminy w łącznej kwocie 14 717 238,22 zł, co stanowiło ponad połowę kosztów utrzymania mieszkańców (50,50 %). Opłaty wniesione przez mieszkańców DPS w kwocie 10 228 220,72 zł stanowiły 35,09 % kosztów utrzymania, środki otrzymanych dotacji wojewody dot. mieszkańców skierowanych do DPS przed 01.01.2004 r. w kwocie 3 257 531,00 zł stanowiły 11,18 %, natomiast opłaty wniesione przez zobowiązanych członków rodziny w kwocie 941 334,31 zł, stanowiły jedynie 3,23 % kosztów utrzymania.

Wg rejestrów prowadzonych przez MOPR, w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wydanych zostało 367 decyzji w sprawie odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS oraz 105 decyzji (w tym 14 anulowanych) dot. odpłatności za pobyt w DPS zobowiązanych członków rodzin (małżonków, zstępnych przed wstępnymi).

Badaniem objęto proces ustalania odpłatności za pobyt w DPS na podstawie losowo dobranej dokumentacji postępowań dot. wydania 21 decyzji wymiarowych w sprawie odpłatności (14 skierowanych i 7 zobowiązanych członków rodzin), 6 decyzji zwalniających z odpłatności oraz 14 postępowań zakończonych ustaleniem braku obowiązku wnoszenia opłat (przez członków rodzin 14 ww. osób skierowanych do DPS).

Stwierdzono, że w dwóch przypadkach (na 14 przebadanych) dot. osób umieszczonych w DPS nie ustalono pełnego kręgu osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za DPS. Postępowaniami dot. odpłatności zstępnych objęto jedynie dzieci osób skierowanych do DPS, mimo,że wg dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania osoby kierowane posiadały wnuki. Przy tym opłaty wnoszone przez mieszkańca oraz ustalone osoby zobowiązane nie pokrywały pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS. Powyższym naruszono art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163), wg którego w sytuacji gdy dochody osoby kierowanej do DPS nie pokrywały w całości kosztów jego pobytu, w dalszej kolejności zobowiązani byli jego małżonek, zstępni (tj. dzieci, wnuki) oraz wstępni.

Obowiązek ustalenia kręgu krewnych w chwili umieszczania osoby w DPS wynikał również z treści § 8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), wg którego do wniosku o skierowanie do DPS należało dołączyć także oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka oraz zstępnych przed wstępnymi osoby umieszczanej. Tymczasem MOPR zaniechał tych czynności w stosunku do wnuków, a poczynił jedynie ustalenia, co do osoby umieszczanej i jej dzieci.

Gmina zobowiązana była ponosić odpłatność za pobyt w DPS, wyłącznie wtedy, gdy opłaty wnoszone przez wymienione w ustawie podmioty (mieszkańca, małżonka, zstępnych przed wstępnymi), nie pokrywały w całości kosztów pobytu świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej lub gdy takich podmiotów brak. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wg art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy opomocy społecznej, należało ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Zadania te pokrywane były ze środków publicznych znajdujących się w budżecie gminy, zatem ich realizacja wymagała wg art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) działania w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny. W ocenie kontrolujących nie było więc dopuszczalne ponoszenie wydatków z budżetu gminy na opłatę za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej, bez rzetelnego zbadania i udokumentowania, że opłata ta nie może zostać poniesiona przez jego rodzinę. Wywiady środowiskowe w ww. postępowaniach przeprowadzane były przez pracowników socjalnych MOPR.

Przyczyną zaistniałej sytuacji było przyjęcie w MOPR zasady odstępowania od badania sytuacji wnuków w przypadku objęcia postępowaniem dot. odpłatności dzieci osób kierowanych do DPS (ich rodziców). Takie postępowanie skutkowało niezasadnym przenoszeniem obciążenia z tytułu utrzymania mieszkańców DPS z rodziny na Gminę.  W skontrolowanych przypadkach dot. to powstałej różnicy w wysokości 1 365,87 zł i 1 340,39 zł miesięcznie, które Gmina miała obowiązek wnosić w oparciu o art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższe naruszało również naczelną zasadę, którą kieruje się pomoc społeczna tzn. zasadę subsydiarności (pomocniczości) zgodnie, z którą państwo może jedynie wspierać, a nie wyręczać obywateli w zaspokajaniu ich potrzeb życiowych. Pomoc społeczna, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wg art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Kontrola wykazała też, że w badanym okresie MOPR odstąpił od podejmowania działań zmierzających do występowania na rzecz mieszkańców DPS z powództwem alimentacyjnym przeciwko zobowiązanym, uchylającym się od udziału w postępowaniu dot. ustalania obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w DPS członka rodziny (m.in. poprzez unikanie kontaktu, niewyrażanie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, odmowę podania wysokości i źródeł uzyskiwanego dochodu). Powyższe, mogło wpłynąć na ponoszenie zawyżonych wydatków z tytułu utrzymania mieszkańców DPS.

  Stwierdzono również, że w czterech przypadkach (na 6 postępowań zakończonych wydaniem decyzji zwalniającej z opłat), zstępnych zwolniono całkowicie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, pomimo że nie byli oni osobami wnoszącymi opłaty, tzn. MOPR nie ustalił dla nich takiego obowiązku poprzez określenie wymiaru opłat.

W trzech z ww. przypadków, wg oświadczeń złożonych w toku postępowań zstępni nie osiągnęli dochodów przekraczających ustalony próg dochodowy (próg dochodowy ustalony wg art. 61 ust. pkt 2 a i b ustawy o pomocy społecznej, stanowiący 300 % kryterium dochodowego, o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823), tj. od 01.10.2012 r.) bądź w ogóle nie ustalono poziomu ich dochodów. Wymienione przykładowo w art. 64 ustawy o pomocy społecznej, sytuacje uprawniające do zwolnień nie zależą bezpośrednio od dochodu, jednakże osoba ubiegająca się o zwolnienie musi spełniać kryteria dochodowe wskazane w art. 61 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. W przeciwnym razie obowiązek wnoszenia opłaty nie powstaje. Bezzasadnym było więc zwalnianie z nieistniejącego obowiązku.

W przypadku 1 postępowania, pomimo że dochody zstępnego przekraczały ustalony próg, decyzję o zwolnieniu wydano przed ustaleniem wymiaru opłat.

Powyższe było niezgodne z art. 64 ustawy o pomocy społecznej, wg którego zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty można było tylko osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. Z treści ww. przepisu wynika bowiem, że zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mogło dotyczyć sytuacji, w której określona opłata została ustalona w sposób przewidziany przepisami prawa. Zwolnienie takie powinno odnosić się do skonkretyzowanego obowiązku strony, tj. ustalonej opłaty. Ww. decyzje sporządzone zostały przez pracowników socjalnych MOPR, a podpisane przez kierownika sekcji II w DI.

Przy tym w dwóch przypadkach uzasadnienie bezterminowego całkowitego zwolnienia z opłat zstępnych ze względu na „aspekt społeczny” i „brak podstaw moralnych do egzekwowania opłat” oparte było jedynie na oświadczeniu zstępnego. Nie podjęto też żadnej próby uprawdopodobnienia występowania sytuacji opisanej w przedmiotowych oświadczeniach. Osobami sporządzającymi ww. decyzje byli pracownicy socjalni Agnieszka Rynkiewicz i Karolina Pawłowska, natomiast badaniem sytuacji materialnej i rodzinnej osób zobowiązanych zajmowali się pracownicy socjalni MOPR: Małgorzata Chomiak i Brygida Chrost.

W 1 przypadku, zwolnienie uzasadniono jedynie brakiem kontaktu z ojcem (umieszczonym w DPS), nieuczestniczeniem przez niego w wychowaniu i niełożeniem na utrzymanie dziecka, a wg oświadczenia osoby zobowiązanej z dnia 27.02.2015 r. ojciec łożył na utrzymanie dziecka „minimalne kwoty”. W ocenie kontrolujących wnioskujący nie wykazał uzasadnionych okoliczności przemawiających za pozytywnym rozstrzygnięciem złożonego wniosku. Fakultatywność orzeczenia o zwolnieniu z odpłatności zależna jest od sytuacji materialnej i rodzinnej osób zobowiązanych do opłat. Należało zatem dokonać rzetelnego zbadania sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej zobowiązanego. Nie podjęto jednak żadnych działań w celu ustalenia poziomu dochodów osoby zobowiązanej, która nie wyraziła zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a przedstawiona jedynie w oświadczeniu sytuacja rodzinna zobowiązanego nie stanowiła istotnej podstawy do całkowitego zwolnienia z opłat. Należy podkreślić, ze sytuacja osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat powinna podlegać ocenie zgodnie z art. 7 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.), tzn. należało podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie nie tylko słuszny interes strony wnioskującej o zwolnienie, ale także interes społeczny.

W dwóch przypadkach (na 14 przebadanych) w stosunku do zstępnych mieszkańca DPS, przebywających poza granicami Polski, obowiązanych do odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, nie wykorzystano możliwości jaki daje art. 34 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, tj. nie wnioskowano do sądu o ustanowienie dla nich, jako nieznanych z miejsca pobytu, przedstawicieli dla osób nieobecnych, w celu  przeprowadzenia postępowania dot. ustalenia obowiązku wnoszenia opłat za DPS z tymi przedstawicielami. Z dokumentacji postępowania wynikało, że czynności zw. z ustalaniem kręgu zobowiązanych wykonywał pracownik socjalny MOPR. W MOPR nie stosowano tego typu procedur z uwagi na utrudnione ustalenie sytuacji materialnej i rodzinnej osoby zobowiązanej z ustanowionym przedstawicielem. Niemniej jednak w ocenie kontrolujących w przypadkach osób zobowiązanych przebywających poza granicami kraju należało podejmować próby ustalenia  sytuacji materialnej i rodzinnej osoby zobowiązanej za pomocą wszelkich możliwych dowodów.

Stwierdzono ponadto pojedyncze nieprawidłowości i uchybienia, pozostające bez wpływu na funkcjonowanie systemu odpłatności za pobyt w DPS, tj.:

- zaniechano prób kontaktu ze zobowiązanym do odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w DPS (na podstawie decyzji DI/AG/000024/6242-022005/13 z dn. 15.04.2013 r.), pomimo jego wcześniejszej deklaracji dopłaty w wysokości 500,00 zł miesięcznie (w ramach rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu 03.07.2009 r.). Próbę kontaktu ze zobowiązanym podjęto dopiero po upływie roku od daty umieszczenia świadczeniobiorcy w DPS (data zamieszkania w DPS - 23.05.2013 r.), tj. 12.06.2014 r. Powyższe zaniedbanie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpłatności na poziomie 500,00 zł miesięcznie, a tym samym obciążaniem ww. kwotą budżetu Gminy w okresie 12 miesięcy.

- nie podjęto działań zmierzających do uzyskania informacji o dochodach członka rodziny osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat mających na celu ustalenie dochodu na osobę w tej rodzinie, a w konsekwencji ustalenie obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w DPS lub jego braku. Z uwagi na odmowę osoby zobowiązanej dot. podania informacji o wysokości świadczeń emerytalnych, otrzymywanych przez członka jej rodziny, zgodnie z art. 105 ustawy o pomocy społecznej należało wystąpić do odpowiednich organów o udzielenie informacji na temat uzyskiwanych przez nią dochodów. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony został przez pracownika socjalnego.   

- dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w DPS zostały ustalone jedynie na podstawie oświadczenia. Nie wystąpiono do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o formie opodatkowania ww. dochodów, czym naruszono przepis art. 8 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, wg którego wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się m.in. na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony został przez pracownika socjalnego.

- uchybienie formalne polegające na wydaniu 1 decyzji uwzględniającej częściowe zwolnienie z opłat, mimo że złożony w postępowaniu wniosek dotyczył całkowitego zwolnienia z obowiązku dopłaty do utrzymania ojca w DPS. W opinii kontrolujących należało wydać decyzję odmowną bądź w toku postępowania wezwać stronę do modyfikacji wniosku. Przedmiotową decyzję sporządził pracownik socjalny, a podpisał kierownik sekcji II w DI.

 

Podkreślenia wymaga, że w MOPR opracowano i wdrożono procedury wewnętrzne w zakresie kierowania i umieszczania osób w DPS (wprowadzone zarządzeniem nr 78/14 Dyrektora MOPR z dnia 10.11.2014 r. w sprawie procedur postępowania w sprawach dot. kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej.), jak również dot. postępowań administracyjnych w sprawach dot. ustalania odpłatności za pobyt w DPS (wprowadzone zarządzeniem nr 79/14 Dyrektora MOPR z dnia 10.11.2014 r. w sprawie procedury postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.). Uregulowano w nich m.in.:

- tryb postępowania,

- obowiązujące terminy,

- wymaganą dokumentację,

- obieg dokumentów,

- osoby odpowiedzialne.

Przestrzegano ponadto przyjętego trybu postępowania, wg którego w celu aktualizacji bądź ustalenia odpłatności i zawarcia umowy z osobami zobowiązanymi do ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS, pracownik socjalny przeprowadzał rodzinny wywiad środowiskowy (w którym formułował wnioski) i przekazywał go do zatwierdzenia kierownikowi Działu Instytucji Pomocy Społecznej (zw. dalej DI) lub kierownikowi sekcji w DI. Po zatwierdzeniu wywiadu środowiskowego pracownik DI sporządzał notatkę służbową na okoliczność ustalenia odpłatności bądź istnienia podstaw do zwolnienia i przekazywał ją do zatwierdzenia kierownikowi sekcji w DI. Na podstawie ww. notatki kierownik DI występował do dyrektora MOPR z wnioskiem o akceptację przyjętego stanowiska. Po akceptacji stanowiska przez dyrektora lub zastępcę dyrektora MOPR pracownik DI przygotowywał projekt decyzji administracyjnej w sprawie opłat za pobyt w DPS dla osoby zobowiązanej i przekazywał do podpisu kierownikowi sekcji w DI (posiadającemu upoważnienie Prezydenta Miasta). Po wydaniu decyzji dyrektor MOPR podpisywał przygotowany przez pracownika DI i zatwierdzony przez Kierownika DI egzemplarz umowy z osobami zobowiązanymi do ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS, który następnie (z informacją o konieczności odesłania lub złożenia w MOPR podpisanego przez osobę zobowiązaną egzemplarza umowy) wraz z ww. decyzją wysyłany był osobie zobowiązanej.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej, na bieżąco aktualizowano wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców DPS,  w wyniku waloryzacji świadczeń emerytalnych lub zmiany wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS.

Stwierdzono również, że dochody świadczeniobiorców oraz członków rodzin potencjalnie zobowiązanych do wnoszenia opłat za DPS - wykazywane przez pracowników socjalnych w kwestionariuszach rodzinnych wywiadów środowiskowych - co do zasady dokumentowane były stosownymi zaświadczeniami, decyzjami wymiarowymi i aktami notarialnymi (w aktach umieszczano kopie dokumentów potwierdzone przez pracownika socjalnego).

 II. Uwagi i zalecenia

Przedstawiającpowyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

  1. Zbadanie sytuacji materialnej i rodzinnej wnuków osób umieszczonych w DPS, na podstawie decyzji zdnia 24.01.2014 r. i decyzji z dnia 23.02.2015r.,w celu ustalenia istnienia obowiązku odpłatności, zgodnie ze standardem C-14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych  z grupy Mechanizmy kontroli (standardy z grup A, B, C, D i E, o których mowa w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).
  2. Wystąpienie do odpowiednich organów o udzielenie informacji na temat uzyskiwanych dochodów przez członka rodziny osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat za umieszczonego w DPS na podstawie z dnia 24.01.2014 r.,zgodnie ze standardem C-14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych  z grupy Mechanizmy kontroli.
  3. Wdrożenie systemowych uregulowań zapewniających:
    • ustalanie pełnego kręgu osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, tj. uwzględnianie w każdym przypadku wnuków świadczeniobiorcy,
    • zwalnianie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, wyłącznie osób zobowiązanych, w stosunku do których ustalono obowiązek wnoszenia opłat,
    • wnikliwe badanie i rzetelne dokumentowanie sytuacji materialnej i rodzinnej obowiązanego, w przypadku rozpatrywania wniosków o zwolnienie z wnoszenia opłat,

zgodnie ze standardem C-14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych z grupy Mechanizmy kontroli.

4. Podejmowanie działań  zmierzających do występowania na rzecz mieszkańców DPS z powództwem alimentacyjnym przeciwko zobowiązanym, uchylającym się od udziału w postępowaniu dot. ustalania obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w DPS członka rodziny, zgodnie ze standardem C-14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych z grupy Mechanizmy kontroli.

5. Przeprowadzanie udokumentowanej analizy pod względem zasadności występowania o ustanawianie przedstawiciela ustawowego dla nieznanych z miejsca pobytu, przebywających poza granicami Polski osób zobowiązanych do odpłatności za DPS, zgodnie ze standardem B-8 Analiza ryzyka z grupy Cele i zarządzanie ryzykiem.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/07/08, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/07/08 10:16:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/07/08 10:16:10 nowa pozycja