Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Bursa Szkolna Integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w 11. 2013 r. przeprowadził kontrolę w Bursie Szkolnej Integracyjnej, ul. Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin, zwanej dalej BSI w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20.12.2013 r.

Kontrola pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia działalność jednostki w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa
i higieny pracy, zwanym dalej bhp, w okresie od 01.01.2011 r. do dnia kontroli (pozytywna z uchybieniami).

Stwierdzone uchybienia dotyczyły: realizacji zaleceń wynikających z kontroli obiektu budowlanego oraz kontroli Urzędu Dozoru Technicznego; szkoleń w dziedzinie bhp; badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami oraz wykonywania zadań przez służbę bhp. Pozytywna ocena dotyczyła: wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze; oceny ryzyka zawodowego; stosowania niebezpiecznych bądź stwarzających zagrożenie mieszanin.

Nie stwierdzono uchybień dotyczących przestrzegania terminów przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego oraz sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego. Kontrole  przeprowadzane były w terminach określonych w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), a książka obiektu budowlanego prowadzona na bieżąco. Stwierdzono natomiast, że nie wykonano zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej w grudniu 2012 r. która wykazała, iż: „obiekt nie spełnia wymogów art. 5 ustawy prawo budowlane, (...) odpadające i zwietrzałe tynki, zacieki i zarysowania w ścianach (...) brak stateczności konstrukcji murowanych – znaczne ubytki w materiale oraz rysy przez całą grubość ścian z cegły – przekroczone stany graniczne (rysy w ścianach kominowych, pęknięte nadproża nad otworami okiennymi) (...), przecieki wód deszczowych przez: dziurawe pokrycie dachowe i zwietrzałe dachówki ceramiczne z ubytkami; przerdzewiałe obróbki blacharskie (…), zawilgocenia w ścianach piwnicznych (…)”.

Powyższe naruszyło również zapisy art. 207 § 1 i 2 oraz art. 214 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  ( j.t. Dz.U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zw. dalej k. p., wg których pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. (…) Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Przeprowadzona w grudniu 2012 r. kontrola Urzędu Dozoru Technicznego zaleciła ponadto wymianę dźwigu towarowego, bądź jego generalny remont, a co za tym idzie  dostosowanie do wymagań zawartych w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.), które to zalecenie do dnia kontroli nie zostało wykonane.

Biorąc pod uwagę zalecenia wynikające z powyższych kontroli pracodawca kilkukrotnie zwracał pisemnie do organu nadzorującego (dysponenta środków finansowych) o wyasygnowanie środków na wykonanie zaleceń  (pisma znak: BSI/78/12 z dnia 05.10.2012 r.; BSI/97/12 z dnia 22.11.2012 r.; BSI/16/13 z dnia 25.02.2013 r.; BSI/17/13 z dnia 25.02.2013 r. oraz BSI/70/13 z dnia 10.10.2013 r.). Do dnia kontroli zalecenia nie zostały wykonane ponieważ organ nadzorujący nie przeznaczył środków finansowych na ten cel.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: na 24 zatrudnionych 7 osób nie odbyło szkolenia okresowego; 3 osoby zostały dopuszczone do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie, natomiast 2 osoby odbyły szkolenie po kilku dniach od dnia rozpoczęcia pracy. Powyższe naruszyło zapis art. 2373 § 2 i 3 k. p., wg którego  pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie oraz zapis § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), wg którego  pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów
i brygadzistów przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, pozostałych osób w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uchybienia stwierdzono także w badaniach z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami polegające na tym, że na 24 osoby zatrudnione 4 osoby zostały dopuszczone do pracy bez wstępnych badań lekarskich (badanie wykonano po kilku dniach od  dnia zatrudnienia), a 2 osobydo dnia kontroli nie wykonały wstępnych  badań lekarskich. Powyższe naruszyło zapis art. 229 § 1 pkt. 1 oraz § 4  k. p.  wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Osoba odpowiedzialna za większość uchybień dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp oraz badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami w dniu kontroli  nie była już pracownikiem BSI. Pozostałe uchybienia powstały z powodu niedopatrzenia ze strony osoby zatrudnionej na stanowisku  samodzielnego referenta oraz niewystarczającej współpracy służby bhp z tą osobą.

Stwierdzono ponadto niewielkie uchybienia, nie mające istotnego wpływu na działalność jednostki w badanym zakresie, dotyczące wewnętrznych uregulowań w zakresie: wyposażania pracowników, w odzież i obuwie robocze oraz zasad refundowania zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym. Do dnia zakończenia kontroli przepisy wewnętrzne dostosowano do przepisów ogólnych. 

Ustalono, że jedną z przyczyn zaistniałych uchybień była niewystarczająca współpraca służby bhp z pracodawcą oraz brak wiedzy pracodawcy na temat obowiązków służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Nie stwierdzono uchybień w stosowaniu i przechowywaniu mieszanin niebezpiecznych i  mieszanin stwarzających zagrożenie. Stosowane w jednostce mieszaniny były prawidłowo oznakowane i przechowywane. Pracodawca posiadał ich aktualny spis i karty charakterystyki, z którymi zapoznał pracowników, wypełniając tym samym obowiązek wynikający z zapisu art. 221 § 2 k.p.,
wg którego niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Kontrola nie wniosła uwag do dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, która zawierała niezbędne  elementy, w tym: opis stanowiska; stosowane przez pracownika na danym stanowisku narzędzia i materiały; wykonywane czynności; występujące na stanowisku niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (w tym szkodliwe czynniki biologiczne); wykazy osób pracujących na danym stanowisku; wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy; środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. W Regulaminie pracy określono także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Nie wniesiono także uwag do wykazu prac szczególnie uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet, który stanowił integralną część zakładowego Regulaminu pracy.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi BSI:

  1. Podejmowanie dalszych działań mających na celu wskazanie organowi nadzorującemu potrzebę pilnego wykonania zaleceń wynikających z kontroli obiektu budowlanego oraz kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.
  2. Poddanie szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp osób, które nie odbyły szkolenia.
  3. Poddanie szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bhp pracownicy, która nie odbyła szkolenia.
  4. Nie dopuszczanie pracowników do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp.
  5. Poddanie wstępnym badaniom lekarskim pracowników pracownic, które zostały dopuszczone do pracy bez badań.
  6. Nie dopuszczanie pracowników do pracy bez wstępnych badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.
  7. Egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie tej służby.

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/01/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/01/15 08:34:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/01/15 08:34:34 nowa pozycja