Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Nr kontroli: WKiAW

System zamówień publicznych w latach 2011 - 2012.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, ul. Krucza 17

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin we wrześniu 2013 r. przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie (zw. dalej DPS lub jednostką) w zakresie systemu zamówień publicznych w latach 2011 - 2012. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 8.10.2013 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.10.2013 r.

Kontrola pozytywnie oceniła system zamówień publicznych w DPS pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, które wynikały z niedostatecznej kontroli zarządczej nad całością procesu udzielania zamówień publicznych (ocena pozytywna
z nieprawidłowościami).

W DPS w latach 2011-2012 przeprowadzonych zostało 18 postępowań zakończonych wyborem wykonawcy na łączną kwotę 2.572.781,71 zł brutto (zamówienia pow. kwoty 14.000 euro), z których kontroli poddane zostały 3 na łączną kwotę 472.400,00 zł brutto, co stanowi 18,36% ogółu wartości przeprowadzonych postępowań. Kontroli poddano postępowania dot.:

 1. wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej oraz remontu łazienek – etap III, nr postępowania: 2/2011,
 2. sukcesywnej dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla mieszkańców DPS, nr postępowania: 6/2012,
 3. świadczenia usług pralniczo – dezynfekcyjnych dla DPS, nr postępowania 8/2012.

W toku kontroli postępowania nr 2/2011 pn.: „wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz remont łazienek – etap III” stwierdzono, że Zamawiający dokonał zwrotu wadium wniesionego przez dwóch oferentów pomimo tego, że na wezwanie Zamawiającego
w trybie art.  26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.)(zw. dalej p.z.p.) nie uzupełnili oni złożonych w postępowaniu ofert. Naruszono tym samym art. 46 ust. 1 pkt 4a p.z.p. według którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2) SIWZ wymagał spełniania warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia poprzez wykazanie, że Wykonawca wykonał należycie (…) minimum 3 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. DPS w dniach 18-19.05.2012 r. przesłał do trzech Wykonawców którzy nie wykazali spełniania ww. warunku wezwanie do uzupełnienia ofert z terminem wyznaczonym na dzień 24.05.2011 r. godz. 1100. Do upływu powyższego terminu dwóch Wykonawców nie uzupełniło dokumentów jak i nie udowodniło, że wynikało to z przyczyn nie leżących po ich stronie.

Kontrola wykazała również, że zamawiający nie dotrzymał zapisów umowy nr 14/2011 z dn. 10.06.2011 r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania w zakresie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Według § 12 ust. 2 lit. a umowy 70 % kwoty zabezpieczenia należało zwrócić w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. W dniu 17.10.2011 r. nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia podczas którego nie zostały wykazane żadne usterki. DPS dokonał zwrotu 70 % kwoty zabezpieczenia (powiększonej o należne odsetki bankowe) dopiero w dniu 09.09.2013 r. tj. ponad 22 miesiące po upływie terminu do zwrotu. Zaniechanie zamawiającego naruszyło art. 151 ust. 1 p.z.p. według którego Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Zamawiający nie obciążył ponadto Wykonawcy kosztami mediów zużytych na realizację ww. zamówienia. Według § 6 ust. 2 pkt 2 umowy nr 14/2011 z dn. 10.06.2011 r. do obowiązków Wykonawcy należało m. in.: „(…) zainstalowanie liczników zużycia wody
i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień”. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DPS wynika, że dzięki zastosowanym technologiom i użytym materiałom takim jak np.: skręcane rury polipropylenowe, „włączane na uszczelki” rury PCV, gotowa masa klejąca możliwe było wykonanie prac „praktycznie bez zużycia energii”. W ocenie kontrolującego, żadna technologia ani żadne materiały nie pozwalają na wykonanie robót takich jak: wymiana glazury, terakoty, instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej bez konieczności korzystania z energii elektrycznej oraz wody.

W postępowaniu nr 6/2012 pn.: „sukcesywna dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla mieszkańców DPS” Zamawiający, nie zamieścił na stronie internetowej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty czym naruszył art. 92 ust. 2 p.z.p. według którego niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 p.z.p.,
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. W siedzibie DPS informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dn. 21.09.2012 r. Zgodnie z zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – która została wyrażona w art. 8 ust. 1 p.z.p. – na zamawiającym ciążą w stosunku do wykonawców określone obowiązki informacyjne. Zamawiający jest zobowiązany informować wykonawców o podejmowanych przez siebie w toku postępowania decyzjach dotyczących wykonawców czy też złożonych przez nich ofert. Pozwala to wykonawcom, z zachowaniem określonych terminów, korzystać ze środków ochrony prawnej i umożliwia efektywną obronę własnych interesów.

Uchybienia formalne dotyczyły błędów w protokołach postępowań. W protokołach postępowań nr 6/2012 oraz 08/2012 w pozycji 23 nie wskazano daty zatwierdzenia protokołów. Ponadto w protokole postępowania nr 08/2012 w pozycji 2 wskazano nieprawidłowa datę ustalenia wartości zamówienia, natomiast w pozycji 19 podana została nieprawidłowa data zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przygotowanie dokumentów i przebieg postępowań związanych z zamówieniami publicznymi był Zastępca Dyrektora DPS.

Wg standardów kontroli zarządczej grupy C - Mechanizmy kontroli - pkt 11 – Nadzór i pkt. 14 lit. d – szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych – zawartych w Załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84), należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji, a także powinny istnieć przynajmniej następujące mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych: (…) weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji.

W pozostałym zakresie ww. procedury przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
a w szczególności:

 • sporządzano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierające wszystkie wymagane przepisami elementy,
 • prawidłowo określano przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym oferty cenowej, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.,
 • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie składania ofert i związania ofertą.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił:

 1. zatrzymywanie wadium w przypadku o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4a p.z.p.,
 2. zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach określonych w art. 151 ust. 1 i 3 p.z.p.
 3. przestrzeganie przepisów p.z.p. w zakresie niezwłocznego zamieszczania na stronie internetowej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 4. dotrzymywanie zapisów zawartych umów w zakresie obciążania wykonawców kosztami poboru mediów,
 5. rzetelne sporządzanie protokołów postępowań,
 6. wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej gwarantujących nadzór nad przeprowadzaniem procedur przetargowych oraz realizacją umów o zamówienia publiczne.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/11/14, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/11/14 15:12:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/11/14 15:12:47 nowa pozycja