Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Nr kontroli: WKiAW

Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej za 2011 r.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 13, ul. B. Śmiałego 19/4

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 03-04.2013 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, zwanym dalej WSS oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 13
w Szczecinie przy ul. B. Śmiałego 19/4, zw. dalej RDD 13 w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowo-księgowej za 2011 r.
Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.05.13 r.

Kontrola negatywnie ocenia sposób prowadzenia gospodarki finansowo – księgowej w RDD 13 w 2011 r. Powyższą ocenę uzasadnia przede wszystkim:

- brak ewidencji księgowej w RDD 13, co uniemożliwia ocenę rzetelności danych wykazanych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzanych narastająco do grudnia 2011 r., 

- nadużycie w postaci bezumownego przelania przez osobę realizującą czynności księgowe RDD 13 na swój prywatny rachunek bankowy kwoty w łącznej wysokości 12.843,64 zł (w tym nagroda wypłacona w dniu 02.12.11 r.), z czego na rachunek RDD 13
w dniu 29.12.11 r. została zwrócona jedynie kwota 10.836 zł, 

- brak niektórych dokumentów źródłowych dokumentujących poszczególne operacje gospodarcze,

- brak opracowanych pisemnych zasad rachunkowości i procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.

Przyczyną ww. nieprawidłowości było głównie: - niewłaściwe wykonywanie zadań przez osobę realizującą czynności księgowe, -     brak jakichkolwiek mechanizmów kontroli ze strony dyrektora RDD 13 (w tym weryfikacji i akceptacji dokumentów i operacji księgowych), - niewypracowanie ze strony wydziału nadzorującego, tj. Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej, umożliwiających identyfikację ww. nieprawidłowości.

Według sprawozdania rocznego Rb-28S z dnia 10.01.12 r. wydatki RDD 13 w 2011 r. wyniosły ogółem 144.936,51 zł, co stanowiło 95,48% zaplanowanej kwoty (po dokonaniu przez osobę realizującą czynności księgowezwrotu kwoty 10.836 zł na rachunek RDD 13).

W kontrolowanym okresie w RDD 13 nie była prowadzona rachunkowość obejmująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym
i systematycznym oraz okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, co było niezgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330), zw. dalej uor.

W 2011 r. w RDD 13 nie było zatrudnionego głównego księgowego, którym zgodnie z zapisami art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zwanej dalej uofp,  jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Obsługę księgowo – finansową oraz kadrową RDD 13 w okresie 15.12.10 r. – 31.12.11 r. (umowa zlecenie z dnia 15.12.10 r.) prowadziła osoba posługująca się pieczątką o treści: „główna księgowa”, mimo że stanowisko nie wynikało z treści zawartej umowy. 

W toku kontroli ustalono, że w dokumentacji RDD 13 nie było ksiąg rachunkowych, które zgodnie z art. 13 ust. 1 uorobejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów
i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). W dokumentacji znajdowały się jedynie pojedyncze dokumenty utworzone w arkuszach kalkulacyjnych Excel, nie będące księgami rachunkowymi, na podstawie których
osoba realizująca czynności księgowe prowadziła rozliczenia działalności finansowej RDD 13. W udostępnionej dokumentacji nie było ponadto żadnego dokumentu potwierdzającego dokonanie na koniec 2011 r. inwentaryzacji składników aktywów i pasywów zarówno w formie spisu z natury, w drodze weryfikacji sald czy ich potwierdzenia. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynikał z art. 26 ust. 1 uor, według którego jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację, której przeprowadzenie i wyniki należy zgodnie z art. 27 ust. 1 uor odpowiednio udokumentować i powiązać z księgami rachunkowymi. Za zaniechanie ww. obowiązków odpowiedzialność ponosi dyrektor RDD 13, zgodnie z art. 4 ust. 5 uor, według którego odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, ponosi kierownik jednostki.                       

W RDD 13 nie było dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 pkt 1-4 uor, według którego jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych i opisu systemu przetwarzania danych, a także systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów. Zgodnie z art. 10 ust. 2 uor dyrektor RDD 13 jako kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuję powyższą dokumentację. Dodatkowo nie było żadnych procedur wewnętrznych, instrukcji stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej, określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników (z wyjątkiem statutu i regulaminu RDD 13).

Analizą objęte zostały wszystkie transakcje zrealizowane w RDD 13 w kontrolowanym okresie (109. operacji gotówkowych w łącznej kwocie 23.564,72 zł, 302. operacje bezgotówkowe w łącznej kwocie 121.673,34 zł) wraz z dowodami źródłowymi, znajdującymi się
w udostępnionej dokumentacji. Kontrola powyższych 411. transakcji wykazała następujące nieprawidłowości:

1. osoba realizująca czynności księgowew okresie od 07.07.11 r. do 09.12.11 r. z konta podstawowego RDD 13 dokonała bezumownie 11 przelewów na swój prywatny rachunek bankowy w łącznej wysokości 12.843,64 zł (w tym nagroda wypłacona w dniu 02.12.11 r.). Na żadną z ww. wypłat nie było dowodu księgowego potwierdzającego powstanie zobowiązania dla RDD 13. Do końca 2011 r. zwrócona została jedynie kwota 10.836 zł (pozostało do zwrotu 2.007,64 zł). Wypłaty były możliwe, gdyż osoba realizująca czynności księgowewidniała na bankowej karcie wzorów podpisów, reprezentując RDD 13 jednoosobowo i dokonywane przez nią transakcje nie wymagały akceptacji dyrektora RDD 13.

2. wszystkie skontrolowane dowody księgowe (132. wyciągi bankowe, 12. raportów kasowych, 74. dowody dotyczące operacji gotówkowych, 72. dowody dotyczące operacji bezgotówkowych, w tym deklaracje ZUS i listy płac) z wyjątkiem 12. rachunków do umowy zlecenie osoby realizującej czynności księgoweza okres 2011 r., nie zawierały wskazania dekretacji i podpisów dotyczących sprawdzenia dowodu oraz zatwierdzenia do zapłaty przez kierownika jednostki. Było to niezgodne z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 6 uor, według którego dowód księgowy powinien zawierać co najmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

3. wszystkie raporty kasowe prowadzone były w 2011 r. za okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Ustalono, że raport kasowy nr 9/09/2011 zawierał dowody księgowe dotyczące poprzednich, zamkniętych okresów sprawozdawczych. W raportach kasowych nr 9/09/2011 i 12/12/2011 w 2. przypadkach wskazano datę inną niż data wskazana na dowodzie źródłowym, a dodatkowo
w raporcie kasowym nr 12/12/2011 w 3. przypadkach transakcje zostały wykazane z pominięciem dat ich realizacji. Raporty kasowe za miesiące styczeń-kwiecień i grudzień 2011 r. nie były ponadto prowadzone na bieżąco. Stwierdzono bowiem 17. przypadków, w których stan gotówki w kasie ustalony na dany dzień na podstawie dowodów, ujętych w raportach kasowych, był ujemny. Raport kasowy
nr 12/12/2011 zamknął się ujemnym saldem w wysokości
minus 301,55 zł.

4. w 1. przypadku wydatek, ujęty w raporcie kasowym, został zrealizowany przy pomocy prywatnej karty bankowej dyrektora RDD 13. Ustalono ponadto, że na dowodach, załączonych do raportów kasowych za 2011 r., nie było potwierdzenia przyjęcia gotówki przez pracownika, jeśli zapłacił za dany zakup z własnych środków, nie były one również rozliczone w drodze udzielonej wcześniej zaliczki.

5. w raportach kasowych nr 2/02/2011, 3/03/2011 i 12/12/2011 zostały ujęte następujące wypłaty: z datą 02.02.11 r. – kwota 3.294 zł (opis: „świadczenia społeczne”), z datą 02.03.11 r. - kwota 5.577,84 zł (opis: „świadczenia społeczne) i bez wskazania daty – kwota 3.772,18 zł (opis: „dzieci”) i kwota 1.500 zł (opis: „ZFŚS”). W dokumentacji RDD 13 nie było dowodów źródłowych wskazujących kwoty wydatków, daty ich dokonania oraz osoby, którym przekazane zostały powyższe kwoty. Ustalono ponadto, że w 3. przypadkach (składki ZUS za miesiąc grudzień 2011 r.) w dokumentacji RDD 13 nie było dowodów księgowych potwierdzających powstanie zobowiązania.

6. w 2011 r. dokonano m.in. następujących wypłat z pomocniczego rachunku bankowego RDD 13: w dniu 04.04 – kwota 3.952,80 zł, 01.06 – kwota 3.952,80 zł, 07.07 – kwota 500 zł, 02.09 – kwota 1.980 zł, 03.10 – kwota 1.980 zł, 02.11 – kwota 2.000 zł i 01.12 – kwota 9.775,58 zł. W dokumentacji RDD 13 nie było dowodów źródłowych wskazujących kwoty powyższych wypłat, daty ich dokonania oraz osoby, którym zostały przekazane.

7.  w kontrolowanym okresie osoba realizująca czynności księgowezapłaciła z konta RDD 13 odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w łącznej kwocie 8,30 zł. Ustalono ponadto, że 13. dowodów księgowych zostało uregulowanych po terminie (średnio 10 dni opóźnienia), co było niezgodne z postanowieniami art. 44 ust. 3 pkt 3 uofp, według którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Potencjalne odsetki wyniosłyby 16,52 zł, z czego w powyższej kwocie zapłaconych odsetek uwzględniono 5,75 zł.

8. osoba realizująca czynności księgowe uregulowała opłaty za lokal mieszkalny, w którym znajdował się RDD 13, za miesiące kwiecień-wrzesień 2011 r. w łącznej kwocie 971,47 zł dopiero w dniu 13.09.11 r., a za miesiąc październik 2011 r. w kwocie 144,16 zł w dniu 11.10.11 r. Było to niezgodne z zapisami umowy użyczenia lokalu, podpisanej w dniu 09.03.11 r., według której wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu użyczenia  biorący w użyczenie ma obowiązek opłacać z góry do dnia 10-go każdego miesiąca.

W raporcie kasowym za miesiąc grudzień 2011 r. ujęta została wypłata kwoty 1.500 zł z opisem: „ZFŚS”.  r. W dokumentacji RDD 13 nie było dowodu źródłowego wskazującego kwotę wypłaty, datę jej dokonania oraz osobę, której przekazana została powyższa kwota. Osoba realizująca czynności księgowenie dokonała odpisu na fundusz socjalny w terminach ustawowych, nie przekazała środków na rachunek bankowy funduszu (RDD 13 nie posiadał odrębnego rachunku), co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) według którego równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów oraz art. 12 ust. 1 ww. ustawy, według którego środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

Jednostka nie posiadała ponadto opracowanego regulaminu przyznawania pracownikom świadczeń socjalnych, co było niezgodne
z art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy, według których przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu z tego tytułu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej a zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, z uwzględnieniem ust. 1 oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele  i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie funduszu ustalanym zgodnie z art. 27 ust.1 lub z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

W 2011 r. w miesiącach luty-czerwiec i wrzesień-grudzień w lokalu mieszkalnym, w którym mieści się placówka opiekuńczo-wychowawcza mieszkali mąż i dziecko Dyrektora RDD 13. W ww. okresie zrealizowano wydatki na utrzymanie lokalu w łącznej kwocie 11.696,88 zł. Ustalono, że dyrektor RDD 13 nie został obciążony ww. kosztami na łączną kwotę 2.629,59 zł w związku
z zamieszkiwaniem członków jego rodziny w siedzibie jednostki.

W wyniku kontroli poprawności naliczania wynagrodzeń przeprowadzonej na podstawie udostępnionej dokumentacji kadrowej wszystkich pracowników RDD 13 oraz osób, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W udostępnionej dokumentacji nie było list płac za miesiące luty, kwiecień, czerwiec, październik, listopad i grudzień 2011 r. oraz list z naliczeniem jednorazowej rekompensaty i nagród w miesiącach listopad i grudzień 2011 r.

2. Dyrektor RDD 13 i pracownik, zatrudniony na stanowisku pomocy domowej, w dniu 14.10.11 r. otrzymali jednorazową rekompensatę wzrostu kosztów utrzymania w łącznej kwocie 1050 zł brutto. W dniu 02.12.11 r. pomoc domowa i osoba realizująca czynności księgowe otrzymały nagrody odpowiednio w kwotach: 886,04 zł (1.271 zł brutto) i 1071,64 zł (1.271 zł brutto). Udostępniona dokumentacja nie zawierała dokumentów przyznających ww. osobom powyższe kwoty. Ustalono ponadto, że wypłata jednorazowej rekompensaty dla dyrektora RDD 13 dokonana została w kwocie 20 zł niższej, niż naliczona kwota wskazana w dokumentacji
RDD 13.

3. Wynagrodzenie za 12 miesięcy osoby realizującej czynności księgowe zostało wypłacone w całości do dnia 16.06.11 r. – w tym czasie wystawiła 12 rachunków za realizację umowy zlecenie, które zostały sprawdzone i zatwierdzone do realizacji przez dyrektora RDD 13. Było to niezgodne z zapisami, zawartej w dniu 15.12.10 r. z osobą realizującą czynności księgowe umowy zlecenie, według której wynagrodzenie powinno został wypłacone do 27-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

4. Rachunki dotyczące umów zleceń (nr 01/2011 z 26.11.11 r. i nr 02/2011 z 21.12.11 r.) nie były zaakceptowane przez Dyrektora RDD 13 i osobę realizującą czynności księgowe.

5. W dokumentacji nie było zakresu czynności pracownika etatowego RDD 13, a według zapisów grupy A – „Środowisko wewnętrzne” punktu 3. załącznika do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), zw. dalej standardami kontroli zarządczej, aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.

6. W żadnym miesiącu 2011 r. dyrektor RDD 13 nie otrzymał wynagrodzenia w terminie wskazanym w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych (znak: WO/II/AW/1130-25/10 z dnia 15.12.10 r.). Według ww. dokumentu wynagrodzenie dyrektora powinno być wypłacane co miesiąc z dołu, na 5 dni przed końcem miesiąca. Dyrektor RDD 13 otrzymywał wynagrodzenie nawet 9 dni wcześniej (np. 16.09.11 r. za miesiąc wrzesień).

Osoba realizująca czynności księgowew 2011 r. uregulowała podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2011 r. w kwocie 229 zł (naliczyła 236 zł), odliczyła od kwoty należnego podatku i odprowadziła do budżetu Miasta kwotę 7 zł tytułem wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie płatności.Ustalono ponadto, że przelewy zaliczek na podatek dochodowy w miesiącach kwietniu
i sierpniu 2011 r., zrealizowane zostały w kwocie wyższej niż naliczona, co spowodowało powstanie nadpłaty w wysokości 57 zł.
W miesiącu grudniu 2011 r. odprowadzona została do budżetu Miasta kwota 5 zł tytułem wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie płatności. W dniu 30.12.11 r. dokonano przelewu na kwotę niższą o 50 zł od kwoty naliczonej – nie uwzględniono zmniejszenia kwot zaliczek z tytułu wynagrodzenia płatnika odprowadzonego do budżetu Miasta i wykazanego jako dochód w rocznym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31.12.11 r.  Wynagrodzenie płatnika w miesiącu styczniu 2011 r. zostało wyliczone nieprawidłowo, jako 3% kwoty 236 zł, co stoi
w sprzeczności z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065), według którego płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące m.in. 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wobec powyższego wynagrodzenie płatnika za miesiąc styczeń winno wynieść 1 zł.
Osoba realizująca czynności księgowe za miesiące od lutego do listopada 2011 r. nie naliczała wynagrodzenia płatnika.

W toku kontroli rozliczeń z tytułu składek, przekazywanych w 2011 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalono, że przelew składek na łączną kwotę 2.006,85 zł dokonany został w dniu 29.12.11 r., przy jednoczesnym braku deklaracji rozliczeniowej za miesiąc grudzień 2011 r. W miesiącach styczeń-listopad 2011 r. stwierdzono zgodność przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze sporządzonymi przez osobę realizującą czynności księgowedeklaracjami rozliczeniowymi.

Przyczyną ww. nieprawidłowości było przede wszystkim niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez osobę realizującą czynności księgowe, która pomimo stosownego wykształcenia oraz kwalifikacji nie prowadziła rachunkowości RDD 13 zgodnie
z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych.

Wpływ na powyższe miał również brak jakichkolwiek mechanizmów kontroli, polegających m.in. na weryfikacji i akceptacji dokumentów i operacji finansowych przez dyrektora RDD 13, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” oraz wymogami określonymi
w Standardach kontroli zarządczej grupy C - „Mechanizmy kontroli - szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych
i gospodarczych”  zawartych w standardach kontroli zarządczej, według których Dyrektor RDD 13 powinna  zapewnić m.in. rzetelne
i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych a weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych powinna się odbywać przed i po realizacji.

Nie wdrożono ponadto skutecznych mechanizmów zarządzania, umożliwiających wydziałowi nadzorującemu, tj. Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta identyfikację nieprawidłowości, które wystąpiły w RDD. Skutkiem czego  nadzór WSS nad podległymi jednostkami w zakresie gospodarki finansowej ograniczał się jedynie do oglądu sprawozdań budżetowych pod kątem ich zgodności
z planem.

Ww. sposób realizacji zadań, nie zapewnił osiągnięcia celu nadzoru jakim jest m.in. skuteczna realizacja zadań RDD (Standardy kontroli zarządczej z grupy C - „Nadzór”). Z uwagi na powyższe oraz obowiązek określony w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b, c i e Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta (załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta z dnia 1 marca 2012 r. ze zm.), według którego sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin, obejmuje, m.in. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek, w szczególności:

  • realizację gospodarki finansowej pod względem gospodarności, celowości i rzetelności,
  • wykonanie budżetu,
  • zgodność wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami,

wskazanym było wdrożenie mechanizmów zarządzania, które umożliwią identyfikację symptomów ewentualnych nieprawidłowości
i podejmowanie stosownych działań naprawczych.

Z uwagi na realizację przez RDD zadań o wrażliwym charakterze społecznym jakim jest ciągła opieka i wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego, wskazanym było uwzględnienie w analizie ryzyka każdego aspektu funkcjonowania RDD (w tym w zakresie powierzonych mu środków finansowych) i poddanie ich szczególnej pieczy.

W związku z likwidacją z dniem 1 czerwca 2013 r. RDD 13 (uchwała Nr XXIX/856/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.04.2013 r.), odstępuje się od zaleceń, które miałyby na celu dostosowanie gospodarki finansowo – księgowej RDD 13 do stanu właściwego dla jednostki budżetowej.

 Prezydent Miasta zalecił:

- Dyrektorowi RDD 13:

  1. Uregulowanie kwoty 2.629,59 zł w związku z zamieszkiwaniem członków rodziny dyrektora RDD 13 w siedzibie jednostki.
  2. Wyegzekwowanie od osoby realizującej czynności księgowekwoty 2.007,64 zł tytułem niezwróconych, nienależnych wypłat.
  3. Wypłacenie dyrektorowi RDD 13 kwoty 20 zł w związku z powstałą niedopłatą nagrody.

- Dyrektorowi WSS: prowadzenie nadzoru nad realizacją zaleceń skierowanych do RDD 13.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/12/30, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/12/30 10:06:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/12/30 10:06:26 nowa pozycja