Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/28/12

Realizacja budżetu zadaniowego – modernizacja obiektu DPS przy ul. Romera (zagadnienia wybrane).

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, ul. Romera 21-29

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

We wrześniu 2012 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ulicy Romera 21-29 w Szczecinie, (zwanym dalej DPS lub jednostką) w zakresie realizacji budżetu zadaniowego – modernizacja obiektu DPS przy ul. Romera (zagadnienia wybrane). Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 października 2012 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23.11.2012 r.

W ramach kontroli realizacji budżetu zadaniowego – modernizacja obiektu DPS przy ul. Romera (zagadnienia wybrane) weryfikacji poddano następujące zagadnienia:

 1. zgodność podejmowanych działań z założonym celem zadania budżetowego,
 2. poziom wykonania planu,
 3. prawidłowość przeprowadzenia wybranych procedur przetargowych, wraz z wykonaniem umów.

Kontrola pozytywnie oceniła, mimo ujawnionych uchybień, działalność jednostki w ww. zakresie (ocena pozytywna z uchybieniami). Stwierdzono, że przekazywane przez UM Szczecin dla DPS środki finansowe na realizację zadania były wydatkowane zgodnie
z założonym dla zadania budżetowego celem, którym jest zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom
w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie. Wysoki poziom wykonania planu oraz niewielka skala stwierdzonych
w badanym obszarze uchybień pozwala stwierdzić, że realizując zadanie budżetowe w latach 2007-2011 DPS kierował się zasadą celowości, legalności, gospodarności, a także rzetelności w gospodarowaniu mieniem publicznym.

W 2007 r. w budżecie Szczecina na realizację zadania zaplanowano 217.000,00 zł. Otrzymane środki DPS zgodnie z planem przeznaczył na działania bezpośrednio związane z modernizacją obiektu przy ul. Romera 21-29 tj.: instalację systemu oddymiania klatek schodowych w bloku A, montaż 37 szt. drzwi p.poż., remont mieszkań M-1 i M-2, korytarzy II, III, IV kondygnacji w segmencie A, 3 klatek schodowych, ciągu komunikacyjnego w segmencie A i pomieszczeń rehabilitacji. Wykonanie powyższych prac pozwoliło na realizację planu w wysokości 171.894,00 zł, co stanowiło 79,21% zaplanowanej kwoty. Wskaźnik efektywności przedstawiający kwotę poniesionych nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce wyniósł 722,24 zł. 

W budżecie na 2008 r. plan na modernizację DPS wyniósł 2.380.000,00 zł, w tym 1.860.000,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 520.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. Wykonanie w wysokości 2.376.892,08 zł pozwoliło osiągnąć realizację planu na poziomie 99,87%, w tym plan na wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,86% tj. w kwocie 1.857.413,78 zł, natomiast plan na zakupy inwestycyjne został wykonany w 99,90% tj. w kwocie 519.478,30 zł. Środki te wykorzystano m.in. na: modernizację pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, wymianę 3 wind, remont stołówki a także: wyposażenie kuchni, zakup samochodu, zakup zintegrowanego systemu do higieny, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych. Wskaźnik efektywności wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 9.264,70 zł i wyniósł 9.986,94 zł.

Na dalszą realizację zadania w 2009 r. zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2.242.000,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2.130.000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne 112.000,00 zł. Wykonanie na poziomie 2.241.582,39 zł, dało realizację planu w 99,98%, w tym sumę poniesionych wydatków inwestycyjnych o wartości 2.129.619,57 zł. tj. 99,98% planu, oraz koszty dokonanych zakupów inwestycyjnych w kwocie 111.962,82 zł tj. 99,97% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. na: wymianę 3 wind, dostosowanie ciągów komunikacyjnych budynku B i C, remont kuchni, wymianę instalacji teletechnicznej oraz zakup nakładów na budowę garaży. Nakłady poniesione w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce stanowiły kwotę w wysokości 9.418,41 zł.

Plan na rok 2010 wyniósł 469.000,00 zł, wykonanie w kwocie 410.512,35 zł pozwoliło uzyskać realizację planu na poziomie 87,53%. Inwestycje na które przeznaczono powyższe środki to m.in.: remont III i IV piętra segmentu B2 w DPS, remont świetlicy, a także remont kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego. Wskaźnik efektywności wyniósł 1.724,84 zł.

Z kolei w 2011 r. wartość środków budżetowych które zostały zaplanowane na zadanie wyniosła 230.442,00 zł. Wykonanie
w wysokości 18.500,43 zł dało realizację na poziomie 8,03% planu. Środki przeznaczono m.in. na: remont posadzki kuchni, aktualizację kosztorysów na remont pomieszczeń I i II piętra segmentu B w budynku DPS. Niskie wykonanie spowodowało,
że w przeliczeniu na 1 miejsce nakłady wyniosły jedynie 77,73 zł.

Plan budżetu miasta w latach 2007-2011 na zadanie pn. „modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera” wyniósł w sumie 5.538.442,00 zł. Do końca 2011 r. w ramach realizacji zadania DPS wydatkował środki w kwocie 5.219.380,00 zł wykonując tym samym plan na poziomie 94,24%. Powstałe w trakcie realizacji zadania odchylenia od planu w wysokości 5,76% tj. 319.062,00 zł. spowodowane były głownie:

 • odstąpieniem w 2011 r. przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
 • nieterminowym wykonaniem umowy nr 04/AG/2010/ZP z dnia 05.07.2010 r.,
 • korzystniejszymi ofertami cenowymi wynikającymi z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba miejsc w placówce DPS przy ul. Romera w badanym okresie była stała i wynosiła 238. W latach 2007-2011 w przeliczeniu na 1 miejsce poniesione nakłady wyniosły w sumie 21.930,17 zł.

W toku kontroli ustalono, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wszczętego w dniu 22.08.2007 r. na wykonanie prac remontowych 12 mieszkań M-1 i 24 mieszkań M-2, korytarzy II, III, IV kondygnacji w segmencie A, 3 klatek schodowych, ciągu komunikacyjnego w segmencie A oraz pomieszczeń gabinetu rehabilitacji miały miejsce następujące uchybienia:

 • Pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały podpisane przez p.o. Dyrektora DPS, która nie złożyła oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (zw. dalej p.z.p.). Naruszono tym samym art. 17 ust. 2 p.z.p. wg którego osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 • Umowa o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
  o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie wysłano w dniu 04.10.2007 r., a umowa została podpisana
  w dniu 08.10.2007 r. Naruszono tym samym art. 94 ust. 1 p.z.p. w brzmieniu obowiązującym na dzień 22.08.2007 r.
  wg którego Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
 • Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, podczas gdy obowiązek ten wynikał z art.  95 ust. 1 p.z.p, wg którego jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej nie zawierały streszczenia oceny i porównania złożonych ofert zawierającego punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Powyższe było niezgodne z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 p.z.p. w brzmieniu obowiązującym na dzień 22.08.2007 r. wg których niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (…) oraz zamieszcza ww. informacje na stronie internetowej.
 • Do jednej z ofert dołączono dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony w dniu 12.01.2007 r., podczas gdy termin składania ofert upływał w dniu 13.09.2007 r. Zamawiający nie wezwał wykonawcy do przedstawienia aktualnego dokumentu, tym samym naruszono art. 26 ust. 3 p.z.p., wg. którego Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (…).

Kontrola przeprowadzonego w 2008 r. przetargu nieograniczonego na demontaż istniejących 3 wind, dostawę i montaż 3 fabrycznie nowych wind osobowych wykazała, że:

 • zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej nie zawierały streszczenia oceny i porównania złożonych ofert zawierającego punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Powyższe było niezgodne z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz art. 92 ust. 2 p.z.p. w brzmieniu obowiązującym na dzień 25.03.2008 r. wg których niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (…), oraz zamieszcza ww. informacje na stronie internetowej.
 • DPS nie wezwał jednego z oferentów do przedstawienia oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-3 p.z.p. Dokument znajdujący się ofercie odpowiadał wzorowi stanowiącemu załącznik nr 2 do SIWZ, ale w jednej z rubryk brak było podpisu wykonawcy.

W pozostałym zakresie ww. procedura została przeprowadzona zgodnie z przepisami p.z.p.

Z kolei w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonym w 2009 r. pn. „Modernizacja – remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie przetargów oraz nadzór nad nimi w latach 2007-2011 byli pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

 • p.o. kierownika Działu administracyjno – gospodarczego,
 • kierownika działu administracyjno – gospodarczego,
 • zastępcy Dyrektora ds. administracyjno – gospodarczych,
 • kierownika sekcji administracyjno – gospodarczej,
 • inspektora ds. administracyjno – gospodarczych.

W toku kontroli ustalono, że po zmianach kadrowych, które nastąpiły w DPS w latach 2007-2011, w procedurach przetargowych wyeliminowano uchybienia, które miały miejsce w roku 2007. Nowozatrudnieni pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie procedur przetargowych wykazali się starannością, która pozwoliła uniknąć wcześniejszych naruszeń. Z uwagi na powyższe odstąpiono od formułowania zaleceń odnoszących się do procedury przetargowej przeprowadzonej w  2007 r.

W trakcie realizacji umów zawartych w wyniku powyższych procedur przetargowych również nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Wynikające z nich prace i dostawy były realizowane w określonych umowami terminach oraz zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi DPS wprowadzenie mechanizmów kontroli zarządczej gwarantujących:

 1. każdorazowe zamieszczanie w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 92 ust. 2 p.z.p.,
 2. wzywanie wykonawców, którzy w określonym terminie złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/12/11, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/12/11 09:51:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/12/11 09:51:58 nowa pozycja